• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Gradnja

Zakoni

 • Zakon o gradnji
  (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 • Zakon o državnom inspektoratu
  (NN 115/18, 117/21, 67/23) Napomena: Danom stupanja na snagu Zakona o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 115/18.) na obavljanje inspekcijskih poslova građevinskih inspektora Državnog inspektorata ne primjenjuju se odredbe Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 153/13.), osim u postupcima koji su započeti prema odredbama toga Zakona.
 •  

Naputci

 • Naputak o načinu rada građevinske inspekcije
  (NN 109/23)
 • Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora Državnog inspektorata izvršava pečaćenjem i o načinu zatvaranja i označivanja zatvorenog gradilišta
  (NN 109/23)
 • Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem
  (NN 56/14)
 • Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari
  (NN 23/18)

 

Uredbe

 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi
  (NN 156/22)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN
  118/19, 65/20
 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN
  118/19, 65/20
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
  (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23)
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
  (NN 78/13) - Napomena: Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine«, broj 78/13) važi do 28. lipnja 2025. godine kada na snagu stupa Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine«, broj 12/23) koji ga zamijenjuje.
 • Pravilnik o održavanju građevina
  (NN 112/14, 98/19)
 • Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste
  (NN 53/02, 20/17)
 • Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi
  (NN 28/16
 • Pravilnik o nostrifikaciji projekata 
  (NN 98/99,  29/03, 20/17)
 • Pravilnik o kontroli projekata
  (NN 32/14, 72/20, 90/23)
 • Pravilnik o uvjetima nuklearne sigurnosti za davanje suglasnosti za gradnju nuklearnog postrojenja
  (NN 36/16, 79/16, 108/21)
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju 
  (NN 88/17, 90/20, 1/21, 45/21) - Napomena: Nove izmjene Pravilnika koje stupaju na snagu 1. srpnja 2021. odnose se na članak 18. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine«, 90/20) vezano na sadržaj Izvješća  o provedenom redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije zgrade, te članak 22. vezano na Priloge 2, 3, 4.
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru 
  (NN 47/14)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade
  (NN 77/15)
 • Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  (NN 73/15)
 • Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  (NN 73/15, 133/15, 60/20, 78/21)
 • Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izviješća nadzornog inženjera
  (NN 131/21, 68/22)
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
  (NN 46/18, 98/19)

 

Obnova zgrada oštećenih potresom

 • Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
  (NN 21/23)
 • Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
  (NN 28/23)
 • Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
  (NN 34/21, 138/22
 • Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projekata obnove, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekta za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
  (NN 28/23)
 • Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove
  (NN 28/23)
 • Odluka o organiziranom privremenom smještaju stradalnika potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.
  (NN 33/24)

   

Posebne uzance o građenju

 • Posebne uzance o građenju
  (NN 137/21)

 

Kolektivni ugovor za graditeljstvo

 • Kolektivni ugovor za graditeljstvo (Pročišćeni tekst)
  (NN 29/24)
 • Ispravak Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (Pročišćeni tekst)
  (NN 105/23)
 • Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – šeste izmjene i dopune
  (NN 100/23)

 

Tehnički propisi

Građevni proizvodi

 

Zgradarstvo

Nosiva konstrukcija

 • Tehnički propis za građevinske konstrukcije
  (NN 17/17, 75/20, 7/22)
 • Tehnički propisi za staklene konstrukcije
  (NN 53/17)

 

Strojarske instalacije

 • Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada
  (NN 3/07)
 • Tehnički propis za dimnjake u građevinama
  (NN 3/07)
 • Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada
  (NN 110/08)

 

Električne instalacije

 

Prometna infrastruktura

 • Tehnički propis za asfaltne kolnike
  (NN 48/21)

 

Građevni proizvodi

Zakoni

Uredbe

 • Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju
  (NN 46/13)

 

Uredbe EU

 • Uredba (EU) br. 305/2011
  Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovine građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/1006/EEZ

  (Službeni list Europske unije L 88, 4.4.2011., str. 5)
  Napomena Puna primjena Uredbe (EU) br. 305/2011 stupila je na snagu 01. srpnja 2013. godine
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 568/2014 оd 18. veljače 2014. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda
  (Službeni list Europske unije L 157, 27.5.2014., str. 76)
  Napomena: Stupila na snagu 16.lipnja 2014. godine
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 574/2014 оd 21. veljače 2014. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o predlošku za sastavljanje izjave o svojstvima građevnih proizvoda
  (Službeni list Europske unije L 159, 28.5.2014., str. 41)
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1062/2013 оd 30. listopada 2013. o formatu europske tehničke ocjene za građevne proizvode
  (Službeni list Europske unije L 289, 31.10.2013., str. 42)
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 157/2014 оd 30. listopada 2013. o uvjetima za objavu izjave o svojstvima građevnih proizvoda na web-stranicama
  (Službeni list Europske unije L 52, 21.2.2014., str. 1)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1291/2014 od 16. srpnja 2014. o uvjetima razredbe bez ispitivanja ploča na osnovi drva obuhvaćenih normom EN 13986 te zidnih obloga i lamperije od punog drva obuhvaćenih normom EN 14915 s obzirom na njihovu sposobnost protupožarne zaštite kada se upotrebljavaju za oblaganje zidova i stropova
  (Službeni list Europske unije L 349, 5.12.2014., str. 25)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1292/2014 od 17. srpnja 2014. o uvjetima razredbe bez ispitivanja određenih drvenih podnih obloga bez premaza iz norme EN 14342 s obzirom na reakciju na požar
  (Službeni list Europske unije L 349, 5.12.2014., str. 27)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1293/2014 od 17. srpnja 2014. o uvjetima razredbe, bez ispitivanja, metalnih nosača žbuke i profila za unutarnje žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-1, metalnih nosača žbuke i profila za vanjsko žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-2 te pomoćnih i dodatnih metalnih profila obuhvaćenih usklađenom normom EN 14353 s obzirom na njihove reakcije na požar
  (Službeni list Europske unije L 349, 5.12.2014., str. 29)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/364 оd 1. srpnja 2015. o klasifikaciji reakcije na požar građevnih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 68, 15.3.2016, str. 4–11)
 • Delegirana odluka Komisije (EU) br. 1936/2015 оd 8. srpnja 2015. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ventilacijskih kanala i cijevi za prozračivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 282, 28.10.2015., str.34)
 • Delegirana odluka Komisije (EU) br. 1958/2015 od 1. srpnja 2015. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava geosintetike i povezanih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 284, 30.10.2015., str.181)
 • Delegirana odluka Komisije (EU) br. 1959/2015 od 1. srpnja 2015. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava proizvoda za odvodnju otpadnih voda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 284, 30.10.2015., str. 184)
 • Odluka Komisije (EU) 2017/133 оd 25. siječnja 2017. o zadržavanju s ograničenjem u Službenom listu Europske unije upućivanja na usklađenu normu EN 14342:2013 „Drvene podne obloge: značajke, ocjena sukladnosti i označivanje” u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 284, 30.10.2015., str. 184)
 • Odluka Komisije (EU) 2017/145 оd 25. siječnja 2017. o zadržavanju s ograničenjem u Službenom listu Europske unije upućivanja na usklađenu normu EN 14904:2006 „Površine sportskih terena - Površine u zatvorenom prostoru za višenamjensku sportsku uporabu - Specifikacija” u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 22, 27.1.2017., str. 62-64)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1475 оd 26. siječnja 2017. o klasifikaciji svojstva otpornosti na smrzavanje za glineni crijep iz norme EN 1304 na temelju Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 211, 17.8.2017., str. 1)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/959 оd 24. veljače 2017. o klasifikaciji svojstava horizontalnog slijeganja i kratkoročne apsorpcije vode za na mjestu oblikovane toplinsko-izolacijske proizvode od celuloznog punila (LFCI) iz norme EN 15101-1 na temelju Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 145, 8.6.2017., str. 1-3) 
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1227 оd 20. ožujka 2017. o uvjetima razredbe bez ispitivanja proizvoda od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 14080 i konstrukcijskih proizvoda od punog zupčasto spojenog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 15497 s obzirom na njihovu reakciju na požar i o izmjeni Odluke 2005/610/EZ
  (Službeni list Europske unije L 177, 8.7.2017., str. 1-3)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1228 оd 20. ožujka 2017. o uvjetima razredbe bez ispitivanja vanjske i unutarnje žbuke na bazi organskih veziva obuhvaćene usklađenom normom EN 15824 i proizvoda za vanjsko i unutarnje žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 998-1 s obzirom na njihovu reakciju na požar
  (Službeni list Europske unije L 177, 8.7.2017., str. 4-5)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2293 оd 3. kolovoza 2017. o uvjetima razredbe bez ispitivanja proizvoda od križno laminiranog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 16351 i proizvoda od lameliranog furnirskog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 14374 s obzirom na njihovu reakciju na požar
  (Službeni list Europske unije L 329, 13.12.2017., str. 1-3)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/771 оd 25. siječnja 2018. o primjenjivom sustavu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava sidrenih naprava koje se upotrebljavaju za građevine i namijenjene su za sprečavanje pada osoba s visine ili za zaustavljanje pada s visine u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 129, 25.5.2018., str. 82 - 83)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/779 оd 19. veljače 2018. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava konstrukcijskih sendvič-panela s metalnom oblogom u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 131, 29.5.2018., str. 23 - 24)
 • Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/450 оd 19. ožujka 2019. o objavljivanju europskih dokumenata za ocjenjivanje za građevne proizvode sastavljenih radi potpore Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 77, 20.3.2019., str. 78-79.)
 • Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/451 оd 19. ožujka 2019. o usklađenim normama za građevne proizvode sastavljenima radi potpore Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 77, 20.3.2019., str. 80-82)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1188 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem razreda svojstava povezanih s otpornošću na vjetar za vanjska sjenila i tende
  (Službeni listu Europske Unije L 187, 12.7.2019., str. 11-13)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1342 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem razreda svojstava u vezi sa zrakopropusnosti plastičnih i staklenih krovnih svjetlarnika te krovnih poklopaca
  (Službeni list Europske Unije L 211, 12.8.2019., str. 1-3)
 • Delegirana odluka Komisije (EU) 2019/1764 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu primjenjivih sustava ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava opreme za balustrade i ograde namijenjene za uporabu u građevinama isključivo radi sprečavanja padova te koje ne nose vertikalno opterećenje građevinske strukture
  (Službeni list Europske Unije L 270, 24.10.2019., str. 81-83)

 

Pravilnici

 • Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda
  (NN 113/08)