Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim knjigama i evidencijama Hrvatske komore arhitekata

Na temelju članka 38. stavak (2) al. 1 Statuta („Narodne novine“ broj 64/09, 129/10) Skupština Hrvatske komore arhitekata, na  svojoj 04. izvanrednoj sjednici, održanoj 27. lipnja 2013. godine, donijela je

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA  O JAVNIM KNJIGAMA I EVIDENCIJAMA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

Članak 1.
U Pravilniku o javnim knjigama i evidencijama Hrvatske komore arhitekata, u članku 2. stavak (3) riječi „inženjerima arhitekture“ zamjenjuje se riječju „arhitektima“.

Članak 2.
U članku 4. stavku (1) al. 2 brišu se riječi:  „nakon pristupanja Republike Hrvatske 
Europskoj uniji“.

U članku 4. stavku (3) al. 2 briše se riječ: „jednokratno“ i zamjenjuje se riječju: „privremeno“.

U članku 4. stavku (3) al. 2 brišu se riječi: „nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji„.

U članku 4. stavku (3) al 3. briše se riječ: „jednokratno“ i zamjenjuje se riječju: „privremeno“.

U članku 4. stavku (3) al. 3 brišu se riječi: „nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji„.

U članku 4. stavku (3) al. 4 brišu se riječi: „nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji„.

U članku 4. stavku (3) al. 6 briše se.

Članak 3.
Iza članka 5. u naslovu brišu se riječi: „nakon pristupanja RH u EU“.

Članak 4.
U članku 10. al.1 iza riječi „adresa“ dodaje se riječ „prebivališta“.

U članku 10. al.1 brišu se riječi: „i osobne“.

Članak 5.
Članak 12. mijenja se i glasi:
„Hrvatska komora arhitekata dužna je voditi poseban službeni upisnik u skladu s odredbama Pravilnika o ustroju, sadržaju i  načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN 137/04).“

Članak 6.
U članku 15. u podnaslovu briše se riječ „jednokratno“ i zamjenjuje se riječju „privremeno“.

U članku 15. stavku (1) briše se riječ: jednokratno“ i zamjenjuje se riječju: „privremeno“.

Članak 7.
U članku 16. u podnaslovu briše se riječ „jednokratno“ i zamjenjuje se riječju „privremeno“.

U članku 16. stavku (1) briše se riječ: jednokratno“ i zamjenjuje se riječju: „privremeno“.

Članak 8.
Članak 19. briše se.

Članak 9.
U članku 25. stavku (2) al.16 riječi: „Ministarstva zaštite okoliša, prostornoga uređenja i graditeljstva“ zamjenjuju se riječima: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja“.

Članak 10.
U članku 26. stavku (2) al.14 riječi: „Ministarstva zaštite okoliša, prostornoga uređenja i graditeljstva“ zamjenjuju se riječima: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja“.

Članak 11.
U članku 27. stavku (2) al.16 riječi: „Ministarstva zaštite okoliša, prostornoga uređenja i graditeljstva“ zamjenjuju se riječima: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja“.

Članak 12.
U članku 36. riječ: „internetskoj“ zamjenjuje se riječju: „web“.

Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.


Klasa:      960-05/13-01/02
Ur. broj:    505-13-1
U Zagrebu,     27. lipnja 2013. godine

        
________________________________

         Tomislav Ćurković, ovl. arh.,
predsjednik Hrvatske komore arhitekata