• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

O Stručnom usavršavanju

1.1.2021. sukladno Pravilniku (donositelj: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine) o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje,  NN 55/20 od 8.5.2020., započelo je  prvo razdoblje praćenja stručnog usavršavanja odnosno praćenje i evidencija ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja svih obveznika stručnog usavršavanja, koje traje do 31.12.2022.

Obveznik stručnog usavršavanja dužan je u dvogodišnjem razdoblju ostvariti najmanje dvadeset školskih sati edukacije, od čega se deset školskih sati odnosi na poznavanje tehničke regulative, a deset na stručno područje.
 

U Programu stručnog usavršavanja HKA-a sati iz područja tehničke regulative (obaveza 10 sati u dvije godine) osnačeni su s A.
Ostala stručna područja (obaveza kumulativno 10 sati u dvije godine) označena su s B, C, D i E.

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju NN 78/15, 114/18, 110/19  u članku 45. stavku 4. propisuje da se neispunjavanje obveze stručnog usavršavanja člana Komore za prethodno razdoblje smatra lakšom povredom i kažnjava najstrožom stegovnom mjerom za lakše povrede.

Članak 46. istog zakona u stavku 2. prospisuje za lakše povrede dužnosti i ugleda arhitekata, odnosno inženjera može se članu Komore statutom Komore odrediti stegovna mjera:

– opomena ili

– novčana kazna u iznosu od 500,00 do 5000,00 kuna.

Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje NN 55/20 pod Dokazi o nemogućnosti ispunjavanja obveza stručnog usavršavanja u članku 8. propisuje:

(1) Obvezniku stručnog usavršavanja koji iz razloga: nezaposlenosti, mirovanja članstva u Komori, neprekidnog bolovanja zbog iste dijagnoze bolesti dužeg od 180 dana, ostvarenog prava prema posebnom zakonu kojim su regulirane rodiljne i roditeljske potpore, rada u inozemstvu, minimalne plaće, neisplaćene plaće te neisplaćene plaće u cijelosti, nije bio u mogućnosti kontinuirano u dvogodišnjem razdoblju ispunjavati obveze stručnog usavršavanja prema odredbama ovoga Pravilnika, za svakih 70 dana trajanja tih razloga broj ukupno potrebnih školskih sati iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika umanjuje se za dva školska sata od kojih se jedan školski sat odnosi na potrebne školske sate iz poznavanja tehničke regulative.

(2) Obveznik stručnog usavršavanja, ovisno o strukovnom području kojemu pripada, dužan je odgovarajuće dokaze o nemogućnosti ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja zbog razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka, na temelju kojih se utvrđuje broj potrebnih školskih sati za tog obveznika dostaviti odgovarajućoj Komori, radi unosa tih podataka u Registar.

(3) Broj potrebnih školskih sati za obveznika stručnog usavršavanja koji iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka nije bio u mogućnosti kontinuirano u dvogodišnjem razdoblju ispunjavati obveze stručnog usavršavanja prema odredbama ovoga Pravilnika, za svoje članove Komora utvrđuje bez naknade i bez donošenja rješenja, a za ostale obveznike odgovarajućeg strukovnog područja bez rješenja, uz naknadu koja ne prijelazi troškove postupka.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka Komora u roku od 15 dana izdaje potvrdu i dostavlja ju obvezniku stručnog usavršavanja te Ministarstvu na znanje.
 

Ovdje možete vidjeti Pravilnik o provedbi stručnog usavršavanja HKA.


Od 2020. godine iz razloga pandemije,  stručno usavršavanja iz Programa stručnog usavršavanja HKA-a održava se skoro isključivo on-line kao webinari u organizaciji  Komore ili suorganizaciji Komore i vanjskih organizatora stručnih skupova.

Ujedno Vas upućujemo i na odredbe gore navedenog Pravilnika (NN 55/20) ,  kako je potvrda izdana od nositelja suglasnosti za provedbu stručnog usavršavanja, jedina valjana isprava koja potvrđuje pohađanje edukacije i ostvarenja prava na sate stručnog usavršavanja.

Prema podacima s mrežne stranice Ministarstva predmetnu suglasnost za sada imaju:

Popis nositelja programa stručnog usavršavanja

Izdana potvrda organizatora skupa koji ne posjeduju suglasnost Ministarstva, organizatora čiji skup nije uvršten u Program nekog od nositelja suglasnosti ili nema prethodno, posebno odobrenje Ministarstva,  nije valjana u smislu priznavanja obveznih sati edukacije, o čemu se svakako na vrijeme informirajte.

Ukoliko ste sudjelovali na aktivnosti iz Programa stručnog usavršavanja HKA-a o kojem je vijest objavljena na web stranici HKA-a te je u njoj navedeno s koliko sati se vrednuje u Programu SU-a HKA-a ne trebate dostavljati potvrdu o tome u tajništvo HKA-a već je organizator obvezan to napraviti - dostaviti popis sudionika.

Ukoliko ste sudjelovali na aktivnosti nekog drugog nositelja (Popis nositelja programa stručnog usavršavanja) skeniranu potvrdu nositelja molim dostavite na adresu ssu@arhitekti-hka.hr .

Sati ostvareni iz prethodnih razdoblja se ne prenose u novo razdoblje.

Upute o provođenju Programa stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata usvojene su na sjednici Upravnog odbora 7. rujna 2016. godine, kao provedbeni akt za postupanje.

Kontakt:

tel: 01/5508-410
e-mail: ssu@arhitekti-hka.hr

 

ZA PROVODITELJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA

UKLJUČIVANJE U PROGRAM PROGRAMA VANJSKIH ORGANIZATORA:

 • zahtjev je potrebno predati u Tajništvo Komore najmanje 15 dana prije održavanja događanja za koje se traži uključivanje u program i to na propisanom obrascu
 • Tajništvo ga odmah po primitku prosljeđuje voditelju i zamjeniku voditelja stručnog usavršavanja
 • Tajništvo izdaje odobrenje za uvrštavanje u Program SU-a s navedenim odobrenim satima i područjima iz Programa SU-a

 

Predavači/pružatelji stručnog usavršavanja su stručne osobe arhitektonske ili srodne struke visoke stručne spreme koje kumulativno ispunjavanju sljedeće uvjete:

 • da imaju stručna i/ili specijalistička znanja
 • da imaju sposobnosti provoditi stručno usavršavanje za određeni sadržaj i oblik stručnog usavršavanja na način propisan ovim Pravilnikom
 • predavači uključeni u realizaciju programa moraju biti osobe koje imaju najmanje akademski naziv magistra, odnosno magistra inženjera ili stručni naziv stručni specijalist inženjer, a predavači uključeni u realizaciju programa u dijelu tehničke regulative, osim uvjeta iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka, moraju trajno raditi na izradi, primjeni ili provedbi tehničke regulative uključene u program.

Kandidat za predavača u programu SU-a životopisom i/ili popisom referentnih radova dokazuje kompetencije iz područja za koje pruža stručno usavršavanje, a potpisuju ih pod materijalnom i kaznenom odgovornošću (obrazac)

Osim ispunjavanja uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, pružatelj stručnog usavršavanja po zahtjevu voditelja ili zamjenika mora pružiti i druge dokaze kojima dokazuje posjedovanje stručnih i/ili specijalističkih znanja.

 

OBVEZE ORGANIZATORA AKTIVNOSTI STRUČNOG USAVRŠAVANJA GRUPE POLAZNIKA

 • organizator treba osigurati kompletnu organizaciju, osim dijela koji je dolje naveden pod obvezama Hrvatske komore arhitekata
 • uplatiti Hrvatskoj komori arhitekata administrativnu naknadu po odobrenom satu, prije objave teksta na web stranici Komore, sukladno točki 22. u Odluci o administrativnim naknadama
 • osigurati materijale (u pisanom ili elektronskom obliku) za sve sudionike
 • prikupiti prijave polaznika
 • voditi evidenciju prisutnih (sustavom potpisa prisutnih na listu prijava)
 • u roku dva radna dana po završetku edukacije u tajništvo Komore dostaviti ovjerene potpisne liste polaznika s popisom njihovih mail adresa, u formatu koji se može ponovno koristiti

 

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA ĆE OSIGURATI SLJEDEĆE

 • izdati odobrenje za uvrštavanje u Program SU-a
 • poslati obavijest/poziv članovima Hrvatske komore arhitekata putem mailing liste Hrvatske komore arhitekata
 • obavijest o održavanju aktivnosti postaviti na web stranice Komore
 • članovima evidentirati ostvarene sate HKA SU standarda u evidenciju stručnog usavršavanja
 • izdati potvrde o edukaciji polaznicima koji ne vode evidenciju stručnog usavršavanja u HKA-a uz naknadu sukladno Odluci o administrativnim naknadama

 

ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KOJE SE PROVODI DIREKTNIM KONTAKTOM PREDAVAČA I OBVEZNIKA (INHOUSE)

 • predavači sa statusom predavača u Programu SU-a, mogu vršiti edukaciju ukoliko su ovlašteni od pravne osobe koja provodi program
 • održati stručna, a ne promotivna predavanja, direktnim kontaktom s polaznikom
 • osigurati kompletnu organizaciju
 • pravna osoba je obvezna voditi evidenciju polaznika edukacije te u roku dva radna dana po završetku edukacije u tajništvo Komore dostaviti ovjerene potpisne liste polaznika s popisom njihovih mail adresa, u formatu koji se može ponovno koristiti
 • tvrtka je dužna uplatiti jednokratni godišnji iznos od 10.000,00 + PDV, na račun Hrvatske komore arhitekata u roku od 3 (tri) dana po dobivanju Odobrenja za uvrštenje u program SU-a
 • individualno stručno usavršavanje prezentacijom po tvrtkama može se vrednovati s najviše dva sata po prezentaciji u jednoj godini
 • tvrtka koja uplati godišnju kotizaciju ima pravo na neograničeni broj istovjetnih predavanja.

 

STRUČNA PUTOVANJA

 • svako stručno putovanje može se vrednovati s maksimalno osam (8) sati bez obzira na trajanje, te se stručna putovanja vrednuju na sljedeći način
 • osam (8) sati za dva i više dana,
 • četiri (4) sata za jedan dan
 • dva (2) sata za ½ dana