• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Snimite Pravilnik o dodjeli godišnjih nagrada HKA u pdf formatu

Temeljem članka 7. stavak 15. i članka 19. stavak 30. Statuta Hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“ broj 15/2021) Upravni odbor, na svojoj je 31. sjednici održanoj 15. prosinca 2023. godine donio je

 

PRAVILNIK O DODJELI GODIŠNJIH NAGRADA

HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom o dodjeli godišnjih nagrada Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ustanovljuju se kategorije godišnjih nagrada, postupak raspisivanja javnog poziva, procedura nominacija i izbora,  te uvjeti i postupak dodjele nagrada.

(2) Godišnje nagrade Hrvatske komore arhitekata (dalje u tekstu: Komora) su priznanja najveće  strukovne institucije iz djelokruga arhitekture i urbanizma, koja se dodjeljuje pravnim subjektima, institucijama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave i pojedincima  za postignuća važna za doprinos u području strukovne djelatnosti.

(3) Cilj dodjele nagrada je promicanje izvrsnosti, etičnosti i društvene odgovornosti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva, unapređenje kulture građenja te podizanje ugleda struke u široj javnosti.

(4) Izrazi korišteni u ovom Pravilniku su neutralni, odnose se na ženski i muški rod, a napisani su u jednini i u muškom rodu.

Članak 2.

Poziv za dodjelu nagrada raspisuje Upravni odbor javno sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 3.

Postupak odabira dobitnika nagrada, sukladno odredbama ovoga Pravilnika provodi Upravni odbor Hrvatske komore arhitekata na prijedlog Povjerenstva za nominacije za godišnje nagrade Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za nagrade).

Članak 4.

Ustanovljuju se sljedeće godišnje nagrade Komore:

Medalja za doprinos kulturi građenja

Medalja za planiranje prostora

Medalja za inovacije i održivost u arhitekturi.

Članak 5.

(1) Prijedloge za godišnje nagrade Komore mogu dati znanstvene i druge javne ustanove, udruge građana, druge strukovne komore, tijela Komore te sve pravne i fizičke osobe.

(2) Nagrade se dodjeljuju jednom godišnje.

(3) U svakoj kategoriji dodjeljuje se najviše jedna nagrada.

(4) Ukoliko niti jedan prijedlog za dodjelu nagrade ne doseže potrebnu kvalitetu, godišnja

nagrada iz te kategorije ne mora se dodijeliti.

II. NAČELA VREDNOVANJA

Članak 6.

Pri vrednovanju prijavljenih postignuća najviše će se vrednovati vidljiv doprinos arhitekturi i urbanizmu, kroz  kreativnost i izvornost, te konceptualnu jasnoću i društvenu relevantnost, vodeći se sljedećim načelima:

1. NAČELO IZVRSNOSTI

Posebno će se ocjenjivati doprinos tehničkoj i tehnološkoj izvrsnosti, inženjerskoj inovativnosti i racionalnosti, te solidnosti i trajnoj kvaliteti postignuća.

2. NAČELO PROFESIONALNE ETIČNOSTI

Posebno će se vrednovati socijalna odgovornost i poduzetnost, profesionalizam te odgovornost za održivost i okoliš.

3. NAČELO PRIPADNOSTI

Posebno će se promicati ona postignuća koja svjedoče pripadnost hrvatskom prostoru i kulturi.

4. NAČELO RAVNOPRAVNOSTI

Komora jamči ravnopravnost prijavljivanja i ocjenjivanja svih prijedloga prema uvjetima koji su propisani ovim Pravilnikom.

5. NAČELO OBJEKTIVNOSTI

Komora jamči osiguranje objektivnog i nepristranog postupka ocjenjivanja svih zaprimljenih prijedloga.

6. NAČELO TAJNOSTI

Ocjenjivački sud jamči tajnost postupka donošenja Odluke o dodjeli godišnjih nagrada Komore do javnog proglašenja dobitnika nagrada.

 

III. KATEGORIJE NAGRADA

Medalja za doprinos kulturi građenja

Članak 7.

(1) Za dodjelu medalje za doprinos kulturi građenja mogu se predložiti poduhvati i postignuća vezani uz gradnju, planiranje prostora, arhitekturu i krajobraznu arhitekturu.

(2) Medalja za doprinos kulturi građenja se dodjeljuje za postignuće, koje ima pozitivan utjecaj na vrsnoću izgrađenog prostora i arhitekture te podizanje društvene svijesti o kulturi građenja i arhitektonskoj kvaliteti, od značaja za širu društvenu zajednicu.

Medalja za planiranje prostora

Članak 8.

(1) Za dodjelu medalje za planiranje prostora mogu se predložiti postignuća u prostornom planiranju, prostorni i urbanistički planovi, stručne podloge, studije i rješenja u planiranju prostora.

(2) Medalja za planiranje prostora dodjeljuje se i za procese, aktivnosti i inicijative u kojima su uspješno primijenjena načela prostornog uređenja.

Medalja za inovativnost i održivost u arhitekturi

Članak 9.

(1) Za dodjelu nagrade za održivost mogu se predložiti postignuća, dovršena ostvarenja i/ili proizvodi iz područja gradnje, arhitekture, prostornog planiranja i krajobrazne arhitekture.

(2) Medalja za inovativnost i održivost u arhitekturi se dodjeljuje za postignuće koje originalnim i inovativnim pristupom doprinosi afirmaciji razvoja koji ne šteti okolišu već ga uključuje u proces promjene (uključivo političke, društvene i kulturne dimenzije zajednice).

Članak 10.

Godišnje nagrade Komore dodjeljuju se u obliku diplome i medalje.

IV. POVJERENSTVO ZA NAGRADE

Članak 11.

(1) Za svaku kalendarsku godinu Upravni odbor Komore donosi Odluku o osnivanju i imenovanju Predsjednika i ostalih članova Povjerenstva za nagrade.

(2) Povjerenstvo za nagrade se sastoji od 5 članova.

Članak 12.

(1) Predsjednik i članovi Povjerenstva za nagrade imenuju se iz redova istaknutih članova Komore koji su u svom stručnom i/ili znanstvenom radu postigli zapažene rezultate te koji su nagrađivani strukovnim nagradama.

(2) Iznimno, za Predsjednika i/ili člana Povjerenstva za nagrade može biti imenovana osoba koja nije član Komore, ako je u svom stručnom i/ili znanstvenom radu postigla zapažene rezultate te je nagrađivana strukovnim nagradama u zemlji i inozemstvu, odnosno koja je više puta pobjeđivala na javnim urbanističkim i arhitektonskim natječajima ili je na neki drugi način postigla zapažene rezultate u struci.

Članak 13.

Svaki član Povjerenstva za nagrade dužan je prije pristupa ocjenjivanju potpisati izjavu da će prijedloge za nagrade vrednovati samostalno, neovisno, na temelju vlastite stručne procjene i utvrđenih kriterija, te da će čuvati tajnost postupka donošenja Odluke o dodjeli godišnjih nagrada Komore do javnog proglašenja dobitnika nagrada.

Članak 14.

Za potrebe rada, Komora će članovima Povjerenstva za nagrade snositi putne troškove.

V. PROCEDURA PODNOŠENJA PRIJEDLOGA

Članak 15.

(1) Procedura dodjele nagrada pokreće se svake godine objavom Javnog poziva za podnošenje prijedloga, najkasnije do 28. veljače u godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

(2) Odluku o upućivanju Javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada donosi Upravni odbor.

(3) Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Komore i dostavlja se članovima Komore, tijelima i radnim odborima Komore putem elektronske pošte, a može se uputiti poziv ustanovama, strukovnim udruženjima i drugim organizacijama i pojedincima zainteresiranim za davanje prijedloga.

(4) Javni poziv sadrži: naziv i kategoriju nagrada, način podnošenja prijedloga, rokove, imena članova Povjerenstva za nagrade, naznaku tko ima pravo podnošenja prijedloga, te naznaku da je isti raspisan u skladu s ovim Pravilnikom.

(5) Razmatrat će se samo pravodobno podneseni prijedlozi, u skladu s Pravilnikom, kompletni, te podneseni prema obrascu za prijavu, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 16.

(1) Prijedlog za pojedinu nagradu mora sadržavati uredno popunjen prijavni obrazac sa svim potrebnim prilozima.

(2) Rok za dostavu prijedloga je minimalno 30 kalendarskih dana od dana objave Javnog poziva, ako Javnim pozivom nije drugačije određeno.

(3) Za dodjelu nagrada ne mogu biti predloženi članovi Povjerenstva za nagrade te njihovi suradnici i/ili zaposlenici iz istog trgovačkog društva, tijela uprave ili Ureda ovlaštenog arhitekta ili Ureda ovlaštenog arhitekta urbanista ili Ureda ovlaštenog krajobraznog arhitekta, kao ni njihovi srodnici u prvom i drugom koljenu te članovi bračne ili izvanbračne zajednice ili životnog partnerstva, budući se to smatra sukobom interesa.

(4) Za dodjelu nagrada ne mogu biti predloženi članovi Komore koji su pravomoćno stegovno osuđeni. 

(5) Troškove prijave i dostave prijedloga za nagrade snose prijavitelji.

(6) Dokumentacija prijave prijedloga za nagrade ne vraća se predlagateljima, nego postaje trajno vlasništvo Komore i može se koristiti za potrebe Komore.

VI. VREDNOVANJE

Članak 17.

Povjerenstvo će zaprimiti, sistematizirati i valorizirati dostavljene prijedloge te izraditi prijedlog nominiranih po kategorijama i dostaviti ga u roku od najviše 30 kalendarskih dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava Upravnom odboru koji će na prvoj sljedećoj sjednici donijeti odluku o dobitnicima nagrada.

Članak 18.

Povjerenstvo za nagrade odabire i vrednuje prijedloge u skladu s Protokolom o radu Povjerenstva za nagrade.

Povjerenstvo, odnosno Upravni odbor može po potrebi od predlagatelja zatražiti pisane nadopune ili pojašnjenja u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 19.

(1) Dobitnici nagrada javno se objavljuju i proglašavaju na svečanosti dodjele nagrada.

(2) Svečanost dodjele nagrada može pratiti izložba i publikacija odabranih prošlogodišnjih nagrada.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Za tumačenje odredbi ovog Pravilnika nadležan je Upravni odbor.

Članak 21.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nagradama Hrvatske komore arhitekata od 22. veljače 2023. godine.

(2) Ovaj Pravilnik objavit će se na mrežnim stranicama Komore.

 

Klasa: 025-03/23-01/17

Ur.broj: 251-505-01-23-3

U Zagrebu, 15. prosinca 2023. godine

Rajka Bunjevac, dipl. ing. arh.,v.r.

predsjednica Hrvatske komore arhitekata