• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Temeljem članka 7. stavak 15. i članka 19. stavak 30. Statuta Hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“ broj 15/2021) Upravni odbor, na svojoj je 8. sjednici održanoj 20. veljače 2023. godine donio je

 

PRAVILNIK O DODJELI GODIŠNJIH NAGRADA

HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

 

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom o dodjeli godišnjih nagrada Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ustanovljuju se kategorije godišnjih nagrada, postupak raspisivanja javnog poziva te uvjeti i postupak ocjenjivanja i dodjele nagrada. 

(2) Godišnje nagrade Hrvatske komore arhitekata (dalje u tekstu: Komora) su priznanja najveće  strukovne institucije iz djelokruga arhitekture i urbanizma, koja se dodjeljuje pravnim subjektima, institucijama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave i pojedincima  za postignuća važna za doprinos u području strukovne djelatnosti. 

(3) Cilj dodjele nagrada je promicanje izvrsnosti, etičnosti i društvene odgovornosti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva, unapređenje kulture građenja te podizanje ugleda struke u široj javnosti.

(4) Izrazi korišteni u ovom Pravilniku su neutralni, odnose se na ženski i muški rod, a napisani su u jednini i u muškom rodu.

 

Članak 2.

Poziv za dodjelu nagrada raspisuje se javno sukladno odredbama ovog Pravilnika.

 

Članak 3.

1) Postupak odabira dobitnika nagrada, sukladno odredbama ovoga Pravilnika provodi Ocjenjivački sud za dodjelu godišnjih nagrada Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu: Ocjenjivački sud).

 

Članak 4.

Ustanovljuju se sljedeće godišnje nagrade Komore:

Medalja za doprinos kulturi građenja 

Medalja za planiranje prostora

Medalja za inovacije i održivost u arhitekturi.

 

Članak 5.

(1) Svi članovi Komore mogu davati prijedloge za godišnje nagrade Komore.

(2) Osim članova Komore, prijedloge za godišnje nagrade Komore mogu dati znanstvene i druge javne ustanove, udruge građana, druge strukovne komore, te sve pravne i fizičke osobe. 

(3) Nagrade se dodjeljuju jednom godišnje, za proteklu kalendarsku godinu.

(4) U svakoj kategoriji dodjeljuje se najviše jedna nagrada.

(5) Ukoliko niti jedan prijedlog za dodjelu nagrade ne doseže potrebnu kvalitetu, godišnja

nagrada iz te kategorije ne mora se dodijeliti.

 

II. NAČELA OCJENJIVANJA

 

Članak 6.

Pri ocjenjivanju prijavljenih radova najviše će se vrednovati vidljiv doprinos arhitekturi i urbanizmu, kroz  kreativnost i izvornost, te konceptualnu jasnoću djela, vodeći se sljedećim načelima:

1. NAČELO IZVRSNOSTI

Posebno će se ocjenjivati doprinos tehničkoj i tehnološkoj izvrsnosti, inženjerskoj inovativnosti i racionalnosti, te solidnosti i trajnoj kvaliteti ostvarenja.

2. NAČELO PROFESIONALNE ETIČNOSTI

Posebno će se vrednovati socijalna odgovornost i poduzetnost, profesionalizam te odgovornost za održivost i okoliš.

3. NAČELO PRIPADNOSTI

Posebno će se promicati ona ostvarenja koja svjedoče pripadnost hrvatskom prostoru i kulturi.

4. NAČELO RAVNOPRAVNOSTI

Komora jamči ravnopravnost prijavljivanja i ocjenjivanja svih prijedloga prema uvjetima koji su propisani ovim Pravilnikom.

5. NAČELO OBJEKTIVNOSTI

Komora jamči osiguranje objektivnog i nepristranog postupka ocjenjivanja svih zaprimljenih prijedloga.

6. NAČELO TAJNOSTI

Ocjenjivački sud jamči tajnost postupka donošenja Odluke o dodjeli godišnjih nagrada Komore do javnog proglašenja dobitnika nagrada.

 

III. KATEGORIJE NAGRADA

Medalja za doprinos kulturi građenja

Članak 7.

(1) Za dodjelu medalje za doprinos kulturi građenja mogu se predložiti poduhvati i ostvarenja vezani uz gradnju, planiranje prostora, arhitekturu i krajobrazne arhitekturu. 

(2) Medalja za doprinos kulturi građenja se dodjeljuje za djelo, koje se ističe po vrsnoći projektiranja i izvedbe, a ima pozitivan utjecaj na širu društvenu zajednicu. 

 

Medalja za planiranje prostora

Članak 8.

(1) Za dodjelu medalje za planiranje prostora mogu se predložiti prostorni i urbanistički planovi (izrađeni najmanje do faze nacrta prijedloga plana), stručne podloge, studije i rješenja u planiranju prostora.

(2) Medalja za planiranje prostora dodjeljuje se za procese, aktivnosti i inicijative u kojima su uspješno primijenjena načela prostornog uređenja.

 

Medalja za inovativnost i održivost u arhitekturi

Članak 9.

(1) Za dodjelu nagrade za održivost mogu se predložiti dovršena ostvarenja i/ili proizvodi iz područja gradnje, arhitekture, prostornog planiranja i krajobrazne arhitekture. 

(2) Medalja za inovativnost i održivost u arhitekturi se dodjeljuje za djelo koje originalnim i inovativnim rješenjem doprinosi afirmaciji razvoja koji ne šteti okolišu već ga uključuje u proces promjene (uključivo političke, društvene i kulturne dimenzije zajednice).

 

Članak 10.

Godišnje nagrade Komore dodjeljuju se u obliku diplome i medalje.

 

IV. OCJENJIVAČKI SUD

 

Članak 11.

(1) Za svaku kalendarsku godinu Upravni odbor Komore donosi Odluku o osnivanju i imenovanju Predsjednika i ostalih članova Ocjenjivačkog suda.

(2) Ocjenjivački sud se sastoji od 5 članova. 

(3) U Odluci o osnivanju i imenovanju članova Ocjenjivačkog suda Upravni odbor utvrđuje da svoje ovlasti o odlučivanju o dodjeli nagrada iz Članka 19. stavak 13 Statuta Hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“ broj 15/21) prenosi na Ocjenjivački sud.

 

Članak 12.

(1) Predsjednik i članovi Ocjenjivačkog suda imenuju se iz redova istaknutih članova Komore koji su u svom stručnom i/ili znanstvenom radu postigli zapažene rezultate te koji su nagrađivani strukovnim nagradama.

(2) Iznimno, za Predsjednika i/ili člana Ocjenjivačkog suda može biti imenovana osoba koja nije član Komore, ako je u svom stručnom i/ili znanstvenom radu postigla zapažene rezultate te je nagrađivana strukovnim nagradama u zemlji i inozemstvu, odnosno koja je više puta pobjeđivala na javnim urbanističkim i arhitektonskim natječajima ili je na neki drugi način postigla zapažene rezultate u struci.

 

Članak 13.

Svaki član Ocjenjivačkog suda dužan je prije pristupa ocjenjivanju potpisati izjavu da će prijedloge za nagrade ocjenjivati samostalno, neovisno, na temelju vlastite stručne procjene i utvrđenih kriterija, te da će čuvati tajnost postupka donošenja Odluke o dodjeli godišnjih nagrada Komore do javnog proglašenja dobitnika nagrada.

 

Članak 14.

Za potrebe rada, Komora će članovima Ocjenjivačkog suda snositi putne troškove.

 

V. PROCEDURA PODNOŠENJA PRIJEDLOGA

 

Članak 15.

(1) Procedura dodjele nagrada pokreće se svake godine objavom Javnog poziva za podnošenje prijedloga, najkasnije do 28. veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(2) Odluku o upućivanju Javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada donosi Upravni odbor.

(3) Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Komore i dostavlja se članovima Komore putem elektronske pošte.

(4) Javni poziv sadrži: naziv i kategoriju nagrada, način podnošenja prijedloga, rokove, imena članova Ocjenjivačkog suda, naznaku tko ima pravo podnošenja prijedloga, te naznaku da je isti raspisan u skladu s ovim Pravilnikom.

(5) Razmatrat će se samo pravodobno podneseni prijedlozi, u skladu s Pravilnikom, kompletni, te podneseni prema obrascu za prijavu, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

 

Članak 16.

(1) Prijedlog za pojedinu nagradu mora sadržavati uredno popunjen prijavni obrazac sa svim potrebnim prilozima.

(2) Rok za dostavu prijedloga je minimalno 30 kalendarskih dana od dana objave Javnog poziva, ako Javnim pozivom nije drugačije određeno.

(3) Za dodjelu nagrada ne mogu biti predloženi članovi Ocjenjivačkog suda te njihovi suradnici i/ili zaposlenici iz istog trgovačkog društva, tijela uprave ili Ureda ovlaštenog arhitekta ili Ureda ovlaštenog arhitekta urbanista ili Ureda ovlaštenog krajobraznog arhitekta, kao ni njihovi srodnici u prvom i drugom koljenu te članovi bračne ili izvanbračne zajednice ili životnog partnerstva, budući se to smatra sukobom interesa.

(4) Za dodjelu nagrada ne mogu biti predloženi članovi Komore koji su pravomoćno stegovno osuđeni.  

(5) Troškove prijave i dostave prijedloga za nagrade snose prijavitelji.

(6) Dokumentacija prijave prijedloga za nagrade ne vraća se predlagateljima, nego postaje trajno vlasništvo HKA i može se koristiti za potrebe HKA.

 

VI. OCJENJIVANJE

 

Članak 17.

Ocjenjivački sud odabire i nagrađuje radove u skladu sa Protokolom o radu Ocjenjivačkog suda. 

 

Članak 18.

(1) Dobitnici nagrada javno se objavljuju i proglašavaju na svečanosti dodjele nagrada.

(2) Svečanost dodjele nagrada prati izložba i publikacija odabranih i nagrađenih prošlogodišnjih radova.

(3) Osim radova, publikacija može sadržavati i Izvješće Ocjenjivačkog suda, izjave autora i kritičke osvrte.

 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 19.

Za tumačenje odredbi ovog Pravilnika nadležan je Upravni odbor.

 

Članak 20.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

(2) Ovaj Pravilnik objavit će se na mrežnim stranicama Komore.

 

Klasa: 025-03/23-01/04

Ur.broj: 251-505-04-23-2

U Zagrebu, 22. veljače 2023. godine

 

Rajka Bunjevac, dipl. ing. arh.,v.r.

predsjednica Hrvatske komore arhitekata