• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Snimite Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o  pečatima i iskaznicama članova Hrvatske komore arhitekata od 8.svibnja 2017. godine

Snimite Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pečatima i iskaznicama članova Hrvatske komore arhitekata od 23. rujna 2020. godine

Na temelju članka 46. stavak (4) Statuta Hrvatske komore arhitekata (“Narodne novine” broj 140/15), Upravni odbor Hrvatske komore arhitekata na svojoj 3. elektronskoj sjednici održanoj 13. siječnja 2016. godine, donosi

PRAVILNIK O PEČATIMA I ISKAZNICAMA ČLANOVA

HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se veličina i oblik pečata i iskaznice, izdavanje, uporaba i vraćanje pečata i iskaznice ovlaštenih arhitekata, ovlaštenih krajobraznih arhitekata, ovlaštenih arhitekata urbanista, ovlaštenih voditelja građenja arhitektonske struke, ovlaštenih voditelja građenja krajobrazne struke, ovlaštenih voditelja radova arhitektonske struke, ovlaštenih voditelja radova krajobrazne struke, ovlaštenih stranih osoba, članova Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu: Komora).

(2) Odluku o veličini i obliku, te načinu izdavanja, uporabi i vraćanju pečata i iskaznice donosi Upravni odbor Komore.

(3) Pravo na pečat u skladu sa propisima Komore ima:

- član Komore upisan u odgovarajući imenik,

- strana ovlaštena osoba upisana u Evidenciju odobrenja za povremeno ili privremeno

obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne

osobe izdanih stranim ovlaštenim osobama.

(4) Pravo na iskaznicu u skladu s propisima Komore ima član Komore upisan u odgovarajući imenik.

II. PEČAT

Oblik i sadržaj pečata

Članak 2.

(1) Pečat člana Komore upisanog u odgovarajući imenik i strane ovlaštene osobe upisane u Evidenciju odobrenja za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe je pravokutnog oblika, dimenzija 47x18 mm.

(2) Oblik i sadržaj izdanog pečata mora biti u skladu s otiskom prema Obrascu 1. u prilogu ovog Pravilnika.

(3) Pečat člana Komore upisanog u odgovarajući imenik mora sadržavati znak Komore, oznaku stručnog smjera, ime i prezime, postignut akademski stupanj, oznaku i upisni broj člana. Oznake u sadržaju pečata koje se odnose na upis u odgovarajući imenik Komore jesu:

- za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata – stručni smjer ovlašteni arhitekt oznaka je „A“

- za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata – stručni smjer ovlašteni krajobrazni arhitekt oznaka je „KA“

- za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista – ovlašteni arhitekt urbanist oznaka je „A-U“

- za upis u Imenik ovlaštenih voditelja građenja – stručni smjer ovlašteni voditelj građenja arhitektonske struke oznaka je „A-VG“

- za upis u Imenik ovlaštenih voditelja građenja – stručni smjer ovlašteni voditelj građenja krajobrazne struke oznaka je „KA-VG“

- za upis u Imenik ovlaštenih voditelja radova – stručni smjer ovlašteni voditelj radova arhitektonske struke oznaka je „A-VR“

- za upis u Imenik ovlaštenih radova – stručni smjer ovlašteni voditelj radova krajobrazne struke oznaka je „KA-VR“.

(4) Pečat strane ovlaštene osobe upisane u Evidenciju odobrenja za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe mora sadržavati znak Komore, ime i prezime, oznaku ¨povremeno/privremeno odobrenje¨, oznaku ¨arhitekt¨ i oznaku trajanja odobrenja.

Pravo na pečat, izdavanje, zamjena i prestanak valjanosti pečata

Članak 3.

(1) Na temelju upisa u odgovarajući imenik članu Komore izdaje se odgovarajuće rješenje, pečat i iskaznica.

(2) Na temelju upisa u Evidenciju odobrenja za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe, stranoj ovlaštenoj osobi izdaje se odgovarajuća potvrda i pečat.

(3) Pečat i iskaznica su trajno vlasništvo Komore.

Članak 4.

(1) Pečat izdaje Tajništvo Komore.

(2) Pečat se izdaje na temelju rješenja o upisu u odgovarajući imenik Komore i na temelju potvrde o upisu u Evidenciju odobrenja za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe.

(3) Komora naručuje izradu pečata kod ovlaštenog izrađivača.

(4) Član Komore ima pravo na pečat za svaki imenik u koji je upisan, u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 5.

(1) Pečat se zamjenjuje:

- ako ga član Komore ili strana ovlaštena osoba izgubi

- ako se tijekom uporabe istrošio toliko da više nije uporabljiv

- ako član Komore ili strana ovlaštena osoba promijeni osobno ime ili prezime

- ako su se promijenili drugi važni podaci iz obveznog sadržaja pečata.

(2) Član Komore ili strana ovlaštena osoba dužni su prilikom zamjene pečata iz razloga navedenih u stavku 1., podstavcima 2. - 4. ovoga članka, stari pečat vratiti Komori.

(3) Član Komore ili strana ovlaštena osoba koji ostanu bez pečata u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ili na bilo koji drugi način ostanu bez pečata, dužni su o tome odmah obavijestiti Komoru.

(4) Pečat člana Komore ili strane ovlaštene osobe koji je izgubljen, oglasit će se nevažećim u “Narodnim novinama”.

(5) Član Komore ili strana ovlaštena osoba snosit će trošak izrade novog pečata i oglašavanje iz stavka 4. ovoga članka.

(6) U slučaju kada je pečat oglašen nevažećim, novi pečat mora sadržavati i oznaku da se radi o izdavanju novog pečata.

Članak 6.

(1) Pečat člana Komore prestaje vrijediti danom prestanka članstva u Komori, odnosno brisanjem iz odgovarajućeg imenika Komore.

(2) Pečat strane ovlaštene osobe upisane u Evidenciju odobrenja za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe prestaje vrijediti istekom roka na koji je izdano odobrenje za privremeno ili povremeno obavljanje projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja.

(3) U skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka član Komore ili strana ovlaštena osoba dužni su vratiti pečat u roku osam

dana od dana pravomoćnosti rješenja o prestanku članstva u Komori ili prestanku povremenog ili privremenog odobrenja za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe, odnosno istekom roka trajanja odobrenja.

(4) Ako član Komore ili strana ovlaštena osoba ne vrate pečat u roku navedenome u stavku 2. ovoga članka, Komora će ga o svom trošku proglasiti nevažećim u „Narodnim novinama“, objaviti na mrežnoj stranici Komore te će o tome obavijestiti nadležno ministarstvo.

(5) Pečati koji nisu izrađeni u skladu s ovim Pravilnikom, nevažeći su.

Članak 7.

(1) Član Komore dužan je privremeno pohraniti pečat u Komori u slučajevima mirovanja članstva i izrečene stegovne mjere zabrane obavljanja djelatnosti na određeni rok.

(2) Po prestanku razloga iz stavka 1. ovoga članka članu Komore pečat se vraća.

Odgovornost, uporaba i evidencija pečata

Članak 8.

(1) Član Komore ili strana ovlaštena osoba preuzimanjem pečata odgovaraju za njegovo čuvanje i pravilnu uporabu, tj. uporabu u skladu s posebnim zakonskim propisima.

(2) U slučaju gubitka, zlouporabe, oštećenja ili druge nepravilnosti u vezi s uporabom pečata, član Komore ili strana ovlaštena osoba dužni su odmah obavijestiti Komoru.

Članak 9.

Član Komore ili strana ovlaštena osoba mogu staviti svoj pečat samo na one projekte i druge dokumente koje su sami izradili, odnosno koji su izrađeni pod njihovim vodstvom, odnosno na one dokumente u okviru obavljanja poslova u svojstvu odgovorne osobe, u skladu sa zadaćama struke i posebnim propisima.

Članak 10.

(1) O izdanim, zamijenjenim ili izgubljenim pečatima evidenciju vodi Tajništvo Komore.

(2) Evidencija se vodi na evidencijskim listovima koji su sastavni dio zbirke isprava za pojedinog člana Komore, a prema Obrascu 2. u prilogu ovog Pravilnika.

III. ISKAZNICA

Članak 11.

(1) Iskaznicom član Komore dokazuje da je ovlašten za obavljanje poslova prostornog planiranja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, vođenja građenja i vođenja radova.

(2) Iskaznicu izdaje Komora svakom članu Komore koji je upisan u odgovarajuće imenike Komore.

Članak 12.

(1) Iskaznica člana Komore pravokutnog je oblika, dimenzije 86x54mm, zaobljenih rubova, bijela, plastificirana.

(2) Oblik i sadržaj izdane iskaznice mora biti u skladu s otiskom prema Obrascu 3. u prilogu ovog Pravilnika.

Članak 13.

O izdanim iskaznicama evidenciju vodi Tajništvo Komore.

Članak 14.

(1) Član Komore koji izgubi iskaznicu dužan je o tome odmah izvijestiti Komoru.

(2) Nova iskaznica izdat će mu se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena u „Narodnim novinama“ nevažećom.

(3) U skladu sa stavkom 2. ovoga članka troškove oglašavanja u „Narodnim novinama“ i izdavanje nove iskaznice snosi član Komore.

Članak 15.

(1) Član Komore koji je stekao uvjete za mirovanje ili prestanak članstva u Komori dužan je iskaznicu vratiti u Tajništvo Komore.

(2) Počasni članovi Komore nakon prestanka redovitog članstva u Komori mogu zadržati iskaznicu člana Komore, ali je ne smiju koristiti za dokazivanje članstva u Komori i ostvarivanje bilo kojeg prava koje pripada samo aktivnim članovima Komore.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o pečatima i iskaznicama ovlaštenih arhitekata od 30. ožujka 2013. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pečatima i iskaznicama ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata od 27. lipnja 2013. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pečatima i iskaznicama ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata od 13. prosinca 2013. godine.

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

(3) Ovaj Pravilnik objavit će se na mrežnim stranicama Komore.

Klasa: 011-01/16-01/02

Ur. broj:505-01-16-1

Zagreb, 13. siječnja 2016. godine

Željka Jurković, dipl. ing. arh.

predsjednica Hrvatske komore arhitekata