eGrađevinski dnevnik

Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (Narodne novine, br. 131/2021) stupio je na snagu 1. siječnja 2022. godine.
 
Međutim, u skladu sa prijelaznim odredbama novi Pravilnik može se primijeniti na građenje koje je započeto do 30. lipnja 2022., a obvezna primjena istog, a time i vođenje e-Građevinskog dnevnika je od 1. srpnja 2022. godine.
 
U skladu sa odredbama toga Pravilnika građevinski dnevnik se vodi kao elektronički zapis u programu eGrađevinski dnevnik.
 
Svi obrasci u okviru te računalne aplikacije su definirani, a potpisuje se putem kvalificiranog elektroničkog potpisa (poslovna kartica s poslovnim i identifikacijskim certifikatom).
 
Pozivamo sve članove HKA koji još nemaju karticu da podnesu zahtjev kako bi im se omogućio pristup navedenom sustavu.
 
Više o podnošenju zahtjeva možete vidjeti na ovoj POVEZNICI.