• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

03/10/2016

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog uređenja, Trga maršala Tita i okolnih trgova u Rovinju

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA UREĐENJA

 TRGA MARŠALA TITA I OKOLNIH TRGOVA U ROVINJU

 

Oglas o raspisu Natječaja

 

Javni, opći, prvi stupanj složenosti, u jednom stupnju provedbe, anonimni, za realizaciju

NATJEČAJ

ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA UREĐENJA

TRGA MARŠALA TITA I OKOLNIH TRGOVA U ROVINJU 

 

Evidencijski broj nabave: JN-N-1/16-UOPP

 

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata:  32-16/RO-UA/NJN

 

RASPISIVAČ I INVESTITORnatječaja je Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj-Rovigno, OIB:  25677819890,  

Tel:  052 805 205,

e-mail: gradonacelnik@rovinj.hr

internetska adresa: www.rovinj.hr

Odgovorna osoba Raspisivača je:  Giovanni Sponza, gradonačelnik.

 

PROVODITELJ natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ISTRE, SOCIETA' ARCHITETTI DELL'ISTRIA  (DAI-SAI), Istarska 30, 52100 Pula, OIB: 18852569845

Tel: 098 331 351

 e-mail: dai-sai@dai-sai.hr

internetska adresa: www.dai-sai.hr

Odgovorna osoba Provoditelja: Emil Jurcan, dipl.ing.arh.

 

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:

Izrađivač programa za provedbu javnog natječaja:  A.B.C.D. d.o.o. Poreč, Osmog marta 1, 52440 Poreč OIB: 35600938308 sa stručnim timom: Jugo Jakovčić, dipl. arheolog i pov. umjetnosti, konzervator; Dino Krizmanić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt broj 3032; Leonid Zuban, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt broj 3363

Uvjete natječaja utvrdili su Raspisivač i Provoditelj Natječaja.

 

PREDMETje izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Trga maršala Tita i okolnih trgova u Rovinju.

 

SVRHA natječaja je dobivanje najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja kojim će se sagledati cjelovito uređenje prostora Trga maršala Tita i okolnih trgova, uskladiti današnje urbane, socijalne, društvene potrebe građana i turista sa povijesnom urbanističko-arhitektonskom strukturom trga i krajolikom te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak građana i gostiju na otvorenom  javnom gradskom prostoru.

Cilj je Natječaja i sagledavanje prostornih mogućnosti u povezivanju osnovnih funkcija trgova i rive kao i moguće namjene dajući specifični akcent na lokaciju i povezivanje povijesne jezgre s užim centrom grada.

Ciljevi natječaja:

1.     Parterno uređenje čitavog prostora u zoni obuhvata

2.     Gradski prostor za okupljanje te odvijanje kulturnih i drugih događanja

3.     Rješenje i uređenje ugostiteljskih terasa

4.     Rješenje „povijesnih“ urbanih elemenata

5.     Rješenje prometa za hitne intervencije i dostavu

6.     Rješenje javne rasvjete

7.     Analiza i osmišljavanje mogućih elemenata urbane opreme

 

Rješenjem treba poštivati i valorizirati kulturno-povijesne vrijednosti prostora i uskladiti ih sa sadašnjim i budućim potrebama urbanog života grada.

 

PRAVO SUDJELOVANJAu svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Stručnost natjecatelja je zadovoljena ako je barem jedan autor natječajnog radaovlašteni arhiteka ili ovlašteni arhitekturbanist upisan u Hrvatsku komoru arhitekata sukladno članku 2. stavak. 1. točka 6. Pravilnika. Ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist koji nije hrvatski državljanin može zatražiti privremeni upis u Hrvatsku komoru arhitekata. U slučaju da pristigne ponuda/rad iz zemalja EU, Raspisivač će u postupku ocjene i pregleda radova/ponuda u pogledu traženog uvjeta postupiti sukladno članku 70. st. 4. ZJN. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl.ing.arh., mag.ing.arch. ili studenti arhitekture.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

 

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

 

Na natječaju ne mogu sudjelovatikao natjecatelji ili ponuditelji: Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja. Zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda. 

 

Alternativne ponude nisu dopuštene, što znači da će se u slučaju da gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta zastupa više od jednog natjecateljskog rada ponude tih natjecatelja će se isključiti.

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJAs dodatnom dokumentacijom - natječajnim programom i prilozima Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku na web stranicamaDruštva arhitekata Istre- Societa' architetti dell'Istria (DAI-SAI) www.dai-sai.hr, na web stranicama Grada Rovinja-Rovigno www.rovinj.hr i u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama www.eojn.hr.  

Poveznica za natječajni elaborat:  https://www.dropbox.com/sh/aaazrfqtu7nvrjq/AACjVTxNEo2CyTCeUCYL9G20a?dl=0

 

ROKOVI

Datum početka natječaja i slanja poziva na natječaj u EOJN je 03. listopada 2016.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do 24. listopada 2016.                                                      

Rok za odgovore svim natjecateljima 02. studenoga 2016.

Predaja natječajnih radova 20. prosinca 2016. do 15:00 sati u pisarnici Grada Rovinja-Rovigno, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj, bez obzira na način dostave.

 

OCJENJIVAČKI SUD   

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

Predsjednik Ocjenjivačkog suda:

1.        Saša Bradić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, ovlašten arhitekt (Austrija)

Članovi Ocjenjvačkog suda:

2.       Marino Budicin, predstavnik raspisivača,

3.       Berislav Iskra, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt br. 521, predstavnk raspisivača,

4.       Alan Kostrenčić, dipl.ing.arh.,  predstavnik provoditelja,

5.       Silvije Novak, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja,

Zamjenica članova:

Ana Slamar,dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica br.3599, predstavnik raspisivača,  

Stručni savjetnik:

Zoran Glivarec, dipl.ing.arh., viši stručni savjetnik u Konzervatorskom odjelu u Puli,

Tehnička komisija:

Stanislava Martinis, dipl.ing.arh., predstavnica raspisivača,

Tajnica natječaja:

Galena Grohovac, dipl.ing.arh.,  predstavnica provoditelja     

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

NAGRADNI FOND

Ukupni fond nagrada predviđen Natječajem iznosi 250.000,00 kuna(neto), odnosno 315.000 kuna bruto*.

Ako do određenog roka prispije najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

                                                                                                                       

                                                          Neto iznos                                                                       Bruto iznos*

                                          1. nagrada – 100.000,00 kuna                                    126.000,00 kuna

                                                         2. nagrada – 62.500,00 kuna                                         78.750,00 kuna

                                                         3. nagrada – 37.500,00 kuna                                         47,250,00 kuna

                                                         4. nagrada – 30.000,00 kuna                                         37.800,00 kuna

                                                         5. nagrada – 20.000,00 kuna                                         25.200,00 kuna

 

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze, doprinose i PDV ako je autor obveznik PDV-a.

Raspisivač će nagrade isplatiti u roku 30 (trideset) dana od isteka roka za žalbu.

 

KRITERIJI

Formalni kriteriji- usklađenost rada s uvjetima natječaja

Radovi koji će se isključiti iz daljnjeg postupka ocjenjivanja :

A.          Predani poslije roka navedenog u Uvjetima Natječaja,

B.          Koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima Natječaja,

C.          Čija oprema natječajnog rada nije u skladu s Uvjetima Natječaja,

D.         Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

 

Stručni kriterijiza ocjenjivanje natječajnog rada:

Radovi će se vrednovati na osnovu zadanih kriterija ovim redoslijedom:

·  funkcija i oblikovanje urbanih površina,

·  prostorna i oblikovna analiza postojećih povijesnih, prirodnih, kulturoloških i funkcionalnih značajki prostora

·  primjena odgovarajućih uvjeta korištenja i uređenja pojedinih zona unutar jedinstvenog javnog prostora trga

·  funkcija i oblikovanje javne rasvjete kao elementa ambijentalne i funkcionalne značajke prostora

·  funkcija i odabir i/ili oblikovanje urbane opreme

·  rješenje i unapređenje održivog načina prometne komunikacije,

·  primjena načela zaštite povijesnog nasljeđa, 

·  primjena načela energetske učinkovitosti i ekološki prihvatljivih rješenja uređenja (npr. kod javne rasvjete, prometa, odvodnje oborinskih voda, odabira vrste materijala),

·  primjena načela ekonomičnosti, racionalnosti i faznosti koja se vrednuje prema financijskim pokazateljima i to u odnosu procijenu vrijednosti uređenja po m2 uređene površine. Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 37.000.000,00 kuna (bez PDV-a). Planirana okvirna vrijednost investicije po m2:  2.740,00 kn/m2 (bez PDV-a), obuhvat zahvata iznosi 13.500,00 m2 od čega se 3.500,00 m2 odnosi na rekonstrukciju postojećeg kamenog opločenja;

·      Parterno uređenje trgova (zahvata)

·      Urbana oprema (uključujući ugostiteljske terase i privremene građevine)

·      Javna i ambijentalna rasvjeta

·      Komunalna infrastruktura (oborinska odvodnja)

Radovi se rangiraju prema ukupnom ostvarenom broju bodova.

 

Natječaj se provodi u skladu s glavom II. člancima 45. do 48. ZJN, ostalim odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13, Odluka Ustavnog suda RH 13/14), (u daljnjem tekstu ZJN)  koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN.

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST

Procijenjena vrijednost javne nabave temelji se na ukupnom iznosu nagradnog fonda i naknadama Ocjenjivačkom sudu, zamjenskom članu, tehničkoj komisiji i tajniku, stručnom savjetniku, naknadi Provoditelju natječaja, Hrvatskoj komori arhitekata i materijalnim troškovima natječaja u vrijednosti 405.625,00 kuna neto, od čega je nagradni fond 250.000 kuna neto, 73.125,00 kn neto gore navedenih naknada, i materijalni troškovi 55.000,00 kn neto, te vrijednosti usluge izrade projektno tehničke dokumentacije u iznosu do 1.292.000,00 kn bez PDV-a. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi 1.697.625,00 kn (bez PDV-a).

 

Ugovor o uslugama za izradu projektno - tehničke dokumentacije će se sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja je zadovoljila uvjete sukladno ZJN-u pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN-om i u skladu s Pravilnikom o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata.

Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta (glavni i izvedbeni arhitektonsko-građevinski projekti, glavni i izvedbeni projekti instalacija javne i ambijentalne rasvjete i odvodnje oborinskih voda) uključujući sve elaborate i troškovnike potrebne za izgradnju objekta, njegovo opremanje i ishođenje svih potvrda i dozvola, sukladno pozitivnim propisima.

 

Prilikom izrade projektno-tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji već izvršen plaćanjem nagrade (idejno arhitektonsko rješenje).

 

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 37.000.0 00,00 kuna (bez PDV-a).

Planirana okvirna vrijednost investicije po m2:  2.740,00 kn/m2 (bez PDV-a).

Obuhvat zahvata iznosi 13.500,00 m2 od čega se 3.500,00 m2 odnosi na rekonstrukciju postojećeg kamenog opločenja.

 

Natječaj provodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.