Odluka o visini upisnine i članarine

Na temelju članka 13 stavka (5) Statuta Hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“ broj 140/15 i 43/17), Skupština Hrvatske komore arhitekata na 10. sjednici održanoj 14. prosinca 2018. godine, donijela je

 

O D L U K U
o visini upisnine i članarine
Hrvatske komore arhitekata
UPISNINA

I.

Ovom Odlukom određuje se visina upisnine i članarine Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu: Komora) u skladu sa Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15; u daljnjem tekstu: Zakon) i Statutom Hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“ broj 140/15 i 43/17; u daljnjem tekstu: Statut).

II.

Obveznici plaćanja upisnine su podnositelji zahtjeva za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata, Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista, Imenik ovlaštenih voditelja građenja, Imenik ovlaštenih voditelja radova, Imenik stranih ovlaštenih osoba.

Upisnina se  utvrđuje u iznosu od 1.000,00 kuna, po podnesenom zahtjevu. 

Podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjev za upis u više imenika, te za svaki zahtjev uplaćuje utvrđeni iznos upisnine, po imeniku. U slučaju da je zahtjev odbijen uplaćeni iznos upisnine se ne vraća.  

 

ČLANARINA

III.

Visina članarine Komore utvrđuje se u godišnjem iznosu od 1.800,00 kuna, bez obzira u koliko imenika je član upisan.

IV.

Obveznici plaćanja članarine su članovi Komore upisani u odgovarajuće imenike Komore.

Obveza plaćanja članarine nastupa s prvim danom u mjesecu koji slijedi dan upisa u imenik Komore.

Počasni članovi Komore te članovi Komore u statusu mirovanja, oslobođeni su od plaćanja članarine.

Članovima Komore, obveza plaćanja članarine prestaje s prestankom članstva u Komori.

V.

Obveza plaćanja članarine nastupa s prvim danom siječnja za prvo polugodište, te s prvim danom srpnja za drugo polugodište tekuće godine.

Članarina iz točke III. plaća se u dva jednaka dijela s valutom plaćanja 30 dana po primitku:

- I. obrok - najkasnije do 15. veljače tekuće godine,

- II. obrok - najkasnije do 15. kolovoza tekuće godine.

VI.

Za više uplaćene iznose članarine, članovi Komore imaju pravo na povrat više uplaćenog iznosa.

VII.

Za neplaćenu članarinu nakon roka dospijeća, Tajništvo Komore dostavit će opomenu.

Prvu opomenu dostaviti će 15 dana nakon valute plaćanja, a drugu opomenu 30 dana nakon valute plaćanja.

Neplaćanje članarine utvrđeno je kao teža povreda dužnosti i ugleda člana Komore.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.

IX.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o visini upisnine i članarine Hrvatske komore arhitekata od 18. prosinca 2015. godine i Odluka o izmjenama i dopunama odluke o visini upisnine i članarine Hrvatske komore arhitekata od 15. travnja 2016. godine.

X.

Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama Komore.

 

Klasa:    350-01/18-10/25                            

Urbroj: 505-01-18-1

Zagreb, 14. prosinca 2018. godine          

 

Željka Jurković, dipl. ing. arh.

predsjednica Hrvatske komore arhitekata