1. arhitektonski projekti građevina

Svrha usluge
Članak 43.

Arhitektonski projekti određuju funkcionalne, tehničke, ekonomske i oblikovne sastojke umjetnosti oblikovanja prostora. Opis poslova arhitektonskog projektiranja građevina
Članak 44.
(1) Opis poslova arhitektonskog projektiranja građevina obuhvaća poslove koji se odnose na gradnju, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.
(2) Poslovi arhitektonskog projektiranja građevina sadrže 8 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade projekta obavljaju se sljedeći poslovi:

1.Provjera zadatka

Osnovni poslovi

Razjašnjavanje postavljenog zadatka Savjetovanje o ukupnim potrebama za obavljanje poslova Pomoć pri odluci o odabiru projektanata ostalih struka
Sažetak rezultata

Dodatni poslovi

Snimak postojećeg stanja Analiza položaja ili lokacijeTehnološki projektSastavljanje prostornih programaSastavljanje funkcionalnog programaIspitivanje važnosti za okolišIspitivanje ekološke podobnosti za okoliš

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje jest prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta. Idejno rješenje predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih, koje se tijekom izrade idejnog rješenja provjeravaju. Idejno rješenje predstavlja grafičku provjeru koncepta ili projektnog programa. Idejno rješenje sadrži sljedeće elemente:

 • osnovne podatke o smještaju građevine u prostoru,
 • osnovne podatke o prostornim gabaritima građevine,
 • osnovnu funkcionalnu i organizacijsku shemu,
 • osnovna obilježja tlocrtnog rješenja ,
 • osnovne elemente oblikovanja,
 • osnovne elemente za kvantifikacije (površine, volumeni).

3. Idejni projekt

Osnovni poslovi

Analiza podloga i uvjetaUsaglašavanje ciljeva (granični uvjeti, sukobi ciljeva) Sastavljanje projektnog kataloga ciljeva (programski ciljevi)
Razrada projektnog koncepta uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zahtjeva s grafičkim prikazima i analizama, npr. pokusni prikazi, linijske skice, eventualno s objašnjenjem Integriranje rješenja projektanata drugih struka
Razjašnjavanje i tumačenje bitnih urbanističkih, oblikovnih, funkcionalnih, tehničkih, građevno-fizikalnih, privrednih, energetskih, bioloških i ekoloških odnosa, procesa i uvjeta Pripremni razgovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola
Procjena troškova prema “Prilogu A”
Sažetak svih rezultata ove faze projektiranja

Dodatni poslovi

Ispitivanje mogućih rješenja temeljno različitih zahtjeva
Proširivanje pretprojektnog materijala prema posebnim zahtjevima
Sastavljanje plana financiranja
Sastavljanje analize troškova izgradnje i upotrebe građevine te analize ekonomičnosti gradnje
Sudjelovanje pri osiguravanju kredita
Provođenje pretponuda za izvođenjeIzrada prostornih prikaza pomoću posebnih tehnika, kao npr. perspektiva, uzoraka, modela
Sastavljanje vremenskog i organizacijskog plana
Nadopuna idejnih podloga u pogledu posebnih mjera za optimalizaciju zgrade i građevnih dijelova koje prelaze uobičajenu količinu projektantskog posla, u svrhu smanjenja energetske potrošnje kao i smanjenja emisije štetnih tvari i ugljičnog dioksida i za iskorištenje obnovljive energije u suradnji sa ostalim projektantima.
Uobičajene mjere za uštedu energije koje se moraju ostvariti zadane su propisima te općeprihvaćenim pravilima tehnike.

4. Lokacijska dozvola

Ishođenje lokacijske dozvole

5. Glavni projekt

Osnovni poslovi

Izrada odabranog projektnog rješenja (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog korištenja energije) biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog rješenjaIntegriranje projektnih rješenja ostalih projektanata
Opis građevine sa objašnjenjima o udovoljavanju posebnim uvjetima gradnje
Grafički prikaz cjelokupnog projekta, npr. razrađeni, potpuni nacrti idejnog i/ili glavnog projekta, mjerilo prema vrsti i veličini građevnog zahvata
Dogovori s vlastima i projektantima ostalih struka o mogućnostima dobivanja dozvola Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema općim pravnim popisima, uz primjenu projektnih rješenja projektanata drugih struka i potrebni pregovori s vlastima Proračun troškova prema “Prilogu A” Kontrola troškova usporedbom proračuna troškova i procjene troškova
Objedinjavanje svih projektnih podloga
Arhitektonski glavni projekt sadrži tekstualni i grafički dio.
U tekstualnom dijelu određeni su i sakupljeni opći podaci o investitoru, projektantu i građevini (naslov, dokument o registraciji projektanta, lokacijska dozvola, projektni zadatak i dr.), te opisni prikazi i ekonomski elementi projekta (tehnički opis, naznaka tehničkih normativa i standarda, i dr.).
Program kontrole i osiguranja kvalitete
Grafički dio projekta obuhvaća potrebne nacrte (položajni nacrt, sve tlocrte, karakteristične presjeke, prikaze pročelja odnosno poglede i dr.).
Za značajnije i složenije građevine arhitektonski se projekti upotpunjuju posebnim grafičkim prilozima, koji detaljnije objašnjavaju projektno rješenje.Svi dijelovi arhitektonskog glavnog projekta moraju biti usklađeni, kako međusobno tako i u odnosu na ostale dijelove projektne dokumentacije.

Dodatni poslovi

Analiza alternativa/varijanti i njihovo vrednovanje uz ispitivanje troškova (optimiranje) Proračun ekonomičnosti
Proračun troškova sastavljanjem okvirnih količina ili kataloga građevnih elemenata

6. Građevna dozvola

Osnovni poslovi

Predaja projekata za dozvole i suglasnostiDopunjavanje i prilagođivanje projekta, opisa i proračuna uz primjenu projektnih rješenja projektanata ostalih struka.

Dodatni poslovi

Sudjelovanje pri pribavljanju suglasnosti susjeda Razrada materijala za posebna ispitivanja Stručna i organizacijska podrška naručitelju pri žalbenom, tužbenom ili sl. postupku Izmjena projekata za dobivanje dozvola kao posljedica okolnosti, za koje izvršitelj nije odgovoran Ishođenje dozvola i suglasnosti za tako izmijenjen projekt

7. Izvedbeni projekt

Osnovni poslovi

Pobliže razrađuje dijelove glavnog projekta i dopunjuje ga izvedbenim detaljima i ostalim tehničkim rješenjima potrebnim za gradnju građevina (izvedbeni nacrti, građevni i obrtnički detalji i dr.).
Svi dijelovi ovog arhitektonskog projekta moraju također biti usklađeni međusobno i s ostalim projektima.
Razrada glavnog projekta(postupna razrada nacrta građevine) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog korištenja energije) biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog izvedbenog rješenja
Grafički prikazi građevine sa svim pojedinim podacima potrebnim za gradnju, npr. konačni, potpuni izvedbeni, detaljni i konstruktivni nacrti u mjerilu 1:50 do 1:1, s potrebnim tekstualnim opisima; Razrada podloga za projektante drugih struka i integracija njihovih rješenja sve do konačnog izvedbenog rješenja Nadopunjavanje izvedbenog projekta u tijeku izvedbe građevine.

Dodatni poslovi

Sastavljanje detaljnog opisa radova za gradnju građevine i programa radova za gradnju građevine (tzv."knjige građevine") kao podloge za troškovničke opise. Sastavljanje detaljnog opisa prostora građevine u obliku "knjige prostora" kao podloge za troškovničke opise radova.Provjera odgovaraju li projektu za građevnu dozvolu izvedbeni nacrti koje je razradilo građevno poduzeće na osnovu opisa radova s programom radova.
Izrada pregleda količina
Provjera i prihvaćanje projekata trećih stručnih osoba koje ne sudjeluju u projektiranju s obzirom na to odgovaraju li izvedbenim projektima (npr. radionički creži, planovi postavljanja i temeljenja dobavljača strojeva), ako se poslovi odnose na uređaje koji nisu obuhvaćeni predračunom

8. Troškovnik

Osnovni poslovi

Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz primjenu projektnih rješenja ostalih struka u projektiranjuIzrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radovaUsuglašavanje i koordinacija opisa radova drugih struka u projektiranju

Dodatni poslovi

Sastavljanje opisa radova s obzirom na "knjigu građevine" / " knjigu prostora"Sastavljanje alternativnih opisa radova za pojedine vrste radovaSastavljanje usporednih pregleda troškova uz ocjenjivanje projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje za poslove arhitektonskog projektiranja građevina
Članak 45.

(1) Cijena usluge za osnovne poslove koji se odnose na arhitektonske projekte određuje se prema proračunskim troškovima gradnje građevine, prema stupnju složenosti kojoj građevina pripada te prema tablici postotaka cijena usluga.
(2) Proračunski troškovi se određuju uzevši u obzir način utvrđivanja troškova prema "Prilogu A" ovog Pravilnika.

1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu troškova, a ako ne postoji prema procjeni troškova
2. za faze poslova 7 i 8 prema ponudbenim troškovima, a ako ne postoje prema proračunu troškova.
3. za nadzor mogu se proračunski troškovi utvrditi prema konačnim troškovima, a ako ne postoje prema ponudbenim
(3) Proračunski troškovi na osnovi kojih se određuju postoci za osnovne poslove dobivaju se zbrajanjem cijena građevnih radova, obrtničkih radova, unutrašnje instalacije i ugrađene opreme(ugrađeni ormari, klupe u amfiteatrima, sjedišta u dvoranama i sl.).
(4) Za osnovne poslove koji se odnose na arhitektonske projekte ne mogu se uračunati troškovi za:

1. građevinsko zemljište, uključujući i troškove kupnje i raščišćavanja,
2. pripremu građevinskog zemljišta, ako je izvršitelj ne projektira i ne nadzire njeno izvođenje,
3. javne priključke i ostale jednokratne izdatke,
4. interne priključke ili uređaje za odvodnju i opskrbu ako ih izvršitelj ne projektira i ne nadzire njihovo izvođenje,
5. vanjska uređenja ("Prilog A", grupa troškova 500) ako nisu obuhvaćena grupom troškova 400 prema "Prilogu A",
6. postrojenja i uređaje svake vrste ako izvršitelj ne sudjeluje pri njihovoj nabavci, ne projektira ih i ne nadzire njihovu gradnju i ugradnju,
7. uređaje i postrojenja koja nisu navedena u grupi troškova 400 i 540 prema "Prilogu A", ili koje naručitelj nabavlja bez sudjelovanja izvršitelja,
8. umjetnička djela ako nisu bitni sastavni dio građevine,
9. umjetnički oblikovane građevne elemente ako ih izvršitelj ne projektira i ne nadzire njihovu gradnju,
10. troškovi mjera za gradnju preko zime i ostalih dodatnih mjera ,
11. odštete i troškovi naknade materijalne štete,
12. popratni građevinski troškovi prema "Prilogu A", grupa troškova 700, npr. naknada za
projektiranje, troškovi financiranja, takse i sl.

Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove arhitektonskog projektiranja građevina
Članak 46.

(1) Stupanj složenosti određuje se za poslove arhitektonskog projektiranja na osnovi sljedećih obilježja procjene:

1. Stupanj složenosti I:
Građevine s veoma malim projektnim zahtjevima, odnosno:

 • s veoma malim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
 • jednim funkcionalnim područjem.
 • veoma malim oblikovnim zahtjevima.
 • najjednostavnijim konstrukcijama,
 • jednostavnom tehničkom opremom ili bez nje,
 • bez jednostavnih završnih radova ili s njima

Sljedeće građevine pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti: najjednostavnije zgrade za boravak i spavanje, najjednostavnija skladišta, sjenici te ostale takve gospodarske i poljoprivredne zgrade, zakloništa, spojni hodnici i dr.

2. Stupanj složenosti II:
Građevine s manjim projektnim zahtjevima, odnosno:

 • s manjim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
 • s malo funkcionalnih područja,
 • s manjim oblikovnim zahtjevima,
 • s jednostavnim konstrukcijama,
 • s manjom tehničkom opremom,
 • s manjim završnim radovima.

Sljedeće građevine pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti:

Jednostavne stambene zgrade sa zajedničkim sanitarnim i kuhinjskim prostorijama, jednostavne jednokatne uredske zgrade, jednostavne radionice bez posebne opreme, staklenici, naplatne kućice, garaže, prodajna skladišta, kućice za dežurne službe, čekaonice javnog prometa, otvoreni vrtni paviljoni, muzički paviljoni i dr.

3. Stupanj složenosti III:
Građevine s prosječnim projektnim zahtjevima, odnosno:

 • s prosječnim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
 • s više jednostavnih funkcionalnih područja,
 • s prosječnim oblikovnim zahtjevima,
 • s normalnim ili uobičajenim konstrukcijama,
 • s prosječnom tehničkom opremom,
 • s prosječnim normalnim završnim radovima

Sljedeće građevine pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti:

obiteljske kuće i višestambene zgrade s prosječnom opremom, jaslice, dječji vrtići, hoteli i odmarališta, osnovne škole, omladinski centri i okupljališta, đački i studentski domovi, domovi za stare i nemoćne, montažne zgrade metaloprerađivačke industrije s kranovima i manje složenom opremom, zgrade industrije kože, prehrambene industrije i precizne mehanike, zatvorene hale i poljoprivredne zgrade s prosječnom opremom, tiskare, hladnjače, manje kuhinje, sl ožene radionice, parkirališne zgrade, uredske zgrade s prosječnom opremom, skladišta, kantine i manji restorani, privredne zgrade, vatrogasne stanice, spasilačke postaje, ambulante, domovi zdravlja bez medicinske i tehničke opreme, manje bolnice, izložbene zgrade, kinematografi, gimnastičke i sportske dvorane, otvoreni bazeni, manje prometne postaje i dr.

4. Stupanj složenosti IV:
Građevine s natprosječnim projektnim zahtjevima, odnosno:

 • s natprosječnim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
 • s više funkcionalnih područja s mnogostrukim vezama,
 • s natprosječnim oblikovnim zahtjevima,
 • s natprosječnim konstruktivnim zahtjevima,
 • s natprosječnom tehničkom opremom,
 • s natprosječnim završnim radovima.

Sljedeće građevine pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti:

višestambene zgrade s natprosječnom opremom, zgrade na strmim terenima, terasaste zgrade, projektantski zahtjevne obiteljske kuće, nizovi kuća, domovi s dodatnom medicinskom i tehničkom opremom, centralne radionice, pivovare, zgrade u automobilskoj, metalnoj i kemijskoj industriji, zgrade s teškim kranovima i zahtjevnom opremom, klaonice, rudarske separacije, energetske građevine, srednje škole i obrazovni centri, narodna sveučilišta, stručne škole, visoke škole, sveučilišta, akademije, zgrade s predavaonicama, laboratoriji, knjižnice i arhivi, instituti za obuku i neznanstveno istraživanje, poljoprivredne zgrade s nadprosječnom opremom, velike kuhinje, velike kavane i restorani, hoteli, banke, robne kuće, vijećnice, zgrade parlamenta i sudova kao i ostale upravne zgrade s natprosječnom opremom, bolnice I. i II. stupnja zbrinjavanja, specijalističke bolnice, bolnice posebne namjene, terapijske i rehabilitacijske zgrade, zgrade za odmor, terapiju i liječenje, crkve, koncertne dvorane, muzeji, studijske pozornice, višenamjenske dvorane za vjerske, kulturne ili sportske svrhe, zatvoreni bazeni, vrhunski sportski centri, veliki sportski tereni, velike autobusne i željezničke postaje, riječne, morske i zračne pristanišne zgrade, javne garaže, skloništa i dr.

5. Stupanj složenosti V:
Građevine s veoma velikim projektnim zahtjevima, odnosno:

 • s veoma velikim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
 • s mnoštvom funkcionalnih područja sa sveobuhvatnim vezama,
 • s veoma velikim oblikovnim zahtjevima,
 • s veoma velikim konstruktivnim zahtjevima,
 • s raznolikom tehničkom opremom s velikim tehničkim zahtjevima
 • s opsežnim, kvalitativno besprijekornim završnim radovima.

Sljedeće građevine pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti:

bolnice III. stupnja zbrinjavanja, sveučilišne klinike, čeličane, zgrade za trosku, koksare, centralne energetske građevine, studijske zgrade za radio, televiziju i kazalište, koncertne zgrade, kazališta, scenografije na otvorenom, zgrade i instituti za znanstveno istraživanje (eksperimentalne struke), interpolacije i dr.
(2) U slučaju da se na jednu građevinu mogu primijeniti obilježja procjene iz više stupnjeva složenosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju složenosti građevina može pripisati, treba odabrati viši stupanj. Cijena usluga za osnovne poslove arhitektonskog projektiranja građevina

Članak 47.
Najniži i najviši postoci cijene usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove arhitektonskog projektiranja utvrđene su u tablici 13.

Tablica 13. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove arhitektonskog projektiranja građevina

Reducirana
vrijednost
proračunskih
troškova
Stupanj složenosti
   
I
II
III
IV
V
    od do od do od do od do od do
 
m
2,94 3,55 3,55 4,38 4,38 5,61 5,61 6,42 6,42 7,05
(V)
n
0,1237 0,1439 0,1439 0,1629 0,1629 0,1852 0,1852 0,1948 0,1948 0,2021
0,63 3,11 3,80 3,80 4,72 4,72 6,11 6,11 7,03 7,03 7,74
1,00 2,94 3,55 3,55 4,38 4,38 5,61 5,61 6,42 6,42 7,05
1,60 2,77 3,32 3,32 4,06 4,06 5,14 5,14 5,86 5,86 6,41
2,50 2,62 3,11 3,11 3,77 3,77 4,73 4,73 5,37 5,37 5,86
4,00 2,47 2,91 2,91 3,49 3,49 4,34 4,34 4,90 4,90 5,33
6,30 2,34 2,73 2,73 3,24 3,24 3,99 3,99 4,49 4,49 4,86
10 2,21 2,55 2,55 3,01 3,01 3,66 3,66 4,10 4,10 4,43
16 2,08 2,38 2,38 2,79 2,79 3,36 3,36 3,74 3,74 4,03
25 1,97 2,24 2,24 2,59 2,59 3,09 3,09 3,43 3,43 3,68
40 1,86 2,09 2,09 2,40 2,40 2,83 2,83 3,13 3,13 3,34
63 1,76 1,96 1,96 2,23 2,23 2,60 2,60 2,87 2,87 3,05
100     1,83 2,07 2,07 2,39 2,39 2,62 2,62 2,78
160         1,92 2,19 2,19 2,39 2,39 2,53
250         1,78 2,02 2,02 2,19 2,19 2,31
400         1,65 1,85 1,85 2,00 2,00 2,10

Za V, m, n vidi članak 5.
Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja
Članak 48.

(1) Cijena usluge izračunata prema tablici 13. iz članka 47. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 14.

Tablica 14. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu arhitektonskog projekta građevina:

Faza Osnovni posao %
1. Provjera zadatka 2
2. Idejno rješenje 6
3. Idejni projekt 14
4. Lokacijska dozvola 3
5. Glavni projekt 30
6. Građevna dozvola 3
7. Izvedbeni projekt 32
8. Troškovnik 10

(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.
(3) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

Ostale usluge vezane na arhitektonsko projektiranje
Članak 49.

U ostale usluge ubraja se:
1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

Opis poslova ove usluge je sljedeći:
Objedinjavanje svih ugovornih podloga za raspis natječaja za izvoditelje za sve vrste radova i za sve struke
Prikupljanje ponuda
Ispitivanje i vrednovanje ponuda uključujući i sastavljanje pregleda usporedbe cijena za pojedine radove uz sudjelovanje projektanata svih struka Usaglašavnje i objedinjavanje radova pojedinih struka koji sudjeluju u ponudama i ugovaranju radova.
Pregovori s ponuđačima
Pregled troškova prema "Prilogu A" s cijenama iz ponuda

Kontrola troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.
Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

2. Nadzor gradnje građevine
Nadzor gradnje građevine obavlja ovlašteni arhitekt ili inženjer. Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

3. Projektantski nadzor
Ako nadzor gradnje građevine nije ugovoren s izvršiteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se pismeno ugovoriti s izvršiteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

Odstupanja i primjedbe
Članak 50.
(1) Postoci utvrđeni na temelju odredbe iz članka 47. mijenjaju se u slučaju rekonstrukcije građevine kada povećanje naknade iznosi od 25% do 50%,
(2) Postoci utvrđeni na temelju odredbe iz članka 47. ne primjenjuju se:

 • za izradu dokumentacije serijskih, montažnih i tipskih građevina,
 • za građevine termoelektrana i toplana.

Za navedene slučajeve cijena usluge može se ugovoriti slobodno ili kao vremenska nakanada.
(3) Kada je riječ o kompleksima građevina kao što su: stambena naselja, bolnički, industrijski i skladišni kompleksi, sveučilišni kompleksi i sveučilišni gradovi, poljoprivredna gospodarstva i sl., svaka pojedina građevina proračunava se posebno u dijelu proračunskih troškova i postotaka, a posebno se određuje cijena dispozicijskog rješenja kompleksa.
(4) Građevine za koje se radi dokumentacija za rekonstrukciju i koje su smještene u povijesnim ambijentima, svrstavaju se jedan stupanj složenosti više.