Na temelju članka 29. stavka 6. Statuta Hrvatske komore arhitekata Upravni odbor Hrvatske komore arhitekata je na svojoj 30. sjednici, održanoj 21. ožujka 2012. godine donio, a Skupština Hrvatske komore arhitekata na 8. izvanrednoj sjednici, održanoj 20. travnja 2012. godine, potvrdila              

PRAVILNIK
O OBLIKU I SADRŽAJU NATPISNE PLOČE
HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA I OVLAŠTENIH ARHITEKATA

I. Opća odredba

Članak 1.
(sadržaj pravilnika)

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik, sadržaj, izgled i način isticanja natpisne ploče Hrvatske komore arhitekata (dalje u tekstu: Komora).   

Ovim se Pravilnikom propisuje i oblik, sadržaj, izgled i način isticanja natpisne ploče ovlaštenih arhitekata koji poslove u skladu sa Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u graditeljstvu (u daljnjem tekstu: Zakon) i Statutom Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu: Statut Komore) obavljaju u samostalnom uredu, zajedničkom uredu ili projektantskom društvu.

2. Sadržaj natpisne ploče

Članak 2.
(natpisna ploča Komore)

Natpisna ploča Komore sadrži grb Republike Hrvatske, znak  Komore, te podatke o radnom vremenu Komore.

Članak 3.
(natpisna ploča samostalnog ureda)

Natpisna ploča samostalnog ureda ovlaštenog arhitekta sadrži: znak Komore, naziv “Ured
ovlaštenog/ovlaštene arhitekta/arhitektice,ime i prezime ovlaštenog/ovlaštene
arhitekta/arhitektice, akademski stupanj i sjedište ureda.

Naziv ureda ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst. 

Članak 4.
(natpisna ploča Zajedničkog ureda)

Natpisna ploča zajedničkog ureda sadržava: znak  Komore,  skraćeni naziv “zajedničkog  ureda”, imena i prezimena članova zajedničkog ureda, akademski stupanj i sjedište ureda. 

Naziv ureda ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst. 

Članak 5.
(natpisna ploča Projektantskog društva)

Natpisna ploča projektantskog društva kao javnog trgovačkog društva sadržava znak Komore,  skraćeni naziv projektantskog društva iz registracije trgovačkog suda,  mjesto i sjedište tvrtke.

Naziv društva ispisuje se većim slovima u odnosu na ostali tekst. 

3. Dvojezična ili višejezična natpisna ploča

Članak 6.
(dvojezična i višejezična natpisna ploča)

U slučaju isticanja dvojezične ili višejezične natpisne ploče u skladu sa Zakonom o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, dvojezična ili višejezična natpisna ploča ispisuje se na način da se tekst na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ispisuje na prvom mjestu.   

4. Izgled i isticanje natpisne ploče

Članak 7.
(izgled natpisne ploče)

Natpisna ploča Komore je pravokutnog oblika, dimenzija 530x360mm + 530x105mm (gornji dio s grbom Republike Hrvatske i podacima o radnom vremenu). Izrađena je od eloksiranog aluminija. Znak Komore je u sredini ploče, u vodoravnoj varijanti.

Natpisna ploča samostalnog ureda, zajedničkog ureda i projektanskog društva ispisuje se na
ploči pravokutnog oblika, dimenzija 250x100mm, u eloksiranom natur aluminiju ili graverske
plastike metaliziranog sjaja na kojoj su gravirani znak i slova u crnoj boji.
Na ploči je okomita varijanta znaka Komore. Naziv Ureda/Društva tiskan je u verzalu, font
helvetica bold 15% sužen.  Ime i prezime, titula i sjedište tiskaju se u kurentu, font helvetica
roman i bold 15% sužen, sve poravnato u lijevi blok.

Članak 8.
(isticanje natpisne ploče)

Natpisna ploča Komore mora biti istaknuta uz glavni ulaz u zgradu u kojoj je sjedište Komore sukladno Uredbi o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti.

Natpisnu  ploču  samostalnog ureda, zajedničkog ureda i projektantskog društva ovlašteni arhitekti dužni su istaknuti pored ulaza u zgradu u kojoj je smješten ured.     

Natpisna ploča  ne smije izgledom, veličinom ili oblikom imati reklamno obilježje. 

5. Isticanje natpisne ploče na zgradi koja je kulturno dobro

Članak 9.
(isticanje natpisne ploče na zgradi koja je kulturno dobro)

Izgled, mjesto isticanja i način postavljanja natpisne ploče na zgradi koja je kulturno dobro određuje se u skladu s propisima o zaštiti kulturnih dobara, uz obvezu pribavljanja prethodnog mišljenja tijela državne uprave, mjerodavnog za zaštitu kulturnih dobara prema mjestu gdje se kulturno dobro nalazi.

6. Završne odredbe

Članak 10.
(stupanje na snagu pravilnika)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavitit će se na web stranici Komore, Elektronskom glasilu Komore i/ili glasilu Komore.

Klasa: 960-05/12-01/05   
Ur. broj: 505-12-1
U Zagrebu, 20. travnja 2012. god.

_______________________________
Tomislav Ćurković, ovl. arh.
Predsjednik Hrvatske komore arhitekata