B.1.PROJEKTI KONSTRUKCIJA VISOKOGRADNJE

Svrha usluge
Članak 69.

Projekt konstrukcije visokogradnje prikazuje tehnički ispravna rješenja određene vrste konstrukcije koju se namjerava izvesti. Rad na izradi projekta konstrukcije obuhvaća i potrebnu suradnju na arhitektonskom projektiranju, osobito oko odabira, postave i dimenzija konstrukcije. Projekt konstrukcije visokogradnje je usklađen s odgovarajućim arhitektonskim projektom visokogradnje, kako u pogledu predviđenih materijala za konstrukciju tako i u pogledu traženih oblika, dimenzija i računskih djelovanja potrebnih za normalnu funkciju građevine. Projektirana konstrukcija treba zadovoljavati sve tehničke propise i norme koje vrijede za određenu konstrukciju.

Opis poslova projektiranja konstrukcija visokogradnje Članak 70.

(1) Opis poslova projektiranja konstrukcija visokogradnje obuhvaća poslove koji se odnose na gradnju, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.
(2) Poslovi projektiranja konstrukcija visokogradnje sadrže 8 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade projekta obavljaju se sljedeći poslovi:

Opis faza poslova projektiranja konstrukcija visokogradnje

1.Provjera zadatka

Razjašnjavanje zadatka u suradnji s projektantom arhitekture

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta. Idejno rješenje konstrukcije predstavlja provjeru koncepta, provjeru i odabir najpovoljnijeg konstrukcijskog rješenja. Idejno rješenje sadrži sljedeće elemente

 • procjene nosivosti tla i drugih uvjeta koji utječu na odabir konstruktivnog sustava
 • odabranu konstruktivnu koncepciju
 • utjecaj konstrukcijskog sustava na oblikovanje i funkciju
 • vrstu konstrukcije i odabrana gradiva za konstrukciju.

3. Idejni projekt

Osnovni poslovi

Idejni projekt sadrži osnovna konstrukcijska rješenja građevine i elemente za izradu glavnog projekta, utvrđivanje osnovnih opterećenja, pojednostavnjene proračune nosivosti i stabilnosti, utvrđivanje osnovnog tipa konstrukcije, utvrđivanje približnih raspona i dimenzija konstrukcije, utvrđivanje osnovnih građevinskih proizvoda, procjenjivanje troškova gradnje

Dodatni poslovi

Izrada više rješenja konstrukcije, provedba više usporednih proračuna

4. Lokacijska dozvola

5. Glavni projekt

Osnovni poslovi

Glavni projekt sadrži tehnički opis konstrukcije, program kontrole i osigiranja kvalitete, točno definiranje opterećenja, računske dokaze nosivosti, uporabljivosti i stabilnosti konstrukcije u cjelini i pojedinih građevinskih elemenata, izradu planova pozicija, dimenzioniranje svih elemenata nosive konstrukcije,definiranje gradiva i svih mehaničkih i fizikalnih karakteristika gradiva,proračun stanja elemenata montažne konstrukcije u montažiizradu potrebnih skica i nacrta

Dodatni poslovi

Dodatni proračuni za posebne načine gradnje ili proračuni posebnih konstrukcija Izrada posebnih troškovnika za objavu natječaja za izbor izvođača, prije izrade izvedbenog projekta Projekt razgradnje konstrukcije kod rušenje građevine ili njenog dijela

6. Građevna dozvola

Osnovni poslovi

Dopuna i ispravak proračuna i nacrta
Dogovori s revidentom.

Dodatni poslovi

Građevinsko-fizikalni dokazi zaštite od požara
Nacrti sa statičkim pozicijama, dimenzijama konstrukcije i pojedinostima armiranja za potrebe revizije projekta

7. Izvedbeni projekt

Osnovni poslovi

Izvedbeni projekt je razrada glavnog projekta u odnosu na projekte drugih struka.
Izvedbeni projekt sadrži: nacrte konstrukcija s uputama za ugradnju predgotovljenih dijelova konstrukcije, nacrte armiranja, nacrte metalnih konstrukcija, drvenih konstrukcija, te druge konstruktivne detalje potrebne za građenje, radioničke nacrte za metalne i drvene konstrukcije, nacrte elemenata za predgotovljene armiranobetonske ili prednapete dijelove konstrukcije,planove oplata
Sastavljanje detaljnih lista potrebnih gradiva s iskazom količine potrebnih gradiva (npr. čelika ili armature i sl.)

Dodatni poslovi

Izrada planova i shema spajanja, izrada komadnih lista, sve za predgotovljene elemente konstrukcijaPoslovi koji proizlaze iz promjena projekta koji nisu ugovoreniNacrti armiranobetonskih dijelova koji su dodatak izvedbenog projekta
Projekt montaže za montažne konstrukcije

8. Troškovnik

Osnovni poslovi

Utvrđivanje svih količina gradiva za nosive dijelove konstrukcije
Utvrđivanje svih potrebnih radova s opisima radovaIzrada troškovnika nosive konstrukcije

Dodatni poslovi

Usklađivanje opisa radova i količina s projektantom arhitekture i projektantima instalacija

(3) U osnovne poslove prema tablici iz stavka 2. ovog članka, uključeni su i svi poslovi koji su za određenu razinu razrade projekta, sukladno propisima, potrebni za ispunjenje bitnih zahtjeva za građevinu prema Zakonu o gradnji.

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje
Članak 71.

(1) Cijena usluge za osnovne poslove koji se odnose na projekte konstrukcije visokogradnje određuje se prema proračunskim troškovima građevine, prema stupnju složenosti kojoj građevina pripada i po tablici postotaka cijene usluga.
(2) Proračunski troškovi na osnovi kojih se određuju postoci naknade za izradu projekta dobivaju se zbrajanjem cijena građevnih radova i obrtničkih radova.
(3) U proračunske troškove na osnovi kojih se određuju postoci za projekte konstrukcija visokogradnje ne ulaze: vrijednost građevinskog zemljišta, vrijednost građevina koje se ruše radi izgradnje novih građevina, vrijednost građevina za raseljavanje, vrijednost projekta, vrijednost pripremnih radova, nadzora i ostalih investicijskih poslova, vrijednost uređenja okolnog zemljišta, vrijednost unutarnjih i vanjskih instalacija.

Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove projektiranja konstrukcija visokogradnji
Članak 72.

(1) Građevine se klasificiraju prema stupnju složenosti kako slijedi:

1. Stupanj složenosti I
Veoma jednostavne nosive konstrukcije:

 • jednostavne, statički određene ravninske nosive konstrukcije od drva, čelika, kamena ili nearmiranog betona sa stalnim opterećenjem, bez dokaza na horizontalna djelovanja

2. Stupanj složenosti II
Jednostavne nosive konstrukcije:

 • statički određene ravninske nosive konstrukcije uobičajene izvedbe, bez prednapetih i spregnutih konstrukcija, s pretežno stalnim opterećenjem,
 • stropne konstrukcije s pretežno stalnim površinskim opterećenjem koje se mogu proračunati na osnovu uobičajenih tablica,
 • zidane građevine s nosivim zidovima koji se protežu do temelja, bez dokaza za horizontalna djelovanja · plitka temeljenja i jednostavni potporni zidovi,

3. Stupanj složenosti III
Srednje složene nosive konstrukcije:

 • složene, statički određene i neodređene ravninske nosive konstrukcije uobičajene izvedbe bez prednapetih konstrukcija i računske provjere stabilnosti,
 • jednostavne spregnute konstrukcije, ne uzimajući u obzir skupljanje i dugotrajna djelovanja (puzanje)
 • nosive konstrukcije s nosivim zidovima,
 • okvirne konstrukcije s ispunom zidova,
 • plitka temeljenja na pilotima,
 • jednostavni svodovi,
 • jednostavne okvirne nosive konstrukcije bez prednapetih konstrukcija i računske provjere stabilnosti,
 • jednostavne nosive skele i ostale jednostavne skele za inženjerske građevine,
 • jednostavni usidreni potporni zidovi,

4. Stupanj složenosti IV
Složene nosive konstrukcije:

 • konstrukcijski složene nosive konstrukcije u uobičajenoj izvedbi i nosive konstrukcije za koje se provjerava mehanička otpornost i stabilnost za složena djelovanja,
 • višestruko statički neodređeni sustavi,
 • statički određene prostorne rešetke,
 • jednostavne naborane konstrukcije koje se računaju primjenom štapnej teorije,
 • statički određene nosive konstrukcije kod kojih se za određivanje veličina presjeka primjenjuje teorija II. reda,
 • jednostavno proračunane konstrukcije s vanjskim prednapinjanjem,
 • nosive složene okvirne konstrukcije te građevine u obliku tornja čija se mehanička otpornost i stabilnost i ukrućenje dokazuju posebnim proračunskim metodama,
 • spregnute konstrukcije, ako nisu navedene u stupnju složenosti III ili V,
 • jednostavni gredni roštilji i jednostavne ortotropne ploče,
 • nosive konstrukcije s jednostavnom računskom provjerom progiba,
 • složena statički neodređena plitka temeljenja, složena ravninska i prostorna pilotna temeljenja, posebni postupci temeljenja, naknadna produbljivanja temelja,
 • kose ploče s jednim poljem,
 • koso položeni ili lučni nosači,
 • složeni svodovi i nizovi svodova,
 • okvirni nosači, ako nisu navedeni u stupnju složenosti III ili V,
 • složene nosive skele i ostale složene skele za inženjersku gradnju,
 • složeni, usidreni potproni zidovi,
 • zidane konstrukcije specijalne namjene (inženjerske zidane konstrukcije)

5. Stupanj složenosti V br Veoma složene nosive konstrukcije:

 • konstruktivno vrlo složene nosive konstrukcije,
 • složene nosive konstrukcije novih načina izvedbe,
 • složeni betonski stupovi i složene ortotropne ploče,
 • spregnuti prednapeti nosači,
 • površinski nosači (ploče, diskovi, elastične konstrukcije, ljuske),
 • statički neodređene nosive konstrukcije kod kojih se za određivanje veličina presjeka primjenuje teorija II. reda,
 • nosive konstrukcije za koje se mehanička otpornost i stabilnost može dokazati samo s pomoću ispitivanja modela ili s pomoću ispitivanja gotovih elemenata
 • nosive konstrukcije s provjerom progiba, ako nisu navedene u stupnju složenosti IV,
 • napete konstrukcije (vanjski prednapon), ako nisu navedene u stupnju složenosti IV,
 • kose ploče s više polja ,
 • koso položeni lučni nosači,
 • složene prednapete okvirne konstrukcije prethodno provjerene ispitivanjem,
 • veoma složeni okviri za inženjerske građevine.

(2) Izvan navedenih stupnjeva složenosti obračunavaju se građevine sa složenim proračunom kao npr.:

1. prostorne konstrukcije,
2. dinamički opterećeni temelji i konstrukcije
3. izvanredno složene konstrukcije i rekonstrukcije.

Cijena usluga za osnovne poslove projektiranja konstrukcija visokogradnji

Članak 73.
Najniži i najviši postoci cijene usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove projektiranja konstrukcija visokogradnji utvrđene su u tablici 19.

Tablica19. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja konstrukcija visokogradnje

Reducirana
vrijednost
proračunskih
troškova
Stupanj složenosti
   
I
II
III
IV
V
    od do od do od do od do od do
 
m
1,34 2,11 2,11 2,72 2,72 3,45 3,45 4,31 4,31 5,17
(V)
n
0,1825 0,2298 0,2298 0,2464 0,2464 0,2655 0,2655 0,2652 0,2652 0,2649
0,63 1,46 2,35 2,35 3,05 3,05 3,90 3,90 4,88 4,88 5,84
1,00 1,34 2,11 2,11 2,72 2,72 3,45 3,45 4,31 4,31 5,17
1,60 1,23 1,90 1,90 2,43 2,43 3,05 3,05 3,81 3,81 4,56
2,50 1,14 1,71 1,71 2,17 2,17 2,70 2,70 3,39 3,39 4,06
4,00 1,04 1,54 1,54 1,93 1,93 2,39 2,39 2,99 2,99 3,58
6,30 0,96 1,38 1,38 1,73 1,73 2,12 2,12 2,65 2,65 3,17
10 0,88 1,24 1,24 1,55 1,55 1,87 1,87 2,35 2,35 2,48
16 0,81 1,11 1,11 1,37 1,37 1,66 1,66 2,07 2,07 2,48
25 0,75 1,00 1,00 1,23 1,23 1,47 1,47 1,84 1,84 2,21
40 0,68 0,90 0,90 1,09 1,09 1,30 1,30 1,62 1,62 1,95
63 0,63 0,81 0,81 0,98 0,98 1,15 1,15 1,44 1,44 1,73
100 0,58 0,73 0,73 0,87 0,87 1,01 1,01 1,27 1,27 1,53
160 0,53 0,65 0,65 0,78 0,78 0,89 0,89 1,12 1,12 1,35
250 0,49 0,59 0,59 0,70 0,70 0,80 0,80 0,99 0,99 1,20
400 0,45 0,53 0,53 0,63 0,63 0,70 0,70 0,88 0,88 1,06

Za V, m, n vidi članak 5.

Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja
Članak 74.

(1) Cijena usluge izračunata prema tablici 19. iz članka 73. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 20.

Tablica 20. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu projekta konstrukcije visokogradnje

Faza Osnovni posao %
1. Provjera zadatka 2
2. Idejno rješenje 4
3. Idejni projekt 9
4. Lokacijska dozvola 0
5. Glavni projekt 45
6. Građevna dozvola 2
7. Izvedbeni projekt 35
8. Troškovnik 3

(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.
(3) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta, za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

Odstupanja i primjedbe
Članak 75.

(1) Postoci utvrđeni na osnovi odredaba iz članka 73. mijenjaju se u ovim slučajevima:

 • pri rekonstrukciji građevine povećanje naknade iznosi od 25% do 50%
 • kada se radi o čeličnim, montažnim armiranobetonskim, prednapetim ili drvenim konstrukcijama, povećanje naknade iznosi 100%, od čega 80% za radioničke nacrte,
 • kada se radi o građevini koja je spomenik kulturne odnosno graditeljske baštine povećanje iznosi od 30% do 50%
 • za fazu 7. odstupa se od stavka 1. članka 74. ovog Pravilnika i obračunava se naknada od 27% za slučajeve:
  1. za armiranobetonske konstrukcije, ako se ne izrađuju planovi oplate
  2. za drvene konstrukcije, ako je nosiva konstrukcija stupnja složenosti 1 ili 2. u potresnim područjima povećanje iznosi prema tablici 21.

Tablica 21: Promjene postotaka u potresnim područjima u odnosu na duktilnost konstrukcije

Vrsta gradiva
konstrukcije
Duktilnost konstrukcije    
niska
srednja visoka
armirani beton, čelik
25
25
35
ziđe, drvo
15
15
25

Napomena: Za građevine svrstane izvan stupnja složenosti prema članku 4. Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju građevina visokogradnje u seizmičkim područjima cijena se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

(2) Postoci utvrđeni na osnovi odredaba u članku 73. ovog Pravilnika ne primjenjuju se u ovim slučajevima:

 • za izradu projekata serijskih, montažnih i tipskih građevina,
 • za sve građevine izvan stupnja složenosti.

U navedenim slučajevima cijena usluge ugovara se slobodno ili kao vremenska naknada.

(3) Kada je riječ o kompleksima građevina kao što su stambena naselja, bolnički, industrijski i skladišni kompleksi, sveučilišni kompleksi i sveučilišni gradovi, poljoprivredna gospodarstva i sl., svaka pojedina građevina iz kompleksa smatra se posebnom građevinom sa stajališta proračunskih troškova i normativa. Na isti se način postupa i kada se radi dokumentacija za dilatacijske jedinice koje se izvode kao posebni projekti.

(4) U sadržaj ove usluge nisu uključeni nadzor nad izvođenjem niti provjera odnosno odobravanje izvođenja pojedinih elemenata konstrukcije (oplata, armatura i dr.)