Odluka o dodjeli financijskih sredstava za poticanje projekata članova Hrvatske komore arhitekata u 2021. godini

Na temelju članka 19. Statuta Hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“  15/2021), Upravni odbor Hrvatske komore arhitekata, nakon provedenog Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava za poticanje projekata članova Hrvatske komore arhitekata u 2021. godini, a na prijedlog Povjerenstva za ocjenu pristiglih prijava, na 6. telefonskoj sjednici, održanoj 24. svibnja 2021. godine, donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava za poticanje projekata članova Hrvatske komore arhitekata u 2021. godini

Hrvatska komora arhitekata dodjeljuje financijska sredstva za poticanje projekata članova Hrvatske komore arhitekata u 2021. godini kako slijedi:

1.    Zlatko Karač, Studije o arhitektonskom nasljeđu Hrvatske, monografija – 5.000,00 kn bruto,

2.    Miroslav Dragomanović, Arhitekt Aleksandar Dragomanović, monografija – 10.000,00 kn bruto,

3.    Jelena Borota, 50 godina Splita 3, (4. manifestacija) – 10.000,00 kn bruto,

4.    Gorana Stipeč Brlić, Deset godina A.radionice, izložba – 5.000,00 kn bruto,

5.    Brankica Grmoja / Dizajn et cetera d.o.o., video edukacijski sadržaj – 5.000,00 kn bruto,

6.    Mirko Buvinić, izložba natječajnih radova Europan 15 – lokacija Nin – 5.000,00 kn bruto,

7.    Maja Hofman, izrada i tiskanje edukativnog priručnika radnog naslova Upoznajmo krajobraznu arhitekturu, s pratećim zadacima, namijenjenog djeci – 10.000,00 kn bruto.

 

Sa svakim odabranim prijaviteljem kojem su se odobrila financijska sredstva, Hrvatska komora arhitekata će sklopiti poseban Ugovor u kojem će definirati međusobna prava i obveze.

Prijedlog Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava za poticanje projekata u 2021. godini

Odluka