Novi Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, NN 98/18

Ministrica kulture donijela je novi Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Novi Pravilnik  objavljen je u „Narodnim novinama“  broj 98/2018, u tiskanom izdanju od  07. studenog 2018.

Hrvatska komora arhitekata podržava donošenje novog Pravilnika u koji su uvršteni prijedlozi koje je izradio Odbor za zakonodavstvo HKA, a na sjednici održanoj 18. studenog 2017. usvojio i podržao Upravni odbor HKA.

Temeljem ove odluke te temeljem svojih ovlasti HKA je Ministarstvu kulture dostavila prijedlog izmjena odredbi Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 74/03 i 44/10) koje je prijedlog usvojilo i pokrenulo izmjenu Pravilnika. Nakon godinu dana od pokretanja inicijative donesen je novi Pravilnik u koji su uneseni prijedlozi HKA koji se odnose na ukidanje vremenskog ograničenja trajanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Prema ranijem Pravilniku dopuštenje se izdavalo s vremenskim ograničenjem na 5 godina, a temeljem  odredbi novog Pravilnika dopuštenje se izdaje trajno!

HKA je ukazala na potrebu usklađenja tada važećeg Pravilnika s Poglavljem III. – Sloboda poslovnog nastana pružatelja usluga, Odjeljkom 1. – Ovlaštenja Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama na unutarnjem tržištu od 12. prosinca 2006. (SL L 376, 27.12.2006.), posebno člancima 9. – sustavi ovlašćivanja i 11. – trajanje ovlaštenja, u kojemu je kao bitno navedeno da sustav ovlašćivanja ne smije biti diskriminirajući te da uz ispunjenje propisanih uvjeta ovlaštenje koje se dodjeljuje pružatelju usluga ne smije biti vremenski ograničeno.

Stav Hrvatske komore arhitekata je da osoba koja je jednom dokazala da ispunjava uvjete za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ta znanja  trajno posjeduje te da i dopuštenje koje se izdaje ne treba vremenski ograničiti!

Ovim novim Pravilnikom taj stav HKA je potvrđen.

Tekst pravilnika možete naći i na ažuriranom popisu zakonskih propisa na web stranici HKA.