Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju vježbeničkog staža Hrvatske komore arhitekata

Na temelju članka 38. stavak 2. točka 1. Statuta („Narodne novine“ broj 64/09, 129/10) Skupština Hrvatske komore arhitekata, na  svojoj 04. izvanrednoj sjednici, održanoj 27. lipnja 2013. godine, donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA  O OBAVLJANJU VJEŽBENIČKOG STAŽA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

Članak 1.
U članku 1. iza riječi „vježbeničkog staža kroz“ dodaju se riječi „vježbeničku praksu“.

Članak 2.
Članak 3. mijenja se i glasi:

„Komora prati način provođenja vježbeničkog staža. Komora potvrđuje mentora koji prati provedbu vježbeničkog staža.“

Članak 3.
U članku 5. stavku (1) briše se riječ: „internetskoj“ i zamjenjuje se riječju: „web“.

U članku 5. stavku (2) točka 1. briše se.

U članku 5. stavku (2)  točka 2. briše se.

U članku 5. stavku (2)  točka 3. briše se.

U članku 5. stavku (2) dosadašnja točka 4. postaje točka 1.

U članku 5. stavku (2) točka 5. briše se.

U članku 5. stavku (2) točka 6. briše se.

U članku 5. stavku (2) točka 7. briše se.

U članku 5. stavku (2) točka 8. brišu se riječi: „u tvrtci iz jednog od ugovora navedenih pod točkom 7. ovog stavka“.

U članku 5. stavku (2) dosadašnja točka 8. postaje točka 2.

U članku 5. stavak (3) briše se.

Članak 4.
U članku 7. briše se riječ: „završio“ i zamjenjuje se riječju: „proveo“.

Članak 5.
U članku 8. točka 1. mijenja se i glasi:
„1. ostvarivanja programa stručne prakse vježbenika pod nadzorom stručno kompetentne osobe – mentora.“

Članak 6.
U članku 10. stavak (1) briše se.

U članku 10. stavku (3) brišu se riječi; „najviše tri“ i zamjenjuje se riječju: „više“.

Članak 7.
Članak 11. briše se.

Članak 8.
Članak 15. mijenja se i glasi:

„Program stručnog usavršavanja vježbenik ostvaruje skupljanjem bodova u okviru bodovnih vrijednosti kategorija unapređivanja i usavršavanja znanja Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva („Narodne novine“ broj 24/08, 141/09, 23/2011, 129/11 i 109/12).“

Članak 9.
U članku 16. točka 4. mijenja se i glasi:

„4. ako je vježbenik magistar inženjer arhitekture ili magistar inženjer krajobrazne arhitekture skupio najmanje 40 bodova, a stručni specijalist inženjer arhitekture ili stručni specijalist krajobrazne arhitekture najmanje 80 bodova u okviru bodovnih vrijednosti kategorija unapređivanja i usavršavanja znanja Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju usavršavanja znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva („Narodne novine“ broj 24/08, 141/09, 23/2011, 129/11 i 109/12).“

U članku 16. točka 5. iza riječi: „i objavljen je na“ dodaje se riječ „web“.

Članak 10.
Iza članka 22. dodaje se članak 22.a koji glasi:

„Danom donošenja ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju vježbeničkog staža od 20. travnja 2012. godine.“

Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.


Klasa:     960-05/13-01/04
Ur. broj:  505-13-1
U Zagrebu, 27. lipnja 2013.god.

________________________________

Tomislav Ćurković, ovl. arh.,
predsjednik Hrvatske komore arhitekata