• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Snimite Pravilnik o natječajima s podučja arhitekture i urbanizma u pdf formatu
(549 Kb) ( Važeći od 16. srpnja 2014. godine )

• OBRAZAC 1 - IZJAVA
• OBRAZAC 2 - ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR PROVODITELJA NATJEČAJA – za pravnu osobu
• OBRAZAC 3 - ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR PROVODITELJA NATJEČAJA – za fizičku osobu – ured ovlaštenog arhitekta
• OBRAZAC 4 - ZAHTJEV ZA DODJELU REGISTARSKOG BROJA NATJEČAJA
• OBRAZAC 5 - FORMULAR ZA OMOTNICU "AUTOR" (popunjavaju natjecatelji)

Snimite Pravilnik o natječajima s podučja arhitekture i urbanizma u word formatu
(385 Kb) ( Nevažeći od 14. srpnja 2014. godine )

Pročišćeni tekst

 

Na temelju članka 91. stavka (1) Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 152/08, 49/11 i 25/13) i članka 38. stavka (2) alineje 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“, br. 131/10 - pročišćeni tekst i 81/13) Skupština Hrvatske komore arhitekata na 9. izvanrednoj sjednici, održanoj 14. srpnja 2014. godine, donijela je

PRAVILNIK O NATJEČAJIMA S PODRUČJA ARHITEKTURE, URBANIZMA, UNUTARNJEG UREĐENJA I UREĐENJA KRAJOBRAZA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak raspisivanja i provođenja natječaja s područja arhitekture, urbanizma, prostornog uređenja, unutarnjeg i krajobraznog uređenja (u daljnjem tekstu: natječaj) radi dobivanja najboljeg idejnog rješenja za natječajni zadatak te pronalaženja najboljih i najsposobnijih arhitekata i urbanista, arhitekata unutarnjeg uređenja i krajobraznih arhitekata za izradu daljnje potrebne projektne dokumentacije.

(2) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe u skladu s Direktivom 2014/24/EU, kojom se uređuje postupak javnih nabava za djelatnost građenja te nabavu roba i usluga, koje se odnose na pripremu i provedbu javnih natječaja za izbor najboljih i strukovno najprimjerenijih prostornih rješenja i zgrada za koje je priprema i provedba takvih natječaja obavezna ili stručno poželjna.

(3) Za natječaje koji nisu u sustavu javne nabave vrijede odredbe ovog Pravilnika.

(4) Za natječaje koji su u sustavu javne nabave vrijede odredbe Zakona o javnoj nabavi i ovog Pravilnika, ukoliko iste nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o javnoj nabavi.

(5) Izrazi upotrjebljeni u ovom Pravilniku su neutralni, odnose se na ženski i muški rod, a napisani su u jednini i u muškom rodu.

 

Pojmovi

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:
1. Arhitekt je stručna osoba koja je nakon završetka školovanja stekla akademsku titulu dipl. ing. arh. ili mag. ing. arch. ili koja je ovlašteni arhitekt.
2. Natjecatelj je fizička osoba koja je autor natječajnog rada.
3. Natječajni elaborat je stručni rad koji se sastoji od tekstualnih i grafičkih dijelova, a sadrži uvjete natječaja i natječajni zadatak, odnosno program za provedbu natječaja.
4. Natječajni rad je cjelina koja se sastoji od grafičkih prikaza, prostornih prikaza, tekstualnog obrazloženja i tri omotnice.
5. Natječajni zadatak, odnosno program za provedbu natječaja je konkretni projektni program za zahvat u prostoru, građevinu ili zgradu kojim se definira namjena, površine, uvjeti gradnje te ostali funkcionalni, oblikovni i konstruktivni zahtjevi. Natječajni zadatak je stručni rad i ima minimalno sljedeći sadržaj: izvod iz prostorno-planske i studijske dokumentacije, geodetske podloge, projektni program i fotografije postojećeg stanja lokacije.
6. Ovlašteni arhitekt je osoba upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu: HKA), Imenik stranih ovlaštenih arhitekata HKA-a i Evidenciju stranih osoba za povremeno ili privremeno pružanje usluga na području Republike Hrvatske.

Predmet i cilj natječaja

Članak 3.

(1) Natječaji mogu postavljati urbanističke, arhitektonske (funkcionalne, oblikovne, tehničke, konstruktivne), prometne, ekološke, energetske, ekonomske i druge zadatke s različitim težištima i razinama razrade. Natječaji se mogu provoditi na jednom ili više stručnih područja.

(2) Raspisivanje natječaja obvezno je kada je to određeno zakonom, propisom donesenim na temelju zakona, prostornim planom, odlukom državnog tijela ili tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, posebnim uvjetima nadležnih tijela i slično. U svim ostalim slučajevima natječaj se raspisuje kada to odluči raspisivač natječaja.

(3) Cilj natječaja je omogućiti pronalaženje najboljih rješenja između više različitih prijedloga. Prvonagrađeno rješenje u najvećoj mjeri mora zadovoljiti kriterije utvrđene raspisom natječaja. Cilj natječaja je i pronalaženje najboljih i najsposobnijih arhitekata i urbanista, arhitekata unutarnjeg uređenja i krajobraznih arhitekata.

Načela provođenja natječaja

Članak 4.

Provođenje natječaja temelji se na načelima ravnopravnosti, anonimnosti, konkurencije, razmjernom nagrađivanju, neovisnom ocjenjivanju i javnosti.

Načelo ravnopravnosti

Članak 5.

(1) Svaki natječaj treba stručno pripremiti tako da se prilikom raspisivanja natječaja natječajni zadatak jasno i nedvosmisleno definira te da se natječajni radovi mogu ocijeniti prema zadanim kriterijima.

(2) Tijekom trajanja natječaja treba jednako postupati sa svim natjecateljima, uz primjenu istih zadanih uvjeta.

 

Načelo anonimnosti

Članak 6.

(1) Autori natječajnih radova ostaju anonimni do objave rezultata natječaja.

(2) Nijednom sudioniku natječaja nije dozvoljeno iznositi pretpostavke o identitetu autora bilo kojeg natječajnog rada.

 

Načelo konkurencije

Članak 7.

(1) Raspisivač natječaja ne smije ograničavati pravo sudjelovanja natjecateljima i ponuditeljima nekim drugim uvjetima, osim onih utvrđenih u ovom Pravilniku ili u Zakonu o javnoj nabavi, ako je natječaj u sustavu javne nabave.

 

Načelo razmjernog nagrađivanja

Članak 8.

(1) Idejni i materijalni ulog natjecatelja treba biti nagrađen primjerenim nagradama ili obeštećenjima, čija visina ovisi o složenosti natječajnog zadatka.

(2) Nagradni fond izračunava se temeljem Pravilnika o standardu usluga arhitekata.

 

Načelo neovisnog ocjenjivanja

Članak 9.

(1) Ocjenjivački sud donosi odluke i djeluje neovisno. Raspisivač, natjecatelji ili druge osobe ne smiju utjecati na rad i odluke ocjenjivačkog suda.

(2) Ocjenjivački sud odluke donosi isključivo prema kriterijima ocjenjivanja utvrđenim u uvjetima natječaja.

 

Načelo javnosti

Članak 10.

(1) Kod javnih natječaja i kod natječaja koji su u sustavu javne nabave svatko ima pravo na dostupnost natječajnog elaborata, a raspis natječaja te njegovi rezultati moraju biti javno objavljeni.

 

II. SUDIONICI NATJEČAJA

Članak 11.

(1) Sudionici u postupku natječaja su:

 • izrađivač natječajnog elaborata
 • raspisivač natječaja
 • provoditelj natječaja
 • natjecatelj
 • ponuditelj
 • ocjenjivački sud
 • zamjenik člana ocjenjivačkog suda
 • stručni savjetnik
 • tehnička komisija
 • tajnik natječaja
 • voditelj natječaja
 • zamjenik voditelja natječaja.

(2) Sudionici natječaja dužni su se pridržavati odredbi ovoga Pravilnika.

(3) Članovi ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, stručni savjetnik, članovi tehničke komisije i tajnik natječaja dužni su se prije početka rada na poslovima po planiranom natječaju, odnosno sklapanju ugovora s raspisivačem ili provoditeljem natječaja o prihvaćanju obnašanja dužnosti, pisanom i vlastoručno potpisanom izjavom obvezati da će se u svojem radu pridržavati odredaba ovoga Pravilnika, da se odriču svakog daljnjeg rada na izradi nacrta koji su predmetom natječaja te da će čuvati tajnost rada u vremenu trajanja natječaja do javne objave rezultata natječaja. Nakon potpisane izjave sastav ocjenjivačkog suda ne smije se više mijenjati. Obrazac izjave nalazi se na internet stranici HKA (OBRAZAC 1) i sastavni je dio ovog Pravilnika. Potpisan original izjave dostavlja se provoditelju natječaja.

(4) Zaposlenici raspisivača, zaposlenici provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

Izrađivač natječajnog elaborata

Članak 12.

(1) Izrađivač natječajnog elaborata mora biti stručna fizička osoba ili stručna pravna osoba. Ako je izrađivač stručna pravna osoba ona mora imenovati stručnu fizičku osobu unutar pravne osobe koja je izrađivač natječajnog elaborata (u daljnjem tekstu: izrađivač).

(2) Izrađivač mora izvrsno poznavati natječajni zadatak.

(3) Stručnost izrađivača je zadovoljena kada je najmanje jedan od izrađivača natječajnog elaborata ovlašteni arhitekt ili ovlašteni urbanist ili ovlašteni arhitekt unutarnje arhitekture ili ovlašteni krajobrazni arhitekt.

(4) Ovlašteni arhitekt može biti izrađivač natječajnog elaborata za natječaje iz svih strukovnih područja.

(5) Ovlašteni urbanist, ovlašteni arhitekt unutarnje arhitekture i ovlašteni krajobrazni arhitekt mogu biti izrađivači natječajnog elaborata samo za područje svog stručnog smjera.

(6) Prilikom objave oglasa o raspisu natječaja i u natječajnom elaboratu navodi se ime, adresa, e-mail adresa i telefon barem jednog od izrađivača natječajnog elaborata.

Raspisivač natječaja

Članak 13.

(1) Raspisivač natječaja je pravna ili fizička osoba koja utvrđuje natječajni elaborat, raspisuje natječaj i poziva stručne osobe da sudjeluju u natječaju (u daljnjem tekstu: raspisivač). Raspisivač i provoditelj posebnim ugovorom reguliraju svoje međusobne odnose.
(2) Raspisivač natječaja posebnom odlukom prije početka natječaja mora potvrditi članove ocjenjivačkog suda, zamjenika članova ocjenjivačkog suda, stručnog savjetnika, tehničku komisiju natječaja i tajnika natječaja.

(3) Raspisivač natječaja odgovoran je za raspis natječaja i financiranje natječaja.

(4) Više raspisivača imenuju glavnog raspisivača te ga opunomoćuju da djeluje u njihovo ime.

(5) Prilikom objave oglasa o raspisu natječaja i u natječajnom elaboratu navodi se ime, adresa, e-mail adresa i telefon odgovorne osobe raspisivača koja će ga s punom odgovornošću zastupati u poslovima vezano uz natječaj.

(6) Raspisivač mora za provedbu natječaja angažirati provoditelja kojem on nije osnivač niti vlasnik. Iznimno, kada je raspisivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, provoditelj može biti gradsko upravno tijelo upisano u registar provoditelja sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(7) Ako je raspisivač fizička ili pravna osoba koja nije obveznik javne nabave kao instrument osiguranja plaćanja troškova natječaja dužna je u HKA-u deponirati bankovnu garanciju u ukupnom iznosu koji obuhvaća sve troškove natječaja.

Provoditelj natječaja

Članak 14.

(1) Provoditelj natječaja je stručna pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, koja je na osnovi svojih stručnih i tehničkih kvalifikacija te sposobnosti za provedbu natječaja upisana u Registar provoditelja natječaja u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Registar).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka provoditelj natječaja je gradsko upravno tijelo upisano u Registar .

(3) Provoditelj je odgovoran za postupak i način provedbe natječaja utvrđen ovim Pravilnikom.

(4) Ako je natječaj u sustavu javne nabave, dio natječaja vezan uz javnu nabavu provodi odgovorna osoba raspisivača, odnosno povjerenstvo za javnu nabavu raspisivača.

(5) Provoditelj imenuje tehničku komisiju i tajnika natječaja nakon potvrde raspisivača iz članka 13. stavka (2).

(6) Prilikom objave oglasa o raspisu natječaja i u natječajnom elaboratu navodi se ime, adresa, e-mail adresa i telefon odgovorne osobe provoditelja koja mora biti ovlašteni arhitekt, odnosno arhitekt-službenik gradskog upravnog tijela .

(7) HKA vodi Registar, izdaje rješenje o upisu i o brisanju iz Registra.

(8) Stručnost provoditelja je zadovoljena kada je upisan u Registar.

(9) Rješenje o upisu u Registar vrijedi 4 (četiri) godine, ako se prije toga ne promijene uvjeti provoditelja na osnovi kojih je upisan u Registar.

(10) Ovlašteni arhitekti mogu provoditi natječaje iz područja svih stručnih smjerova.

(11) Ovlašteni arhitekt urbanist, ovlašteni arhitekt unutarnje arhitekture i ovlašteni krajobrazni arhitekt mogu provoditi natječaje samo iz područja svog stručnog smjera.

(12) Uvjeti za upis pravne osobe u Registar su da ima zaposlenog barem jednog ovlaštenog arhitekta koji je sudjelovao u provođenju barem dva natječaja kao tajnik ili u provođenju barem tri natječaja kao član tehničke komisije ili je bio član Odbora za natječaje, što se dokazuje: oglasom o raspisu natječaja, oglasom o rezultatima natječaja i zapisnicima sa sjednica ocjenjivačkog suda i slično.

(13) Uvjeti za upis fizičke osobe - ureda ovlaštenog arhitekta u Registar su da je fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta sudjelovala kao ovlašteni arhitekt u provođenju barem dva natječaja kao tajnik ili u provođenju barem tri natječaja kao član tehničke komisije ili je bio član Odbora za natječaje što se dokazuje: oglasom o raspisu natječaja, oglasom o rezultatima natječaja i zapisnicima sa sjednica ocjenjivačkog suda i slično.

(14) Odredbe stavaka (12) i (13) odgovarajuće se primjenjuju na ovlaštenog urbanista, ovlaštenog arhitekta unutarnje arhitekture i ovlaštenog krajobraznog arhitekta.

(15) HKA, Udruženje hrvatskih arhitekata (u daljnjem tekstu: UHA) te regionalna i gradska društva arhitekata koja imaju više od 20 (dvadeset) članova automatski se upisuju u Registar. Iznimno, automatski u Registar se upisuje gradsko upravno tijelo velikog grada određenog sukladno posebnim propisima koje ima zaposlenog najmanje 1 arhitekta koji ispunjava uvjete iz stavka (12) ovoga članka.

(16) Obrasci zahtjeva za upis u Registar nalaze se na internet stranici HKA (OBRAZAC 2 – za pravnu osobu, OBRAZAC 3 – za fizičku osobu - ured ovlaštenog arhitekta) i sastavni su dio ovog Pravilnika .

(17) Provoditelj savjesno i prema pravilima struke, a u skladu s propisima, ovim Pravilnikom i uvjetima natječaja zastupa interes raspisivača u cilju dobivanja najboljeg rješenja za postavljeni natječajni zadatakodnosno programa za provedbu natječaja. Obaveze provoditelja su:
– pomaže i savjetuje raspisivača o svim pitanjima u svezi s natječajem,
– organizira i brine se za izvršenje svih rokova i tijeka provedbe natječaja posebno vodeći brigu o ekonomičnosti organizacije natječaja

 • nadgleda primjenu Pravilnika i na isti upozorava sve sudionike natječaja
 • vrši pregled natječajnog elaborata i ukazuje na nedostatke

– sastavlja i čuva dokumentaciju natječaja

 • sastavlja ugovore s članovima ocjenjivačkog suda, zamjenikom člana, stručnim savjetnikom, tehničkom komisijom i tajnikom natječaja
 • izrađuje uvjete natječaja, ako ih nije izradio izrađivač natječajnog elaborata
 • ako raspisivač zatraži, predlaže izrađivača natječajnog elaborata
 • ako raspisivač zatraži, ishodi registracijski broj natječaja pri HKA-u
 • sastavlja tekst oglasa o raspisu natječaja i oglasa o rezultatima natječaja, a ako se dogovori s raspisivačem objavljuje ga u javnim glasilima i web stranicama i snosi troškove objave
 • obavlja administrativne poslove u pripremi, tijeku i po završetku natječaja, dogovara se sa članovima ocjenjivačkoga suda i kontaktira sa sudionicima natječaja u vremenu od raspisa natječaja do predaje natječajnih radova
 • u dogovoru s predsjednikom ocjenjivačkog suda saziva sjednice ocjenjivačkog suda, tehničke komisije i vodi zapisnike sa sjednica
 • osigurava i omogućava javni uvid u natječajni elaborat svim zainteresiranima
 • ako je potrebno organizira umnožavanje natječajnog elaborata
 • dostavlja natječajni elaborat zainteresiranim natjecateljima u roku od osam (8) dana od zaprimljenog zahtjeva za istima i vodi evidenciju dostave natječajnih elaborata
 • obavještava sva regionalna i gradska društva arhitekata o natječaju te im e-mailom dostavlja natječajni elaborat
 • zaprima pitanja natjecatelja i dostavlja odgovore ocjenjivačkog suda u pisanom obliku (na kućnu ili e-mail adresu) svim natjecateljima kojima je poslan natječajni elaborat
 • zaprima natječajne radove uz potvrdu primitka ako to raspisivač zatraži
 • osigurava prikladne prostorije za nesmetan rad ocjenjivačkog suda ako to raspisivač zatraži
 • u dogovoru s raspisivačem osigurava natječajne radove od trenutka predaje i za vrijeme ocjenjivanja natječajnih radova
 • osigurava anonimnost natjecatelja
 • prati rad tehničke komisije
 • ako je potrebno osigurava ocjenjivačkom sudu simultanog prevoditelja
 • organizira smještaj i putovanje članova ocjenjivačkog suda
 • obavlja poslove iz članka 42. ovog Pravilnika
 • izrađuje i dostavlja raspisivaču konačni financijski obračun u svezi poslova specificiranih ugovorom između raspisivača i provoditelja
 • organizira povrat natječajnih radova te obavještava autora natječajnog rada o roku u kojemu je dužan preuzeti svoj rad
 • organizira arbitražu u slučaju spora ili ako raspisivač to zatraži.

(18) Za obavljanje poslova iz stavka (17) ovoga članka provoditelj ima pravo na naknadu sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Natjecatelj

Članak 15.

(1) Natjecatelj je jedna ili više stručnih fizičkih osoba koje su u svojstvu autora predale natječajni rad i koje su se kao autori potpisale u posebnoj omotnici označenoj s “AUTOR”.

(2) Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt, dipl. ing. arh. ili mag. ing. arch. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

(3) Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

(4) Natjecatelji mogu sudjelovati na natječaju samo ako ispunjavaju stručne i ostale uvjete koji su utvrđeni u natječajnom elaboratu i koji su objavljeni prilikom objave oglasa natječaja ili koji su propisani Zakonom o javnoj nabavi ako je natječaj u sustavu javne nabave.

(5) Na autorstvo natječajnog rada primjenjuje se poseban propis kojim se uređuje autorsko pravo i srodna prava.

Ponuditelj

Članak 16.

(1) Ponuditelj je pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta kojeg za izradu daljnje projektne dokumentacije u posebnoj omotnici označenoj s “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE” predloži natjecatelj.

(2) Ako je natječaj u sustavu javne nabave, ponuditelj mora ispunjavati stručne i ostale uvjete koji su utvrđeni u uvjetima natječaja i koji su objavljeni prilikom objave oglasa natječaja ili koji su propisani Zakonom o javnoj nabavi.

Ocjenjivački sud

Članak 17.

(1) Ocjenjivački sud je neovisna grupa stručnjaka sastavljena od arhitekata, ovlaštenih arhitekata, ovlaštenih arhitekata urbanista, ovlaštenih arhitekata unutarnje arhitekture, ovlaštenih krajobraznih arhitekata i drugih stručnjaka, koja je mjerodavna za ocjenjivanje pristiglih natječajnih radova po utvrđenim kriterijima.

(2) Ocjenjivački sud ima obavezu: prihvatiti natječajni elaborat, prihvatiti oglas o objavi natječaja, osobno i neovisno odlučivati o pravu sudjelovanja natječajnih radova u postupku ocjenjivanja, osobno i neovisno ocijeniti pristigle natječajne radove po utvrđenim kriterijima te dodjeljivanjem objavljenih i predviđenih nagrada izabrati natjecatelje koji su najbolje izvršili natječajni zadatak.

(3) Ocjenjivački sud može raspisivaču natječaja i autoru prvonagrađenog rada dati preporuke za daljnju razradu prvonagrađenog rada. Raspisivač natječaja i autor prvonagrađenog rada dužni su poštivati preporuke ocjenjivačkog suda.

(4) Ocjenjivački sud mora imati najmanje 3 (tri) člana, a najviše 9 (devet) članova, ovisno o stupnju složenosti natječaja. Ocjenjivački sud mora imati neparan broj članova.

(5) U slučaju nemogućnosti sudjelovanja člana u radu ocjenjivačkog suda, umjesto njega sudjeluje zamjenik člana. Ako ocjenjivački sud ima 3 (tri) ili 5 (pet) članova potrebno je imati jednog zamjenika člana i imenuje ga raspisivač. Ako ocjenjivački sud ima 7 (sedam) ili 9 (devet) članova potrebno je imati 2 (dva) zamjenika člana od kojih jednog imenuje raspisivač, a jednog provoditelj.

(6) Zamjenik člana ocjenjivačkog suda sudjeluje na svim sjednicama ocjenjivačkog suda, ali pravo glasa ima samo u slučaju kada zamjenjuje člana ocjenjivačkog suda.

(7) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na člana ocjenjivačkog suda odnose se i na zamjenika člana ocjenjivačkog suda.

(8) Većinu članova ocjenjivačkog suda čine arhitekti. Ako ocjenjivački sud ima 3 (tri) ili 5 (pet) članova jedan od članova mora biti ovlašteni arhitekt, a ako ocjenjivački sud ima 7 (sedam) ili 9 (devet) članova dva člana moraju biti ovlašteni arhitekti.

(9) Ovlašteni arhitekti mogu biti članovi ocjenjivačkog suda za natječaje iz područja svih stručnih smjerova. Ovlašteni arhitekti urbanisti, ovlašteni arhitekti unutarnje arhitekture i ovlašteni krajobrazni arhitekti mogu biti članovi ocjenjivačkog suda samo za natječaje iz svojih strukovnih područja.

(10) Predsjednik ocjenjivačkog suda mora biti arhitekt. Predsjednika ocjenjivačkog suda većinom glasova biraju svi članovi ocjenjivačkog suda na prvoj sjednici.

(11) Ocjenjivački sud za svoj rad odgovoran je raspisivaču i provoditelju.

(12) Članove ocjenjivačkog suda imenuje raspisivač natječaja u dogovoru i na prijedlog provoditelja natječaja.

(13) Arhitekti članovi ocjenjivačkog suda natječaja trebaju izvrsno poznavati natječajni zadatak i prostorni kontekst zahvata ili temeljem svojih stručnih kompetencija biti sposobni na osnovu natječajnih kriterija ocijeniti natječajni rad. Referentna lista i životopis svakog arhitekta člana ocjenjivačkog suda prilaže se zahtjevu za dodjelu registarskog broja natječaja.

Stručni savjetnik

Članak 18.

(1) Stručni savjetnik je priznati stručnjak specijalist u određenom području koje je vezano uz natječajni zadatak i uz utvrđene kriterije za ocjenjivanje.

(2) Stručnog savjetnika imenuje raspisivač.

(3) Stručni savjetnik savjetuje raspisivača i ocjenjivački sud.

Tehnička komisija

Članak 19.

(1) Tehnička komisija je stručno tijelo ocjenjivačkog suda koje obavlja poslove tehničkog pregleda i analize zaprimljenih natječajnih radova za potrebe rada ocjenjivačkog suda.

(2) Tehničku komisiju u dogovoru s raspisivačem imenuje provoditelj natječaja.

(3) Ako je natječaj prvog stupnja složenosti tehnička komisija mora imati minimalno jednog člana. Ako je natječaj drugog ili trećeg stupnja složenosti tehnička komisija mora imati minimalno dva člana.

(4) Član tehničke komisije mora biti arhitekt s poznavanjem područja natječajnog zadatka.

Tajnik

Članak 20.

(1) Tajnik je stručna osoba kvalificirana za obavljanje poslova provedbe natječaja. Tajnik mora izvrsno poznavati postupak provedbe natječaja, odnosno odredbe ovog Pravilnika,odnosno Zakona o javnoj nabavi, ako je natječaj u sustavu javne nabave.

(2) Tajnika u dogovoru s raspisivačem imenuje provoditelj natječaja.

(3) Tajnik sudjeluje na sjednicama ocjenjivačkog suda, vodi zapisnike sjednica, nadzire rad ocjenjivačkog suda koji mora biti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, savjetuje raspisivača i obavlja druge prenesene poslove od strane provoditelja natječaja.

(4) Tajnik mora biti arhitekt s poznavanjem područja natječajnog zadatka.

 

Voditelj natječaja

Članak 21.

(1) Voditelj natječaja (u daljnjem tekstu: Voditelj) i zamjenik voditelja natječaja (daljem tekstu: Zamjenik) su stručne osobe – ovlašteni arhitekti koje imenuje HKA, nakon što ih potvrdi UHA.

(2) Mandat Voditelja i Zamjenika traje 2 (dvije) godine, s mogućnošću jednog reizbora.

(3) Zamjenik obavlja poslove Voditelja u slučaju njegove odsutnosti.

(4) Na prijedlog Voditelja, HKA donosi rješenje o upisu u Registar i rješenje o brisanju iz Registra i izdaje registarski broj natječaja. Voditelj pregledava cjelokupni natječajni elaborat, odnosno uvjete natječaja i natječajni zadatak, može donositi zaključke kojima izražava stajališta i mišljenja o pitanjima problematike raspisivanja i provođenja natječaja, jedanput godišnje mora izvijestiti HKA i UHA-u o svom radu, prezentira svoj rad stručnoj javnosti te obavlja i druge poslove vezano uz natječaje ili Pravilnik za koje ga zaduže HKA ili UHA.

(5) Raspis svakog natječaja potrebno je registrirati pri HKA-u.

(6) HKA vodi Registar izdanih registarskih brojeva natječaja. Obrazac zahtjeva za izdavanje registarskog broja natječaja nalazi se na internet stranici HKA (OBRAZAC 4) i sastavni je dio ovog Pravilnika.

(7) Dodjela registarskog broja natječaju znači da je natječaj raspisan u skladu s ovim Pravilnikom.

(8) Provoditelj natječaja dužan je u roku od 30 (trideset) dana prije planiranog datuma početka natječaja Voditelju dostaviti kompletan primjerak natječajnog elaborata u digitalnom i pisanom obliku. Voditelj je dužan u roku od 7 (sedam) dana od dana zaprimanja kompletnog zahtjeva izdati ili odbiti izdavanje registarskog broja ili tražiti izmjene i dopune. Od dostave izmjene i dopune Voditelj je ponovno dužan u roku od 7 (sedam) dana izdati ili odbiti izdavanje registarskog broja ili tražiti ponovne izmjene i dopune zahtjeva.

(9) Ako Voditelj i nakon druge dostave izmjena i dopuna utvrdi da se za predmetni natječaj ne može izdati registarski broj dužan je odbiti izdavanje registarskog broja te o tome pismeno izvijestiti Upravni odbor HKA-a i Predsjedništvo UHA-e.

(10) Voditelj i Zamjenik za svoj rad odgovaraju Upravnom odboru HKA-a i jedanput godišnje, u veljači, podnose Izvješće Upravnom odboru HKA-a za prethodnu kalendarsku godinu.

(11) Naknada za rad Voditelja i Zamjenika osigurava se u proračunu HKA-a i to iz dijela namjenskih prihoda plaćanja naknada za izdavanje registarskog broja natječaja i naknada za upis provoditelja u Registar provoditelja natječaja.

(12) Visinu naknade za rad Voditelja i Zamjenika donosi Upravni odbor HKA-a.

(13) Administrativne poslove za potrebe Voditelja i Zamjenika vodi Tajništvo HKA-a.

III. PODJELA NATJEČAJA

Članak 22.

(1) Natječaji se dijele po stupnju složenosti, pravu na sudjelovanje, cilju i stupnju provedbe.

(2) Stupanj složenosti, pravo na sudjelovanje, cilj i stupanj provedbe natječaja utvrđuju zajedno izrađivač natječajnog elaborata, raspisivač i provoditelj, u skladu s ovim Pravilnikom i s Pravilnikom o standardu usluga arhitekata te sukladno Zakonu o javnoj nabavi za natječaje koji su u sustavu javne nabave.

 

Natječaj po stupnju složenosti

Članak 23.

(1) Prvi stupanj složenosti ima natječaj čiji natječajni zadatak po svojem značaju i utjecaju na prostor utječe samo lokalno ili regionalno (lokalni natječaj). Prvi stupanj složenosti natječaja primjenjuje se za zgrade I., II. i III. stupnja složenosti prema članku 45. Pravilnika o standardu usluga arhitekata.

(2) Drugi stupanj složenosti ima natječaj čiji natječajni zadatak po svojem značaju i utjecaju prelazi lokalni ili regionalni značaj (državni natječaj). Drugi stupanj složenosti natječaja primjenjuje se za zgrade IV. i V. stupnja složenosti prema članku 45. Pravilnika o standardu usluga arhitekata.

(3) Treći stupanj složenosti ima natječaj koji se raspisuje za zgrade i ostale zahvate u prostoru čija namjena i značaj prelazi nacionalne okvire države.

(4) Za natječaje prvog stupnja složenosti ocjenjivački sud ima 3 - 5 članova, za natječaje drugog stupnja složenosti ocjenjivački sud ima 5 - 7 članova, a za natječaje trećeg stupnja složenosti ocjenjivački sud ima 7 - 9 članova.

 

Natječaj po pravu na sudjelovanje

Članak 24.

(1) Opći natječaj je svaki natječaj koji u svom raspisu ne utvrđuje posebna ograničenja i za koji vrijede opća ograničenja utvrđena ovim Pravilnikom i Zakonom o javnoj nabavi, ako je natječaj u sustavu javne nabave.

(2) Opći i pozivni natječaj raspisuje se po zahtjevu raspisivača za takvim natječajem. Raspis općeg i pozivnog natječaja uz javno objavljivanje upućuje se pojedinim istaknutim autorima koje zajednički utvrđuju raspisivač i provoditelj i kojih ne može biti manje od 3 (tri). Pozvani autori moraju izvrsno poznavati natječajni zadatak te imati referentne projekte i realizacije za istu ili sličnu namjenu, što se dokazuje referentnom listom projektiranih ili izvedenih zahvata u prostoru. Za pozvane autore raspisivač osigurava obeštećenja, sukladno Pravilniku o standardu usluga arhitekata.

(3) Ako je natječaj u sustavu javne nabave vezano uz obeštećenja pozvanim autorima postupa se sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

(4) Natječaji se mogu raspisati i kao međunarodni.

Natječaj prema cilju

Članak 25.

(1) Anketni natječaj raspisuje se za zgradu, građevinu ili područje za koje nije utvrđen program namjene i sadržaja ili nisu utvrđena urbana pravila. Natječaj se raspisuje radi utvrđivanja prostornih, oblikovnih i namjenskih osobitosti zgrade ili područja unutar zone zahvata te radi analiziranja i istraživanja mogućnosti uređenja područja koje je predmetom natječajnog zadatka.

(2) U anketnim natječajima prikupljaju se raznovrsna idejna rješenja natječajnog zadatka, bez namjere realizacije. Anketni natječaj može poslužiti i kao priprema natječaja za realizaciju ili za odabir autora koji će sudjelovati u pozivnom natječaju.

(3) Natječaj za realizaciju treba na temelju uvjeta natječaja i detaljno utvrđenog programa rezultirati izborom najboljeg natječajnog rada, ugovaranjem izrade daljnje potrebne dokumentacije te izvedbom zgrade ili zahvata koji su predmet natječaja.

Natječaj po stupnju provedbe

Članak 26.

(1) Rješenje postavljenog zadatka može se postići u jednom stupnju (jednostupanjski natječaji) ili postupno kroz 2 (dva) ili više stupnjeva natječaja (dvostupanjski i višestupanjski natječaji).

(2) Svi natječaji mogu se raspisati kao jednostupanjski, dvostupanjski ili višestupanjski natječaji.

(3) Natječaji iz članka 23. stavka (1) i stavka (2) ovoga Pravilnika u pravilu se raspisuju kao natječaji u jednom stupnju, osim kada raspisivač zbog svojih zahtjeva ili zahtjeva vezanih uz javnu nabavu želi ili je obavezan provesti dvostupanjski ili višestupanjski natječaj.

(4) Za zgrade ili zahvate iz članka 23. stavka (3) trebalo bi raspisivati barem dvostupanjske natječaje.

(5) Uvjetima natječaja utvrđuje se broj natječajnih radova koji ulaze u drugi stupanj natječaja (minimalno tri), iznosi njihovih obeštećenja te broj i iznosi pojedinih nagrada za drugi stupanj natječaja.

(6) Temeljem rezultata prvog stupnja natječaja vrši se, u slučaju potrebe, korekcija natječajnog programa za drugi stupanj natječaja. Radovi odabrani u prvom stupnju razrađuju se u drugom stupnju prema zaključcima i preporukama ocjenjivačkog suda.

(7) Svi natjecatelji ostaju anonimni do završetka drugog ili višeg stupnja natječaja. Temeljem rezultata prvog stupnja, ocjenjivački sud dostavlja primjedbe svim natjecateljima uz obavijest onima koji su stekli pravo na natjecanje u drugom ili višem stupnju. Obavijesti se dostavljaju na adresu koja je navedena na omotnici označenoj sa "ADRESA ZA OBAVIJESTI".

(8) Natjecatelji koji su stekli pravo natjecanja u drugom ili višem stupnju, predaju radove pod šifrom dodijeljenom u prvome stupnju.

(9) Natjecatelji koji se žele odreći prava na natjecanje u drugom ili višem stupnju predaju izjavu o odricanju od daljnjeg natjecanja temeljem koje im se vrši isplata obeštećenja.

(10) Prvonagrađeni natječajni rad, odabran u drugom ili višem stupnju, idejno je rješenje natječajnoga zadataka temeljem kojega se pristupa izradi daljnje potrebne projektne dokumentacije.

(11) Sastav ocjenjivačkog suda ne smije se mijenjati za vrijeme trajanja jednostupanjskog, dvostupanjskog ili višestupanjskog natječaja.

(12) Svi natječajni radovi iz prvog, drugog ili višeg stupnja prezentiraju se na izložbi natječajnih radova nakon objave rezultata drugog stupnja natječaja.

IV. NAGRADNI FOND I NAKNADE

 

Nagradni fond

Članak 27.

(1) Za nagrade, obeštećenja i otkupe raspisivač natječaja obvezuje se osigurati, a ocjenjivački sud podijeliti ukupni nagradni fond.
(2) Proračunska osnova za nagradni fond je naknada za poslove koji se zahtijevaju od natjecatelja izračunata prema Pravilniku o standardu usluga arhitekata (osnovna naknada). Nagradni fond utvrđuje se prema vrijednostima iskazanim u Tablici 1.
(3) Ako za određene poslove ne postoje uobičajene naknade, raspisivač će iste odrediti na temelju značaja i težine natječajnog zadatka te vrste i opsega zadanog posla. Osnovna naknada utvrđuje se zbrajanjem svih naknada te se prema tome određuje nagradni fond iz Tablice 1.
(4) Nagradni fond i nagrade su u neto iznosu.
(5) Kod natječaja prvog stupnja složenosti iz članka 23. stavak (1) ovog Pravilnika nagradni fond i nagrade mogu biti najviše 25 % niže od utvrđenih u ovom članku.
(6) Kod natječaja trećeg stupnja složenosti iz članka 23. stavak (3) ovog Pravilnika nagradni fond i nagrade moraju biti najmanje 15 % više od utvrđenih u ovom članku.
(7) Kod anketnih natječaja nagradni fond i nagrade mogu biti najviše 30 % više od utvrđenih ovim člankom.
(8) Kod višestupanjskih natječaja nagradni fond utvrđuje se prema odredbama ovoga članka za svaki pojedini stupanj.
(9) Izračun nagradnog fonda pojedinog stupnja ne smije se temeljiti na radu traženom u ranijem stupnju.
Tablica 1.
NAGRADNI FOND – PRORAČUNSKA TABLICA
(neto iznos)


Osnovna naknada
u 000 kn

x faktor osnovne naknade

Nagradni fond neto
u 000 kn

5

4,0

20

10

4,0

40

20

4,0

80

30

4,0

120

40

4,0

160

80

3,25

260

120

2,667

320

160

2,375

380

240

1,917

460

320

1,625

520

400

1,400

460

480

1,250

600

560

1,143

640

640

1,094

700

720

1,056

760

800

1,025

820

880

1,0

880

Međuvrijednosti se izračunavaju interpolacijom.

(10) Iznimno kod izdavanja registarskog broja natječaja Voditelj može odobriti i drugačiji iznos nagradnog fonda za zahvate u prostoru javne, društvene i sportsko-rekreacijske namjene, kada su oni od posebnog interesa za jedinicu lokalne samouprave.

Raspodjela nagradnog fonda

Članak 28.

(1) Nagradni fond raspoređuje se sukladno uvjetima natječaja.

(2) Raspisom natječaja moraju biti utvrđene najmanje 3 (tri) nagrade, a najviše može biti određeno 5 (pet) nagrada.

Članak 29.
(1) Nagrade se raspoređuju sukladno Tablici 2.
Tablica 2.
RASPODJELA NAGRADA


1. nagrada %

2. nagrada %

3. nagrada %

4. nagrada %

5. nagrada %

50

30

20

40

30

20

10

40

25

15

12

8


(2) Ako je nagradni fond do 80 000 kn treba dodijeliti 3 (tri) nagrade, između 80 000 i 150 000 kn 4 (četiri) nagrade, a preko 150 000 kn 5 (pet) nagrada.

Obeštećenja pozvanim autorima
Članak 30.
(1) Kod pozivnih natječaja za pozvane autore raspisivač osigurava obeštećenja, sukladno cijenama iz Pravilnika o standardu usluga arhitekata.
(2) Obeštećenja su dio nagradnog fonda ako se poziva 3 (tri) natjecatelja. Ako se poziva više od 3 (tri) natjecatelja, nagradni fond pozivnog natječaja treba povećati za iznos obeštećenja koji se utvrđuje sukladno cijenama iz Pravilnika o standardu usluga arhitekata.

Naknada izrađivaču natječajnog elaborata
Članak 31.

(1) Cijena izrade natječajnog elaborata određuje se u ovisnosti od konkretnog natječajnog zadatka. Cijena, rokovi izrade, obaveze i prava naručitelja i izrađivača natječajnog elaborata predmet su njihovog međusobnog ugovora.

Naknada provoditelju
Članak 32.
(1) Naknada za organizacijske usluge provoditelja natječaja iznosi minimalno 20 % od neto nagradnog fonda i uvećava se za pripadajući porez.

Naknada članu ocjenjivačkog suda, zamjeniku člana, stručnom savjetniku, tehničkoj komisiji i tajniku natječaja
Članak 33.

(1) Naknada za rad u ocjenjivačkom sudu za svakog člana ocjenjivačkog suda, zamjenika člana, člana tehničke komisije i tajnika natječaja iznosi minimalni postotak od nagradnog fonda i određuje se prema sljedećoj tablici:

NAGRADNI FOND neto

POJEDINAČNA NAKNADA ZA RAD
ZA SVAKOG NETO

do 80 000 kn

minimalno 4,00 %

od 80 000 – 150 000 kn

minimalno 3,50 %

više od 150 000 kn

minimalno 3,25 %

(2) Naknada za rad kod dvostupanjskih natječaja za svakog člana ocjenjivačkog suda, zamjenika člana, člana tehničke komisije i tajnika natječaja uvećava se za 50 %.

(3) Naknada za rad kod višestupanjskih natječaja za svakog člana ocjenjivačkog suda, zamjenika člana, člana tehničke komisije i tajnika natječaja uvećava se za 70 %.

(4) Naknada stručnom savjetniku određuje se prema uobičajenoj satnici i predmet je posebnog ugovora između stručnog savjetnika i raspisivača natječaja.

(5) Putni troškovi, troškovi dnevnica, boravka i slično nisu obuhvaćeni stavkom (1) ovoga članka nego ih raspisivač isplaćuje prema važećim propisima.

V. NATJEČAJNI POSTUPAK

Raspisivanje
Članak 34.
(1) Objavom natječaja smatra se objava oglasa o raspisu natječaja. Objava raspisa natječaja mora biti u skladu s ovim Pravilnikom i sa Zakonom o javnoj nabavi ako je natječaj u sustavu javne nabave.

(2) Objava natječaja, temeljem ugovora sklopljenog između raspisivača i provoditelja, smatra se pozivom raspisivača natječaja neodređenom ili određenom broju natjecatelja da se prijave na natječaj pod objavljenim uvjetima.

(3) Natječaj se objavljuje putem oglasa koji se objavljuje u dnevnom tisku i na web stranicama te u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske kada je natječaj u sustavu javne nabave.

(4) Bitni elementi natječajnog zadatka ne smiju se nakon objave oglasa o raspisu natječaja mijenjati. Manje izmjene natječajnog zadatka, kao što su ispravljanje tiskarskih grešaka i slično, dozvoljene su do roka za odgovore na postavljena pitanja natjecatelja.

Sadržaj objave oglasa o raspisu natječaja
Članak 35.
(1) Oglas o raspisu natječaja treba sadržavati minimalno sljedeće podatke:
- naziv natječaja
- stupanj složenosti, pravo na sudjelovanje, cilj i stupanj provedbe natječaja
- podatke o raspisivaču natječaja: naziv / ime, telefon, adresa, e-mail adresa, OIB
- ime, adresa i telefon odgovorne osobe raspisivača
- podatke o provoditelju natječaja: naziv / ime, telefon, adresa, e-mail adresa, OIB
- ime, adresa, e-mail adresa i telefona odgovorne osobe provoditelja
- podatke o izrađivaču natječajnog elaborata: naziv / ime adresa, e-mail
adresa, OIB
- registarski broj natječaja
- jezik na kojem se provodi natječaj
- predmet i svrhu natječaja
- imena pozvanih autora (kada se objavljuje opći i pozivni natječaj)
- ograničenja za sudjelovanje u natječaju
- način dostave natječajnog elaborata zainteresiranim natjecateljima,
- rokove: datum početka natječaja, rok za postavljanje pitanja, rok za davanje
odgovora na pitanja te način, datum i sat predaje natječajnih radova
- imena članova ocjenjivačkog suda, zamjenika člana ocjenjivačkog suda, stručnog savjetnika, tajnika natječaja i tehničke komisije
- broj i raspodjelu nagrada u neto iznosima
- planiranu okvirnu sveukupnu vrijednost (bez PDV-a) investicije (izgradnje)
- planiranu okvirnu vrijednost (bez PDV-a) investicije (izgradnje) u kn/m2
bruto
- kriterije za ocjenjivanje natječajnih radova
- navod da je natječaj raspisan u skladu s ovim Pravilnikom
- ostale elemente propisane Zakonom o javnoj nabavi.

(2) Ako je natječaj u sustavu javne nabave oglas o raspisu natječaja osim podataka iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati i:
- evidencijski broj javne nabave
- procijenjenu vrijednost nabave daljnje projektne dokumentacije koja se
temelji na procijenjenoj vrijednosti ugovora o javnim uslugama za
izradu
projektno tehničke-dokumentacije (izraženo u kunama)
- navod koju projektno-tehničku dokumentaciju obuhvaća ugovor o javnim
uslugama
- navod da je natječaj raspisan u skladu s ovim Pravilnikom i Zakonom o
javnoj nabavi.


Natječajni elaborat

Članak 36.

(1) Natječajni elaborat je stručni rad koji se sastoji od tekstualnih i grafičkih dijelova, a minimalno ima sljedeći sadržaj:
- uvjeti natječaja
- natječajni zadatak, odnosno program za provedbu natječaja.

Uvjeti natječaja

Članak 37.

(1) Uvjeti natječaja sadrže:
- opće uvjete
- rokove natječaja
- podatke o nagradama
- podatke o ocjenjivačkom sudu
- podatke o sadržaju natječajnog rada
- podatke o opremanju natječajnog rada
- posebne upute natjecateljima
- kriterije za ocjenjivanje natječajnih radova
- način povrata natječajnog rada
- obveze o povjeravanju daljnje izrade projektne dokumentacije
- navod o obveznosti odredaba ovog Pravilnika za sve sudionike
natječaja
- obveze i rokove organiziranja javne izložbe natječajnih radova
- obveze prvonagrađenog autora i raspisivača natječaja
- način rješavanja sporova
- završne odredbe.

(2) Uvjeti natječaja za natječaje koji su u sustavu javne nabave osim uvjeta iz stavka (1) ovoga članka moraju sadržavati i:
- razloge za isključenje ponuditelja
- način i uvjete utvrđivanja sposobnosti ponuditelja
- ostale odredbe propisane Zakonom o javnoj nabavi.

(3) Kod općeg i pozivnog natječaja imena pozvanih autora moraju biti navedena abecednim redom, a moraju biti pozvana najmanje 3 (tri) autora. Svi pozvani autori moraju se pismeno suglasiti s raspisom natječaja i potpisati poseban ugovor s raspisivačem.

(4) Opća ograničenja za sudjelovanje u natječaju moraju biti sadržana u uvjetima natječaja. Posebna ograničenja za pojedini oblik natječaja moraju se jasno iskazati. Za natječaje koji su u sustavu javne nabave vrijede ograničenja propisana Zakonom o javnoj nabavi.

(5) Rok za izradu natječajnog rada mora biti određen primjereno značaju, vrsti i složenosti natječajnog zadatka, ali ne smije biti kraći od 60 (šezdeset) dana od dana objavljivanja oglasa o raspisu natječaja. Objavljeni rok za predaju natječajnog rada ne smije se skraćivati. Rok za predaju natječajnog rada može se produljiti samo ako je do produljenja roka došlo prije isteka prve trećine roka. Kod općeg i pozivnog natječaja za produljenje natječajnog roka mora se dobiti pristanak svih pozvanih autora. Iznimno, kod izdavanja registarskog broja natječaja Voditelj može odobriti i kraći rok od propisanog za zahvate u prostoru javne, društvene i sportsko-rekreacijske namjene, kada su oni od posebnog interesa za jedinicu lokalne samouprave.

(6) Pitanja natjecatelja o raspisanom natječaju, kojima se može potaknuti i izmjena natječajnog zadatka, moraju se postaviti pismeno do roka određenog prilikom raspisivanja. Ovaj rok mora biti kraći od jedne trećine ukupnog vremena za izradu natječajnog zadatka. Ovlašteni provoditelj prikuplja pitanja, dostavlja ih ocjenjivačkom sudu koji sastavlja odgovore. Ocjenjivački sud dužan je odgovoriti na postavljena pitanja, a provoditelj odgovore mora dostaviti prije isteka prve polovine vremena za izradu natječajnog zadatka. Odgovori se dostavljaju svim sudionicima natječaja i postaju sastavnim dijelom raspisanog natječaja. Ako ocjenjivački sud ne odgovori na postavljena pitanja u roku, odgovarajuće se i produžuje rok za predaju radova.

(7) U slučaju produljenja natječajnog roka raspisivač natječaja dužan je o promjeni roka svim zainteresiranim poslati pismenu obavijest. Promjenu roka raspisivač natječaja dužan je objaviti na isti način kao i raspis natječaja.

(8) Kriteriji ocjenjivanja i njihov značaj u rješavanju natječajnog zadatka moraju se prilikom raspisivanja natječaja opisati tako da ocjenjivački sud može, na temelju istih, pravilno ocjenjivati natječajne radove.

(9) Kriterije ocjenjivanja utvrđuju članovi ocjenjivačkog suda prije objave natječaja uz prethodnu provjeru:
– ciljeva razvoja područja natječajnog obuhvata
– prostornog programa i funkcionalnih zahtjeva
– kvalitativnih zahtjeva
– oblikovnih i prostornih kvaliteta
– investicijskih i kasnijih troškova, investicijski okvir
– ekonomičnosti (na temelju orijentacijskih, poznatih i planiranih podataka, npr.
odnosa bruto i neto površina)
– ekoloških zahtjeva i neškodljivosti po okolinu
– etapa gradnje i odnosa različitih dijelova zadatka
– mogućnosti izmjene namjene i dogradnje objekta,
– načina postupanja s nasljeđem i brige o spomenicima kulture
– energetske učinkovitosti i uštede energije.
Rezultati provjere moraju se pisano obrazložiti.

(10) Kod natječaja za realizaciju kao obvezne kriterije ocjenjivanja treba uzeti realizaciju prostornog programa, funkcionalnih i kvalitativnih zahtjeva te kriterij ekonomičnosti, a za drugi natječajni stupanj investicijske troškove. Ako je obvezni investicijski okvir unaprijed zadan, treba ga razraditi na način da ga se natjecatelji mogu pridržavati.

Sadržaj i opremanje natječajnog rada

Članak 38.

(1) Svaki natjecatelj smije predati samo jedan natječajni rad. Svaki natječajni rad smije sadržavati samo jedno rješenje, osim ako u uvjetima natječaja nisu dozvoljene varijante.

(2) Ako je natječaj u sustavu javne nabave, svaki ponuditelj smije predati samo jednu ponudu.

(3) Broj, vrsta i mjerilo traženih grafičkih prikaza, prostornih prikaza i tekstualnog obrazloženja natječajnog rada mora biti jasno i nedvojbeno definiran u uvjetima natječaja, u podacima o sadržaju natječajnog rada.

(4) Preporuča se da se traženi grafički prikazi izrađuju u sljedećim mjerilima:
- kod manjih zgrada / građevina / zahvata do 500 m2 gbp:
mjerilo 1 : 100,
- kod zgrada / građevina / zahvata od 500 m2 do 10000 m2 gbp:
mjerilo 1 : 200,
- kod velikih zgrada / građevina / zahvata iznad 10000 m2 gbp:
mjerilo 1 : 500,
- detalji – mjerilo 1 : 10 ili 1 : 5.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka preporuča se da se traženi grafički prikazi na natječaju prvog stupnja složenosti iz članka 23. stavak (1) ovoga Pravilnika izrađuju u sljedećim mjerilima:
- kod manjih zgrada / građevina / zahvata do 500 m2 GBP:
mjerilo 1 : 100,
- kod zgrada / građevina / zahvata od 500 m2 do 5000 m2 GBP:
mjerilo 1 : 200,
- kod velikih zgrada / građevina / zahvata iznad 5000 m2 gbp:
mjerilo 1 : 500,
- detalji – mjerilo 1 : 10.

(6) Kod natječaja kod kojih je natječajni zadatak iz urbanizma, prostornog planiranja ili krajobrazne arhitekture kao i onih iz područja inženjerstva, mjerila za pojedine dijelove natječajnih rješenja mogu biti, ovisno o veličini prostora, od 1 : 500 do 1 : 5000, što se određuje uvjetima natječaja, u podacima o sadržaju natječajnog rada.

(7) Traženi prostorni prikazi moraju biti jednoznačno određeni i to kao model određenog mjerila ili fotografija makete, aksometrija ili perspektive iz točno određenih očišta.
(8) Tekstualno obrazloženje natječajnog rada predaje se u 3 (tri) primjerka formata A4 ili A3, sa sadržajem određenim u uvjetima za sadržaj natječajnog rada, a minimalno sadržava sljedeća poglavlja: koncepcija urbanističkog ili arhitektonskog rješenja, funkcionalna i prostorna organizacija, konstrukcija, oblikovanje, materijali i iskaz bruto i neto površina.

(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka tekstualno obrazloženje natječajnog rada na natječaju prvog stupnja složenosti iz članka 23. stavka (1) ovoga Pravilnika predaje se u jednom primjerku.

(10) Natjecatelj je dužan predati 3 (tri) zapečaćene, neprozirne omotnice označene s "AUTOR", "ADRESA ZA OBAVIJESTI" i “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE”.

(11) U zapečaćenoj omotnici označenoj s "AUTOR", natjecatelj prilaže ispunjen formular s podacima o autoru natječajnog rada. Obrazac za omotnice “AUTOR” nalazi se na internet stranici HKA (OBRAZAC 5) i sastavni je dio ovog Pravilnika. Ako je više osoba sudjelovalo u izradi natječajnog rada, sve osobe koje su navedene na ovom formularu dužne su vlastoručno potpisati formular.

(12) U zapečaćenoj omotnici označenoj s “ADRESA ZA OBAVIJESTI” natjecatelji prilažu točnu adresu, broj telefona i e-mail adresu na koji se mogu slati potrebne obavijesti o natječaju kako bi se sačuvala anonimnost natjecatelja.

(13) Raspisivač i provoditelj natječaja ne odgovaraju za oštećenja natječajnih radova nastala redovitim radom ocjenjivačkog suda te postavljanjem izložbe natječajnih radova.

(14) Natjecatelj je dužan preuzeti svoj natječajni rad u roku kojega odredi provoditelj natječaja. Provoditelj je dužan obavijestiti autora natječajnog rada (odnosno predstavnika grupe autora natječajnog rada) o roku u kojemu je dužan preuzeti svoj rad. Ako natjecatelj ne izvrši obvezu preuzimanja natječajnog rada i ne dostavi nikakve upute o manipulaciji radom provoditelju natječaja, raspisivač i provoditelj natječaja nakon isteka objavljenog roka, više ne odgovaraju za natječajni rad.

(15) Ako je natječaj u sustavu javne nabave natječajni elaborat dijeli se natjecateljima besplatno u papirnatom obliku ili putem e-maila. Ako natječaj nije u sustavu javne nabave natječajni elaborat šalje se natjecateljima u papirnatom obliku ili putem e-maila i može se naplaćivati u iznosu kojeg zajednički utvrde provoditelj i raspisivač, a taj iznos ne smije biti veći od iznosa troškova za njegovo umnožavanje. Ovaj iznos ne vraća se natjecateljima, bez obzira jesu li predali natječajni rad ili ne.

(16) Svoje prihvaćanje natječaja i uvjeta natječaja natjecatelji potvrđuju predajom natječajnog rada.

(17) Troškove izrade i predaje natječajnog rada snosi natjecatelj.

(18) Natjecateljima se mora staviti na raspolaganje tekst objavljenog natječaja te sve ostale potrebne podloge i dokumentacija, uključujući rezultate eventualnih prethodnih istraživanja, u odgovarajućem obliku. Ovisno o vrsti i zadatku natječaja to su:
1. Projektni zadatak s prostornim programom, urbanističkim, konzervatorskim i inženjersko-tehničkim uvjetima koji su međusobno usklađeni.
2. Karte, pregledni planovi te ostali materijali o situaciji i postojećem stanju natječajnog područja ili građevinske parcele, kao što su geodetske podloge, snimke iz zraka, topografske, krajobrazne i građevinske uvjete i sl. Geodetske podloge na kojima se izrađuje natječajni rad moraju biti ovjerene od ovlaštenog inženjera geodezije. Područje natječajnog obuhvata mora se na nacrtima jasno označiti.
3. Odredbe nadređenih planova: javno-pravne, projektne, građevinske, vodoprivredne i ekološke odredbe, rezultati prethodnih istraživanja i anketa, postojeći projekti.
4. Podaci o postupcima izdavanja dozvola, tehnički i ostali prilozi, koji su od značaja za natječajni zadatak, područje ili gradilište.
5. Podaci o pojedinostima na području natječajnog zahvata ili gradilištu, kao što su orijentacija, nadmorska visina, sastav tla, postojeća vegetacija i postojeći elementi koje vrijedi sačuvati, podzemne vode, vodostaj, imisije, zračna strujanja, opskrba, odvoz i rješavanje otpada, prometna infrastruktura, prilazni putovi, postojeća gradnja, građevine zaštićeni spomenici kulture, te građevine vrijedne očuvanja, nacionalni parkovi i rezervati i postojeća terećenja, energetski uvjeti.
6. Kod pregradnji i dogradnji podaci o dijelovima građevine koje se mora sačuvati te o eventualnim zaštićenim autorskim pravima. Nacrti postojećeg stanja građevine u traženom mjerilu.
7. Statistički, prognostički i organizacijski dokumenti, svi važni osnovni podaci za potrebne proračune, već postojeći rezultati istraživanja, podaci o strukturi, rastu i razvoju područja, podaci o povijesnim obvezama, područja socijalne problematike, ukoliko su od značaja za rješavanje natječajnog zadatka.
8. Ploča za maketu, podloga za maketu, ako se traže.

 

Provedba natječajnog postupka

Članak 39.

(1) U provedbi natječajnog postupka u svezi s poslovima ocjenjivanja natječajnih radova sudjeluju tajnik natječaja, tehnička komisija, ocjenjivački sud, zamjenik člana ocjenjivačkog suda i stručni savjetnik.

(2) Svi podaci u svezi s radom ocjenjivačkog suda, stručnog savjetnika, tehničke komisije i tajnika natječaja smatraju se tajnom za sve vrijeme trajanja natječaja do javnog objavljivanja rezultata natječaja.

(3) Ako je natječaj u sustavu javne nabave svi podaci u svezi s radom ocjenjivačkog suda, tehničke komisije i tajnika natječaja smatraju se tajnom za sve vrijeme trajanja natječaja i rada povjerenstva za javnu nabavu, odnosno do javnog objavljivanja izbora najpovoljnijeg ponuditelja.
Postupak tehničke komisije

Članak 40.

(1) Prispjele natječajne radove otvaraju članovi tehničke komisije i tajnik natječaja u prisutnosti najmanje jednog člana ocjenjivačkog suda.

(2) Tehnička komisija vrši tehnički pregled i pripremu natječajnih radova za ocjenjivanje pri čemu:
- provjerava jesu li natječajni radovi predani u zadanom roku
- posebno označava zakašnjelo predane radove
- otvara natječajne radove
- prilikom otvaranja sve priloge svakog natječajnog rada na poleđini označava
istom oznakom – šifrom natječajnog rada, počevši od rada pod šifrom “01”,
rada pod šifrom “02” pa nadalje te se potpisuje ispod šifre na poleđini svih
priloga svakog natječajnog rada
- priloge (listove, makete i sl.) koji nisu traženi uvjetima natječaja isključuje iz
postupka ocjenjivanja
- u posebne omotnice pohranjuje 3 (tri) zapečaćene, neprozirne omotnice
označene s "AUTOR", "ADRESA ZA OBAVIJESTI" i “OSOBA OVLAŠTENA
ZA PROJEKTIRANJE”
- provjerava sadrže li svi natječajni radovi grafičke, prostorne i tekstualne
priloge tražene uvjetima natječaja, o čemu sastavlja liste (tabelarne priloge)
- na temelju kriterija za ocjenjivanje i uvjeta natječaja, sastavlja liste
(tabelarne priloge) za provjeru i komparaciju radova u koje unosi rezultate
pregleda radova
- provjerava i analizira tražene površine, pridržavanje odredbi prostorno-
planske dokumentacije i sl. o čemu sastavlja liste (tabelarne priloge).

(3) Tehnička komisija o svom radu mora sastaviti pismeno izvješće i liste (tabelarne priloge) te ih dostaviti ocjenjivačkom sudu kojem podnosi i usmeno izvješće.

(4) Članovi tehničke komisije mogu prisustvovati sjednicama ocjenjivačkog suda, a obavezno prisustvuju sjednici ocjenjivačkog suda na kojoj se ocjenjuju pristigli natječajni radovi.

 

Postupak ocjenjivačkog suda

Članak 41.

(1) Ocjenjivački sud ne zasjeda javno.

(2) Ocjenjivački sud zasjeda na zajedničkim sjednicama U postupku provođenja natječaja ocjenjivački sud zasjeda minimalno na tri (3) sjednice. Na prvoj sjednici utvrđuje se natječajni elaborat, potpisuju se izjave i bira se predsjednik ocjenjivačkog suda. Na drugoj sjednici ocjenjivačkog suda odgovara se na pitanja natjecatelja. Na trećoj sjednici se ocjenjuju pristigli natječajni radovi, provjerava pravo natjecatelja na sudjelovanje u natječaju, dodjeljuju nagrade i utvrđuju se preporuke (ukoliko ih ima) autoru prvonagrađenog rada i raspisivaču natječaja.

(3) Ocjenjivanju natječajnih radova pristupa se nakon analize i prihvaćanja izvještaja tehničke komisije te utvrđivanja broja i šifri natječajnih radova koji ulaze u postupak ocjenjivanja.

(4) Ako ocjenjivački sud smatra da izvještaj tehničke komisije nije prihvatljiv može ga vratiti na doradu.

(5) O eliminaciji natječajnih radova iz postupka ocjenjivanja odlučuje ocjenjivački sud jednoglasno. U ocjenjivanje mogu ući samo oni natječajni radovi koji zadovoljavaju uvjete natječaja što je provjerila tehnička komisija.

(6) Kod ocjenjivanja ocjenjivački sud analizira natječajne radove samo u dijelu izrađenom i opremljenom u skladu s raspisom natječaja i po utvrđenim kriterijima.

(7) Vrijeme između sjednica član ocjenjivačkog suda može koristiti za osobno upoznavanje svakog natječajnog rada.

(8) Ocjenjivanje natječajnih radova vrši se eliminacijskim krugovima:
- po svakom eliminacijskom krugu tajnik natječaja sačinjava zapisnik u koji se upisuju šifre eliminiranih radova i njihove pojedinačne ocjene
- prije donošenja konačne odluke o nagrađenim radovima, ocjenjivački sud još jednom razmatra prethodno eliminirane natječajne radove.

(9) U prvom eliminacijskom krugu o isključenju natječajnih radova iz daljnje konkurencije mora se odlučiti jednoglasno, a u sljedećim eliminacijskim krugovima odlučuje se većinom glasova članova ocjenjivačkog suda.

(10) Konačnom odlukom o nagrađenim radovima ocjenjivački sud rangira radove za nagrađivanje u skladu s brojem utvrđenih nagrada iz raspisa natječaja uvećanim za dva rada.

(11) Odluka ocjenjivačkog suda o nagrađenim natječajnim radovima donosi se na zajedničkoj sjednici i vrijedi samo ako je donesena natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova ocjenjivačkog suda. Glasuje se internim usmenim izjašnjavanjem na sjednici ocjenjivačkog suda.

(12) Ocjenjivački sud nakon donošenja odluke otvara za svaki rad prvo omotnicu s oznakom “ADRESA ZA OBAVIJESTI”, a ukoliko u njoj nije naznačeno da autor ne pristaje na objavu imena ocjenjivački sud potom otvara i omotnicu s oznakom “AUTOR”. Ukoliko se nakon otvaranja omotnice "AUTOR" ustanovi da autor nagrađenog rada nije imao pravo sudjelovanja, takav rad se diskvalificira, oduzima se dodijeljena nagrada, a ostali nagrađeni radovi unapređuju se za jedno mjesto prema rangiranoj isti utvrđenoj u postupku ocjenjivanja. Razlozi diskvalifikacije upisuju se u zapisnik sa sjednice ocjenjivačkog suda.

(13) O svakoj sjednici ocjenjivačkog suda tajnik natječaja vodi zapisnik koji sadrži:

 • podatke o raspisivaču i provoditelju natječaja
 • podatke o raspisu natječaja
 • popis nazočnih na sjednici ocjenjivačkog suda
 • tijek sjednice ocjenjivačkog suda po utvrđenom dnevnom redu.

(14) O sjednici na kojoj su ocjenjivani pristigli natječajni radovi, tajnik natječaja vodi zapisnik koji uz navedeno u stavku (13) ovog članka sadrži još i slijedeće:

 • izvještaj tehničke komisije
 • utvrđene kriterije za ocjenjivanje
 • tijek rada ocjenjivačkog suda kod ocjenjivanja radova, broj i ocjenu eliminiranih radova s obrazloženjem svakog eliminiranog natječajnog rada u skladu s kriterijima raspisa natječaja
 • odluku o nagrađenim radovima s obrazloženjem nagrađenih radova
 • preporuku ocjenjivačkog suda danu raspisivaču i autoru prvonagrađenog rada za realizaciju natječajnog rada, ako je dana
 • izdvojeno mišljenje člana ocjenjivačkog suda, ukoliko postoji
 • sastav ocjenjivačkog suda s vlastoručnim potpisom svakog člana.


Obveze provoditelja natječaja

Članak 42.

(1) Ako natječaj nije u sustavu javne nabave nakon donošenja odluke ocjenjivačkog suda o nagrađenim radovima provoditelj natječaja dužan je:

 • odmah nakon donošenja odluke ocjenjivačkog suda, a najkasnije prvog sljedećeg dana po donošenju odluke, usmenim, a potom i pisanim putem poštom ili e-mailom obavijestiti svakog nagrađenog autora o njegovom uspjehu na natječaju i visini nagrade
 • u roku od 8 (osam) dana od donošenja odluke ocjenjivačkog suda pisanim putom poštom ili e-mailom obavijestiti svakog natjecatelja o rezultatima natječaja i svakom natjecatelju dostaviti presliku zapisnika sa sjednice na kojoj su ocjenjivani natječajni radovi i na kojoj je donesena odluka ocjenjivačkog suda
 • u roku od 3 (tri) dana od donošenja odluke ocjenjivačkog suda objaviti rezultate natječaja putem oglasa koji se objavljuje u dnevnom tisku i na webu
 • objaviti prikaz nagrađenih radova u stručnim glasilima ili na internet stranicama HKA-a i UHA-e,
 • najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od donošenja odluke ocjenjivačkog suda o nagrađenim radovima, a u dogovoru s raspisivačem, pripremiti i osigurati prostor za javnu izložbu svih natječajnih radova na koju poziva natjecatelje i ostale sudionike natječaja te stručnu i građansku javnost te sredstva javnog priopćavanja
 • tijekom trajanja izložbe organizirati razgovor ocjenjivačkog suda s natjecateljima na koji će pisanim putom poštom ili e-mailom pozvati sve natjecatelje, članove ocjenjivačkog suda, zamjenika člana, stručnog savjetnika, tehničku komisiju, tajnika natječaja i predstavnike raspisivača
 • organizirati izradu i pripremiti tekst kataloga natječajnih radova.

(2) Ako je natječaj u sustavu javne nabave provoditelj će obveze iz stavka (1) ovoga članka izvršiti u rokovima sukladno Zakonu o javnoj nabavi i u dogovoru s raspisivačem.

(3) Ako je natječaj u sustavu javne nabave provoditelj je dužan odmah po završetku sjednice ocjenjivačkog suda i potpisivanja zapisnika isti dostaviti raspisivaču na daljnje postupanje. Povjerenstvo za javnu nabavu raspisivača provodi postupak javne nabave i otvara omotnicu s oznakom “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE” prvonagrađenog rada. Nakon donošenja valjane odluke povjerenstva za javnu nabavu, provoditelj obavještava svakog nagrađenog autora o njegovom uspjehu na natječaju i visini dodijeljene mu nagrade.

(4) Na izložbi se uz natječajne radove navodi ocjena svakog rada i ime autora, osim ako autor na to ne pristane pisanom izjavom priloženom u omotnici "ADRESA ZA OBAVIJESTI". Provoditelj natječaja na izložbi natječajnih radova mora osigurati deset (10) primjeraka zapisnika sa sjednice ocjenjivačkog suda na kojoj su ocjenjivani pristigli natječajni radovi.

(5) Ako je natječaj dvostupanjski, izložba natječajnih radova organizira se po završetku drugog stupnja.

(6) Ako je natječaj višestupanjski, izložba natječajnih radova organizira se po završetku zadnjeg stupnja.

 

Sadržaj objave rezultata natječaja
Članak 43.
(1) Oglas o objavi rezultata natječaja treba sadržavati minimalno sljedeće podatke:
- naziv natječaja
- stupanj složenosti, pravo na sudjelovanje, cilj i stupanj provedbe natječaja
- podatke o raspisivaču natječaja: naziv / ime, telefon, adresa, e-mail adresa, OIB
- ime, adresa i telefon odgovorne osobe raspisivača
- podatke o provoditelju natječaja: naziv / ime, telefon, adresa, e-mail adresa, OIB
- ime, adresa i telefon odgovorne osobe provoditelja
- podatke o izrađivaču natječajnog elaborate: naziv / ime adresa, e-mail adresa, OIB
- registarski broj natječaja
- predmet i svrhu natječaja
- kriterije za ocjenjivanje natječajnih radova
- raspodjelu nagrada u neto iznosima i imena autora kojima su dodijeljene nagrade
- imena članova ocjenjivačkog suda, zamjenika člana ocjenjivačkog suda, stručnog savjetnika, tajnika natječaja i tehničke komisije
- navod da je natječaj proveden u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Ako je natječaj u sustavu javne nabave uz navedeno u stavku (1) ovog članka oglas
o objavi sadržava još:
- evidencijski broj javne nabave
- procijenjenu vrijednost nabave daljnje projektne dokumentacije koja se temelji na procijenjenoj vrijednosti ugovora o javnim uslugama za izradu projektno- tehničke
dokumentacije (izraženo u kunama)
- navod koju projektno-tehničku dokumentaciju obuhvaća ugovor o javnim uslugama
- navod da je natječaj raspisan u skladu s ovim Pravilnikom i Zakonom o javnoj nabavi
- ostale elemente propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Prava i obveze raspisivača natječaja

Članak 44.

(1) Ako natječaj nije u sustavu javne nabave raspisivač natječaja obavezan je izradu daljnje projektne dokumentacije potrebne za građenje ili uređenje prostora koja je predmetom natječaja povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za projektiranje koju je u omotnici “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE” naveo autor prvonagrađenog rada, a prema cijenama utvrđenim Pravilnikom o standardu usluga arhitekata.

(2) Ako je natječaj u sustavu javne nabave raspisivač natječaja obavezan je izradu daljnje projektne dokumentacije potrebne za građenje ili uređenje prostora koja je predmetom natječaja pregovaračkim postupkom bez prethodne objave povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za projektiranje koju je u omotnici “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE” naveo autor prvonagrađenog rada i koja se smatra ponuditeljem koji mora dokazati svoju sposobnost, sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Procijenjena vrijednost nabave daljnje projektne dokumentacije izračunava se prema Pravilniku o standardu usluga arhitekata i mora biti navedena u oglasu o raspisu natječaja.

(3) Prilikom izrade daljnje potrebne dokumentacije ne plaća se dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.

(4) Predani primjerci natječajnih radova koji su dobili nagrade postaju vlasništvo raspisivača natječaja.

(5) Raspisivač ima pravo, uz navođenje imena autora, objaviti te u predviđene svrhe informiranja o namjeravanom zahvatu koristiti prvonagrađeni rad.

(6) Raspisivač je obavezan isplatiti nagrade i obeštećenja svim natjecateljima, naknade svim članovima ocjenjivačkog suda, zamjeniku člana, tehničkoj komisiji, tajniku natječaja te naknadu provoditelju natječaja u roku od 30 (trideset) dana od dana objave oglasa o rezultatima natječaja.

(7) Materijalne troškove vezane uz provedbu natječaja kao što su objave oglasa u tisku, najam prostorija, tiskanje kataloga, pozivnica, plakata, troškove reprezentacije, putne troškove, dnevnice, troškove smještaja i sl. snosi raspisivač i obavezan ih je isplatiti u roku od 30 (trideset) dana od dana objave oglasa o rezultatima natječaja.

(8) Ako natječaj nije u sustavu javne nabave, a raspisivač nije poštovao rokove isplata iz stavka 6. i 7. ovoga članka aktivirati će se instrument osiguranja plaćanja troškova iz članka 13. stavka (7) ovoga Pravilnika.

(9) Ako natječaj nije u sustavu javne nabave, nakon što uplati sve troškove natječaja instrument osiguranja plaćanja troškova iz članka 13. stavka (7) ovog Pravilnika vraća se raspisivaču.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 45.

(1) Ako su se promijenili uvjeti za provoditelja iz članka 14. stavak (8 do 14) na osnovu kojih je upisan u Registar provoditelja u smislu da više ne zadovoljava tražene uvjete, a nastavio je i dalje provoditi natječaje, HKA će takvu pravnu ili fizičku osobu automatski brisati iz Registra te će po službenoj dužnosti temeljem članka 73. Statuta HKA-a protiv odgovorne osobe provoditelja pokrenuti stegovni postupak zbog teže povrede dužnosti i ugleda arhitekta.

(2) Ako sudionici natječaja postupaju suprotno članku 11. stavak (2 – 4) HKA će po službenoj dužnosti temeljem članka 73. Statuta HKA-a protiv tih fizičkih osoba pokrenuti stegovni postupak zbog teže povrede dužnosti i ugleda arhitekta.

(3) Ako član ocjenjivačkog suda koji je ovlašteni arhitekt i član HKA-a postupa suprotno članku 17. stavak (2) HKA će po službenoj dužnosti temeljem članka 73. Statuta HKA-a protiv njega pokrenuti stegovni postupak zbog teže povrede dužnosti i ugleda arhitekta.

(4) Ako član ocjenjivačkog suda koji je arhitekt i član UHA-e postupa suprotno članku 17. stavak (2) UHA će ga po službenoj dužnosti prijaviti Sudu časti UHA-e.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

(1) Za rješavanje eventualnih sporova koji mogu proizaći iz odnosa koji nastanu u svezi s natječajem nadležan je sud u mjestu sjedišta raspisivača natječaja.

(2) Za rješavanje spora zbog nemogućnosti postizanja dogovora između raspisivača natječaja i autora u svezi upotrebe natječajnog rada, nadležan je Sud časti UHA-e u prvom stupnju rješavanja, odnosno sud prema raspisu natječaja u drugom stupnju rješavanja.

Članak 47.

Ako je natječaj u sustavu javne nabave u slučaju neusklađenosti odredaba ovog Pravilnika i Zakona o javnoj nabavi, vrijede odredbe Zakona o javnoj nabavi.

Članak 48.

Natječaji započeti po Pravilniku o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (“Narodne novine” broj 112/06) i natječaji za koje je do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika predan zahtjev za dodjelu registracijskog broja natječaja pri HKA-u završit će se prema odredbama tog Pravilnika.

Članak 49.

Ovaj Pravilnik donosi se uz suglasnost Skupštine Udruženja hrvatskih arhitekata i Predsjedništva Udruženja hrvatskih arhitekata.

Članak 50.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (“Narodne novine” broj 112/06).

Članak 51.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja na sjednici Skupštine HKA-a i objavit će se na Internet stranicama HKA-a i u „Narodnim novinama”.

 

 


Tomislav Ćurković, dipl.ing.arh., v.r.
predsjednik Hrvatske komore arhitekata

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZAC 1

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
Ulica grada Vukovara 271/2, 10000 Zagreb, tel.: +385 (01) 5508-410, faks: +385 (01) 5508 403,
www.arhitekti-hka.hr

 

 

IZJAVA

 

 

puni naziv natječaja: _____________________

lokacija: _____________________

registracijski broj natječaja: _____________________

evidencijski broj javne nabave: _____________________
(ukoliko je natječaj u sustavu javne nabave)

 

 • ime i prezime:


__________________________________________________________________

 • funkcija u provođenju natječaja (zaokružiti):
 • član ocjenjivačkog suda
 • zamjenik člana ocjenjivačkog suda
 • stručni savjetnik
 • tajnik natječaja
 • tehnička komisija

 

 • adresa na osobnoj iskaznici / putovnici:

__________________________________________________________________

 • tel. ________________ fax. ________________ mob: _________________

 

 • e-mail adresa: ____________________________________________________
 • JMBG: _________________________ OIB ___________________________

 

Ja, dolje potpisani, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću obvezujem se da ću se u svojem radu kao sudionik gore navedenog natječaja pridržavati odredaba Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza. Odričem se svakog daljnjeg rada na izradi projektne dokumentacije koja je predmetom natječaja. Obvezujem se da ću čuvati tajnost rada u vremenu trajanja natječaja do javne objave rezultata natječaja.

vlastoručni potpis: __________________

U ________ , dana ________godine

 

NAVEDENI PODACI KORISTIT ĆE SE SAMO ZA POTREBE NATJEČAJA I NEĆE SE UPOTREBLJAVATI U DRUGE SVRHE.

 

OBRAZAC 2
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
Ulica grada Vukovara 271/2, 10000 Zagreb, tel.: +385 (01) 5508-410, faks: +385 (01) 5508 403,
www.arhitekti-hka.hr

 

ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR PROVODITELJA NATJEČAJA – za pravnu osobu

 

Datum zaprimanja:

 

 

Broj upisa:

RPN-

Dostavljeno:

 

Datum upisa:

 

Klasa:

 

Klasa:

 

Ur. broj:

 

Ur. broj:

 

Org. jed.:

 

Datum rješenja:

 

1.

SLUŽBENI PODACI PODNOSITELJA ZAHTJEVA

  • Naziv pravne osobe:____________ Oblik organizacije (d.d.; j.d.o.o.; d.o.o; i sl.)____
  •  

 

Sjedište:_____ _____________________________________________________
(Poštanski broj, grad, ulica i kućni broj)

  •  

MB ___________________ _ OIB____ ____

 

Telefon: Fax: Mobitel:__

E-mail:___________________________________________________________________________

Web:_____________________________________________________________________________

  • Odgovorna osoba pravne osobe:_ _______________ ________________________

 

2.

PRILOZI (koje podnositelj zahtjeva mora priložiti)

  • Izvod iz sudskog registra za pravnu osobu (ne stariji od 6 mjeseci) da je registrirana za projektiranje / nadzor / građenje /prostorno uređenje
  • Popis zaposlenika ovlaštenih arhitekata, dipl. ing. arh. ili mag. ing. arch.
  • Elektronički zapis sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o zaposlenju za svakog ovlaštenog arhitekta, dipl. ing. arh. ili mag. ing. arch. ovjeren u pravnoj osobi
  • Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata za svakog ovlaštenog arhitekta
  • Popis natječaja u kojima je svaki ovlašteni arhitekt sudjelovao u provođenju:
 • barem dva natječaja kao tajnik
 • barem tri natječaja kao član tehničke komisije
  • Dokazi za točku 2.5.: oglas o raspisu natječaja, oglas o rezultatima natječaja, zapisnicima sa sjednica ocjenjivačkog suda (sve mogu biti preslike) i sl.
  • Uvjerenje da odgovorna osoba pravne osobe nije pod istragom i/ili kaznenim postupkom odnosno nije kažnjavana za kaznena djela određena propisima kojima se uređuje javna nabava
  • Dokaz o plaćenoj naknadi za upis u Registar provoditelja natječaja u Republici Hrvatskoj:

iznos: = 1.000,00 kn
primatelj: HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, 10000 Zagreb,
Ulica grada Vukovara 271/2
broj računa primatelja: HR9123600001102088676
poziv na broj odobrenja: OIB (podnositelja zahtjeva)
opis plaćanja: NAZIV TVRTKE (podnositelja zahtjeva)
Naknada za upis u Registar provoditelja natječaja

 

 

 

u_________ ________________ _

datum

 

 

žig i vlastoručni potpis odgovorne osobe u pravnoj osobi:

_________________________________________

 

žig ovlaštenog arhitekta i vlastoručni potpis ovlaštenog arhitekta koji će sudjelovati u provođenju natječaja:

_________________________________________

žig ovlaštenog arhitekta i vlastoručni potpis ovlaštenog arhitekta koji će sudjelovati u provođenju natječaja:

_________________________________________

 

 

 

NAVEDENI PODACI KORISTIT ĆE SE SAMO ZA POTREBE UPISA U REGISTAR PROVODITELJA NATJEČAJA KOJI SE VODI PRI HKA-U I NEĆE SE UPOTREBLJAVATI U DRUGE SVRHE.

 

OBRAZAC 3
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
Ulica grada Vukovara 271/2, 10000 Zagreb, tel.: +385 (01) 5508-410, faks: +385 (01) 5508 403,
www.arhitekti-hka.hr

 

ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR PROVODITELJA NATJEČAJA – za fizičku osobu – ured ovlaštenog arhitekta

 

Datum zaprimanja:

 

 

Broj upisa:

RPN-

Dostavljeno:

 

Datum upisa:

 

Klasa:

 

Klasa:

 

Ur. broj:

 

Ur. broj:

 

Org. jed.:

 

Datum rješenja:

 

1.

OSOBNI PODACI PODNOSITELJA ZAHTJEVA

1.1. Prezime:______________________________Ime:______________________________
Djevojačko prezime:_______________ Ime oca: __________________________

 

M

Ž

1.2. Spol ____­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___ JMBG___________________________ OIB_____________________

 

1.3. Datum rođenja: ____
Državljanstvo:______________________________________________________________

 

1.4. Prebivalište:
Adresa:____________________________ _______________________________________________________________________
(Poštanski broj, grad, ulica i kućni broj)

 

Telefon:__ Fax:____ Mobitel:__
E-mail:___________________________________________________________________________

 

2.

SLUŽBENI PODACI PODNOSITELJA ZAHTJEVA (u vrijeme ispunjavanja zahtjeva)

2.1.

  • Naziv ureda ovlaštenog arhitekta:____________ ________________________

 

 

2.2. Sjedište:_____ _____________________________________________________
(Poštanski broj, grad, ulica i kućni broj)

 

Telefon: Fax: Mobitel:__
E-mail:___________________________________________________________________________
Web:_____________________________________________________________________________

 

3.

PRILOZI (koje podnositelj zahtjeva mora priložiti)

  • Izvod iz registra za ured ovlaštenog arhitekta (ne stariji od 6 mjeseci)
  • Popis zaposlenika ovlaštenih arhitekata, dipl. ing. arh. ili mag. ing. arch.

3.3 Elektronički zapis sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o zaposlenju.
3.4 Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata za svakog ovlaštenog arhitekta
3.5 Popis natječaja u kojima je svaki ovlašteni arhitekt sudjelovao u provođenju:

 • barem dva natječaja kao tajnik
 • barem tri natječaja kao član tehničke komisije

3.6 Dokazi za točku 3.5.: oglas o raspisu natječaja, oglas o rezultatima natječaja, zapisnicima sa
sjednica ocjenjivačkog suda (sve mogu biti preslike)
3.7 Uvjerenje da fizička osoba nije pod istragom i/ili kaznenim postupkom odnosno nije kažnjavana
za kaznena djela određena propisima kojima se uređuje javna nabava
3.8 Dokaz o plaćenoj naknadi za upis u Registar provoditelja natječaja u Republici Hrvatskoj:
iznos: = 1.000,00 kn
primatelj: HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, 10000 Zagreb,
Ulica grada Vukovara 271/2
broj računa primatelja: HR9123600001102088676
poziv na broj odobrenja: OIB (podnositelja zahtjeva)
opis plaćanja: NAZIV UREDA OVLAŠTENOG ARHITEKTA (podnositelja zahtjeva)
Naknada za upis u Registar provoditelja natječaja

 

 

 

u_________ ________________ _

datum

 

 

žig ovlaštenog arhitekta i vlastoručni potpis ovlaštenog arhitekta:

_________________________________________

 

NAVEDENI PODACI KORISTIT ĆE SE SAMO ZA POTREBE UPISA U REGISTAR PROVODITELJA NATJEČAJA KOJI SE VODI PRI HKA-U I NEĆE SE UPOTREBLJAVATI U DRUGE SVRHE.

 

 

 

OBRAZAC 4
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
Ulica grada Vukovara 271/2, 10000 Zagreb, tel.: +385 (01) 5508-410, faks: +385 (01) 5508 403,
www.arhitekti-hka.hr

 

ZAHTJEV ZA DODJELU
REGISTARSKOG BROJA NATJEČAJA

 

Datum zaprimanja:

 

 

Broj upisa:

RBN-

Dostavljeno:

 

Datum upisa:

 

Klasa:

 

Klasa:

 

Ur. broj:

 

Ur. broj:

 

Org. jed.:

 

Datum rješenja:

 

 

1.

SLUŽBENI PODACI NATJEČAJA

1.1. Puni n

  • aziv natječaja:_____________________________________________ _______

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

1.2. Lokacija

  • natječaja / adresa:________________________________________ _______

___________________________________________________________________

1.3. Evidencijski broj nabave (ukoliko je natječaj u sustavu javne nabave):

  • ______ _______

2.

SLUŽBENI PODACI RASPISIVAČA NATJEČAJA

2.1. Raspisivač natječaja (puni naziv):___________________________________________

  •  

_________________________________________________________________ _______

MB: _______________________________OIB: _____________________________

adresa: _____________________________________________________________

2.2. Ime, prezime, adresa, telefon i e-mail odgovorne osobe raspisivača: ________________

  •  

_________________________________________________________________ _______


3.

SLUŽBENI PODACI PROVODITELJA NATJEČAJA

3.1. Provoditelj natječaja (puni naziv):___________________________________________

_________________________________________________________________ _______

MB: _______________________________OIB: _____________________________

adresa: _____________________________________________________________

3.2. Ime, prezime, adresa, telefon i e-mail odgovorne osobe provoditelja: _______________

  •  

_________________________________________________________________ _______

4.

PRILOZI (koje podnositelj zahtjeva mora priložiti)

4.1. Rješenje provoditelja o upisu u

  • Registar provoditelja natječaja (preslika)

4.2. Kompletan Natječajni elaborat u papirnatom ili digitalnom obliku (original)
4.3. Izračun cijene nagradnog fonda
4.4. Izračun cijene izrade daljnje projektne dokumentacije članova
4.5. Potpisane izjave – OBRAZAC 1 (preslika): - članova ocjenjivačkog suda
- zamjenik člana ocjenjivačkog
suda
- stručni savjetnik
- tajnik natječaja
- tehnička komisija
4.6. Referentna lista i životopis za svakog arhitekta člana ocjenjivačkog suda ili arhitekta zamjenika člana.
4.7. Samo za pozivne natječaje: Referentna lista za svakog pozvanog arhitekta na pozivnom natječaju. Iz referentne liste treba se vidjeti popis projektiranih ili izvedenih zgrada iste ili slične namjene kao namjena koja se traži natječajnim zadatkom (temeljem članka 24. stavka (2) ovoga Pravilnika).
4.8. Dokaz o plaćenoj naknadi za izdavanje Registarskog broja natječaja u Republici Hrvatskoj:
iznos: = 1 % neto nagradnog fonda
primatelj: HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, 10000 Zagreb,
Ulica grada Vukovara 271/2
broj računa primatelja: HR9123600001102088676
poziv na broj odobrenja: OIB (podnositelja zahtjeva)
opis plaćanja: NAZIV NATJEČAJA
Naknada za IZDAVANJE Registarskog broja natječaja

u_________ ________________ _

datum

žig i vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva:
_________________________________________

NAVEDENI PODACI KORISTIT ĆE SE SAMO ZA POTREBE IZDAVANJA REGISTARSKOG BROJA NATJEČAJA KOJI SE VODI PRI HKA-U I NEĆE SE UPOTREBLJAVATI U DRUGE SVRHE.

 

 

OBRAZAC 5. FORMULAR ZA OMOTNICU “AUTOR”( popunjavaju natjecatelji)

IME / IMENA SVIH AUTORA I JMBG /OIB/ SVIH AUTORA:
1._______________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________
ADRESA PREBIVALIŠTA I TELEFON SVIH AUTORA:
1._______________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________
E-MAIL I TELEFON ZA KONTAKT PREDSTAVNIKA AUTORA: ___________________________________________________________________

RASPODJELA NAGRADA U POSTOTCIMA POTPISANA OD SVIH AUTORA
NATJEČAJNOG RADA:
1._______________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________
BROJ ŽIRO RAČUNA SVAKOG AUTORA S NAZNAKOM BANKE
1._______________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________
JE(SU) LI AUTOR/AUTORI OBVEZNICI PDV-a: upisati DA / NE
1._______________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________
OBAVLJA(JU) LI AUTOR/AUTORI SAMOSTALNU DJELATNOST: DA/NE
1._______________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________
Vlastoručni potpisi svih autora:

1._______________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________

Mjesto i datum: ______________________________________________________