Rezultati natječaja za izradu Idejnog urbanističko - arhitektonsko - krajobrazno - likovong rješenja: Spomen obilježja u Krapini smrtno stradalim i umrlim braniteljima u Domovinskom ratu s područja Krapinsko - zagorske županije

UDRUGA RATNIH VETERANA 2. GARDIJSKE BRIGADE „GROMOVI“, PODRUŽNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)

OBJAVLJUJU REZULTATE za

 

Opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti, za realizaciju i anketni

N A T J E Č A J

za izradu Idejnog urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno – likovnog rješenja: Spomen obilježje u Krapini smrtno stradalim i umrlim braniteljima u Domovinskom ratu s područja Krapinsko–zagorske županije

INVESTITOR I RASPISIVAČ:

Udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade „Gromovi“, Podružnica Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 28, 49000 Krapina, OIB: 34339873375, Internetska adresa: http://www.udruga2gbr-gromovi.hr/, koju zastupa predsjednik Zvonimir Kantolić, telefon: +385957798332, e-mail adresa: gromovi.udruga.kzz@gmail.com

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., telefon:    +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com  

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:

Izrađivač Natječajnog elaborata je Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varaždin, e-mail adresa: maja.kireta77@gmail.com, telefon: +38598791090 (Društvo arhitekata Varaždin).

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA: 47-17/KR-UAKL/NJN.

Natječaj nije u sustavu javne nabave.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

Predmet natječaja je Park Janka Draškovića u Krapini, na čkbr. 1569 k.o. Krapina-grad, koji treba integralno sagledati (uži obuhvat - zapadni dio čestice je za realizaciju, a širi obuhvat - istočni dio čestice predstavlja anketni dio natječaja).

Svrha natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg urbanističko-arhitektonsko-krajobrazno-likovnog rješenja za Spomen obilježje u Krapini smrtno stradalim i umrlim braniteljima u Domovinskom ratu s područja Krapinsko–zagorske županije. Krajnja svrha i cilj je stvaranje uspomene i odavanja počasti palim braniteljima s područja Krapinsko-zagorske županije, te ujedno stvaranje kvalitetnog javnog prostora kao nove točke okupljanja u Krapini.

Odabrano rješenje će poslužiti kao stručna pologa za potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju, te realizaciju spomen obilježja (uži obuhvat).

Pored formalnih KRITERIJA usklađenosti rada s uvjetima raspisa natječaja (s Uvjetima natječaja, Programom  natječaja, te prostorno-planskom dokumentacijom, te u pogledu rokova, opreme, sadržaja i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao/ocjenjivao radove prema slijedećim Osnovnim kriterijima:

·        Prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst

·        Prostorna i oblikovna kvaliteta

·        Harmonija suvremenog izričaja s kulturno povijesnim i krajobraznim vrijednostima

·        Racionalnost i ekonomičnost rješenja

Svi nagrađeni radovi moraju biti provedivi.

Na natječaj, koji je trajao od 18.09.2017. god. do roka za predaju natječajnih radova 2.11.2017. god., zaprimljeno je ukupno 17 radova.

 

OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu:

·        Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt - predsjednik,

·        Milivoj Mikša, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt,  

·        Stjepan Duš, hrvatski branitelj,

Zamjenica člana Ocjenjivačkog suda

Kaja Šprljan Bušić, mag.ing.prosp.arch., ovlaštena krajobrazna arhitektica.

 

TEHNIČKA KOMISIJA:

Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

 

TAJNICA NATJEČAJA:

Tanja Martinec, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

 

Ocjenjivački sud je na V. sjednici održanoj 21. studenog 2017. god. većinom glasova donio slijedeću odluku o dodijeli nagrada:

 

I.   Nagrada u neto iznosu  10.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 10

     AUTORI: SKUP-A

         Filip Romić

         Krešimir Romić

 

II.  Nagrada  u neto iznosu 6.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 8

      AUTORI:  X.3.m. d.o.o.

           Mirko Buvinić, dipl.ing.arh.

Mirela Bošnjak, dipl.ing.arh.

Maja Furlan Zimmermann, dipl.ing.arh.

 

III. Nagrada  u neto iznosu 4.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 5

      AUTORI: Hren Mia-Martina

          Konjevod Tomislav

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA OKVIRNA VRIJEDNOST INVESTICIJE iznosi 500.000,00 kn (bez PDV-a) za uži obuhvat zahvata.

Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“.

 

 

Za Ocjenjivački sud:

Tanja Martinec, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja