• Pravilnik o Tehničkim normativima za djelovanja nosivih građevinskih konstrukcija
  (Sl. list SFRJ 26/88)
  Vidi: Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 125,10)
  Vidi: Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10)
 • Pravilnik o Tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima
  (Sl. list SFRJ 31/81, 49/82, 29/83, 20/88, 52/90)
  Vidi: Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 1/07)
  Vidi: Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 125/10)
  Vidi: Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10)
 • Pravilnik o Privremenim Tehničkim propisima za građenje u seizmičkim područjima
  (Sl. list SFRJ 39/64)
  Vidi: Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10)
 • Pravilnik o Tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata
  (Sl. list SFRJ 15/90)
  Vidi: Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 125/10)
 • Tehnički propisi za djelovanje vjetra na nosive čelične konstrukcije
  (Sl. list SFRJ 41/64)
  Vidi: Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10)
 • Pravilnik o Tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije
  (Sl. list SFRJ 61/86),
  Vidi: Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 125/10)
  Vidi: Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10)
 • Pravilnik oTehničkim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosećih čeličnih konstrukcija
  (Sl. list SFRJ 6/65))
  Vidi: Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10)
 • Pravilnik o Tehničkim propisima za lake čelične građevine kod nosećih čeličnih konstrukcija
  (Sl. list SFRJ 6/65)
  Vidi: Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10)
 • Pravilnik o Tehničkom normativima za određivanje veličine opterećenja mostova
  (Sl. list SFRJ 1/91)
 • Pravilnik o Tehničkim propisima za održavanje čeličnih konstrukcija za vrijeme eksploatacije kod nosećih čeličnih konstrukcija,
  (Sl. list SFRJ 6/65)
 • Pravilnik o Tehničkim propisima za pregled i ispitivanja nosećih čeličnih konstrukcija,
  (Sl. list SFRJ 6/65)