Pravilnik o cijenama usluga

Pravilnik o cijenama u word formatu (2,1 MB)

Engleski prijevod Pravilnika o cijenama usluga u word formatu (2,57 MB)

Program za izračun usluga HKA ( puna verzija 3.0 – oko 3 MB )

Program za izračun usluga HKA ( samo nadogradnja na verziju 2.0 – oko 0,6 MB )

Objavljeno u "Narodnim novinama" br. 85 od 18. kolovoza 1999.

Uočeno je da se cijena usluga prostornog planiranja formira dvostruko veća nego što je propisano cjenikom usluga. Greška je ispravljena!
Ukoliko ste već preuzeli neki oblik Cjenika3, dovoljno je preuzeti samoraspakirajuću datoteku "Cjenik3exe.exe" i raspakirati je.
Ukoliko se ne bavite prostornim planiranjem, ovaj ispravak nije nužan.
Napominjemo da "Cjenik3exe.exe" ne sadrži nove datoteke pomoći ni propisa.
Greška je ispravljena u oba oblika software-a za preuzimanje pa oni koji preuzmu Cjenik3 ne trebaju ispravak.

Snimite samoraspakirajuću datoteku Cjenik3exe.exe s mogućnošću skidanja Cjenik3.exe

Snimite Jednostavni cjenik usluga za arhitekte i investitore u pdf formatu

 

 

Pravilnik o cijenama usluga

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se obračun naknade za rad arhitekata i inženjera (izvršitelja) za poslove izrade dokumenata prostornog uređenja, izrade projekata i tehničkog savjetovanja investitora i nadzora nad gradnjom

Poslovi

Članak 2.

(1) Pri izradi dokumenata prostornog uređenja sadržaj i standardi izrade prostornih planova propisani su Zakonom o prostornom uređenju i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova.
Svrha usluge je izrada prostornih planova kojima se određuju svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora županija, Grada Zagreba, općina i gradova te izrada stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola.

(2) Pri izradi projekata poslovi obuhvaćeni opisom poslova podijeljeni su na osnovne i dodatne poslove:
– Osnovni poslovi obuhvaćaju poslove nužne za izvršenje ugovora. Sadržajno međuzavisni osnovni poslovi obuhvaćeni su zaokruženim fazama poslova,
– Dodatni poslovi mogu se obaviti uz osnovne poslove ili umjesto njih ako su za izvršenje ugovora postavljeni posebni zahtjevi koji su izvan osnovnih poslova ili ih zamjenjuju. Oni su zasebno prikazani u opisu poslova. Dodatni poslovi jednog opisa poslova mogu biti ugovoreni i u okviru drugih opisa poslova ili drugih faza poslova u kojima nisu navedeni, ako tamo ne predstavljaju osnovne poslove.

Definiranje pojmova

Članak 3.

Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju značenja:
1. Unutarnje uređenje je unutarnje oblikovanje ili gradnja unutarnjih prostorija bez znatnih zahvata u konstrukciju ili postojeće stanje.
2. Vanjsko uređenje jesu projektirane, planski oblikovane slobodne površine i vanjski prostori te odgovarajuće oblikovane vanjske površine u vezi s građevinama.
3. Naknada je plaćena cijena za obavljenu uslugu.
4. Usluga je obavljanje poslova koji su predmet ovog Pravilnika, a predstavljaju stručna znanja iz područja prostornih planova, izrade svih vrsta projekata potrebnih za gradnju, projektnog nadzora, tehničkog savjetovanja investitora i usluge nadzora nad izvođenjem radova na gradnji, a koje stručnjak ili skupina stručnjaka pruža naručitelju.
5. Projektni nadzor je nadzor u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe.
6. Idejno rješenje jest vrsta stručne usluge kao temelj za izradu idejnog projekta. Idejnim rješenjem se odabiru najpovoljnije varijante od mogućih, koje se tijekom njihove izrade provjeravaju. Idejno rješenje u pravilu predstavlja i najpovoljnije od varijantnih rješenja i sadrži osnovne principe rješenja za pojedine inženjerske discipline.
7. Tehničko savjetovanje investitora jest vrsta stručne usluge kojom se investitora savjetuje prije i tijekom izvođenja poslova prema ovom Pravilniku ili tijekom izvođenja radova (procesu gradnje) kako bi se osigurala realizacija koncepcije građevine utvrđena građevnom dozvolom te osiguralo izvođenje radova u skladu s važećim propisima. Organizacija tehničkog savjetovanja investitora ovisi o vrsti građevine odnosno radova, njenoj složenosti i veličini.
8. Nadzor nad izvođenjem radova jest vrsta stručne usluge kojom se nadzire gradnja, a može se sastojati od stručnog nadzora definiranog Zakonom o gradnji, te od kontrole ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza.

NAKNADA

Osnove određivanja i izračun naknade za dokumente prostornog uređenja

Članak 4.

(1) Za procjenu naknade poslova izrade prostornih planova odabiru se kao osnovna obilježja prostora:

1. površina prostora,
2. broj stanovnika,
3. broj i veličina naselja,
4. stupanj centraliziranosti naselja,
5. ocjena društvene vrijednosti prostora,
6. izgrađenost,
7. specifične varijable utjecaja.

(2) Svakom obilježju pridružuje se tablica, a broj obračunskih jedinica (OJ) očitava se iz tablice ili se linearno interpolira između susjednih vrijednosti.
(3) Naknada se određuje zbrajanjem obračunskih jedinica dobivenih po pojedinim obilježjima te prema tablici cijena usluga za pojedinu vrstu prostorno planskog dokumenta u pisanom ugovoru koji ugovorne stranke sklapaju u okviru najnižih i najviših stopa naknade određenih u tablici.
(4) Dopuštene najniže i najviše iznose naknade za međuvrijednosti obračunskih jedinica (OJ) navedenih u tablicama cijena usluge, treba odrediti prema formuli:

pri čemu je:

N ............ iznos naknade u kunama
OJ ............ broj obračunskih jedinica
m ............ vrijednost navedena u glavi tablice
n ............ vrijednost navedena u glavi tablice

(5) Svaki ustvrđeni nedostatak stručnih i znanstvenih podataka dodatno proširuje opseg rada planera. Planer na temelju profesionalnog iskustva i analize procesa u prostoru treba i mora zahtijevati od razvojnih subjekata da naruče takva istraživanja. Planer je izvršitelj koji nadopunjuje potrebne podatke i koordinira izradu dopunske dokumentacije više izvršitelja. Ovi poslovi mogu se ugovoriti slobodno ili se mogu obračunati kao vremenska naknada, prema članku 8. ovog Pravilnika.
(6) U okviru naknade utvrđene primjenom kriterija za određivanje cijene usluga izrade prostornih planova sadržano je i sudjelovanje u raspravi tijekom izrade prostornog plana na sjednicma tijela državne uprave, jedinica lokalne samouprave i uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima koje su osigurale podatke i dokumente za potrebe izrade prostornog plana.
(7) Naknada za osnovne poslove čiji je zbroj obračunskih jedinica manji od onih navedenih u pojedinoj tablici, može se prema članku 8. ovog Pravilnika obračunati kao paušalna ili vremenska naknada, no ne u iznosu većem od najviše naknade za najniži iznos zbroja obračunskih jedinica navedenih u pojedinoj tablici.
(8) Ako je zbroj obračunskih jedinica za prostorne planove veći od onih navedenih u pojedinoj tablici naknada se može ugovoriti slobodno.

Osnove određivanja i izračun naknade po formuli za projekte

Članak 5.

(1) Naknada za projekte se određuje obavezno pisanim ugovorom koji ugovorne strane sklapaju u okviru najnižih i najviših postotaka od proračunske vrijednosti gradnje utvrđenih ovim Pravilnikom. Naknada se izračunava prema formuli:

Cp = p × I,

pri čemu je:

Cp ............ cijena usluge u kunama
p ............ postotak proračunskih troškova gradnje, koji se očitava iz tablica za pojedinu vrstu usluge ili se proračunava po formuli iz stavka 3. ovog članka
I ............ proračunski troškovi gradnje  izraženi u kunama na dan izrade cijene uslugepri čemu je:

p ............ postotak proračunskih troškova gradnje (I)
m ............ vrijednost navedena u glavi tablice
n ............ vrijednost navedena u glavi tablice
V ............ reducirana vrijednost proračunskih troškova gradnje

pri čemu je:

I ............ proračunski troškovi gradnje  izraženi u kunama na dan izrade cijene usluge
X = 370.000 kuna (redukcijska osnova utvrđena na dan 01.11.1998. godine)

(4) Naknada za osnovne poslove čije su reducirane vrijednosti proračunskih troškova gradnje manje od onih navedenih u pojedinoj tablici, može se prema članku 8. ovog Pravilnika obračunati kao paušalna ili vremenska naknada, ali ne u iznosu većem od najviše naknade za najniži iznos reducirane vrijednosti proračunskih troškova gradnje naveden u pojedninoj tablici.
(5) Naknada za osnovne poslove čije su reducirane vrijednosti proračunskih troškova gradnje veće od onih navedenih u pojedinoj tablici mogu se ugovoriti slobodno.

Drugačiji način utvrđivanja naknade

Članak 6.

(1) Ugovorne strane mogu ugovoriti način utvrđivanja naknade drugačiji nego što je propisano ovim Pravilnikom i to tako da se naknada određuje na temelju provjeriva utvrđivanja predvidivih troškova gradnje, prema proračunu troškova ili prema predračunu troškova. Ako naručitelj zahtijeva od izvršitelja povećanje posla, može se za te povećane poslove obračunati dodatna naknada. Ako se vrijeme projektiranja i gradnje bitno produži zbog okolnosti za koje nije odgovoran izvršitelj usluge, može se za tako prouzročene povećane troškove obračunati dodatna naknada.

Obračunavanje naknade u posebnim slučajevima

Članak 7.

(1) Ako se ne ugovaraju sve faze posla odjednom, mogu se obračunati samo djelomične naknade za ugovorene faze.
(2) Ako se ne ugovaraju svi osnovni poslovi jedne faze posla, za ugovorene poslove može se obračunati samo naknada koja odgovara udjelu ugovorenih poslova u cjelokupnoj fazi posla. Isto vrijedi i ako izvršitelj nije ugovorio znatne dijelove osnovnih poslova. Pri tom treba uzeti u obzir dodatne troškove koordinacije.
(3) U slučaju da osnovne poslove u suglasnosti s naručiteljem u cijelosti ili djelomično izvršavaju specijalisti u projektiranju i nadzoru, može se obračunati samo naknada koja odgovara smanjenom obujmu poslova.
(4) Za dodatne poslove koji se javljaju uz osnovne poslove može se obračunati naknada u slučaju da ti poslovi u odnosu na osnovne poslove prouzrokuju znatniji utrošak u radu i vremenu i ako je naknada prethodno dogovorena u pisanom obliku. Naknadu treba obračunati u primjerenu odnosu prema naknadi za osnovne poslove s kojim su dodatni poslovi usporedivi po vrsti i obujmu. U slučaju da dodatne poslove nije moguće usporediti s osnovnim, naknadu treba obračunati kao vremensku naknadu.
(5) Za dodatne poslove koji pri istraživanju mogućnosti tehničko-gospodarskih rješenja vode k stvarnom smanjenju troškova, a bez umanjenja standarda gradnje, može se u pisanom obliku obračunati nagradna naknada, koja može iznositi do 20% od ostvarene uštede.
(6) U slučaju da dodatni poslovi u cijelosti ili djelomično zamijene osnovne poslove, za njih treba obračunati naknadu koja odgovara zamijenjenim osnovnim poslovima.

Vremenska naknada

Članak 8.

(1) Vremenska naknada obračunava se na osnovi cijena sata prema stavku 2. ovog članka i prema prethodnoj procjeni utroška vremena kao fiksni ili najviši iznos. U slučaju da prethodna procjena utroška vremena nije moguća, tada naknadu treba obračunati prema stvarnom utrošku vremena na osnovi cijena sata prema stavku 2 ovog članka.
(2) Ako se posao izvršitelja ili njegovih suradnika obračunava prema utrošku vremena, tada se za svaki sat može obračunati sljedeći iznos :

1. za nositelja ugovora
230,00 do 330,00 kn
2. .za suradnika koji izvršava tehničke ili ekonomske zadatke
165,00 do 230,00 kn
3.

za tehničkog crtača i ostale suradnike
sa sličnom kvalifikacijom koji izvršava tehničke i ekonomske zadatke

115,00 do 215,00 kn

Ostali troškovi

Članak 9.

(1) Ostali troškovi jesu neophodni popratni i materijalni troškovi nastali pri izvršenju ugovora i obračunavaju se posebno.
(2) Ostalim troškovima smatraju se naročito:

1. Poštanski troškovi, osim troškova telefonskih razgovora u gradskoj mreži sjedišta izvršitelja.
2. Troškovi umnožavanja nacrta i pisanog materijala te izrada filmova i fotografija.
3. Troškovi ureda na gradilištu, uključujući i opremanje, električni priključak i grijanje.
4. Putni troškovi za putovanja duža od 15 km od sjedišta izvršitelja u paušalnim iznosima u visini dopuštenoj propisima ako stvarni troškovi nisu viši, kao i troškovi smještaja na terenu.
5. Naknada za odvojeni život i troškovi putovanja k obitelji u paušalnim iznosima u visini dopuštenoj propisima ako stvarni troškovi nisu viši.
6. Naknada za poslove koji nisu u nadležnosti izvršitelja, a koje je uz suglasnost naručitelja povjerio trećim osobama kao i troškovi pomoćnih radnika.
7. U slučaju ugovorene vremenske naknade u skladu s člankom 8. ovog Pravilnika, troškovi za mjerna i druga vozila i instrumente za mjerenja i ispitivanja.

(3) Ostali troškovi se mogu obračunati paušalno ili prema stvarnim pojedinačnim troškovima. Oni se moraju obračunati prema stvarnom pojedinačnom trošku ako pri ugovaranju nije u pisanom obliku ugovoreno paušalno obračunavanje.

Plaćanje naknade

Članak 10.

(1) Naknada je naplativa ako je posao izvršen u skladu s ugovorom.
(2) Za obavljene poslove može se tražiti plaćanje u obrocima u primjerenim vremenskim razmacima.
(3) Ostali troškovi plativi su po predočenju dokaza, osim ako nije bilo drugačije ugovoreno.

Porez

Članak 11.

Proračunski troškovi na osnovi kojih se obračunava cijena usluge te cijena usluge iz ovog Pravilnika ne sadrže porez na dodanu vrijednost (PDV).

Više idejnih i glavnih projekata

Članak 12.

Ako se za istu građevinu na zahtjev naručitelja izrađuje više idejnih projekata ili glavnih projekata prema temeljno različitim zahtjevima, u tom slučaju mogu se za najobuhvatniji idejni projekt ili glavni projekt obračunavati potpuni postoci za tu fazu posla, a osim toga za svaku varijantu polovični iznosi tih postotaka.

Idejni projekt

Članak 13.

Idejni projekt obvezatno sadrži izradu idejnog rješenja.

Izvedba u vremenskim razmacima

Članak 14.

Ako se narudžba, koja obuhvaća više građevina, ne izvodi odjednom, već postupno u većim vremenskim razmacima, u tom se slučaju za vezane poslove koji se odnose na cijelu zgradu ili gradnju obračunava naknada koji proizlazi iz cjelokupnih proračunskih troškova. Naknada za ostale poslove obračunava se prema proračunskim troškovima pojedine faze gradnje.

Narudžba za više građevina

Članak 15.

Ako narudžba obuhvaća više građevina, naknade se obračunavaju za svaku građevinu odvojeno u skladu sa sljedećim:

1. Ako narudžba obuhvaća više jednakih, sasvim jednakih ili uglavnom jednakih zgrada koje će se graditi istovremeno ili na istom mjestu pod jednakim građevinskim uvjetima ili tipski projektirane ili serijske građevine, za svako ponavljanje obračunat će se 40% od ukupne cijene projekta. Jednakim se smatraju građevine koje se izvode prema istom nacrtu. Serijskima se smatraju građevine koje se izvode prema uglavnom istom nacrtu.
2. Ako više naručitelja jednom projektantu daju narudžbe za građevine koje su jednake, sasvim jednake ili uglavnom jednake i koje će se graditi istovremeno ili na istom mjestu pod jednakim građevinskim uvjetima, primjenjuje se točka 1. ovog stavka s time da izvršitelj umanjenja naknade jednakomjerno raspodjeljuje na sve naručitelje.
3. Ako narudžba obuhvaća poslove koji su već bili predmetom druge narudžbe ugovornih stranaka za građevine prema jednakom ili sasvim jednakom nacrtu, primjenjuje se na odgovorajući način točka 2. ovog stavka, u slučaju da se poslovi ne obavljaju istovremeno ili na istom mjestu.

Različiti poslovi na jednoj građevini

Članak 16.

(1) Ako se istovremeno obavljaju poslovi ponovne izgradnje, dogradnje, pregradnje ili unutarnjeg uređenja proračunski troškovi utvrđuju se za svaki pojedini posao, a naknada se zatim obračunava odvojeno.
(2) U slučaju da se obujam svakog pojedinog posla zbog istovremenog obavljanja poslova prema stavku 1. ovog članka umanjuje, to pri obračunu naknade treba na odgovarajući način uzeti u obzir.

Poslovi na obiteljskoj kući

Članak 17.

(1) Za obavljanje poslova za obiteljsku kuću razvijene građevinske bruto površine do 150 m2 cijene usluga po ovom Pravilniku umanjuju se za 30%.
(2) U slučaju umanjivanja cijene usluga prema stavku 1. ovog članka ne primjenjuje se popust određen člankom 232.ovoga Pravilnika.

II. PROSTORNI PLANOVI

A. OPĆENITO

Svrha usluge

Članak 18.

(1) Svrha usluge je izrada prostornih planova kojima se određuju svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora županija, Grada Zagreba, općina i gradova te izrada stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola.
(2) Odredbe ovog dijela odnose se na izradu sljedećih prostornih planova i ostalih stručnih poslova prostornog planiranja:

 1. Prostornog plana županije (PPŽ) i Grada Zagreba,
 2. Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO),
 3. Prostornog plana uređenja općine ili grada (PPUO ili PPUG),
 4. Generalnog urbanističkog plana (GUP),
 5. Urbanističkog plana uređenja (UPU),
 6. Detaljnog plana uređenja (DPU).
 7. Stručne podloge za izdavanje lokacijske dozvole
 8. Ostalih stručnih poslova prostornog planiranja

(3) Sadržaj i standardi izrade prostornih planova propisani su Zakonom o prostornom uređenju i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova.

Prethodni radovi

Članak 19.
Prethodni radovi nisu obuhvaćeni cijenom izrade prostornih planova.

Djelomično planiranje

Članak 20.
(1) U slučaju ugovaranja zasebnim ugovorima dijelova prostorno planske dokumentacije (faze poslova od 1 do 5) naknada tako ugovorene dokumentacije povećava se za 15%.
(2) U slučaju izrade izmjena i dopuna prostornih planova za obračun naknade uzimaju se one stavke koje se odnose na dio plana koji treba izraditi. Umjesto toga može se ugovoriti vremenska naknada.

Opis poslova prostornog planiranja

Članak 21.
(1) Prostornim planovima određuje se svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora, te mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora.
(2) Poslovi prostornog planiranja sadrže 5 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade prostornog plana obavljaju se poslovi, opisani kako slijedi:

Opis faza poslova prostornog planiranja

Osnovni poslovi Dodatni poslovi

1. Polazišta
a) Utvrđivanje, analiza i opis stanja sa statističkim i brojčanim podacima u tekstu, grafičkim prikazima i kartogramima: prirodnih i krajobraznih osobitosti područja, načina korištenja prostora/površina, izgrađenih struktura, prometnih i infrastrukturnih sustava, stanja ekosustava i strukture krajobraza, zaštićene prirodne i graditeljske baštine, demografskih i gospodarskih osobitosti, društvenih djelatnosti, vodnogospodarskog sustava, poljoprivredne i šumske strukture
b) Prikupljanje i utvrđivanje obveza i smjernica iz važećih dokumenata prostornog uređenja
c) Utvrđivanje problema, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke, te prostorne pokazatelje
d) Suradnja s tijelima državne uprave i lokalne samouprave i uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima koji osiguravaju podatke i dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade prostornog plana, te s drugim fizičkim i pravnim osobama za koje to nositelj izrade ocijeni potrebnim

Izrada sektorskih i drugih studija i ekspertiza, pribavljanje statističkih podataka, podataka o posjedovnom stanju i vlasništvu
Priprema podataka o sustavima od utjecaja na prostor

2. Ciljevi prostornog uređenja
a) Priprema prijedloga i sudjelovanje u utvrđivanju ciljeva prostornog razvoja i uređenja prostora kojima se usmjerava razvoj gradova, naselja i infrastrukturnih sustava i demografski razvoj, vrši odabir prostorne i gospodarske strukture, osigurava očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova krajobraza, zaštita krajobraznih vrijednosti, prirodne i graditeljske baštine i racionalno korištenje i zaštita prostora
b) Suradnja s tijelima državne uprave i lokalne samouprave i uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima koji osiguravaju podatke i dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade prostornog plana, te s drugim fizičkim i pravnim osobama za koje to nositelj izrade ocijeni potrebnim

Izrada programa posebnih istraživanja, praćenje njihove provedbe i rezultata u slučaju da se nakon analize podataka utvrdi potreba za takvim praćenjem

Priprema, organizacija i provedba te obrada anketa
3. Plan prostornog uređenja
a) Izrada mogućih rješenja s obrazloženjem, grafičkim prikazima i kartogramima kojima se utvrđuje organizacija, namjena i način korištenja prostora i sustav naselja, te daje iskaz prostornih pokazatelja, program gradnje i uređenja zemljišta, daje prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti, prometnog, energetskog i vodnogospodarskog sustava, utvrđuju uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora, definiraju područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, utvrđuju načini i uvjeti gradnje, mjere za sprečavanje nepovoljnog utjecaja na krajobraz i okoliš, te utvrđuju uvjeti zaštite prirodnih i kulturnopovijesnih cjelina, građevina i ambijentalnih vrijednosti
b) Suradnja s tijelima državne uprave i lokalne samouprave i uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima koji osiguravaju podatke i dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade prostornog plana, te s drugim fizičkim i pravnim osobama za koje to nositelj izrade ocjeni potrebnim
 
4. Odredbe za provođenje plana
a) Izrada Odredaba za provođenje kojima se utvrđuju uvjeti razgraničenja prostora prema obilježju, korištenju i namjeni, uvjeti smještaja u prostoru, namjena, uvjeti gradnje i oblikovanje građevina, uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja, utvrđivanja koridora i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava, mjere zaštite prirodnih i krajobraznih vrijednosti, kulturnopovijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti, mjere za sprečavanje nepovoljnih utjecaja na krajobraz i okoliš i mjere provedbe plana
b) Suradnja s tijelima državne uprave i lokalne samouprave i uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima koji osiguravaju podatke i dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade prostornog plana, te s drugim fizičkim i pravnim osobama za koje to nositelj izrade ocijeni potrebnim, sudjelovanje u prethodnoj raspravi
Sudjelovanje u izradi izvješća o prethodnoj raspravi, izrada sažetaka i informacija
5. Donošenje plana
a) Izrada prijedloga prostornog plana, sudjelovanje u javnoj raspravi i očitovanje na primjedbe i prijedloge iz javne rasprave i ponovljenog javnog uvida na dopunjeni prijedlog prostornog plana
b) Izrada konačnog prijedloga plana na temelju zaključaka naručitelja. Usklađivanje s primjedbama iz obveznih suglasnosti, isporuka ugovorenog broja primjeraka prostornog plana u propisanom obliku
c) Suradnja s tijelima državne uprave i lokalne samouprave i uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima koji osiguravaju podatke i dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade prostornog plana, te s drugim fizičkim i pravnim osobama za koje to nositelj izrade ocijeni potrebnim
Priprema izvoda, umnožavanje dijelova plana ili plana u cjelini, sudjelovanje u javnom uvidu, izrada izvoda, sažetaka i informacija

B. IZRADA PLANOVA
B.1. IZRADA PROSTORNOG PLANA ŽUPANIJE (PPŽ) I GRADA ZAGREBA

Opis poslova izrade Prostornog plana županije i Grada Zagreba

Članak 22.
Poslovi izrade Prostornog plana županije i Grada Zagreba obuhvaćeni su fazama poslova od 1 do 5. U tablici 1. vrednovani su u postocima naknade.

Tablica 1. Vrednovanje osnovnih faza poslova u postocima naknade za izradu Prostornog plana županije (PPŽ) i Grada Zagreba

Faza
Opis posla
%
1.
Polazišta,
razvojne i resursne značajke, obveze iz Programa prostornog uređenja Države, ocjena stanja mogućnosti i ograničenja razvoja.
35
2.
Ciljevi prostornog uređenja, međunarodnog, državnog, regionalnog i županijskog značaja, ciljevi prostornog uređenja naselja na području županije.
8
3.
Plan prostornog uređenja (nacrt)
45
4.
Odredbe za provođenje plana
6
5.
Donošenje plana (prijedlog prostornog plana)
6

Cijena usluga za poslove izrade Prostornog plana županije i Grada Zagreba

Članak 23.

(1) Najniže i najviše stope naknade za poslove izrade Prostornog plana županije i Grada Zagreba utvrđene su u tablici 2.

Tablica 2. Cijena usluga za poslove izrade
Prostornog plana županije (PPŽ) i Grada Zagreba

Obračunska jedinica (OJ)

 

 
Naknada (N) u kunama
 
od
do
m
51,97
62,50
n
0,9230
0,9228
5.000
 
134.866
161.916
7.500
 
196.080
235.389
10.000
 
255.713
306.959
12.000
 
302.578
363.202
14.000
 
348.842
418.723
16.000
 
394.599
473.633
18.000
 
439.915
528.014
20.000
 
484.846
581.930
22.000
 
529.430
635.430
24.000
 
573.704
688.555
26.000
 
617.694
741.340
28.000
 
661.423
793.812
30.000
 
704.913
845.994
32.000
 
748.180
897.909
34.000
 
791.239
949.574
36.000
 
834.103
1.001.004
38.000
 
876.785
1.052.215
40.000
 
919.293
1.103.217
42.500
 
972.200
1.166.695
45.000
 
1.024.868
1.229.885
47.500
 
1.077.311
1.292.805
50.000
 
1.129.541
1.292.805
55.000
 
1.233.410
1.480.085
60.000
 
1.336.553
1.603.829
70.000
 
1.540.913
1.848.998
80.000
 
1.743.030
2.091.469
90.000
 
1.943.205
2.331.605
100.000
 
2.141.671
2.569.686

Za N, m, n vidi članak 4.
(2) U slučaju izrade Prostornih planova županije i Grada Zagreba, a u smislu članka 7. Zakona o prostornom uređenju cijena izrade ugovara se slobodno.

Osnovna obilježja prostora za izradu Prostornog plana županije i Grada Zagreba

Članak 24.
Za procjenu naknade poslova izrade Prostornog plana županije i Grada Zagreba odabiru se kao osnovna obilježja prostora:

1. Površina obuhvata

km2 < 250 251-500 501-750 751-1000 1001-1250 1251-1500 1501-1750 1751-2000 2001-2250
OJ 8500 10000 10000 11400 12700 13900 15000 16000 16900
km2 2251-2500 2501-2750 2751-3000 3001-3250 3251-3500 3501-3750 3751-4000 > 4000
OJ 17700 18400 19000 19500 19900 20200 20300 20300

2. Broj stanovnika (u tisućama)

Broj
stanovnika
< 50 51 –100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 > 450
OJ 5000 8500 10500 12000 13200 14100 14800 15400 15800 16100

3. Broj naselja

Broj
naselja
< 10 11-25 26-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350
OJ 4500 5300 6100 6800 7500 8100 8600 9000 9300

4. Stupanj centraliteta naselja (obračun po naselju)

VELIKO RAZVOJNO
SREDIŠTE
Konurbacijsko područje
> 150.000 st
VEĆE RAZVOJNO
SREDIŠTE
Urbana područja
> 30000 st
SREDNJE RAZVOJNO
SREDIŠTE
15000-30000 st.
MANJE RAZVOJNO
SREDIŠTE
7000-15000 st.
PODRUČNO
SREDIŠTE
1000-7000 st.
6000 OJ 4000 OJ 2500 OJ 1000 OJ 500 OJ

5. Specifične varijable utjecaja

 
OJ
1. POTRESNE ZONE - obračunavaju se ako
- površina VIII potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prost. plana
- površina IX potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prost. plana

300
500
2. IZRAŽEN RELJEF - obračunava se ako površina visinskih razlika > 500 m zauzima više od:
- 25 - 50% područja obuhvata plana 
- 51 - 75% područja obuhvata plana
- > 75% područja obuhvata plana


500
1000
2000
3. VRIJEDNO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
- obračunava se ako površine visoko i srednje pogodne za poljoprivredu zauzimaju > 25% površine obuhvata plana

1000
4. ZAŠTITA (stupanj zaštićenosti) - obračunavaju se ako je površina zaštićenih područja > 25% površine obuhvata prostornog plana
- nacionalni park, park prirode, strogi i posebni rezervati
- zaštićen krajolik i park šuma, ostala zaštićena prirodna baština
- zaštićene urbanističke cjeline i arheološke zone
- pojedinačni zaštićeni spomenici graditeljske baštine


1000
500
1000
500
5. PODRUČJA OČUVANE BIOSFERE I OSOBITIH VRIJEDNOSTI
- ekološki očuvana brdsko-planinska područja; šumska područja
- krško područje
- jadransko područje

500
1000
1500
6. PRISUTNOST POSEBNIH TEHNOLOGIJA
- TE i TO
- lokacije bazične industrije i industrijske zone površine > 100 ha
- odlagališta radioaktivnog i opasnog otpada

500
1000
1000
7. PRISUTNOST POSEBNIH KORISNIKA
- vojni kompleksi > 100 ha
- turističkih mjesta C i D razreda
- > 5 turističkih mjesta C i D razreda
- jedno ili više turističkih mjesta A i B razreda

500
500
1000
2000
8. PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA
- autocesta
- magistralna željeznička pruga
- međunarodni plovni put IV – VI klase
- međunarodni naftovodi i magistralni plinovodi
- međunarodna pomorska i primarna zračna luka
- dalekovodi 400 kV i 220 kV
- HE,TE

500
500
500
500
500
500
500

Napomena: osnove za utvrđivanje kriterija su Strategija i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske

6. Dokumentacijska osnova i istraživanje

1. NEDOSTATAK PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE
planova višeg reda 3500 OJ
planova nižeg reda 1000 OJ
2. ZNANSTVENA DOKUMENTACIJA (studije, istraživanja, itd.)
posebno se ugovora
3. STRUČNE PODLOGE (sektorski planovi, sektorske studije)
posebno se ugovora
4. VALORIZACIJE PROSTORNE DOKUMENTACIJE
posebno se ugovora
5. NUŽNOST KOMPLEKSNIH ISTRAŽIVANJA
posebno se ugovora

III. PROJEKTI

PROJEKTI

A. ARHITEKTONSKI PROJEKTI

 1. arhitektonski projekti građevina,
 2. projekti unutarnjeg uređenja prostora,
 3. projekti krajobrazne arhitekture.

B. GRAĐEVNI PROJEKTI

 1. projekti konstrukcija visokogradnje,
 2. projekti inženjerskih građevina,
 3. projekti vodovoda i kanalizacije u visokogradnji,

Građevni projekti građevina niskogradnje, gdje se posebno obrađuju pojedine karakteristične vrste građevina i vanjski vodovod i kanalizacija

C. POSLOVI KOJI SE ODNOSE NA MEHANIKU TLA I STIJENA, ZEMLJANE RADOVE I TEMELJENJE

D. GEODETSKI POSLOVI

E. STROJARSKI PROJEKTI

F. ELEKTROPROJEKTI

G. TEHNIČKI ELABORATI

IV. USLUGE TEHNIČKOG SAVJETOVANJA INVESTITORA I NADZOR NADIZVOĐENJEM RADOVA

Svrha usluge

Članak 225.

Svrha provođenja tehničkog savjetovanja investitora odnosno nadzora za investitora je da se prije i u tijeku izvođenja radova osigura realizacija koncepcije građevine utvrđena građevnom dozvolom, te osigura izvođenje radova u skladu s važećim propisima. Organizacija usluga tehničkog savjetovanja investitora i nadzora ovisi o vrsti građevine (radova), njenoj složenosti i veličini. O tome ovisi imenovanje jedne ili više osoba odgovornih za provođenje nadzora i tehničkog savjetovanja investitora (nadzorni inženjeri). U nadzor se može povremeno uključiti specijalizirane stručnjake odgovarajućih struka ili specijalizirane ustanove za rješavanje određenih problema, ako se za to ukaže potreba.

Obavljanje usluga tehničkog savjetovanja investitora

Članak 226.

Tijekom obavljanja tehničkog savjetovanja investitora, osobe odgovorne za tehničko savjetovanje investitora obavljat će poslove kako slijedi:

 • organizacija geotehničkog ispitivanja terena
 • organizacija izrade potrebnih geodetskih radova
 • organizacija snimaka terena i infrastrukturnih pozicija instalacija na lokaciji
 • organizacija i provedba natječaja, te analiza prispjelih ponuda uključivo prijedlog izvoditelja s kojima bi trebao sklopiti ugovore prema ocjeni najpovoljnijeg
 • izrada i predlaganje operativnog sustava izvođenja radova sukladno usvojenom mrežnom planu u dogovoru sa stručnim službama investitora
 • izrada prijedloga ugovora o građenju s općim i posebnim uvjetima
 • usvajanje operativnog plana kao sastavnog dijela ugovora o građenju
 • uvođenje izvoditelja u posao i organizacija svih učesnika gradnje na zadacima realizacije
 • organizacija izrade idejnog rješenja
 • ishođenje svih potrebnih suglasnosti te ishođenje lokacijske dozvole
 • organizacija izrade idejnog projekta, ishođenje svih potrebnih suglasnosti, te ishođenje načelne građevne dozvole
 • organizacija izrade glavnog i izvedbenog projekta
 • ishođenje svih potrebnih suglasnosti te ishođenje građevne dozvole
 • ishođenje uporabne dozvole
 • primopredaja objekta investitoru
 • praćenje objekta u garantnom roku

Obaveze stručnog nadzora

Članak 227.

 • Tijekom obavljanja usluge stručnog nadzora, osoba odgovorna za nadzor je obvezna:
 • rovjeravati izvode li se radovi u skladu s građevnom dozvolom i važećim propisima
 • koordinirati rad svih sudionika u gradnji, koji su u neposrednoj ugovornoj obvezi s investitorom
 • nadzor provoditi svakodnevno i ažurno u skladu s dinamikom izvođenja radova
 • podnositi odgovarajuće izvještaje investitoru o stanju radova u svezi s trošenjem sredstava, rokovima i kakvoćom izvedenih radova
 • davati odgovarajuće naloge o izvođenju određenih radova izvođaču, u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka, a radi sprečavanja težih posljedica koji bi nastupili neizvođenjem tih radova
 • izrada propisanog izvješća za tehnički pregled i sudjelovanje u postupku tehničkog pregleda

Sadržaj usluge nadzora

Članak 228.

(1) Nadzor nad izvođenjem radova sastoji se od stručnog nadzora prema Zakonu o gradnji te od kontrole ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza.

(2) Sadržaj usluge nadzora obuhvaća uz zakonske obveze i provjeru:

 • trošenje sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, građevne knjige, situacija, proračuna razlike u cijeni, obračuna nepredviđenih i naknadnih radova, realizacije planirane dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa, režijskih sati radnika i mehanizacije; poduzimanje odgovarajućih mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa),
 • održavanje ugovorenih rokova (utvrđivanje rokova početka, praćenje odvijanja radova prema operativnom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradilište raspolaže s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova i sl.),
 • kvaliteta radova (vizuelni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja i učestalosti, pregled rada terenskih laboratorija izvođača, prisustvo kod uzimanja uzoraka za ispitivanje, preuzimanje radova, pregled pogona izvođača i podizvođača izvan gradilišta kao što su armiračnice, betonare, asfaltne baze, separacije i dr., preuzimanje opreme, organiziranje kontrolnih ispitivanja, po potrebi organiziranje pregleda po spcijaliziranim stručnjacima, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.):
 • izgradnje prema građevnoj dozvoli i izvedbenom projektu (kontrola visinskih i duljinskih kota, tlocrtnih gabarita, radijusa, upotrebe materijala prema projektu, provođenja koncepcije građevine prema projektu, tumačenje nejasnoća iz projekta, rješavanje pojedinih detalja i sl.),
 • ostalo (kontrola unošenja podataka u građevni dnevnik, ovjeravanje situacija, razni izvještaji i analize, sređivanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji, sudjelovanje u postupku primopredaje i konačnog obračuna te obavljanje drugih poslova ako je za to ovlašten od naručitelja.

Cijena usluge za poslove nadzora i tehničkog savjetovanja investitora

Članak 229.

(1) Cijena usluge za poslove nadzora i tehničkog savjetovanja investitoraa određuje se prema proračunskim troškovima gradnje te prema tablici 65.

Tablica 65. Postoci za nadzor i tehničko savjetovanje investitora

Reducirana vrijednost
proračunskih troškova
Postotak od proračunskih troškova gradnje
% %
(V)
Nadzor
Tehničko savjetovanje investitora
0,11 - 0,21 3,80 0,60
0,22 - 0,65 3,50 0,60
0,66 - 1,09 2,80 0,60
1,10 - 1,79 2,60 0,50
1,80 - 2,19 2,40 0,50
2,20 - 2,79 2,30 0,50
2,80 - 2,99 2,20 0,50
3,00 - 10,99 2,00 0,50
11,00 - 21,99 1,90 0,50
22,00 - 32,99 1,70 0,50
33,00 - 50,99 1,60 0,50
51,00 - 84,99 1,55 0,50
više od 85,00 1,50 0,40

Za V, m, n vidi članak 5.

(2) Postoci iz stavka 1. ovog članka obračunavaju se na ukupnu realiziranu vrijednost radova (npr. arhitektonsko građevni radovi, instalacije centralnog grijanja, instalacije osvjetljenja i dr.).
(3) Podjela ukupno ugovorene cijene dijeli se među strukama prema postotku udjela od ukupno realizirane investicije.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ODREDBE

Članak 230.

Za potrebe izračuna troškova gradnje koristit će se "Prilog A" koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 231.

Tumačenje pojedinih odredaba ovog Pravilnika daje Skupština Hrvatske komore arhitekata inženjera u graditeljstvu.,

Članak 232.

Cijene usluga po ovom Pravilniku umanjuju se za 25% ako se odnose na poslove obnove ratom uništenih područja, kojom se obnavljaju stambene i gospodarske zgrade, objekti i uređaji komunalne infrastrukture i objekti javne namjene te kulturna dobra i prirodna baština, kao i za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Članak 233.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim Novinama".

Broj:
Zagreb, 22. srpnja 1999

Predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu

Ivan Franić, dipl.inž.arh., v.r.