A.3. PROJEKTI KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE

Svrha usluge
Članak 60.

Projekt karjobraznog uređenja primjereno mikroklimatskim, ekološkim i topografskim specifičnostima ambijenta, uvjetima lokacije i programskim zahtjevima, funkcionalno i oblikovno rješava sve elemente uređenja otvorenih (vanjskih) prostora. Svrha projekata krajobrazne arhitekture je uređenje svih krajobraznih struktura unutar i van naseljenih područja u namjeri da doprinese planski uređenoj uupotrebi prostora, djelotvornijoj zaštiti i kvalitetnijem uređenju prostora.

Opis osnovnih poslova projekata krajobrazne arhitekture

Članak 61. (1) Opis poslova arhitektonskog projektiranja krajobraznog uređenja obuhvaća poslove koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.
(2) Poslovi arhitektonskog projektiranja krajobraznog uređenja sadrže 8 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade prostornog plana obavljaju se sljedeći poslovi:

Opis faza poslova projekata krajobrazne arhitekture

1. Provjera zadatka

Osnovni poslovi

Razjašnjavanje postavljenog zadatkaSavjetovanje o ukupnim potrebama za obavljanje poslovaPomoć pri odluci o odabiru projektanata ostalih strukaSažetak rezultata

Dodatni poslovi

Snimak postojećeg stanja i prikupljanje podataka o tlu.Sastavljanje prostornih programaSastavljanje funkcionalnog programa

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta. Idejno rješenje predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih, koje se tijekom izrade idejnog rješenja provjeravaju.

3. Idejni projekt

Osnovni poslovi

Analiza podloga i uvjeta
Usaglašavanje ciljeva (granični uvjeti, sukobi ciljeva)
Sastavljanje projektnog kataloga ciljeva (programski ciljevi)
Razrada projektnog koncepta uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zathjeva s grafičkim prikazima i analizama, npr. pokusni prikazi, linijske skice, eventualno s objašnjenjemIntegriranje rješenja projektanata drugih struka
Razjašnjavanje i tumačenje bitnih urbanističkih, oblikovnih, funkcionalinh, tehničkih, građevno-fizikalnih, privrednih, biološkihi ekološkihodnosa, procesa i uvjeta
Pripremni razgovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola
a) Pripremna faza
Detaljna inventarizacija postojećeg zelenila po vrstama drveća i grmlja te njihov raspored u prostoru u odgovarajućem mjerilu.Analiza postojeće vegetacije u smislu mogućnosti daljnjeg korištenja.Analiza i vrednovanje ostalih prirodnih uvjeta relevantnih za uređenje otvorenih (vanjskih) površina (tlo, podzemna voda, vjetar i ostali klimatski faktori i dr.), uključujući razrješavanje granice zahvata i usklađivanje situacije s okolnim strukturama.
b) Prostorno i oblikovno rješenje koje sadrži:temeljnu razdiobu površina na zelenilo, promet, površine za igru i šport (ovisno o programu i ciljevima uređenja), zatim temeljnu diferencijaciju i načelnu specifikaciju primjenjenog biljnog materijala, pregled odnosa postojećeg stanja vegetacije s novim rješenjem, plan sadržaja opreme i obrade površina te plan nivelacije, odvodnje i dr. kao i usklađenost sa kotnim planom svih komunalnih instalacija.
Po potrebi obrada detalja u cilju potpunije ilustracije ideje.
Objašnjenje i obrazloženje projekta.
Procjena troškova prema "Prilogu A"
Sažetak svih rezultata ove faze projektiranja

Dodatni poslovi

Ispitivanje mogućih rješenja temeljno različitih zahtjeva
Proširivanje pretprojektnog materijala prema posebnim zahtjevima
Sastavljanje plana financiranja
Sastavljanje analize troškova izgradnje
Provođenje pretponuda za izvođenjeIzrada prostornih prikaza pomoću posebnih tehnika, kao npr. perspektiva, uzoraka, modela
Sastavljanje vremenskog i organizacijskog plana

4. Lokacijska dozvola

Izrada stručnih podloga na osnovi idejnog rješenja ili idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.Ishođenje lokacijske dozvole.

5. Glavni projekt

Osnovni poslovi

Izrada odabranog projektnog rješenja (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog rješenjaIntegriranje projektnih rješenja ostalih projektanata
Opis projektom uređene površine sa objašnjenjima o udovoljavanju posebnim uvjetima gradnje
Grafički prikaz cjelokupnog projekta, na pr. razrađeni, potpuni nacrti idejnog i/ili glavnog projekta, mjerilo prema vrsti i veličini građevnog zahvata; u mjerilu 1:500 do 1:100, a naročito s podacima o poboljšanju funkcija biotopa, mjerama za zaštitu, njegu i razvoj ekosustava i detaljni planovi sadnje
Detaljna usklađenost projekta karajobrazne arhitekture sa projektima infrastrukture
Dogovori s vlastima i projektantima ostalih struka o mogućnostima dobivanja dozvola
Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema općim pravnim popisima, uz primjenu projektnih rješenja projektanata drugih struka i potrebni pregovori s vlastimaProračun troškova prema "Prilogu A" Kontrola troškova usporedbom proračuna troškova i procjene troškova.
Objedinjavanje svih projektnih podloga.

Dodatni poslovi

Analiza alternativa/varijanti i njihovo vrednovanje uz ispitivanje troškova (optimiranje)Proračun ekonomičnostiProračun troškova sastavljanjem okvirnih količina ili kataloga vrtno-arhitektonskih elemenata

6. Građevna dozvola

Osnovni poslovi

Predaja projekata za dozvole i suglasnostiDopunjavanje i prilagođavanje projekta, opisa i proračuna uz primjenu projektnih rješenja projektanata ostalih struka

Dodatni poslovi

Sudjelovanje pri pribavljanju suglasnosti susjeda
Stručna i organizacijska podrška naručitelju pri žalbenom, tužbenom ili sl. postupku
Izmjena projekata za dobivanje dozvola kao posljedica okolnosti, za koje izvršitelj nije odgovoran Ishođenje dozvola i suglasnosti za tako izmijenjen projekt

7. Izvedbeni projekt

Osnovni poslovi

Razrada glavnog projekta,(postupna razrada nacrta objekata krajobrazne arhitekture) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog izvedbenog rješenjaIzvedbeni projekt krajobraznog uređenja sadrži:Izradu podloge s ucrtanim svim objektima i sadržajima te kotnim planom instalacija (iskolčenje ceste, građevine, infrastruktura i ostalo) u odgovarajućem mjerilu za gradnjuPlan površinske nivelacije terena (obračun zemljanih masa i oblikovanje), Plan sadnje biljnog materijala s diferencijacijom novoprojektirane i postojeće vegetacije (koja se uklapa u novo rješenje) u odgovarajućem mjerilu za gradnju Plan opreme, sadržaja i vrtno-tehničke obrade u odgovarajućem mjerilu što obuhvaća sljedeće: površinska obrada spojna (staze, odmorišta, park-trgovi, dječja igrališta i dr.); parkovni i rekreacioni sadržaji, urbana oprema ( klupe, košare, sprave za dječju igru i sl.); sistem funkcioniranja površinske odvodnje i opskrbe vodom zelenih površina(lokacija vrtnih hidranata i vodolovnih grla); vrtno tehnički uređaji - vodeni motivi, pergole i dr.Plan koordinatne mreže (u svrhu iskolčenja) u odgovarajućem mjeriluDetalji plana sadnje u mjerilima za gradnju
Detalji plana vrtno tehničke obrade površina i uredjenja u mjerilu za gradnjuKarakteristični presjeci kroz teren u odgovarajućem mjerilu
Plan usklađenosti projektiranog zelenila s kotnim planom instalacija i rasvjeteOpis i tehničko obrazloženje
Grafički prikazi krajobraznog uređenja prema vrsti zahvata u mjerilu 1:200 do 1:1.Razrada podloga za projektante drugih struka i integracija njihovih rješenja sve do konačnog izvedbnog rješenja Nadopunjavanje izvedbenog projekta u tijeku izvedbe

Dodatni poslovi

Provjera odgovaraju li izvedbeni nacrti koje je razradilo građevno poduzeće na osnovu opisa radova s pogramom radova projektu za građevnu dozvoluIzrada pregleda količina
Provjera i prihvaćanje projekata trećih stručnih osoba koje ne sudjeluju u projektiranju s obzirom na to odgovaraju li izvedbenim projektima (npr. radionički creži, planovi postavljanja i temeljenja dobavljača strojeva), ako se poslovi odnose na uređaje koji nisu obuhvaćeni predračunom

8. Troškovnik

Osnovni poslovi

Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz primjenu projektnih rješenja ostalih struka u projektiranjuIzrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova Usaglašavanje i koordinacija opisa radova drugih struka u projektiranju

Dodatni poslovi

Sastavljanje alternativnih opisa radova za pojedine vrste radova
Sastavljanje usporednih pregleda troškova uz ocjenjivanje projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje
Članak 62.

(1) Cijena usluge za osnovne poslove koji se odnose na projekte krajobrazne arhitekture određuje se prema proračunskim troškovima gradnje, prema stupnju složenosti kojoj uređena površina pripada kao i prema tablici postotaka cijena usluga.
(2) Proračunski troškovi se određuju uzevši u obzir način utvrđivanja troškova prema Prilogu A ovog Pravilnika.

1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu troškova, a ako ne postoji prema procjeni troškova
2. za faze poslova 7 i 8 prema ponudbenim troškovima, a ako ne postoje prema proračunu troškova.
3. za nadzor mogu se proračunski troškovi utvrditi prema konačnim troškovima, a ako ne postoje prema ponudbenim

(3) Proračunski troškovi na osnovi kojih se određuju postoci za osnovne poslove dobivaju se zbrajanjem cijena svih radova koji se izvode na krajobraznom uređenju.

Klasificiranje objekata prema stupnju složenosti za poslove projektiranja krajobraznog uređenja

Članak 63.

(1) Stupanj složenosti određuje se za poslove projektiranja krajobraznog uređenja na osnovi sljedećih obilježja procjene:

Krajobrazno uređenje s veoma malim projektnim zahtjevima, odnosno:

 • s veoma malim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
 • s veoma malim zahtjevima za zaštitom, njegom i unapređenjem krajolika,
 • s jednim funkcionalnim područjem,
 • s veoma malim oblikovnim zatjevima,
 • s najjednostavnijim uređajima za opskrbu i odvodnju ili bez nijh.

Sljedeći objekti karajobraznog uređenja pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti:

Uređenja zemljišta s usjevima u slobodnom krajoliku, nasadi za zaštitu od vjetra, buke ili pogleda, padine za skijanje i sanjkanje bez tehničkih uređaja,jednostavne zelene površine, livade za igru

2. Stupanj složenosti II:

Krajobrazno uređenje s manjim projektnim zahtjevima, odnosno:

 • s manjim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
 • s manjim zahtjevima za zaštitom, njegom i unapređenjem krajolika,
 • s malo funkcionalnih područja
 • s manjim oblikovnim zahtjevima,
 • s manjim zajhtjevima za opskrbu i odvodnju,

Sljedeći objekti karajobraznog uređenja pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti:

uređenje otvorenih prostora s jednostavnom izgradnjom uz manja naselja, uz samostojeće zgrade i uz izdvojena poljoprivredna naselja, jednostavnije prateće zelenilo uz prometne površine, povezujuće zelene površine bez posebne opreme, krajobrazno oblikovanje terena i nasada prostora, kamenoloma, deponija komunalnog otpada, većih iskopa tere na i slično, krajobrazno oblikovanje oko energetskih građevina (akumulaciona jezera, dalekovodi i slično ), sportski tereni za igre s loptom, sportski tereni bez trkališta i drugih tehničkih uređaja, obronci za skijanje i sanjkanje s tehničkom opremom, jednostavni nasadi u slobodnom krajoliku, zeleni pojasevi.

3. Stupanj složenosti III:

Krajobrazno uređenje s prosječnim projektnim zahtjevima, odnosno:

 • s prosječnim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
 • s prosječnim zahtjevima za zaštitom, njegom i unapređenjem krajolika,
 • s više jednostavnih funkcionalnih područja s jednostavnim vezama,
 • s prosječnim oblikovnim zahtjevima,
 • s normalnom ili uobičajenom opskrbom i odvodnjom.

Sljedeći objekti karajobraznog uređenja pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti, vanjske površine s prosječnim zahtjevima uz privatne i javne građevine, zelenilo uz prometne površine s povećanim zahtjevima za:

oblikovanjem, zaštitom, njegom i unapređenjem krajolika, ulični drvoredi, gradske avenije; površine za zaštitu vrsta i staništa, spomen obilježja, mala (seoska) groblja, gradske obale rijeka, gradske morske obale, plaže i kupališta, površine za kampiranje i postavljanje šatora, krajobrazno oblikovanje vodotokova, kućni vrtovi s prosječnim zahtjevima, krajobrazno oblikovanje industrijskih i radnih zona, kombinirane površine za igru, sportske površine ako nisu navedene u stupnjevima složenosti II ili IV.

4. Stupanj složenosti IV:

Krajobrazno uređenje s natprosječnim projektnim zahtjevima, odnosno:

 • s natprosječnim zahtjevima za uklapanje u okolinu
 • s natprosječnim zahtjevima za zaštitom, njegom i unapređenjem krajolika,
 • s više funkcionalnih područja svišestrukim vezama,
 • s natprosječnim oblikovnim zahtjevima,
 • s natprosječnom opskrbom i odvodnjom.

Sljedeći objekti karajobraznog uređenja pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti:

vanjske površine s posebnim topografskim ili prostornim odnosima uz privatne i javne građevine, zeleni potezi unutar naselja, oblikovanje pješačkih zona sa ozelenjavanjem (promenade i šetališta, pješačke ulice i zone, jednostavno ozelenjavanje krovova, površine za zaštitu vrsta i staništa s različitim oblikovnim zahtjevima ili povezivanjem različitih zaštitnih funkcija, sportske površine, površine za igru, golf igrališta, otvoreni bazeni, sportski stadioni, pozornice na otvorenom, groblja, parkirališne površine, školski vrtovi, staze i područja za upoznavanje prirode, parkovi stambenih naselja, vanjske površine stambenih dvorišta i blokova, dječja igrališta.

5. Stupanj složenosti V:

Krajobrazno uređenje s veoma velikim projektnim zahtjevima, odnosno:

 • s veoma velikim zahtjevima za uklapanje u okolinu
 • s veoma velikim zahtjevima za zaštitom, njegom i unapređenjem krajolika,
 • s mnoštvom funkcionalnih područja sa sveobuhvatnim vezama,
 • s veoma velikim oblikovnim zahtjevima,
 • s posebnim zahtjevima za snabdijevanje i odvodnju na osnovnu posebnih tehničkih uvjeta.

Sljedeći objekti karajobraznog uređenja pripisuju se obično, prema obujmu obilježja ovom stupnju složenosti:

kućni vrtovi i vrtna dvorišta za visoke reprezentativne zahtjeve, kompleksno ozelenjavanje terasnih i krovnih vrtova, vanjskke površine u sklopu povijesnih zona, povijesne parkovne površine, vrtovi i trgovi, botanički, dendrološki i zološki vrtovi, otvorene (vanjske) površine sa posebnom opremom za visoke uporabne zahtjeve, etnoparkovi, arheološki parkovi, parkovi skulptura, izložbeni parkovi;gradski parkovi i skverovi (trgovi-parkovi); groblja i spomen groblja, objekti iz stupanja složenosti IV s vrlo velikim zahtjevima;

(2) U slučaju da se za vanjsko uređenje mogu primjeniti obilježja procjene iz više stupnjeva složenosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju složenosti vanjsko uređenje može pripisati, treba odabrati viši stupanj.

Cijena usluga za osnovne poslove projektiranja krajobraznog uređenja

Članak 64.

Najniži i najviši postoci cijene usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove projektiranja krajobraznog uređenja utvrđene su u tablici 17.

Tablica 17. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja krajobraznog uređenja

Reducirana
vrijednost
proračunskih
troškova
Stupanj složenosti
   
I
II
III
IV
V
    od do od do od do od do od do
 
m
4,14 5,06 5,06 6,33 6,33 8,18 8,18 9,41 9,41 10,34
(V)
n
0,0723 0,1103 0,1103 0,1467 0,1467 0,1817 0,1817 0,2069 0,2147 0,2195
0,63 4,28 5,32 5,32 6,77 6,77 8,90 8,90 10,36 10,39 11,44
1,00 4,14 5,06 5,06 6,33 6,33 8,18 8,18 9,41 9,41 10,34
1,60 4,00 4,80 4,80 5,91 5,91 7,51 7,51 8,54 8,51 9,33
2,50 3,87 4,57 4,57 5,53 5,53 6,92 6,92 7,79 7,73 8,46
4,00 3,75 4,34 4,34 5,16 5,16 6,36 6,36 7,06 6,99 7,63
6,30 3,62 4,13 4,13 4,83 4,83 5,85 5,85 6,43 6,34 6,90
10 3,51 3,93 3,93 4,52 4,52 5,38 5,38 5,84 5,74 6,24
16 3,39 3,73 3,73 4,21 4,21 4,94 4,94 5,30 5,19 5,63
25 3,28 3,55 3,55 3,95 3,95 4,56 4,56 4,84 4,72 5,10
40 3,17 3,37 3,37 3,68 3,68 4,18 4,18 4,39 4,26 4,60

Za V, m, n vidi članak 5.

Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja
Članak 65.

(1) Cijena usluge izračunata prema tablici 17. iz članka 64. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 18.

Tablica 18. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu projekta krajobraznog uređenja

Faza Osnovni posao %
1. Provjera zadatka 2
2. Idejno rješenje 6
3. Idejni projekt 14
4. Lokacijska dozvola 3
5. Glavni projekt 33
6. Građevna dozvola 3
7. Izvedbeni projekt 32
8. Troškovnik 7

(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.
(3) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

Ostale usluge vezane na krajobrazno projektiranje i gradnju krajobraznih objekata
Članak 66.

U ostale usluge ubrajaju se:
1.Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

Opis poslova ove usluge je sljedeći:
Objedinjavanje svih ugovornih podloga za raspis natječaja za izvoditelje za sve vrste radova i za sve struke
Prikupljanje ponuda
Ispitivanje i vrednovanje ponuda uključujući i sastavljanje pregleda usporedbe cijena za pojedine radove uz sudjelovanje projektanata svih struka
Usaglašavnje i objedinjavanje radova pojedinih struka koji sudjeluju u ponudama i ugovaranju radova.
Pregovori s ponuđačima
Pregled troškova prema "Prilogu A" s cijenama iz ponuda

Kontrola troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova
Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.
Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

2. Nadzor gradnje objekata krajobrazne arhitekture

Nadzor gradnje objekata krajobrazne arhitekture obavlja ovlašteni arhitekt ili inženjer. Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

3. Projektantski nadzor

Ako nadzor gradnje objekta nije ugovoren s izvršiteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se ugovoriti dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

4. Poslovi karajobraznog planiranja
A) Sudjelovanje u izradi prostornih planova

1. Obrada prirodne, ekološke i kulturne problematike krajobraza u prostornim planovima svih razina što uključuje:

 • analitičku obradu postojećeg stanja krajobraza, prije svega njegova ekološkog stanja - krajobrazna analiza
 • ocjena mogućnosti očuvanja i unapređenja stanja prirodnih sustava krajobraza (ekološka kategorija) i procesa njegova oblikovanja (oblikovno-estetska kategorija)
 • usklađivanje mogućnosti gospodarskog razvoja s mogućnostima potencijala krajolika - krajobrazna sinteza (plan)

2. Ekološka te prostorno namjenska obrada krajobraza i/ili zelenih površina u planovima i projektima prostornog uređenja svih kategorija što uključuje:

 • inventarizaciju postojećeg stanja krajobraza i/ili zelenih površina na podlozi odgovarajućeg mjerila
 • obradu prirodnih, antopogenih i vizuelnih značajki krajobraza
 • analizu i valorizaciju postojećeg stanja na temelju inventarizacije
 • prijedlog plana sustava zelenih površina u sklopu izrade provedbenih planova i projekata prostornog uređenja svih kategorija
 • utvrđivanje potencijala krajobraza u funkciji zaštite i unapređenja čovjekova okoliša.

B) Ostali poslovi planiranja krajobraza

1) Izrada studija o utjecaju na okoliš

2) Stručna mišljenja o pojedinim pitanjima planiranja, ekoloških izvještaja, građevinskih zahtjeva

3) Savjetovanje u svezi s pitanjima oblikovanja krajobraza

4) Razrada propisa

Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada

Odstupanja i primjedbe

Članak 67.

Postoci utvrđeni na temelju članka 64. mijenjaju se u slučaju rekonstrukcije i revitalizacije, a povećanje naknade iznosi od 25% do 50%.