Obveznici izrade procjene opasnosti iz zaštite na radu

Pravilnik o izradi procjene opasnosti NN (48/97, 114/112, 126/03, 144/09) utvrdio je uvjete koje moraju ispunjavati poslodavci te ovlaštene ustanove odnosno trgovačka društva pri izradi procjene opasnosti, način izrade procjene opasnosti, sadržaje obuhvaćeni procjenom te podatke na kojima se procjena mora temeljiti. Donosimo tumačenje Zakona od strane nadležnog Ministarstva koje se odnosi na Urede ovlaštenih arhitekata

"Prema odredbama članka 5. Stavka 1. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08,75/09 i 143/12) kao osobe na radu definirane su i „osobe koje poslove obavljaju osobnim radom“.

Međutim u cijelom tekstu Zakona o zaštiti na radu i u odredbama podzakonskih propisa se ta kategorija više ne spominje, već se isključivo spominju poslodavci (fizičke i pravne osobe koje zapošljavaju najmanje jednog radnika putem ugovora o radu, sukladno propisima iz radnog prava).

Slijedom navedenog, na osobe koje poslove obavljaju osobnim radom i pri tom ne zapošljavaju druge radnike se ne primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti na radu, a u koje spada i obveza izrade procjene opasnosti."

(Ministarstvo rada i mirovinskog nsustava- Kabinet Ministra)

 

O Procjeni opasnosti prema Pravilniku o izradi procjene opasnosti NN (48/97, 114/112, 126/03, 144/09)

Prema čl. 4 procjena opasnosti je postupak kojim se utvrđuje razina rizika glede nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje zaposlenika

Članak 3. definirao je djelatnosti u kojima se mora se obavljati procjena opasnosti:

  1. poljoprivreda,
  2. lov i šumarstvo,
  3. rudarstvo,
  4. građevinarstvo,
  5. promet skladištenje i veze,
  6. prerađivačkoj industriji,
  7. opskrba električnom energijom, plinom i vodom i
  8. zdravstvena zaštita.

Osim ovih djelatnosti procjenu poslodavci  moraju raditi i u djelatnostima gdje postoji mogućnost nastanka ozljeda na radu ili pojave profesionalnih bolesti i oboljenja.

Članak 18. definirao je na koji način i tko može izraditi navedenu procjenu.

Svaki poslodavac koji zapošljava manje od 20 radnika može procjenu izraditi sam ali je mora dati na provjeru ustanovi koju je za to ovlastilo nadležno ministarstvo.

Ako namjerava procjenu raditi sam a udovoljava zahtjevima  o ispunjavanju uvjeta mora podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja da može sam obavljati poslove na izradi procjene.

Ako izradu procjene obavlja ustanova koja je ovlaštena za izrade procjena i na nju se odnose zahtjevi kao i za poslodavca koji zapošljava više od 20 radnika.

Poslodavac koji zapošljava više od 20 radnika ukoliko procjenu radi sam mora imenovati radnu skupinu od najmanje tri člana VSS tehničke struke sa najmanje 3 godine radnog iskustva a voditelj skupine mora imati najmanje 5 god iskustva. Svi moraju imati položen stručni ispit za stručnjaka za zaštitu na radu  i to i  opći i posebni dio. U izradi procjene mora sudjelovati i specijalist medicine rada koji procjenjuje mogućnost nastanka ozljeda. Ako se u procesu upotrebljavaju opasne tvari mora sudjelovati i dipl. ing. kemije ili kemijske tehnologije. U izradi procjene mora sudjelovati i povjerenik za ZNR.

Ako je zaposleno više od 50 radnika u izradi procjene mora sudjelovati i odbor za ZNR, a radničko vijeće mora raspravljati o procjeni prije njenog usvajanja.

Ako poslodavac povjeri izradu procjene ovlaštenoj ustanovi dužan je surađivati u radu odnosno osigurati sve uvjeta za rad.