1. Da li član Komore smije potpisati više kandidacijskih lista za članove Skupštine

Može se dati podrška većem broju kandidata s područja pripadajućeg područnog odbora za Vijeće područnog odbora

2. Da li se može dati potpis za kandidaturu članu iz drugog područnog odbora

Ne. Tumačenjem članka 6. Pravilnika o izborima, proizlazi da se na području jednog područnog odbora/izborne jedinice biraju, kandidiraju, glasaju članovi tog područnog odbora pa se stoga potpora može dati samo članu svog područnog odbora.

3. Da li moguće elektornsko glasovanje odnosno elektronsko potpisivanje kandidacija?

U izborima koji se održavaju, nije moguće omogućiti elektronsko glasovanje niti elektronsko potpisivanje kandidacija

4. Da li moguće poslati kandidacijsku listu putem e-maila?

Moguća je dostava kandidatura putem e-maila, ali uz uvijet da se izvornici pošalju poštom odmah idućeg dana.

5. Na kojem obrascu podnosim samostalnu kandidaturu?

Na OBRASCU 1 prikupljate potpise za Vašu kandidaturu za Vijeće područnog odbora i Skupštinu Komore, a sukladno odredbi članka 9. stavak 4. Pravilnika o izborima HKA.

6. Koliko je potrebno potpisa za samostalnu kandidaturu za Vijeće područnog odbora i Skupštinu Komore?

Na OBRASCU 1 prikupljate potpise za Vašu kandidaturu za Vijeće područnog odbora i Skupštinu Komore i potrebno je pet potpisa članova Vašeg područnog odbora s pravom glasa da potpišu.

 

7. Da li se mogu kandidirati, kao osoba, direktno tj. neposredno za Skupštinu Komore

Možete se samostalno kandidirati za člana vijeća područnog odbora / Skupštinu Komore ispunjavanjem obrasca 1 za samostalnu kandidaturu.
Naime, za samostalnu kandidaturu potrebno je prikupiti 5 potpisa članova Vašeg područnog odbora i obrazac 2 da prihvaćate kandidaturu za člana vijeća / Skupštinu.
Pravilnikom o izborima članak 7. stavak 2. navodi „Provodi se jedinstveni postupak izbora za člana vijeća područnih odbora i članove Skupštine Komore.
Iz navedenog proizlazi da je kandidatura za vijeće područnog odbora ujedno i kandidatura za člana Skupštine Komore.

Drugi način kandidiranja za vijeće područnog odbora / Skupštinu Komore je putem Vijeća područnog odbora. Vijeće područnog odbora može sukladno članku 9. stavak 5. Pravilnika o izborima HKA donijeti odluku o listi kandidata koju konstatira zapisnikom te dotavlja Izbornom povjerenstvu zajedno s potpisanim obrascem 2 o prihvaćanju kandidature. U slučaju da kandidatura ide putem vijeća područnog odbora nije potrebno prikupljati potpise.

8. Da li će na izborima članovi birati listu ili pojedine kandidate s bilo koje liste?

U prvom krugu izbora kada se bira vijeće i skupština glasa se za pojedinog člana. Svaki područni odbor ima vijeće koje se sastoji od 6 članova i potrebno je na listi kandidata zaokružiti 6 kandidata kojemu dajete svoj glas. U slučaju Područnog odbora Zagreb, na glasačkom listiću potrebno je zaokružiti imena 27 članova (dakle onoliko koliko ih ulazi u Skupštinu) od ukupnog broja kandidiranih. Šest kandidata s najvećim brojem glasova ući će u Vijeće područnog odbora Zagreb.