Rezultati natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja “ STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE u Zagrebu, Maksimirska cesta 121“ s protokolom natječaja

 

 

Opći, u jednom stupnju, anonimni za realizaciju prvoga stupnja složenosti

 

N A T J E Č A J

 

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja 

“ STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE u Zagrebu, Maksimirska cesta 121“

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOL O NATJEČAJU

KONAČNO IZVJEŠĆE OCJENJIVAČKOG SUDA

 

 

 

 

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA 103-20/ZG-IUA/N

 

 

 

 

 

PRIPREMIO :

Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh.

 

 

 

 

Zagreb, siječanj 2021.

 

 

I           RASPISIVAČ natječaja je:

 

PAPIĆ GRADNJA d.o.o., 10000 Zagreb, Miroslava Kraljevića 6 (OIB: 64090430508),

zastupan po Ivan Papić, dipl.ing.građ.

Adresa elektroničke pošte: ivan@papic.eu;  mob. 091 2206 661

II          PROVODITELJ natječaja je:

 

Ured ovlaštenog arhitekta Miljenku Bernfest, Iblerov trg 7, Zagreb

OIB: 98819877613; mob. 091 1602 956

Adresa elektronske pošte: maksimirska121@gmail.com;  mob. 091 1602 956

Odgovorna osoba Provoditelja: Miljenko Bernfest, dia., ovl. arh.

 

III         VRSTA NATJEČAJA

 

           Natječaj je arhitektonski, opći, prvoga stupnja složenosti, za realizaciju u jednom stupnju            Registarski broj natječaja 103-20/ZG-IUA/N

 

IV         ROKOVI

 

            Početak natječaja:                                18.10.2020.

 

            Rok za postavljanje pitanja:                   08.11.2020. do 13 sati

 

            Rok za odgovore na pitanja:                  18.11.2020.

 

            Predaja natječajnih radova:                   19.12.2020. do 13 sati

 

V          IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA

             MATRIX-D-INŽENJERING d.o.o., Zagreb, Voćarsko naselja 117, Zagreb; OIB 90418223094

 

VI         OCJENJIVAČKI SUD

 

Članovi Ocjenjivačkog suda

 

1.     Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 207) - Predsjednik O.S. - predstavnik provoditelja

2.     Dražen Plevko, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 2821), - predstavnik provoditelja

3.     Josip Sabolić, dipl.ing.arh.,ovl.arh., (br. 4857), -predstavnik provoditelja

4.     Ivan Krakan,  - predstavnik raspisivača

5.     Ivan Papić, dipl.ing.građ. - predstavnik raspisivača

 

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda

 

1.     Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 1027) - predstavnik provoditelja

 

Tehnička komisija:

 

 Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 3503)

 

Tajnik natječaja:

 

              Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 1260)

 

VII        PODACI O KONTAKTIMA SA SUDIONICIMA NATJEČAJA OD RASPISA NATJEČAJA DO PREDAJE RADOVA

            Tijekom trajanja roka za preuzimanje natječajne dokumentacije, do 19.12.2020. godine do 13 sati, preuzeto je 87 podloga za natječaj.

 

VIII       ZAPRIMANJE I OZNAČAVANJE (ŠIFRIRANJE) RADOVA

           

Do roka za predaju natječajnih radova 19.12.2020. u 13 sati, u prostorijama Provoditelja natječaja, U.O.A. Miljenko Bernfest, 10000 Zagreb, Iblerov trg 7, zaprimljen je 21 rad. Jedan rad je donjet osobno 15.12.2020. u 10,20 sati. Još tri rada su predani osobno 18.12.2020. SMS porukom DHL-a, je najavljen jedan rad 17.12.2020., u 14,17 sati, koji međutim nije stigao do u Uvjetima zadanog roka. Ostali radovi su predani 19.12.2020. do 13 sati. Sveukupno su preuzet 21 rad te nakon otvaranja i šifriranja predana tehničkoj komisiji na daljnji postupak. Rad najavljen DHL-om stigao je 21.12.2020.

 

Prispjele natječajne radove, u prostorijama Provoditelja natječaja U.O.A. Miljenko Bernfest, 10000 Zagreb, Tuškanova 41, otvorili su i šifrirali: Predsjednik Ocjenjivačkog suda Nenad Kondža, dia., ovl. arh., članica Tehničke komisije Lea Lončarević Žibret, dia., ovl. arh. i tajnik natječaja Miljenko Bernfest, dia., ovl. arh.,dana 19.12.2020. u periodu od 14-17 sati. 

Svi prispjeli radovi otvoreni su, pregledani, popisani i numerirani. Radovi su označeni šiframa „01“-„21“.

Omotnice s imenima autora, adresom za obavijesti i osobom ovlaštenom za projektiranje deponirane su kod Provoditelja natječaja.

 

IX         IZVJEŠTAJ TEHNIČKE KOMISIJE (u prilogu)

 

Pregled radova od strane Tehničke komisije izvršen je od 20.12.2020. do 26.12.2020. u prostorijama Provoditelja natječaja, U.O.A. Miljenko Bernfest., 10000 Zagreb, Tuškanova 41, osiguranima za rad Tehničke komisije.

 

Izvješće Tehničke komisije Ocjenjivačkom sudu izloženo je na 3. sjednici Ocjenjivačkog suda održanoj 29.12.2020. u prostorijama Provoditelja natječaja U.O.A. Miljenko Bernfest, 10000 Zagreb, Tuškanova 41, gdje su i održane sve daljnje sjednice Ocjenjivačkog suda.

 

Pregled radova od strane Tehničke komisije obuhvatio je sukladno čl. 40. Pravilnika o natječajima:

- kontrolu regularnosti,

- kontrolu sadržaja i potpunost obaveznih priloga,

- analizu projektnog rješenja s posebnim osvrtom na kvantifikacijske pokazatelje.

 

Tehnička komisija utvrđuje:

Svi zaprimljeni radovi su ispunili Uvjete natječaja prema odredbama točke VI. Sadržaj natječajnog rada i točke VIII. Oprema natječajnog rada - u smislu sadržaja, strukture i opreme grafičkih, tekstualnih, digitalnih i ostalih priloga.

Tehnička komisija o tome izvještava Ocjenjivački sud.

 

X          KRITERIJ OCJENJIVANJA I METODA DONOŠENJA ODLUKA

 

Pored usklađenosti rada s Uvjetima natječaja (u pogledu rokova, sadržaja i obaveznih priloga), Ocjenjivački sud je pri ocjenjivanju valorizirao sljedeće elemente natječajnih radova:

 

-       usklađenost s Programom, zakonima i propisima

-       prostorni koncept u odnosu na širi i uži obuhvat

-       funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja

-       racionalnost i ekonomičnost rješenja

-       primjena rješenja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

 

XI         TIJEK RADA OCJENJIVAČKOG SUDA SA SAŽETIM ZAPISNICIMA SA SJEDNICA OCJENJIVAČKOG SUDA

 

 

1.         PRIPREMNA (OSNIVAČKA) SJEDNICA OCJENJIVAČKOG SUDA                

            15.10.2020. (10,00 - 14.00 sati) u prostorijamaU.O.A. Miljenko Bernfest, 10000 Zagreb, Iblerov trg 7

 

Tema sjednice : Osnivačka sjednica Ocjenjivačkog suda

 

Prisutni: Članovi Ocjenjivačkog suda: Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 207); Dražen Plevko, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 2821), Josip Sabolić, dipl.ing.arh.ovl.arh., (br. 4857); Ivan Krakan; Ivan Papić, dipl.ing.građ.

Zamjenik člana O.S.: Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 1027)

Tehnička komisija: Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 3503)

Tajnik natječaja: Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 1260)

 

Tijek sjednice:

1.

Utvrđivanje prisutnosti članova Ocjenjivačkog suda i Tajnika natječaja.

2.

Za predsjednika Ocjenjivačkog suda jednoglasno je izabran Nenad Kondža, dipl.ing.arh.

3.

Svi prisutni daju izjavu da:

- za vrijeme ocjenjivanja radova neće izmjenjivati mišljenja s natjecateljima o natječajnom zadatku i   

  njegovom rješenju,

- do ovoga trenutka nisu imali saznanja o natječajnim radovima,

- povjerljivo će postupati sa zaključcima ocjenjivanja,

- čuvat će anonimnost svih radova,

- neće iznositi pretpostavke o identitetu autora natječajnih radova.

4.

 

 

 

Obrazložen je natječajni zadatak i natječajni postupak te kriteriji ocjenjivanja i drugi obvezujući uvjeti iz              uvjeta natječaja, te je potvrđeno:

- da je Program u tijeku potvrde od strane nadležnih tijela Grada Zagreba,

- da su nakon temeljite analize prihvaćeni Uvjeti natječaja.

5.

 

Definirani su datumi početka natječaja, postavljanja pitanja i odgovora na ista, roka predaje i                      završetka rada Ocjenjivačkog suda.

6.

Ispunjeni su i potpisani Obrasci 1 – Izjave iz priloga Pravilnika o natječajima s područja arhitekture,            urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza – za sve članove Ocjenjivačkog suda,                                Tehničke komisije i Tajnika natječaja.

E-poštom su prikupljene referentne liste i životopisi svakog arhitekta člana Ocjenjivačkog suda.

7.

Članovima Ocjenjivačkog suda i Tehničke komisije bit će od strane Provoditelja natječaja dostavljeni            ugovori / narudžbenice.

8.

Članovi Ocjenjivačkog suda bit će tijekom natječaja obaviješteni o pitanjima i odgovorima prispjelih na                 e-poštu Provoditelja.

9.

Sljedeća sjednica Ocjenjivačkog suda održat će se 15.11.2020., po pristiglim pitanjima natjecatelja.

 

2.         DRUGA SJEDNICA OCJENJIVAČKOG SUDA            

            15.11.2020. (15,00-20.00 sati) u U.O.A. Miljenko Bernfest, 10000 Zagreb, Iblerov trg 7

 

Tema sjednice : Odgovori na pitanja natjecatelja.

 

Prisutni: Članovi Ocjenjivačkog suda: Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 207); Dražen Plevko, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 2821), Josip Sabolić, dipl.ing.arh.,ovl.arh., (br. 4857); Ivan Krakan; Ivan Papić, dipl.ing.građ.

Zamjenik člana O.S.: Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 1027)

Tehnička komisija: Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 3503)

Tajnik natječaja: Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 1260)

 

Tijek sjednice :

1.

Zaprimanje pitanja natjecatelja.

2.

Odgovaranje na pitanja.

3.

Sljedeća sjednica Ocjenjivačkog suda održat će se nakon roka za predaju radova natjecatelja

iz Uvjeta natječaja.

 

3.         SJEDNICA OCJENJIVAČKOG SUDA             

            29.12.2020. (09.00 - 14.00 sati)

 

Tema sjednice: Izvještaj Tehničke komisije, pregled pristiglih radova, prvi eliminacijski krug. Sjednica je održana u prostorijama U.O.A. Miljenko Bernfest, 10000 Zagreb, Tuškanova 41

 

Prisutni: Članovi Ocjenjivačkog suda: Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 207); Dražen Plevko, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 2821), Josip Sabolić, dipl.ing.arh.,ovl.arh., (br. 4857); Ivan Krakan; Ivan Papić, dipl.ing.građ.

Zamjenik člana O.S.: Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 1027)

 

Tehnička komisija: Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 3503)

Tajnik natječaja: Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 1260)

 

Tijek sjednice:

1.

Utvrđivanje prisutnosti članova Ocjenjivačkog suda, Tehničke komisije i Tajnika natječaja.

 

2.

Članovi Ocjenjivačkog suda upoznati su da je do 02.11.2020. do 13 sati zaprimljeno ukupno 21 (dvadesetijedan) rad, koji su od strane člana Ocjenjivačkog suda Nenada Kondže te, članice Tehničke komisije, Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh., ovl. arh. i Tajnika natječaja Miljenko Bernfest, dia., ovl. arh., numerirani brojevima od.  „01“-„21“.

 

Članica Tehničke komisije Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh., ovl. arh. u ime Tehničke                                    komisije upoznaje  prisutne sa zaprimljenim radovima i izvještajem Tehničke komisije                                        s generalnom napomenom za sve radove te napomenama za svaki rad zasebno,                                              s tablicom urbanističko-prostornih pokazatelja te zbirnom tablicom natječajnih radova,                                        koje su sastavni dio izvještaja - prema točki VI. Sadržaj natječajnog rada Uvjeta                                            natječaja.

Članovi Ocjenjivačkog suda prihvatili su izvještaj Tehničke komisije.

 

3.

Slijedi detaljni pregled natječajnih radova od strane Ocjenjivačkog suda i prvi eliminacijski krug.

Pojedinačne ocjene natječajnih radova sastavni su dio Konačnog izvješća Ocjenjivačkog suda.

 

4.

Nakon detaljnog pregleda svih radova članovi Ocjenjivačkog suda jednoglasno odlučuju o prvom eliminacijskom krugu.  Eliminirani su natječajni radovi sljedećih šifri:  

 

01, 03, 09, 16, 17, 18 - jednoglasno

 

5.

Sljedeća sjednica Ocjenjivačkog suda održat će se 29.12.2020.

 

 

4.         SJEDNICA OCJENJIVAČKOG SUDA             

            29.12.2020. (16,00 - 20.00 sat)

 

Tema sjednice: 2. eliminacijski krug. Sjednica je održana u prostorijama U.O.A. Miljenko Bernfest, 10000 Zagreb, Tuškanova 41

 

Prisutni: Članovi Ocjenjivačkog suda: Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 207); Dražen Plevko, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 2821), Josip Sabolić, dipl.ing.arh., ovl.arh., (br. 4857); Ivan Krakan; Ivan Papić, dipl.ing.građ.

Zamjenik člana O.S.: Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 1027)

Tehnička komisija: Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 3503)

Tajnik natječaja: Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 1260)

 

Tijek sjednice:

1.

Utvrđivanje prisutnosti članova Ocjenjivačkog suda, Tehničke komisije i Tajnika natječaja.

2.

Nakon detaljnog pregleda svih radova članovi Ocjenjivačkog suda jednoglasno odlučuju o 2. eliminacijskom krugu.  Eliminirani su natječajni radovi sljedećih šifri: 

 

04, 11, 14, 19, 21 - jednoglasno

3.

Sljedeća sjednica Ocjenjivačkog suda održat će se 30.12.2020. godine.

 

5.         SJEDNICA OCJENJIVAČKOG SUDA  

            30.12.2020. (09,00 - 14.00 sati)

 

Tema sjednice: Dodjela nagrada. Sjednica je održana u prostorijama U.O.A. Miljenko Bernfest, 10000 Zagreb, Tuškanova 41

 

Prisutni: Članovi Ocjenjivačkog suda: Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 207); Dražen Plevko, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 2821), Josip Sabolić, dipl.ing.arh., ovl.arh., (br. 4857);  Ivan Krakan; Ivan Papić, dipl.ing.građ.

Zamjenik člana O.S.: Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 1027)

Tehnička komisija: Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 3503)

Tajnik natječaja: Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovl. arh., (br. 1260)

 

 

Tijek sjednice:

1.

Utvrđivanje prisutnosti članova Ocjenjivačkog suda, Tehničke komisije i Tajnika natječaja.

2.

Prije odluke o dodjeli nagrada članovi Ocjenjivačkog suda još jednom razmatraju sve eliminirane natječajne radove.

3.

Članovi Ocjenjivačkog suda večinom glasova odlučuju:

 

- da se nagrade dodijele natječajnim radovima sljedećih šifri (navedeno redoslijedom od I. do V. nagrade): 06, 07, 02, 15, 05

 

- da je šestoplasirani radpod šifrom 12 a sedmoplasirani rad pod šifrom10

 

Vidi: XII. OCJENA RADOVA I OBRAZLOŽENJE OCJENJIVAČKOG SUDA O RASPODJELI NAGRADNOG FONDA.

4

Nakon što su napisana obrazloženja svih radova u nastavku 5. sjednice Ocjenjivačkoga suda 30.12 2020. prišlo se otvaranju omotnica s imenima autora te su utvrđeni su dobitnici nagrada koje je predsjednik Ocjenjivačkog suda Nenad Kondža, dipl.ing.arh., telefonski obavijestio o rezultatima natječaja.

 

XII        OCJENA RADOVA I OBRAZLOŽENJE OCJENJIVAČKOG SUDA O RASPODJELI NAGRADNOG

FONDA

 

Temeljem analize prispjelih radova utvrđeno je da je natječaj uspio i da će biti kvalitetan doprinos Raspisivaču.

 

Pojedinačne ocjene nagrađenih radova glase:

 

RAD 01            Autori: Dora Fabian, Jan Gregor Jambrešić, Željko Jambrešić

 

Autor natječajnog rada idejnim rješenjem se nastojao je uklopiti u urbanu strukturu lokacije stavljajući naglasak na nove prostorne elemente za koje smatra da su ovom prostoru nužni.

Izrazita je fleksibilnost u organizaciji poslovnih i stambenih sadržaja uz pozitivan stav prema ozelenjenoj fasadi uličnog pročelja. U dijelu koji se odnosi na broj poslovnih prostora prizemlja rad je zadovo9ljio programske smjernice natječaja.

Kolni promet na građevnoj čestici konzekventno je proveden pristup sa Maksimirske, a izlaz na nerazvrstanu prometnicu.

Jasnu tlocrtnu dispoziciju sadržaja stambenih etaža, fleksibilnost, kao i prisutan „green concept“ ocjenjivački sud smatra kvalitetom, ali građevinu ne prati adekvatan pristup rješavanju zidnog platna uličnog pročelja.

Pročelje je tretirano kao heterogeno zidno platno različitih oblikovnih fasadnih elemenata iako zelenilo stvara dojam transparentnosti i skrivenosti.  No zamjerku ovom radu čini nepoštivanje programa natječaja u dijelu koji se odnosi na udaljenost pročelja od sjeverne granice građevinske čestice gdje nije poštivana tlocrtna udaljenost od polovice visine planirane građevine (h/2)

 

RAD 02 – TREČA NAGRADA  Autori: Filip Vusić, Ivan Kruezi

 

Ocjenjivački sud pohvaljuje ozelenjeno krajobrazno rješenje partera s kvalitetnim pristupom pješaka do ulaznog loungea u stambeni dio građevine sa Maksimirske i sa nerazvrstane prometnice.  Zamjerka je rješenje kolnog ulaza – izlaza isključivo na Maksimirsku cestu uz neprihvatljivo varijantno rješenje dizanja i spuštanja automobila samo auto-dizalom. Suprotno zadanom programu natječaja autor u prizemlju ostvaruje tri poslovna prostora umjesto dva.

U stambenim etažama realizirane su kvalitetne funkcionalne stambene jedinice, sa zanimljivim tlocrtnim rješenjem svjetlika u stanovima orijentiranim na Maksimirsku cestu.   

Volumen zgrade je razveden pa je postignuta raznolikost u tipologiji stanova, što je rezultiralo dodatnom kvalitetom stanova na višim etažama kako vizurom na okoliš tako i tlocrtom.

Crno – bijela boja  pročelja  građevine sa sjenilima – zaštitom od sunca pridonose kvaliteti ovog rada.

 

RAD 03            Autori: Mirko Buvinić, Mirela Bošnjak, Maja Furlan Zimmermann

 

Jasni identitet građevine, hibridna tehnologija uz mnogoznačne prostorne odnose čini osnovni koncept idejnog rješenja ovog natječajnog rada. Građevinu tvore dva volumena ulični i dvorišni koji su visinski izmaknuti za pola etaže. Kolni pristup i izlaz su na Maksimirsku cestu što je ocijenjeno kao mana ovom radu.

Autor u prizemlju na koti 0.00 smješta u sjevernom dvorišnom dijelu stanove  tipa b1, b2 i b3 umjesto programom planiranog poslovnog prostora.

Dva poslovna prostora locirana su uz  Maksimirsku cestu nedostatne su tlocrtne površine. Takvim rješenjem nije poštivan program natječaja i nije iskorištena mogućnost ostvarenja poslovnog prostora značajne površine koji je planiran u dubinu građevne čestice cijelom površinom prizemnog dijela..

Unificirano oblikovanje pročelja uličnog i dvorišnog dijela jest element povezivanja građevine u jedinstvenu cjelinu.

Ocjenjivačkom sudu neprihvatljivo je rješenje kojim autor ne poštuje  udaljenosti od h/2 građevine od sjeverne granice građevinske čestice.

 

RAD 04            Autori:  Fran Vukašin, Andej Vukašin

 

Rad poštuje sve programske zahtjeve te je kvaliteno riješava parter uz zamjerku uvlačenja ulazne rampe iz Maksimirske ceste duboko u blok, što dovodi do miješanja kolnog i pješačkog prometa na spojoj prometnici – cesta - rampa. Ocjenjivački sud smatra neprihvatljivim rješenje kolnog prometa ulaz-izlaz samo na Maksimirsku cestu iako na grafičkom prikazu prizemlja postoji mogućnost spoja na nerazvrstanu prometnicu. Parter je riješen na način da je zelenilo smješteno pretežito u sjeverozapadnom dijelu  građevinske čestice te je time stvorena vizualna barijera prema starijoj okolnoj postojećoj izgradnji duž zapadnog  ruba parcele.

Stambene jedinice smještene kroz formu karakterističnog kata pokazuju solidan odnos prema temi stanovanja s tim da ocjenjivački sud smatra stanove i terase smještene na uvučenom katu nakvalitetnijim dijelom tlocrta.

Autor u tekstualnom obrazloženju natječajnog rada pojašnjava koncept naglaskom reinterpretacije Maksimirske šume sa dinamičnom slike zgrade na pročelju građevine što iz grafičkih prikaza nije čitljivo.

 

RAD 05 – PETA NAGRADA  Autori: Nikola Arambašić, mag.ing.arch., Marta Bartovčak, mag.ing.arch.,

            Tihana Buljan, mag.ing.arch., Noemi Gašpar, mag.ing.arch.,Tamara Jeger, mag.ing.arch., Rudolf Martinović, mag.ing.arch., Boris Radaković, stud.arh.

                                            

Natječajni rad pročeljem se referira na oblikovni akcent susjedne zgrade na adresi Maksimirska 123, i to u dijelu koji naglašavaju ritam prozora i primjenjene materijale.Tripartitno ulično pročelje različite obrade sa  erkerom u sredini karakterizira ovaj rad.

Pozitivno je ocijenjen direktni pješački pristup sa javno prometne površine,  dok kolni ulaz-izlaz sa i na Maksimirsku cestu bez mogućnosti izlaza na nerazvrstanu prometnicu nije prihvatljiv.

Ozelenjeno dvorište na zapadnom dijelu građevinske čestice ocjenjivački sud smatra kvalitetom.

Ocjenjivački sud pohvaljuje kvalitetno rješenje stanova. I dobro pozicioniranu stubišnu jezgru s obzirom na dispoziciju stanova na etažama. Iako ocijenjen kao solidan stan na uvučenom katu upitan je zbog velike neto površine (291 m2)

Udaljenost građevine od h/2 korektno je riješena kaskadnim sjevernim pročeljem

 

RAD 06 - PRVA NAGRADA  Autor: Janja Zovko

 

Rad je zadovoljio sve tražene uvjete i parametre te kvalitetno riješio ulaz i izlaz iz garaže jer je njihovim razdvajanjem smanjio moguće prometno zagušenje na Maksimirskoj ulici. Stanovi su riješeni kavlitetno. Svi stanovi imaju primjerene vanjske prostore te su svi stanovi osim osim manjeg dvosobnog stana dvostrano orjentirani. Gradbeni sustav primjenjen je zadatku. Autor veliku pažnju posvećuje oblikovanju južnog pročelja kojeg reintepretacijom moderne putem „poigravanja“ oblogama strukturnih zidova po ocjeni Ocjenjivačkog suda uspješno rješava. Tako strukturiranim pročeljem putem osnovnih elemenata (lođe) koje bi mogli nazvati primarnim jezikom stanovanja i bez suvišnih detalja postiže prepoznatljivost nove zgrade skladnim uklapanjem u postojeću gradsku strukturu bez nepotrebnih oblikovnih dodataka.

 

RAD 07 – DRUGA NAGRADA   Autori: No.638 d.o.o., Maša Medoš, Klara Nikšić

 

Rad je zadovoljio sve tražene uvjete i parametre te posebno kvalitetno riješio ulaz i izlaz iz garaže jer je njihovim razdvajanjem smanjio moguće prometno zagušenje na Maksimirskoj ulici. Postavom garažne rampe jako dobro je riješen vanjski prostor oko zgrade bez denivelacijskih barijera. Zgrada je strukturirana putem tri elementa gdje su južni ulični i sjeverni dvorišni natkriveni trećim krovnim. Navedeni elennti diskretno su individualizirani pokazujući koncept bez suvišnih dodataka. Svi stanovi su kvalitetni i dobro pozicionirani s primjerenim vanjskim prostorima te su svi osim osim manjeg dvosobnog stana dvostrano orjentirani. Subište je projektirano  kao zglob između dva elementa te svojim postavom doprinosi kvaliteti zgrade. Južno ulično pročelje riješeno je skladno bez nepotrebnih slojeva. Cijena koncepta  (postava garažnih rampi i zglobnog stubišta) plaćena je smanjenim komercijalnim prostorima prizemlja.

 

RAD 08            Autori: Marko Milas, Filip Antoljak, Stipe Gašpar

 

Rad je u načelu zadovoljio tražene uvjete i parametre. Rješenje kolnog ulaza i izlaza na  Maksimirsku ulicu nije najsretnije jer može dovesti do prometnih zagušenja. Stanovi su u načelu riješeni korektno s primjerenim vanjskim prostorima i nešto više jednostrano orjentiranih stanova. Rješenje kuhinja direktno na ulaznom prostoru kod pojedinih stanova nije najpovojnije. Rješenje zasjenjenja putem vertikalnih drvenih lamela načelno je prihvatljivo ali i zahtjevno te načinom prikaza pojedini elementi pročelja tehnički su upitni.

 

RAD 09            Autori: Robert Gradečki, Marin Benčić

 

Rad nije zadovoljio propisane uvjete jer nije ispunio zahtjev o udaljenosti h/2 od sjeverne međe te je isto bilo razlog eliminacije rada u prvom krugu. Rješenje kolnog ulaza i izlaza na  Maksimirsku ulicu nije najsretnije jer može dovesti do prometnih zagušenja. Stanovi su u načelu riješeni korektno što je omogućio koncept s dva stubišta koji ipak donosi nešto zahtjevniju ekonomičnost zgrade.

 
RAD 10 - SEDMOPLASIRANI    Autori: Hiperprostor d.o.o., Dalija Milonja, dia., Ivan Milonja, dia., 
                  Maja Huljev Ton, dia.
 

Rad je zadovoljio tražene uvjete i parametre te kvalitetno riješio ulaz i izlaz iz garaže jer je njihovim razdvajanjem smanjio moguće prometno zagušenje na Maksimirskoj ulici. Stanovi su riješeni korektno uz napomenu kako stanovi uličnog bloka nemaju primjerene vanjske prostore što Ocjenjivački sud ocjenjuje kao zamjerku radu. Stubište je smješteno logično i kvalitetno je rješeno.

Posebno pažnju autor posvećuje uličnom pročelju kojeg ocjenjujemo kao najbolji dio rada uz već rečenu zamjerku da struktura pročelja „govori“ o vanjskim prostorima stanova kojih objektivno nema.

 
RAD 11            Autor:Ljiljana Barbarić
 

Rad zadovoljava natječajnim programom zadane smjernice. Karakteriziraju ga jednostavna, horizontalama raščlanjena pročelja sa zelenim zimskim vrtovima te korektno riješeni stanovi. Duž kompletnog uličnog pročelja stambenih etaža predviđeni su zimski vrtovi s u pod upuštenim bazenima sa supstratom iz kojih raste zelenilo i koji štite stan od nepovoljnih utjecaja prometne ulice. S druge strane zimski vrtovi u predloženom obliku predstavljaju izazov u smislu održavanja, obzirom na malu dimenziju ne omogućavaju korištenje prostora te kompletan prostor stana stavljaju iza dvostruke staklene opne. Rad je prezentacijski ispod nivoa ostalih radova.

 
RAD 12 - ŠESTOPLASIRANI  Autori: Čikeš – Ćuzela d.o.o., Iva Ćuzela-Bilać, Oliver Čikeš, Mara Uroda, 
                 Marko Miškulin, Ranko Puž, Ana Staničić
 

Rad zadovoljava natječajni program, ali interpretira konzervatorske smjernice za izgradnju ugrađenog objekta na vlastiti način. Uz zapadnog susjeda ugrađuje poslovno prizemlje dok uz istočnog prislanja stambene etaže. Ovim horizontalnim pomakom u prizemlju definira natkriveni ulaz u garažu, dok na gornjim etažama ostavlja procijep kojim razrahljuje uličnu strukturu i daje naznaku zelenila na krovu prizemlja i u dvorištu referirajući se na obližnji Maksimir. Pročelje je oblikovano kao dvostruka ovojnica s pomičnim perforiranim limenim panelima koji mjestimično definiraju šire međuprostore lođa i štite stambene prostore od pogleda, sunca i buke. Rad je svjesnim žrtvovanjem dijela tlocrta ostvario nešto manju stambenu površinu te najmanji broj GPM od svih pristiglih radova.

 
RAD 13            Autor: Tamara Tumpa
 
Rad uglavnom zadovoljava natječajnim programom zadane smjernice. Glavno obilježje rada je dinamično ulično 
pročelje definirano ortogonalnim kvadratnim rasterom s konzolno izbačenim kubusima lođa te punim i praznim 
poljima fasade. Dosljednim provođenjem koncepta raster uličnih lođa se prenosi i na unutrašnju tlocrtnu 
organizaciju stanova što mjestimično stvara substandardno uske stambene prostore. Rad u prizemlju uz ulicu 
predviđa jedan lokal i prostrani natkriveni ulazni plato. Zbog nepotrebno predimenzioniranog ulaznog platoa 
drugi lokal smješta u stražnji, skriveni, dio dvorišta čime mu umanjuje komercijalnu vrijednost.
 
RAD 14            Autori:Ivan Žic, Ivor Makarić
 
Korektnom prostornom organizacijom rad zadovoljava programom tražene funkcionalne i kvantifikacijske smjernice. 
Ulično pročelje oblikovano je kontrastnim crno-bijelim horizontalama s uvučenim lođama. Po dvije susjedne lođe 
na svakoj etaži oblikovno su objedinjene i konzolno izbačene u odnosu na grđevnu liniju u formi kružnog 
odsječka čime se na pročelju formira valjkasti istak koji pomalo odudara od jednostavnog oblikovanja ostatka 
zgrade. Obzirom da treći ulični stan na svakoj etaži nema izbačenu lođu sve skupa u oblikovnom smislu ostavlja 
dojam nedorečenosti.
 
RAD 15 – ČETVRTA NAGRADA  Autori:Zora Salopek Baletić, Suradnici: Boris Bičanić, Ivan Gašpar, 
                 Ines Orešković, 
                 3D: Goran Kruhonja, Požar Goran Tončinić, 
                 Hortikultura: Lovro Ćuh – Dionaea vrtovi
 
Rad karakteriziraju dinamična i razigrana pročelja i volumeni. Uvlačenjem i izbacivanjem pojedinih dijelova 
konstrukcije i opne formiraju se stupnjevani prostori stanova i lođa prema ulici te natkrivenih i nenatkrivenih 
ozelenjenih terasa na dvorišnoj strani zgrade. Prometno rješenje predviđa ulaz s Maksimirske ceste te izlaz na 
nerazvrstanu cestu zapadno od parcele čime se smanjuje prometno opterećenje Maksimirske ceste. Radu se može 
zamjeriti potpuna otvorenost stanova prema Maksimirskoj cesti te otežano korištenje izlazne
rampe u garaži (skretanje za 180° u jednosmjernu rampu).
 
RAD 16            Autor:Mirko Marić, dipl.ing.arh.
 

Predmetni rad eleiminiran je u 1. krugu eliminacija budući da nije zadovoljio osnovni uvjet propisan programskim smjernicama programa za provedbu natječaja. Navedeno se odnosi na propisaniu udaljenost od 5,0 metara sa nadzemnim dijelovima građevine (dijelovi iznad etaže prizemlja) od zapadnog ruba parcele.

U preostalim dijelovima rad je zadovoljio propisane uvjete, zanimljivo rješenje denivelacije uličnog i dvorišnog volumena, jedini rad koji u prizemlju ima i stanove u dvorišnom dijelu iz čega je i proizašla nevedena denivelacija volumena.

Promet riješen na povoljniji način, ulaz sa Maksimirske ulice, izlaz na nerazvrstanu cestu, tlocrtna organizacija stanova korektna.

Zanimljiv pristup u oblikovanju sa naglašenom duplom uvučenom etažom.

 
RAD 17            Autori:Darko Bosnić, Iris Vudrag
 

Predmetni rad eleiminiran je u 1. krugu eliminacija budući da nije zadovoljio osnovni uvjet propisan programskim smjernicama programa za provedbu natječaja. Navedeno se odnosi na propisaniu udaljenost od 5,0 metara sa nadzemnim dijelovima građevine (dijelovi iznad etaže prizemlja) od zapadnog ruba parcele.

U preostalim dijelovima rad je zadovoljio propisane uvjete, stanovi tlocrtno izuzetno dobro dispozicijski riješeni.

Promet riješen na povoljniji način, ulaz sa Maksimirske ulice, izlaz na nerazvrstanu cestu.

 
RAD 18            Autori:Frana Milaković, Mihaela Maslač
 

Predmetni rad eleiminiran je u 1. krugu eliminacija budući da nije zadovoljio osnovni uvjet propisan programskim smjernicama programa za provedbu natječaja. Navedeno se odnosi na poziciju kolnog pristupa koji je bio propisan da bude s istočne  strane, a u predmetnom radu je postavljen uz zapadni rub parcele.

U preostalim dijelovima rad je zadovoljio propisane uvjete, stanovi tlocrtno izuzetno dobro dispozicijski riješeni sa kvalitetnim vanjskim prostorima. Oblikovno građevina vrlo jasno definirana na Maksimirsku ulicu i izuzetno uspješno riješeno oblikovanje dvorišnog dijela građevine.

 
RAD 19            Autori:Jelica Pekovič, Luka Peković
 

Predmetni rad eleiminiran je u 2. krugu eliminacija.

Rad je zadovoljio propisane uvjete natječaja, stanovi korektno riješeni. Oblikovno građevina vrlo jasno definirana na Maksimirsku ulicu, no međutim ukupna dužina istaka izvan građevinskog pravca duža je od propisane trećine dužine pripadajućeg pročelja.

Promet riješen na povoljniji način, ulaz sa Maksimirske ulice, izlaz na nerazvrstanu cestu, no međutim u predloženom rješenju rampi za ulaz/izlaz u garažu, rampe se na pojedinom mjestu preklapaju, odnosno preklapaju se pravci silaska i ulaska u garažu, što otežava provoznost vozila.

 
RAD 20            Autori:Nikola Paunović, Marin Duić, Luka Krleža
 

Predmetni rad ušao je u 3 krug i konkurenciju među 10 izabranih radova.

Rad je zadovoljio propisane uvjete natječaja, stanovi korektno riješeni. Vrlo dobar pokušaj oblikovanja građevine na način ozelenjenih niša i dugačkih poteza zelenila na dvorišnom dijelu građevine.

Promet riješen na zadovoljavajuć način, ulaz/izlaz sa Maksimirske ulice što zadovoljava uvjete natječaja, no međutim povoljnije rješenje, posebno u smislu izlaza iz garaže je na nerazvrstanu cestu iz razloga postojeće tramvajske stanice na Maksimirskoj ulici, također i prikaz operativnog prostora za vatrogasno vozilo nije moguće na rampi nagiba 15%.

 
RAD 21            Autori:Vlatka Marković, Martina Milošević, Sonja Tadej
 

Predmetni rad eleiminiran je u 2. krugu eliminacija.

Rad je zadovoljio propisane uvjete natječaja, stanovi korektno riješeni, vrlo jasno definirani ulični i dvorišni dio građevine sa položajem jezgre.

Prizemlje riješeno na zanimljiv način s pokušajem ostvarivanja maksimalne prozračnosti i prolaznosti između pojedinoh poslovnih dijelova građevine.

Promet riješen na zadovoljavajuć način, ulaz/izlaz sa Maksimirske ulice što zadovoljava uvjete natječaja, no međutim povoljnije rješenje, posebno u smislu izlaza iz garaže je na nerazvrstanu cestu iz razloga postojeće tramvajske stanice na Maksimirskoj ulici.

Ostaje pitanje oblikovanja na Maksimirsku ulicu sa staklenom opekom u koje su utisnuti reljefni motivi biljnih vrsta karakteristični za Park Maksimir možda je trebalo interpretirati na suptilniji način, a ne kroz cijelu plohu građevine na staklenoj opeci. Također ostaje i pitanje oblika otvora koji je neprimjeren u odnosu na mikrolokaciju predmetne građevine.

 
RAD 22            Autori:Željko Ivošević, Tonko Zaninović – izvan konkurencije nije stigao na vrijeme
 

XIII       ODLUKA O REDOSLIJEDU NAGRADA

 

Ocjenjivački sud je većinom glasova donio odluku o redoslijedu nagrada kako slijedi:

 

1. nagrada: rad označen šifrom „06

2. nagrada: rad označen šifrom „07

3. nagrada: rad označen šifrom „02

4. nagrada: rad označen šifrom „15

5. nagrada: rad označen šifrom „05

 

Šestorangirani: rad označen šifrom „12

Seadmorangirani: rad označen šifrom „10

 

Otvorene su omotnice s natpisom „AUTOR“ i konstatirano je sljedeće:

PRVA NAGRADA u iznosu od 81.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „06“

Autor: Janja Zovko

 

DRUGA NAGRADA u iznosu od 50.625,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom "07“

Autori: No.638 d.o.o., Maša Medoš, Klara Nikšić

 

TREĆA NAGRADA u iznosu od 30.375,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „02“

Autori: Autori: Filip Vusić, Ivan Kruezi

 

ČETVRTA NAGRADA u iznosu od 24.300,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „15“

Autor:Zora Salopek Baletić, Suradnici: Boris Bičanić, Ivan Gašpar, Ines Orešković, 3D:   
Goran Kruhonja, Požar Goran Tončinić, Hortikultura: Lovro Ćuh – Dionaea vrtovi

 

PETA NAGRADA u iznosu od 16.200,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „05“

Autori: Nikola Arambašić, mag.ing.arch., Marta Bartovčak, mag.ing.arch.,Tihana Buljan, mag.ing.arch., Noemi Gašpar, mag.ing.arch.,Tamara Jeger, mag.ing.arch.,             Rudolf Martinović, mag.ing.arch., Boris Radaković, stud.arh.

 

XIV      IZDVOJENO MIŠLJENJE ČLANOVA OCJENJIVAČKOG SUDA

 

U proceduri žiriranja ovog natječaja članovi Ocjenjivačkog suda donijeli su odluke o prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj i petoj nagradi većinom glasova.

 

XV        PREPORUKA OCJENJIVAČKOG SUDA RASPISIVAČU NATJEČAJA

 

Na temelju rezultata provedenog natječaja Ocjenjivački sud predlaže izradu daljnje projektne dokumentacije prema prvoplasiranom natječajnom radu, uz preporučene korekcije prema detaljnom opisu rada.

 

XVI      ZAVRŠNE NAPOMENE

 

U roku od 8 (osam) dana od donošenja Odluke Ocjenjivačkog suda Provoditelj će mailom obavijestiti svakog natjecatelja o rezultatima natječaja.

Provoditelj natječaja pripremit će i web platformu za izložbu svih natječajnih radova u roku od 15 (petnaeset) dana od donošenja Odluke Ocjenjivačkog suda o nagrađenim radovima u dogovoru s Raspisivaćem natječaja.

 

Vrijeme početka rada web platforme javne izložbe pristiglih radova bit će objavljeni naknadno.

 

XVII     OVJERA KONAČNOG IZVJEŠĆA OCJENJIVAČKOG SUDA

 

Potpisujući ovo Konačno izvješće, članovi Ocjenjivačkog suda potvrđuju prethodne točke I. - XVI. i dokumentaciju koja je u prilogu, a sastavni je dio zapisnika o radu Ocjenjivačkog suda.

 

 

Članovi Ocjenjivačkog suda :

 

1. Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh., Predsjednik O.S.        

 

2. Dražen Plevko, dipl.ing.arh., ovl. arh.                              

 

3. Josip Sabolić, dipl.ing.arh., ovl. arh.                                                                                                               

 

4. Ivan Krakan                                                                   

 

5. Ivan Papić, dipl.ing.građ.                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                           

 

Zamjenik člana OS:

 

Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovl. arh.                                                

 

Tajnik natječaja:

 

Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovl. arh.                                                   

 

 

Konačno izvješće Ocjenjivačkog suda sastavio:

Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovl. arh.                

 

Radovi se mogu pregledati na linku:

https://studio.gin.hr/index.php/s/8qLhy0RIkl4Ox7l