Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Zakon o poticanju zapošljavanja (NN 57/12) koji je stupio na snagu 31. svibnja 2012. godine, sa izmjenama i dopunama od 8. studenoga 2012. omogućio je nezaposlenim osobama bez radnog iskustva mjesečnu naknadu od 1600 kn koju osigurava država.

Bitno je napomenuti da nezaposlena osoba mora biti evidentirana u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana te da nema više od 1 godine staža u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju. 

Podsjetimo, Hrvatska komora arhitekata aktivno se uključila u promicanje poticajnih mjera za mlade arhitekte i njihove mentore, te pozvala sve poslodavce, ovlaštene arhitekte - mentore da se uključe u program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje(HZZ) putem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Skupština Hrvatske komore arhitekata je, na svojoj sjednici održanoj 20.04.2012.g., usvojila Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju vježbeničkog staža Hrvatske komore arhitekata, čime se ostvaruje mogućnost nezaposlenim arhitektima bez radnog iskustva uključivanje u program zapošljavanja  Hrvatskog zavoda za zapošljavanjeTim Pravilnikom se omogućava izjednačavanje ugovora o radu s ovim i eventualno budućim ekvivalentnim ugovorom, propisanim od tijela državne uprave.

Model zapošljavanja kandidata za vježbenički staž, kojim mentor ostvaruje poticaje u smislu pokrivanja svih troškova kroz godinu dana, a vježbenik ostvaruje radni staž s upisom u radnu knjižicu, ocijenjen je od strane Hrvatske komore arhitekata kao vrijedno nastojanje na umanjenju pritisaka gospodarske krize.

Zapošljavanje se provodi predajom Zahtjeva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u poslovnicu prema sjedištu poslodavca. 

Uz Zahtjev poslodavac je dužan priložiti slijedeću dokumentaciju: 

program stručnog osposobljavanja za rad s definiranim mentorom koji treba imati odgovarajuće zanimanje, razinu obrazovanja ili radno iskustvo na poslovima koje će obavljati polaznik stručnog osposobljavanja za rad,
prijavu potrebe za radnikom (PR), OBRAZAC
presliku obrtnice, registracije trgovačkog društva ili slobodne profesije
rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata,
potvrdu Ministarstva financija - Porezne uprave o izvršavanju obveza za poreze i doprinose
 
Poslodavci s većim brojem zaposlenih mogu dobiti odobrenje za korištenje mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za onoliko osoba za koliko mogu osigurati kvalificiranog mentora. 
Mentor može provoditi stručno osposobljavanje za rad za maksimalno tri osobe.
 
Zahtjev se ocjenjuje temeljem zadovoljavanja uvjeta iz financijskog poslovanja (redovita isplata plaća, redovita uplata doprinosa, nepodmirene obveze), broja zaposlenih, uvjeta dužine prijave u evidenciju nezaposlenih osoba ciljane skupine, oglašene prijave potrebe za radnikom i aktivnostima po prijavi potrebe za radnikom. 
Hrvatski zavod za zapošljavanje u obvezi je kompletne zahtjeve s pripadajućom dokumentacijom ocijeniti u roku od 15 dana.
Hrvatski zavod za zapošljavanje prosljeđuje obavijest poslodavcu o pozitivnoj ocjeni, uz uputu o aktivnostima koje treba provesti i popisom ostale potrebne dokumentacije koju trebadostaviti u roku 8 dana od dana obavijesti kako bi  se pristupilo zaključivanju ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Ugovor se potpisuje na rok od 2 godine. 
 
Isplata sredstava 
Poslodavcu se refundira trošak obveznih doprinosa mirovinskog osiguranja i doprinosa za zdravstveno osiguranje i za zaštitu zdravlja na radu za prvih 12 mjeseci trajanja stručnog osposobljavanja za rad u roku 30 dana od dana potpisa ugovora i dostave instrumenta naplate potraživanja “bjanko zadužnice“.  
Polazniku stručnog osposobljavanja za rad isplaćuje se novčana pomoć u visini neoporezivog dijela studentske stipendije koja trenutno iznosi 1600,00 kn mjesečno po potvrđenoj prisutnosti stručnom osposobljavanju za rad.
Novčana pomoć je namijenjena za pokrivanje osnovnih troškova prijevoza, toplog obroka i drugog. 
 
Provedbenu uputu, te ugovorne obveze poslodavca, Zavoda i polaznika možete pročitati ovdje.