Odluka o visini administrativne naknade

 

 

Na temelju članka 12. Stavak (2) Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18, 110/19) i članka 13. stavka 5. točke 1. Skupština Hrvatske komore arhitekata na prijedlog Upravnog odbora, na svojoj 4. redovnoj sjednici, održanoj 20. svibnja 2022. godine, donosi

O D L U K U

o administrativnim naknadama Hrvatske komore arhitekata

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje visina naknade za administrativne troškove nastale u postupku upisa, vođenja i održavanja imenika, upisnika i evidencija Hrvatske komore arhitekata, u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, u postupku provjere/usporedbe obrazovne kvalifikacije, za administrativne troškove i troškove nastale u izradi izdavanja prijedloga, mišljenja, preporuka ili ocjene kvalitete obavljenog posla u skladu s Kodeksom strukovne etike, za davanje stručnog mišljenja, odnosno procjene na zahtjev trećih osoba, za potrebu sudskog ili arbitražnog postupka, kao i za davanje stručne pomoći u primjeni Pravilnika o standardu usluga te visina naknade za izdavanje registarskog broja natječaju, izdavanje rješenja o upisu u Registar provoditelja natječaja u Republici Hrvatskoj za pravne osobe i fizičke osobe odnosno urede ovlaštenih arhitekata ili ovlaštenih arhitekata urbanista, te visina naknade za pokretanje stegovnog postupka.

 

Članak 2.

Visina naknade za administrativne troškove iz članka 1. ove Odluke određuje se prema sljedećoj tarifi naknada

RB

 

OPIS NAKNADE

 PO JEDNOM PRIMJERKU

 

 

IZNOS NAKNADE

(kn)

 

1.

Zahtjev za upis u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova

250,00

2.

Zahtjev za upis u Upisnik zajedničkih ureda

500,00

3.

Zahtjev za upis u Evidenciju voditelja radova sa završenom srednjom stručnom spremom – tehničara arhitektonske struke

1.000,00

 

4.

 

Zamjena pečata, po zahtjevu člana HKA / osobe iz evidencije

200,00

5.

Zamjena iskaznice, po zahtjevu člana HKA / osobe iz evidencije

50,00

6.

Zamjena poslovne kartice, po zahtjevu člana HKA / osobe iz evidencije

200,00

7.

Izrada natpisne ploče samostalnih i/ili zajedničkih ureda za samostalno obavljanje poslova

500,00

 

 

8.

 

Izdavanje uvjerenja da pravna osoba registrirana za djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja ima zaposlene ovlaštene arhitekte

 

1.000,00

9.

 

Izdavanje prijedloga, mišljenja, preporuke ili ocjene kvalitete obavljenog posla, po zahtjevu naručitelja, u skladu s Kodeksom strukovne etike

 

750,00

 

 

10.

 

 

 

Davanje stručnog mišljenja odnosno procjene na zahtjev trećih osoba, ako se radi o zaštiti javnog interesa, za potrebu sudskog postupka ili arbitražnog postupanja

 

1.250,00

 

11.

 

 

Davanje stručne pomoći u primjeni Pravilnika o standardu usluga

 

750,00

12.

 Zahtjev za zatvaranje Ureda

50,00

13.

Izdavanje potvrde o sukladnosti stručne kvalifikacije člana HKA arhitekta s Direktivom 2005/36

200,00

14.

Izdavanje Rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije po automatskom sustavu

200,00

15.

Izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za treće zemlje

6.000,00

16.

Izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije stečene u EU -u izvan dosega Direktive 2005/36 – kombinirana kvalifikacija

3.000,00

17.

Za provjere/usporedbe obrazovne kvalifikacije:

za obrazovnu kvalifikaciju koja je sadržana u Direktivi 2005/36/EU

200,00

18.

Za provjere/usporedbe obrazovne kvalifikacije:

za obrazovnu kvalifikaciju stečenu u EU koja nije sadržana u Direktivi 2005/36/EU

3.000,00

19.

Za provjere/usporedbe obrazovne kvalifikacije:

za obrazovnu kvalifikaciju stečenu u trećoj zemlji

6.000,00

20.

 

Izdavanje rješenja (odobrenja), stranoj ovlaštenoj osobi za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe sukladno članku 67. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

 

6.000,00

21.

Izdavanje potvrde stranoj ovlaštenoj osobi koja po pozivu Vlade RH radi na projektu od posebnog kulturnog značaja

6.000,00

 

 

22.

 

Izdavanje potvrde za pružanje usluga arhitektonske djelatnosti povremeno ili privremeno na području Republike Hrvatske

 

 

 

1.500,00

23.

 

Produženje odobrenja za pružanje usluga arhitektonske djelatnosti povremeno ili privremeno na području Republike Hrvatske

 

1.500,00

 

24.

 

Za provedbu Programa stručnog usavršavanja drugih provoditelja (strukovne organizacije, sveučilišta, veleučilišta i druge pravne osobe)

2.000,00/1 sat

1.000,00/svaki sljedeći sat

25.

 Za upis i vođenje evidencije stručnog usavršavanja za osobe koje nisu članovi Komore (godišnja naknada)

 

500,00

 

26.

 

Zahtjev za upis u Registar provoditelja natječaja – za pravnu osobu

 

1.000,00

 

27.

 

 

Zahtjev za upis u Registar provoditelja natječaja – za fizičku osobu – ured ovlaštenog arhitekata

 

1.000,00

28.

 

Zahtjev za dodjelu registarskog broja natječaja

 

1% neto nagradnog fonda

29.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka

2.000,00

 

Članak 3.

Za stručne poslove koji se izrađuju u skladu s Tarifnim brojevima 9., 10. i 11. ove Odluke, naknada se plaća prema dostavljenim pojedinačnim predračunima, koji su izrađeni u skladu s Pravilnikom o standardu usluga, uz prethodno plaćanje administrativnih troškova, kojima se podmiruju materijalni troškovi njihove izrade.

Obveznik plaćanja naknade iz članka 2. ove Odluke je član Hrvatske komore arhitekata ili osoba kojoj se vodi evidencija u Hrvatskoj komori arhitekata ili treća osoba na čiji se pisani zahtjev pokreće postupak, izdaju prijepisi, kopije, izvadci i potvrde o činjenicama iz javnih knjiga Hrvatske komore arhitekata, te izrađuju stručne ekspertize i mišljenja o pojedinim stručnim i drugim pitanjima.
Naknada se plaća nalogom za uplatu, kod podnošenja zahtjeva.
Naknade iz članka 2. ove Odluke prihodi su Hrvatske komore arhitekata.
Javne isprave se po zahtjevu izdaju nakon uvida u dokument o izvršenoj uplati (uplatnica), najkasnije u roku od 8 dana, od dana dostavljenog urednog zahtjeva i potvrde o izvršenoj uplati.
U slučaju neudovoljavanja podnesenom zahtjevu, kao i u slučaju odustanka od podnesenog zahtjeva, naknada iz članka 2. ove Odluke se ne vraća.

 

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka od 10. lipnja 2021. godine.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj stranici Komore.

 

Klasa: 025-02/22-01/02
Urbroj: 505-04-22-7

Zagreb, 20. svibnja 2022. godine

Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh.

predsjednica Hrvatske komore arhitekata