• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Prostorno uređenje

Zakoni

 • Zakon o prostornom uređenju
  (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23 ) 
 • Zakon o gradnji
  (NN 153/1320/17, 39/19, 125/19)
 • Zakon o državnom inspektoratu
  (NN 115/18, 117/21, 67/23) Napomena: Danom stupanja na snagu Zakona o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 115/18.) na obavljanje inspekcijskih poslova građevinskih inspektora Državnog inspektorata ne primjenjuju se odredbe Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 153/13.), osim u postupcima koji su započeti prema odredbama toga Zakona.
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
  (NN 78/15, 114/18, 110/19)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
  (NN 78/15, 118/18)
 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina
  (NN 78/15)
  Napomena: Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« odnosno 25. srpnja 2015., osim odredbe članka 66. koja stupa na snagu devedesetog dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, br. 74/14.)
 • Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu
  (NN 50/20)
 • Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka
  (NN 56/13, 52/18, 50/20)
 • Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
  (NN 86/06, 125/06 - ispravak, 16/07 - ispravak, 16/07- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3226/2006 od 9. srpnja 2008. godine, 46/10 - ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15)
 • Zakon o naseljima
  (NN 39/22)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
  (NN 19/13 - (pročišćeni tekst), 137/15 - ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19, 144/20)
 • Zakon o koncesijama
  (NN 69/17)
 • Zakon o obnovi
  (NN 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51A/13)

 

Uredbe

 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi
  (NN 156/22)
 • Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama
  (NN 117/07), 25/08, 96/10, 19/13, 40/14.
 • Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
  (NN 37/14, 154/14, 30/21, 75/22, 61/23)
 • Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja
  (NN 115/15)

 

Odluke

 • Odluka o donošenju Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske
  (NN 50/99, 84/13)
 • Odluka o izradi Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske
  (NN 143/13)
 • Strategija prostornog razvija Republike Hrvatske 
  (NN 106/17)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola
  (NN 105/17, 108/17)
 • Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade
  (NN 93/17)
 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta                                                                                                                (NN 118/19, 65/20)
 • Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
   
  (NN 118/19, 65/20)
 • Pravilnik o geodetskom projektu
  (NN 12/14, 56/14)
  Pravilnik o geodetskom projektu - pročišćei tekst(neslužbeno)
  Radni primjerci geodetskog projekta
 • Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izviješća o stanju u prostoru
  (NN 48/14, 19/15)
 • Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora
  (NN 29/83, 36/85 i 42/86)
 • Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
  (NN 106/98, 39/04, 45/04-ispravak, 163/04, 148/10-prestao važiti, 9/11)
  Napomena: U postupcima izrade i donošenja prostornih planova na odgovarajući način primjenjuju se pravna pravila Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 106/98., 39/04. i 45/04. – ispravak, 163/04.) koja nisu u suprotnosti s Zakonom o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/2013).
 • Pravilnik o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i obveznim prilozima toga plana
  (NN 135/10)
 • Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina
  (NN 79/14)
 • Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja
  (NN 122/15)
 • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja
  (NN 129/15)
 • Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
  (NN 136/15)
 • Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te načinu obilježavanja zgrada kućnim brojevima
  (NN 117/22)
 • Pravilnik o registru koncesija
  (NN 26/13)

 

Izviješća

 • Izvješće o stanju uprostoru Republike Hrvatske 2008.-2012.
  (NN 61/13)
 • Izvješće o stanju uprostoru Republike Hrvatske za razdoblje 2013 - 2019.
  (NN 105/21)