• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Odluka o visini upisnine i članarine

Snimite Odluku o visini upisnine i članarine Hrvatske komore arhitekata u pdf formatu

 

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18, 110/19) i članka 13. stavka 5. točke 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“ 15/2021) Skupština Hrvatske komore arhitekata na prijedlog Upravnog odbora, na svojoj 6. redovnoj sjednici, održanoj 16. prosinca 2022. godine, donosi

 

O D L U K U
o visini upisnine i članarine
Hrvatske komore arhitekata

UPISNINA

I.

Ovom Odlukom određuje se visina upisnine i članarine Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu: Komora) u skladu sa Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18, 110/19); (u daljnjem tekstu: Zakon) i Statutom Hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“ 15/2021); (u daljnjem tekstu: Statut).

II.

Obveznici plaćanja upisnine su podnositelji zahtjeva za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata, Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista, Imenik inženjera gradilišta, Imenik voditelja radova, Imenik krajobraznih arhitekata i Imenik stranih ovlaštenih osoba.

Upisnina se utvrđuje u iznosu od 133,00 Eura, po podnesenom zahtjevu.

Podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjev za upis u više imenika, te za svaki zahtjev uplaćuje utvrđeni iznos upisnine, po imeniku. U slučaju da je zahtjev odbijen uplaćeni iznos upisnine se ne vraća.

 

ČLANARINA

III.

Visina članarine Komore utvrđuje se u godišnjem iznosu od 240,00 Eura, bez obzira na to u koliko imenika je član upisan.

IV.

Obveznici plaćanja članarine su članovi Komore upisani u odgovarajuće imenike Komore.

Obveza plaćanja članarine nastupa s prvim danom u mjesecu koji slijedi dan upisa u imenik Komore.

Počasni članovi Komore te članovi Komore u statusu mirovanja, oslobođeni su od plaćanja članarine.

Članovima Komore, obveza plaćanja članarine prestaje s prestankom članstva u Komori.

V.

Obveza plaćanja članarine nastupa s prvim danom siječnja za prvo polugodište, te s prvim danom srpnja za drugo polugodište tekuće godine.

Članarina iz točke III. plaća se u dva jednaka dijela s valutom plaćanja 30 dana po primitku:

- I. obrok - najkasnije do 15. veljače tekuće godine,

- II. obrok - najkasnije do 15. kolovoza tekuće godine.

VI.

Za više uplaćene iznose članarine, članovi Komore imaju pravo na povrat više uplaćenog iznosa.

VII.

Za neplaćenu članarinu nakon roka dospijeća, Tajništvo Komore dostavit će opomenu.

Prvu opomenu dostaviti će 15 dana nakon valute plaćanja, a drugu opomenu 30 dana nakon valute plaćanja.

Neplaćanje članarine utvrđeno je kao teža povreda dužnosti i ugleda člana Komore.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.

IX.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o visini upisnine i članarine Hrvatske komore arhitekata od 14. prosinca 2018. godine i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini upisnine i članarine Hrvatske komore arhitekata od 5. svibnja 2021. godine.

 

Klasa:    350-01/18-10/25                            

Urbroj: 505-01-22-10

Zagreb, 16. prosinca 2022. godine          

 

Rajka Bunjevac, dipl. ing. arh.,

predsjednica Hrvatske komore arhitekata