• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Prostorno uređenje

Zakoni

 

Uredbe

 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi
  (NN 156/22)
 • Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
  (NN 37/14, 154/14, 30/21, 75/22, 61/23)
 • Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja
  (NN 115/15)

 

Odluke

 • Odluka o donošenju Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske
  (NN 50/99, 84/13)

 

Strategije

 • Strategija prostornog razvija Republike Hrvatske 
  (NN 106/17)
 •  

Pravilnici

 • Pravilnik o prostornim planovima
  (NN 152/23)
 • Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola
  (NN 105/17, 108/17)
 • Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade
  (NN 93/17)
 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta                                                                                                                (NN 118/19, 65/20)
 • Pravilnik o geodetskom projektu
  (NN 12/14, 56/14)
  Pravilnik o geodetskom projektu - pročišćei tekst(neslužbeno)
  Radni primjerci geodetskog projekta
 • Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izviješća o stanju u prostoru
  (NN 48/14, 19/15)
 • Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora
  (NN 29/83, 36/8542/86)
 • Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
  (NN 106/98, 39/04, 45/04-ispravak, 163/04, 148/10-prestao važiti, 9/11)
  Napomena: U postupcima izrade i donošenja prostornih planova na odgovarajući način primjenjuju se pravna pravila Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 106/98., 39/04. i 45/04. – ispravak, 163/04.) koja nisu u suprotnosti s Zakonom o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/2013).
 • Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina
  (NN 105/15)
 • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja
  (NN 129/15)
 • Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
  (NN 136/15)
 • Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te načinu obilježavanja zgrada kućnim brojevima
  (NN 117/22)
 • Pravilnik o registru koncesija
  (NN 1/18)

 

Izviješća

 • Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske za razdoblje 2013 - 2019.
 • (NN 105/21)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Republike Hrvatske za razdoblje 2013. – 2019. godine
 • (NN 105/21)