Pravilnik o izdavanju duplikata rješenja o upisu u imenik i upisnike HKA

Na temelju članka 19. Statuta Hrvatske komore arhitekata (“Narodne novine”, broj 140/15), Upravni odbor Hrvatske komore arhitekata na 3. sjednici održanoj 13. siječnja. 2016. godine, donosi

PRAVILNIK O IZDAVANJU DUPLIKATA RJEŠENJA O UPISU U IMENIKE I UPISNIKE HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA U SLUČAJU GUBITKA, OTUĐENJA, OŠTEĆENJA I UNIŠTENJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak izdavanja duplikata rješenja o upisu u imenike i upisnike Hrvatske komore arhitekata u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja i uništenja.

Članak 2.

(1) Član Hrvatske komore arhitekata (dalje u tekstu: Komora) koji izgubi ili kojemu je otuđeno rješenje o upisu u imenike i/ili upisnike Komore dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje duplikata rješenja.

(2) Zahtjev se podnosi Komori u roku od 3 (tri) dana od saznanja za gubitak odnosno otuđenje rješenja.

(3) Obrazac zahtjeva sastavni je dio ovog Pravilnika i objavljen je na mrežnim stranicama Komore.

Članak 3.

(1) Po primitku zahtjeva Komora po službenoj dužnosti izdaje rješenje kojim se izgubljeno odnosno otuđeno rješenje proglašava nevažećim.

(2) Komora izdaje članu duplikat rješenja o upisu i imenike i/ili upisnike u roku od trideset (30) dana od dana podnošenja zahtjeva. Do izdavanja duplikata rješenja članu se izdaje potvrda o predaji zahtjeva za izdavanje duplikata rješenja o upisu u imenike i/ili upisnike Komore.

(3) Na zahtjev člana, Komora može izdati i potvrdu da je član upisan u imenike i/ili upisnike Komore.

Članak 4.

U slučaju naknadnog pronalaska izgubljenog ili otuđenog rješenja o upisu u imenike i/ili upisnike, član Komore dužan je iste predati Komori.

Članak 5.

Obavijest o proglašenju izgubljenog odnosno otuđenog rješenja nevažećim, Komora objavljuje na svojoj mrežnoj stranici.

Članak 6.

(1) Član Komore čije je rješenje o upisu u imenike i/ili upisnike Komore oštećeno u tolikoj mjeri da nije moguće u cijelosti utvrditi sadržaj ili čije je rješenje o upisu u imenike i/ili upisnike uništeno, te se više ne može koristiti kao valjani dokument, dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje duplikata rješenja.

(2) Zahtjev se podnosi Komori u roku od 3 (tri) dana od saznanja o oštećenju rješenja.

(3) Obrazac zahtjeva sastavni je dio ovog Pravilnika i objavljen je na mrežnim stranicama Komore

Članak 7.

(1) Po primitku zahtjeva Komora po službenoj dužnosti izdaje rješenje kojim se oštećeno ili uništeno rješenje proglašava nevažećim.

(2) Komora izdaje članu duplikat rješenja o upisu u imenike i/ili upisnike u roku od trideset (30) dana od dana podnošenja zahtjeva. Do izdavanja duplikata rješenja članu se izdaje potvrda o predaji zahtjeva za izdavanje duplikata rješenja o upisu u imenike i/ili upisnike Komore.

(3) Na zahtjev člana Komora može izdati i potvrdu da je član upisan u imenike i/ili upisnike Komore.

Članak 8.

Oštećeno rješenje o upisu u imenike i/ili upisnike član Komore dužan je predati Komori.

Članak 9.

Obavijest o proglašenju oštećenog ili uništenog rješenja nevažećim, Komora objavljuje na svojoj mrežnoj stranici.

Članak 10.

(1) Na izdani duplikat rješenja o upisu u imenike i/ili upisnike Komore naplaćuje se upravna prostojba sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama, po pripadajućem tarifnom broju.

(2) Materijalni troškovi oko izdavanja duplikata rješenja o upisu u imenike i/ili upisnike Komore propisani su Odlukom o administrativnim naknadama Hrvatske komore arhitekata, koju donosi Skupština.

(3) Troškove iz stavka 1. ovog članka snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 11.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

(2) Ovaj Pravilnik objavit će se na mrežnim stranicama Komore.

Klasa: 011-01/16-01/01

Ur. broj:505-01-16-1

Zagreb, 13. siječnja 2016. godine

 

Željka Jurković, dipl. ing. arh.

predsjednica Hrvatske komore arhitekata

Prilog

Ime i prezime podnositelja zahtjeva: ______________________________________________

Broj ovlaštenja: _______________________________________________________________

Adresa stanovanja: ____________________________________________________________

Telefon/mobitel/e-mail: __________________________________________________________

Hrvatska komora arhitekata

Ulica grada Vukovara 271/2

10 000 Zagreb

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DUPLIKATA RJEŠENJA O UPISU U IMENIKE I UPISNIKE HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

Molim gornji naslov da mi izda duplikat (zaokružiti dokument):

· Rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata,

· Rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata – smjer ovlašteni krajobrazni arhitekti,

· Rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista,

· Rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja građenja arhitektonske struke,

· Rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja građenja krajobrazne struke,

· Rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja radova arhitektonske struke,

· Rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja radova krajobrazne struke,

· Rješenja o upisu u Imenik stranih ovlaštenih osoba,

· Rješenja o otvaranju ureda, (Ime i prezime osobe)

· Rješenja o otvaranju zajedničkog ureda, (Ime i prezime osobe)

Zamolbu podnosim zbog sljedećeg razloga (zaokružiti):

· gubitka dokumenta

· otuđenja dokumenta

· oštećenja dokumenta

· uništenja dokumenta

_________________________

(vlastoručni potpis)

U _____________, dana_______________