• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Odluka o visini administrativne naknade

Snimite ODLUKU o administrativnim naknadama HKA u pdf formatu

 

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18, 110/19) i članka 13. stavka 5. točke 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“ 15/2021)   Skupština Hrvatske komore arhitekata na prijedlog Upravnog odbora, na svojoj 9. redovnoj sjednici, održanoj 15.- prosinca 2023. godine, donosi

O D L U K U

o administrativnim naknadama Hrvatske komore arhitekata

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje visina naknade za administrativne troškove nastale u postupku upisa, vođenja i održavanja imenika, upisnika i evidencija Hrvatske komore arhitekata, u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, u postupku provjere/usporedbe obrazovne kvalifikacije, za administrativne troškove i troškove nastale u izradi izdavanja prijedloga, mišljenja, preporuka ili ocjene kvalitete obavljenog posla u skladu s Kodeksom strukovne etike, za davanje stručnog mišljenja, odnosno procjene na zahtjev trećih osoba, za potrebu sudskog ili arbitražnog postupka, kao i za davanje stručne pomoći u primjeni Pravilnika o standardu usluga te visina naknade za izdavanje registarskog broja natječaju, izdavanje rješenja o upisu u Registar provoditelja natječaja u Republici Hrvatskoj za pravne osobe i fizičke osobe odnosno urede ovlaštenih arhitekata ili ovlaštenih arhitekata urbanista, te visina naknade za pokretanje stegovnog postupka.

 

Članak 2.

Visina naknade za administrativne troškove iz članka 1. ove Odluke određuje se prema sljedećoj tarifi naknada

RB

 

OPIS NAKNADE

 PO JEDNOM PRIMJERKU

 

 

IZNOS NAKNADE

(Eura)

 

1.

Zahtjev za upis u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova

40,00

2.

Zahtjev za upis u Upisnik zajedničkih ureda

80,00

3.

Zahtjev za upis u Evidenciju voditelja radova sa završenom srednjom stručnom spremom – tehničara arhitektonske struke

133,00

 

4.

 

Zamjena pečata, po zahtjevu člana HKA / osobe iz evidencije

30,00

5.

Zamjena iskaznice, po zahtjevu člana HKA / osobe iz evidencije

10,00

6.

Zamjena poslovne kartice, po zahtjevu člana HKA / osobe iz evidencije

30,00

7.

Izrada natpisne ploče samostalnih i/ili zajedničkih ureda za samostalno obavljanje poslova

70,00

 

 

8.

 

Izdavanje uvjerenja da pravna osoba registrirana za djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja ima zaposlene ovlaštene arhitekte

 

140,00

9.

 

Izdavanje prijedloga, mišljenja, preporuke ili ocjene kvalitete obavljenog posla, po zahtjevu naručitelja, u skladu s Kodeksom strukovne etike

 

100,00

 

 

10.

 

 

 

Davanje stručnog mišljenja odnosno procjene na zahtjev trećih osoba, ako se radi o zaštiti javnog interesa, za potrebu sudskog postupka ili arbitražnog postupanja

 

200,00

 

11.

 

 

Davanje stručne pomoći u primjeni Pravilnika o standardu usluga

 

100,00

12.

 Zahtjev za zatvaranje Ureda

20,00

13.

Izdavanje potvrde o sukladnosti stručne kvalifikacije člana HKA arhitekta s Direktivom 2005/36

27,00

14.

Izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije po automatskom sustavu

27,00

15.

Izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za treće zemlje

400,00

16.

Izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije stečene u EU -u izvan dosega Direktive 2005/36 – kombinirana kvalifikacija

400,00

17.

Za provjere/usporedbe obrazovne kvalifikacije:

za obrazovnu kvalifikaciju koja je sadržana u Direktivi 2005/36/EU

27,00

18.

Za provjere/usporedbe obrazovne kvalifikacije:

za obrazovnu kvalifikaciju stečenu u EU koja nije sadržana u Direktivi 2005/36/EU

400,00

19.

Za provjere/usporedbe obrazovne kvalifikacije:

za obrazovnu kvalifikaciju stečenu u trećoj zemlji

800,00

20.

 

Izdavanje rješenja (odobrenja), stranoj ovlaštenoj osobi za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe sukladno članku 67. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

 

800,00

21.

Izdavanje potvrde stranoj ovlaštenoj osobi koja po pozivu Vlade RH radi na projektu od posebnog kulturnog značaja

800,00

 

 

22.

 

Izdavanje potvrde za pružanje usluga arhitektonske djelatnosti povremeno ili privremeno na području Republike Hrvatske

 

 

 

200,00

23.

 

Produženje odobrenja za pružanje usluga arhitektonske djelatnosti povremeno ili privremeno na području Republike Hrvatske

 

 

 

100,00

 

24.

 

Za provedbu Programa stručnog usavršavanja drugih provoditelja (strukovne organizacije, sveučilišta, veleučilišta i druge pravne osobe)

290,00/1 sat

133,00/svaki sljedeći sat

25.

 Za upis i vođenje evidencije stručnog usavršavanja za osobe koje nisu članovi Komore (godišnja naknada) 

 

70,00

 

26.

 

Zahtjev za upis u Registar provoditelja natječaja – za pravnu osobu

 

140,00

 

27.

 

 

Zahtjev za upis u Registar provoditelja natječaja – za fizičku osobu – ured ovlaštenog arhitekata

 

140,00

28.

 

Zahtjev za dodjelu registarskog broja natječaja

 

1% neto nagradnog fonda

29.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka

265,00

 

Članak 3.

Za stručne poslove koji se izrađuju u skladu s Tarifnim brojevima 9., 10. i 11. ove Odluke, naknada se plaća prema dostavljenim pojedinačnim predračunima, uz prethodno plaćanje administrativnih troškova, kojima se podmiruju materijalni troškovi njihove izrade.

Obveznik plaćanja naknade iz članka 2. ove Odluke je član Hrvatske komore arhitekata ili osoba kojoj se vodi evidencija u Hrvatskoj komori arhitekata ili treća osoba na čiji se pisani zahtjev pokreće postupak, izdaju prijepisi, kopije, izvadci i potvrde o činjenicama iz javnih knjiga Hrvatske komore arhitekata, te izrađuju stručne ekspertize i mišljenja o pojedinim stručnim i drugim pitanjima.
Naknada se plaća nalogom za uplatu, kod podnošenja zahtjeva.
Naknade iz članka 2. ove Odluke prihodi su Hrvatske komore arhitekata.
Javne isprave se po zahtjevu izdaju nakon uvida u dokument o izvršenoj uplati (uplatnica), najkasnije u roku od 8 dana, od dana dostavljenog urednog zahtjeva i potvrde o izvršenoj uplati.
U slučaju neudovoljavanja podnesenom zahtjevu, kao i u slučaju odustanka od podnesenog zahtjeva, naknada iz članka 2. ove Odluke se ne vraća.

 

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka od 16. prosinca 2022. godine.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine i objavit će se na mrežnoj stranici Komore.

 

Klasa:  025-02/23-01/03
Urbroj: 251-505-01-23-10

Zagreb, 15. prosinca 2023. godine

Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh., v.r.

predsjednica Hrvatske komore arhitekata