Rezultati natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za lokaciju bivše Tvornice elektroda i ferolegura, Šibenik, u okviru međunarodnog urbanističko-arhitektonskog natječaja Europan 14

Natječaj međunarodni, javni, otvoreni, anketni, putem web-a, u jednom stupnju i anonimni:

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja. Registarski broj natječaja je 37-17/ŠI-AU/N/E14

INVESTITOR I RASPISIVAČ NATJEČAJA: GRAD ŠIBENIK, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22 000 Šibenik, OIB: 55644094063

PROVODITELJ NATJEČAJA: EUROPAN Hrvatska, c/o Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb, OIB: 90441473502

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA:

Mirko Buvinić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, Zagreb

 

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

Svrha i cilj provedbe javnog natječaja je prikupljanje kvalitetnih i stručno izrađenih idejnih urbanističko-arhitektonskih rješenja za lokaciju bivše Tvornice elektroda i ferolegura, Šibenik

 

PRAVO SUDJELOVANJA:

Pravo sudjelovanja kao voditelj autorske grupe imaju sve fizičke osobe sa statusom ovlaštenog arhitekta u jednoj od europskih zemalja. Koautori moraju imati diplomu ili adekvatnu kvalifikaciju iz bilo koje od europskih zemalja prema direktivi Europskog vijeća 85/384/EEC od 10. lipnja 1985., iz područja arhitekture, urbanizma, građevinarstva, pejzažnog planiranja ili umjetnosti. Suradnici ne moraju imati kvalifikaciju i ne smatraju se autorima projekta. Svi članovi autorske grupe moraju imati manje od 40 godina na dan predaje natječajnih radova.

 

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri

ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:

na prvom zasjedanju:

- konceptualnu vrijednost rješenja

- povezanost s glavnom temom natječaja "Produktivni grad" i inovativnost rješenja

 

na drugom zasjedanju:

- uspješnost ideje na lokaciji

- povezanost s glavnom temom natječaja, posebno u smislu održivosti

- odgovor na konkretne probleme na lokacijama

- potencijal za uključivanje u kompleksne razvojne procese grada

- inovativni karakter javnih prostora

- povezanost različitih funkcija

- funkcionalne, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja

 

Ocjenjivački sud je radio u sastavu:

Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu sedam (7) članova:

 

Članovi Ocjenjivačkog suda

 

1.      Iva Letilović, ovl.arh., predsjednica

2.      Jens Brandt, arhitekt, Kraljevina Danska                     

3.      Zoran Zidarić, ovl.arh.                                                                  

4.      Ingrid Gojević, ovl.arh.

5.      Prof. dr.sc. Tihomir Jukić, ovl.arh.

6.      Vasa J. Perovic, arhitekt, Slovenija

7.      Dr.sc. Ana Šverko, dipl.ing.arh.      

 

Zamjenici člana Ocjenjivačkog suda

 

1.      Doc.dr.sc. Borka Bobovec, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača

2.      Lulzim Kabashi, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

 

Tehnička komisija

Ana Magdić, dipl.ing.arh.

Sonja Sočivica, dipl.ing.arh.

 

Tajnica natječaja

Iva Bedenko, dipl.ing.arh.

 

Na natječaj su u propisanom roku pristigla 23 rada. Ocjenjivački sud je jednoglasno dodijelio sljedeće nagrade u brutto iznosu u kunama, a koji odgovara iznosu u eurima na dan isplate; iznos nagradnog fonda određen je Pravilima provođenja natječaja Europan 14:

 

               PRVA NAGRADA u iznosu od 12.000,00 eura dodjeljuje se radu pod šifrom „PK370“

               Autori: Ewa Odyjas i Agnieszka Morga, arhitektice, Ruda Slaska, Poljska

               DRUGA NAGRADA u iznosu od 6.000,00 eura dodjeljuje se radu pod šifrom " GM490“

Autori Ivan Samaniego Piquero, José Miguel Sánchez Moreno, Eugenia Concha Gimenez-Coral, arhitekti, Madrid, Španjolska

               POSEBNO PRIZNANJE dodjeljuje se radu pod šifrom „KG354“

               Autori: Roy Nash i Luca Astorri, arhitekti, sa suradnicima, Milano, Italija

               POSEBNO PRIZNANJE dodjeljuje se radu pod šifrom „VA221“

               Autor: Ante Sušić, mag.ing.arh., Zagreb, Hrvatska

 

Ovaj natječaj objavljen je u skladu s pravilima međunarodne organizacije Europan Europe i odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (Narodne novine broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata, a kojih su se svi sudionici bili obvezni pridržavati. Za sve što nije regulirano ovom dokumentacijom, primjenjuje se zakonska regulativa RH.

 

Ocjenjivački sud