ZAŠTO RASPISUJEMO NOVI NATJEČAJ ZA DIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA KOMORE?

S ciljem objektivnog informiranja našeg članstva, te  stručne i ostale zainteresirane javnosti, ovim putem  kronološkim redom iznosimo sve pojedinosti  o provedenom i upravo raspisanom  Natječaju za dizajn vizualnog identiteta Hrvatske komore arhitekata (Natječaj):

1.  Nakon što je donesena odluka o izradi novog vizualnog identiteta, iz kolegijalnih razloga, iako za to nije postojala nikakva obaveza, predstavnici HKA-a su,  tijekom mjeseca ožujka 2011. god., pozvali  HDD  da zajednički provedu Natječaj.

 2.  Ubrzo nakon toga, HKA je prihvatio sugestiju HDD-a , te je sklopljen ugovor po kojemu je HDD postao provoditelj Natječaja.

3. Već u samom startu od strane HDD-a sugerirano je da natječaj bude organiziran u dva stupnja, što je HKA prihvatila.

4.  Jedini uvjet kojega je postavila HKA, bio je da se u završni krug natječaja direktno pozove autor  trenutno važećeg znaka HKA-a,  gospodin Dogan.

5. Imenovan  je Ocjenjivački sud (OS), u koji su ušla tri predstavnika HDD-a (dizajneri) i dva predstavnika HKA-a (arhitekti).

6.  Na raspisani Natječaj, u prvom krugu prispjele su 52. prijave.

7.  OS je odabrao šest autorskih timova, koji su na taj način pozvani na sudjelovanje u završni krug.

8.  Autorski timovi koji su ušli u drugi krug, u predviđenom su roku  dostavili osam radova, koji su članove OS-a neugodno iznenadili razinom kvalitete. Tada su članovi OS-a iz redova HKA-a   konstatirali kako je to izravna posljedica natječaja u dva stupnja. Ocijenili su  kako bi sigurno dobili više kvalitetnih prijedloga da su svi zainteresirani, njih 52.,  bili u mogućnosti dostaviti  svoje radove.

9.  Shodno takvom razmišljanju  dio članova OS-a, iz HKA-a, predložio je da se Natječaj poništi, odnosno, da se ne dodjeli prva nagrada.

10. Nakon višesatne rasprave i razmjene mišljenja , u drugoj je fazi rasprave  dogovoreno  da se ipak dodjeli prva nagrada, ali  je usuglašen i prihvaćen kriterij za odabir najpovoljnijeg rada,  tako da rad ima potencijal za naknadnu doradu. Temeljem tih kriterija  jednoglasno je  odlučeno,  da prijedlog autorskog tima Đukić & Pavlović najviše udovoljava traženom kriteriju.

11.  Dakle, dodijeljena je prva nagrada uz jasno izrečeni uvjet, da prvonagrađeni autori dorade natječajni rad, koji će dostaviti OS-u na verifikaciju.

12. Kako su prvonagrađeni autori bili u tom trenutku diplomanti, prihvaćeno je da se termin za doradu pomakne za srpanj iste godine.


13. Nakon što je članovima OS-a dostavljeno novo, dorađeno rješenje znaka HKA-a, sa minimalnom intervencijom u odnosnu na  natječajni rad,  bilo je jasno kako autori nisu spremni na veće zahvate. Članovi  OS-a su tada ocijenili, da se daljnja  komunikacija s autorima, u pogledu dorade natječajnog rješenja, nastavi direktno s predstavnicima HKA-a.

14. Na sastanku u srpnju o.g., nedugo nakon prezentacije, predstavnici  HKA-a  obavijestili su autore da nisu zadovoljni predloženim rješenjem. I pored toga, uvažavajući da su oni odabrani na Natječaju, rečeno im je kako je HKA spremna nastaviti suradnju s njima, uz uvjet  da dorade postojeći rad, ili do rujna izrade novi prijedlog.

 15. Autori su se zahvalili na ponudi uz konstataciju kako smatraju da ponuđeno i dorađeno idejno rješenje predstavlja jedan od njihovih najboljih radova, te da bi se svim daljnjim doradama izgubila osnovna ideja. Shodno tome nisu bili spremni raditi novi prijedlog, a kako su istakli, doradom već napravljenog bi se izgubila autentičnost. Nakon toga odlučeno je da se uzme  time out, uz uvjet da se još jednom pokuša postići dogovor, nakon godišnjih odmora.

16. U rujnu o.g. autori su ponovili iste stavove, nakon čega ih je predstavnik HKA-a obavijestio kako će se na sjednici Upravnog odbora HKA-a odlučiti o daljnjim koracima.

17. Upravni odbor je na svojoj sjednici zaključio kako predloženo i dorađeno rješenje nije zadovoljavajuće za HKA i da ne prihvaća odluku OS-a, te je odlučio da se nakon podmirivanja svih  financijskih obaveza prema prvonagrađenim autorima, s njima prekine daljnja suradnja. Isto tako donesena je odluka  da se provede novi Natječaj u organizaciji HKA-a, kojega će voditi Ocjenjivački sud u čiji su sastav imenovana tri arhitekta. 

Na temelju svega gore navedenog, može se zaključiti kako su predstavnici HKA-a poštovali  struku, te  uvažavali stavove i prijedloge kolega iz HDD-a, što, nažalost, nije urodilo željenim rezultatom.  To nas nije dovelo do zadovoljavajućeg prijedloga,  odnosno, kvalitetnog dizajna vizualnog identiteta HKA-a, a smatramo da o toj temi arhitekti meritorno mogu izreći svoj sud.

Slijedom toga Upravni odbor HKA-a odlučio se za ponovni raspis Natječaja, uvažavajući sva pozitivna i negativna iskustva iz prvog Natječaja, prvenstveno tragajući za kvalitetom rješenja koje treba grafički prezentirati i promicati rad struke i institucije, Hrvatske komore arhitekata.

Očekujemo da će natjecatelji iz svega navedenog prepoznati namjeru HKA-a da putem novog vizualnog identiteta predstavi sebe kao dinamičnu, suvremenu strukovnu instituciju s javnim ovlastima, zauzetu za unaprjeđenje rada arhitektonske struke i zaštitu javnog interesa.
Stoga, još jednom pozivamo stručne timove i pojedince da daju svoj kreativni doprinos ovom Natječaju.


Članovi Ocjenjivačkog suda:


Boris Fiolić, ovl. arh., v.r.


Tomislav Ćurković, ovl. arh., v.r.