Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o cijenama usluga

Na temelju članka 102. stavka 2. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.), Skupština Hrvatske komore arhitekata je na sjednici održanoj 27. lipnja 2013.god., uz pribavljenu prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, te prethodna mišljenja Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Hrvatske komore inženjera strojarstva i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, donijela

Pravilnik
o stavljanju izvan snage Pravilnika o cijenama usluga

Članak 1.
Stavlja se izvan snage Pravilnik o cijenama usluga (Narodne novine, broj 85/99.), u dijelu koji se odnosi na usluge ovlaštenih arhitekata.

Članak 2.
Ovaj Pravilnik donosi Skupština Hrvatske komore arhitekata, i stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Klasa:   960-05/13-01/02
Urbroj:  505-13-1

Zagreb, 27. lipnja 2013.

Predsjednik
Hrvatske komore arhitekata
Tomislav Ćurković, dipl.ing.arh., v.r.