• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Pravilnik HKA o stručnom usavršavanju

Snimite Pravilnik o provedbi stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata
 

 

Na temelju članka 13. stavka 4. Statuta Hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“, broj 15/21) i Pravilnika o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje (“Narodne novine” 55/2020), Skupština Hrvatske komore arhitekata, na 3. virtualnoj sjednici održanoj 5. svibnja 2021. godine donijela je

 

PRAVILNIK O PROVEDBI STRUČNOG USAVRŠAVANJA

HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom o stručnom usavršavanju Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se oblici i organizacijski aspekti, način provođenja, načela, obveze i prava vezana uz provedbu stručnog usavršavanja, način praćenja i evidencije stručnog usavršavanja članova Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu: Komora), koji su obveznici stručnog usavršavanja kao i drugih zainteresiranih osoba radi kontinuiranog unapređivanja i stjecanja novih znanja, vještina i kompetencija a u svrhu razvoja struke.

(2) Stručno usavršavanje u svrhu ovog Pravilnika je usavršavanje i osposobljavanje nakon završetka formalnog obrazovanja i položenog stručnog ispita kojim obveznik stručnog usavršavanja unaprjeđuje postojeća i stječe nova znanja, vještine i kompetencije pohađanjem odnosno sudjelovanjem na različitim oblicima stručnog usavršavanja prema programu stručnog usavršavanja za koji je ishođena suglasnost ministarstva nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje (dalje u tekstu: Ministarstvo).

(3) Obveznik stručnog usavršavanja iz prethodnog stavka je član Komore, koji je dužan nakon položenog stručnog ispita u skladu sa zakonom kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje nadograđivati i usavršavati svoje znanje za obavljanje poslova prostornog uređena i gradnje.

(4) Nositelj Programa stručnog usavršavanja je Komora.

(5) Obveznik stručnog usavršavanja iz stavka (3) ovog članka dužan je u dvogodišnjem razdoblju ostvariti najmanje dvadeset školskih sati edukacije, od čega se deset školskih sati odnosi na poznavanje tehničke regulative, a deset na stručno područje, a sve prema programu stručnog usavršavanja donesenom uz prethodno ishođenu suglasnost Ministarstva (dalje u tekstu: Program SU).

(6) Sudionici stručnog usavršavanja, osim obveznika stručnog usavršavanja mogu biti i druge zainteresirane osobe .
(7) Razdoblje praćenja stručnog usavršavanja obveznika iz st. 3 ovog Pravilnika je dvogodišnje razdoblje stručnog usavršavanja.

 

Članak 2.

Izrazi koji se u ovom Pravilniku rabe u rodnom značenju su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Strategija i načela stručnog usavršavanja

Članak 3.

(1) Strategija stručnog usavršavanja je jačanje profesionalnih i stručnih kompetencija te trajnog i sustavnog rada na podizanju kvalitete obavljanja poslova prostornog uređenja i gradnje.

(2) Stručno usavršavanje provodi se u skladu s načelima dostupnosti, stručne osnovanosti izobrazbe, slobodnog izbora oblika i sadržaja stručnog usavršavanja prema Programu SU, kontinuirane evaluacije pružatelja/predavača stručne izobrazbe.

(3) Načelo dostupnosti izobrazbe provodi se na način:

 • da je pristup sadržajima i oblicima stručnog usavršavanja iz Programa dopušten svakoj osobi pod jednakim uvjetima, neovisno o stupnju edukacije, struci, članstvu u Komori ili strukovnoj organizaciji odnosno upisu na fakultet ili veleučilište
 • da se pojedini sadržaji i oblici stručnog usavršavanja mogu učiniti dostupnima i izvan sjedišta Komore i drugog provoditelja stručnog usavršavanja,
 • da se pristup pojedinim oblicima stručnog usavršavanja omogući i putem informatičke tehnologije odnosno putem on-line servisa.


(4) Načelo stručne osnovanosti izobrazbe uz istodobno prenošenje suvremenih svjetskih i vlastitih stručnih iskustava i dostignuća provodi se na način da:

 • je na Program stručnog usavršavanja ishođena prethodna suglasnost Ministarstva sukladno čl. 58 st. 2 Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ 78/15, 118/18 i 110/19)
 • se svim osobama koje su stekle i/ili mogu prenijeti suvremeno svjetsko i vlastito stručno iskustvo i dostignuće mora omogućiti da ista iskustva prenesu zainteresiranim polaznicima stručnog usavršavanja, pod uvjetima: da je svjetsko ili vlastito stručno iskustvo relevantno u smislu stručne osnovanosti, da je prijenos iskustva pripremljen na način koji zadovoljava odredbe ovoga Pravilnika te da postoji interes dovoljnog broja polaznika stručnog usavršavanja, kao i da se radi o osobama iz čl. 9 st. 1 alineja 4 Pravilnika o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje („Narodne Novine“ 55/2020) odnosno čl. 9. st. 2 istog Pravilnika.


(5) Načelo slobodnog izbora provodi se na način da:

 • svi sadržaji i opisi izobrazbe prema programima stručnog usavršavanja budu javno dostupni polaznicima stručnog usavršavanja, radi mogućnosti izbora
 • svi obveznici stručnog usavršavanja mogu birati sadržaje i oblike stručnog usavršavanja prema Programu koje će pohađati vodeći računa o zahtijevanom broju školskih sati edukacije iz čl. 1 st. 3 ovog Pravilnika.


(6) Načelo kontinuirane evaluacije pružatelja aktivnosti stručne izobrazbe (dalje u tekstu: predavača) provodi se na način da:

 • svakog predavača evaluiraju obveznici stručnog usavršavanja evaluacijskim postupkom koji se provodi u skladu s ovim Pravilnikom s ciljem utvrđivanja uspješnosti i kvalitete pružanja stručne izobrazbe obveznicima stručnog usavršavanja i drugim polaznicima stručnog usavršavanja
 • predavače evaluira i stručno osoblje Komore zaduženo za provedbu stručnog usavršavanja na dvogodišnjoj razini, a na temelju rezultata evaluacijskog postupka obveznika stručnog usavršavanja kao i drugih relevantnih pokazatelja vrsnoće.

 

Članak 4.

Sastavni dio ovog Pravilnika su i Programi stručnog usavršavanja Komore na koje su ishođene suglasnosti Ministarstva (dalje u tekstu: Program SU), a sukladno posebnom propisu kojim se uređuje stručno usavršavanje osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje.

 

Stručno usavršavanje

Članak 5.

(1) Stručnim usavršavanjem obveznik stručnog usavršavanja stječe nova stručna znanja, vještine i kompetencije odnosno unapređuje stečena stručna znanja, vještine i kompetencije potrebne za obavljanje poslova prostornog uređenja i gradnje, te za druge stručne, kontrolne i upravljačke poslove povezane s poslovanjem obveznika stručnog usavršavanja iz područja djelatnosti prostornog uređenja i gradnje ili koji su s djelatnosti prostornog uređenja i gradnje povezani na drugi način.

(2) Stjecanje odnosno unapređenje stručnih znanja, vještina i kompetencija rezultat je aktivnosti stručnog usavršavanja kojima pružatelji stručnog usavršavanja prenose obveznicima stručnog usavršavanja i drugim polaznicima stručnog usavršavanja znanja, vještine i kompetencije radi osposobljavanja te usavršavanja znanja, vještina i kompetencija obveznika stručnog usavršavanja za učinkovit rad u Europskom gospodarskom prostoru.

(3) Sadržaj stručnog usavršavanja Komore, definira se Programom stručnog usavršavanja iz čl. 1 st. 2 i 4 i čl. 4 a.

(4) Mogući oblici stručnog usavršavanja te rad članova Komore u stručnim tijelima, ostvarena stručna priznanja i/ili nagrade, rad na stručnim publikacijama i ostale aktivnosti, koji su sukladni područjima Programa stručnog usavršavanja na koji je prethodno dobivena suglasnost Ministarstva, navedeni su u prilogu I. ovog Pravilnika.

 

Članak 6.

Svrha stručnog usavršavanja je podizanje odnosno održavanje razine stručnih znanja svih polaznika stručnog usavršavanja zbog:

 • pravilnog i s propisima usklađenog obavljanja djelatnosti prostornog uređenja, projektiranja, stručnog nadzora, vođenja građenja te vođenja projekata te usvajanja suvremenih spoznaja i znanja iz područja prostornog uređenja i gradnje
 • pravilnog i s propisima te s poslovnim pravilima, običajima i praksom usklađenog obavljanja stručnih, kontrolnih i upravljačkih poslova povezanih s poslovanjem polaznika stručnog usavršavanja koji obavljaju djelatnost prostornog uređenja i gradnje ili koji su s djelatnosti prostornog uređenja i gradnje povezani na drugi način
 • održivog poslovanja pri obavljanju tih poslova
 • zadržavanja odnosno podizanja konkurentnosti.

 

Članak 7.

(1) Stručnim usavršavanjem se obveznicima stručnog usavršavanja osigurava praćenje promjena zakonodavne regulative iz područja prostornoga uređenja i gradnje kao i obnova i unapređenje temeljnih i naprednih znanja koja su stekli prethodnim formalnim učenjem.

(2) Oblici stručnog usavršavanja su skupovi edukativnih sadržaja koji se odnose na

 • regulatornu tematiku,
 • stručnu tematiku
 • poslovnu tematiku,

a mogu biti primjerice sudjelovanje na: kongresu, predavanju, seminaru, radionici, tečaju, on-line seminaru / webinaru, inozemnim ili tuzemnim stručnim ili stručno-znanstvenim skupovima, okruglim stolovima odnosno radionicama, rad u stručnim tijelima kao i drugi oblici stručnog usavršavanja predviđeni Programom i Prilogom I.

Sudionici stručnog usavršavanja

Članak 8.

(1) Komora za svoje članove i ostale zainteresirane osobe ustrojava, organizira i provodi stručno usavršavanje sukladno zakonu, posebnom propisu, Programu SU i ovom Pravilniku.

(2) Stručno usavršavanje namijenjeno je osobama iz članka 1 stavka 3 ovog Pravilnika, koje u zakonom uređenom području obavljaju poslove:

 • prostornog uređenja
 • projektiranja
 • stručnog nadzora građenja
 • projektantskog nadzora
 • vođenja građenja
 • upravljanja projektom gradnje
 • izrada elaborata za potrebe projekata
 • i druge stručne poslove u graditeljstvu i prostornom uređenju.


(3) Stručno usavršavanje namijenjeno je i osobama koje obavljaju druge stručne, kontrolne i upravljačke poslove povezane s poslovanjem obveznika stručnog usavršavanja u djelatnosti prostornog uređenja i gradnje, ili koji su s djelatnosti prostornog uređenja i gradnje povezani na drugi način.

(4) Polaznikom stručnog usavršavanja može biti i osoba koja nije položila stručni ispit te osoba koja ne obavlja poslove iz stavaka 2. ili 3. ovoga članka, kao zainteresirana osoba.

 

Članak 9.

(1) Komora vodi evidenciju stručnog usavršavanja za obveznike stručnog usavršavanja bez naknade, a može voditi evidenciju stručnog usavršavanja i za polaznike/zainteresirane osobe stručnog usavršavanja koji nisu članovi Komore, uz naknadu čiju visinu određuje Skupština Komore (dalje u tekstu: Evidencija SU).

 

Stručno osoblje Komore za provedbu stručnog usavršavanja

Članak 10.

(1) Stručno usavršavanje i osposobljavanje u skladu sa mjerodavnim zakonom i propisom te u skladu sa ovim Pravilnikom provode glavni tajnik Komore i stručni tajnik Komore kao stručno osoblje Komore za provedbu stručnog usavršavanja (dalje u tekstu: Stručno osoblje Komore).

(2) Stručno osoblje Komore provodi mjere za uspostavu i organizaciju stručnog usavršavanja, koordinira poslove stručnog usavršavanja, predlaže mjere za njegovo unaprjeđenje te obavlja i sve druge poslove potrebne za organizaciju i provedbu stručnog usavršavanja sukladno propisima iz prethodnog stavka.

(3) Stručno osoblje Komore za svoj rad po pojedinim temama i obvezama mogu surađivati i s drugim članovima Komore ili drugim osobama koji nisu članovi Komore.

 

Program stručnog usavršavanja i praćenje

Članak 11.

(1) Program stručnog usavršavanja i izobrazba koja se provodi u skladu s njim moraju biti stručno osnovani.

(2) Stručna osnovanost iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva da se sadržaj i oblik stručnog usavršavanja temelje na cjelinama koje se odnose na regulatorne, stručne i poslovne teme, tematike i područja koji su svi u vezi s obavljanjem poslova prostornog uređenja, projektiranja, stručnog nadzora i vođenja građenja, upravljanja projekata te drugih stručnih, kontrolnih i upravljačkih poslova povezanih s poslovanjem obveznika stručnog usavršavanja koji obavljaju djelatnost prostornog uređenja i gradnje ili koji su s djelatnosti prostornog uređenja i gradnje povezani na drugi način.

(3) Program SU mora biti utemeljen na suvremenim spoznajama i znanjima i sadržavati:

 • Tematsko područje: Tehničke regulative i
 • Tematsko područje: Stručno područje
 • Naziv edukacije
 • Kratki sadržaj edukacije
 • Mjesto odnosno način održavanja edukacije u slučaju edukacije primjenom informatičkih tehnologija
 • Ukupan broj školskih sati trajanja edukacije
 • Popis predavača odnosno voditelja uključenih u realizaciju Programa


(4) Programom iz prethodnog stavka mora biti predviđen obvezni dio stručnog usavršavanja u trajanju od najmanje 20 školskih sati u dvogodišnjem razdoblju, od čega najmanje 10 školskih sati iz područja tehničke regulative: područje A) Tehničke regulative kao i najmanje 10 sati iz ostalih stručnih područja: područje B) prostor i okoliš, područje C) Građenje, održiva gradnja i kontekst, područje D) Konstrukcije i tehnologije i područje E) Upravljanje.

(5) Predavači odnosno voditelji uključeni u realizaciju Programa moraju imati najmanje akademski naziv magistra odnosno magistra inženjera ili stručni naziv stručni specijalist inženjer, a predavači odnosno voditelji uključeni u realizaciju Programa u dijelu tehničke regulative osim navedenog uvjeta, moraju trajno raditi na izradi, primjeni ili provedbi tehničke regulative uključene u Program.

(6) Program iz stavka 1. ovoga članka izrađuju stručno osoblje Komore iz čl. 9 ovog Pravilnika, a usvaja Upravni odbor uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

 

Obveze obveznika stručnog usavršavanja

Članak 12.

(1) Obveznik stručnog usavršavanja iz čl. 1 st. 3 ovog Pravilnika dužan je u dvogodišnjem razdoblju ostvariti najmanje dvadeset školskih sati edukacije, od čega se deset školskih sati odnosi na poznavanje tehničke regulative, a deset na stručno područje.

(2) Sati edukacije iz prethodnog stavka ne mogu se prenositi i evidentirati u naredno dvogodišnje razdoblje.

(3) U slučaju nemogućnosti ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja kontinuirano u dvogodišnjem razdoblju zbog razloga propisanih posebnim propisom, obveznik stručnog usavršavanja dužan je Komori dostaviti odgovarajući dokaz o nemogućnosti ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja, radi unosa tih podataka u Registar o ispunjavanju obveze stručnog usavršavanja Ministarstva (dalje u tekstu: Registar Ministarstva).

(4) Neispunjavanje obveze stručnog usavršavanja iz st. (1) ovog članka bez opravdanog razloga propisanog posebnim propisom predstavlja povredu dužnosti člana Komore sukladno posebnom pravilniku Komore kojim se uređuje stegovni postupak.

 

Napredni program izobrazbe

Članak 13.

Napredni program izobrazbe jest program usavršavanja koji obveznicima stručnog usavršavanja osigurava usvajanje novih stručnih znanja, vještina i kompetencija u određenom području obavljanja poslova prostornog uređenja, projektiranja, stručnog nadzora i vođenja građenja, vođenja projekata te drugih stručnih, kontrolnih i upravljačkih poslova povezanih s poslovanjem polaznika stručnog usavršavanja koji obavljaju djelatnost prostornog uređenja i gradnje ili koji su s djelatnosti prostornog uređenja i gradnje povezani na drugi način.

 

Članak 14.

(1) Napredni program izobrazbe sastoji se od većeg broja povezanih oblika stručnog usavršavanja koji zajedno obvezniku stručnog usavršavanja daju naprednu izobrazbu u specifičnom području.

(2) Napredni program treba, osim uvjeta propisanih za programe stručnog usavršavanja, dodatno ispuniti i sljedeće uvjete:

 • dati cjelovitu naprednu izobrazbu za prepoznatljivo i definirano područje obavljanja poslova prostornog uređenja, projektiranja, stručnog nadzora i vođenja građenja, vođenja projekata te drugih stručnih, kontrolnih i upravljačkih poslova povezanih s poslovanjem obveznika stručnog usavršavanja koji obavljaju djelatnost prostornog uređenja i gradnje ili koji su s djelatnosti prostornog uređenja i gradnje povezani na drugi način
 • sadržavati oblike stručnog usavršavanja koji, sukladno područjima propisanim Programom stručnog usavršavanja, daju najmanje stručnu i regulatornu, a po potrebi i poslovnu komponentu znanja, vještina i kompetencija, u vezi s predmetom napredne izobrazbe.
 • sadržavati najmanje jedan oblik stručnog usavršavanja koji ima elemente inovativnog graditeljstva.


(3) Obveznicima stručnog usavršavanja koji su s uspjehom završili napredni program izdaje se potvrda o provedenom naprednom stručnom usavršavanju s iskazanom vrijednosti naprednog programa edukacije izraženom u školskim satima.

 

Organizacijski aspekti u vezi on-line stručnog usavršavanja

Članak 15.

(1) Stručno usavršavanje može se provoditi i bez fizičke prisutnosti obveznika stručnog usavršavanja predavanju, radionici, tečaju, seminaru i drugim oblicima stručnog usavršavanja ili provjeri stečenih znanja, primjenom informatičkih tehnoloških rješenja, koji podrazumijevaju određene oblike kontroliranih uvjeta.

(2) Pri provedbi stručnog usavršavanja primjenom informatičkih rješenja mora se osigurati jednaki ili povoljniji stupanj:

 • prenošenja znanja obveznicima stručnog usavršavanja
 • utvrđivanja identiteta obveznika stručnog usavršavanja
 • sigurnosti podataka koji se razmjenjuju
 • onemogućavanja zlorabe primjene informatičkih rješenja, kakav je osiguran i u slučaju fizičke prisutnosti obveznika stručnog usavršavanja nekom od sadržaja i oblika stručnog usavršavanja.

 

Članak 16.

(1) Stručno usavršavanje on-line podrazumijevaju učenje uz pomoć računala, interneta i ostalih tehničkih sredstava u minimalnom trajanju od 45 minuta – 1 školski sat.

(2) Stručno usavršavanje iz stavka 1. ovog članka mora biti organizirano ili vrednovano u okviru Programa stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata ili drugih nositelja, kao što su Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, Hrvatska komora inženjera strojarstva, druge strukovne organizacije, sveučilišta, veleučilišta i druge pravne osobe koje su dobile suglasnost Ministarstva na program stručnog usavršavanja.

 

Članak 17.

(1) Određeni oblik stručnog usavršavanja koji se održava ili je održan uživo može se audiovizualno snimiti i reproducirati na mrežnoj stranici Komore za potrebe stručnog usavršavanja, uz ishođenje suglasnosti sudionika takvog oblika usavršavanja za takvu objavu, a u skladu sa odredbama posebnog propisa koji uređuje zaštitu osobnih podataka.

(2) O uvjetima audiovizualnog snimanja kao i o postotku sadržaja snimke kojeg je potrebno pregledati i načinu provjere znanja, odlučuje stručno osoblje Komore.

 

Članak 18.

(1) Određeni oblici stručnog usavršavanja on-line mogu sadržavati provjeru znanja putem pisanog testa.

(2) Pod pisanim testom podrazumijeva se test prethodno odobren od strane stručnog osoblja Komore, koji kojem obveznik takvog oblika stručnog usavršavanja pristupa putem posebne aplikacije pod kontroliranim uvjetima te isti nakon završenog testiranja pohranjuje u aplikaciji.

(3) Da bi test, pisani ili elektronički, bio ocijenjen pozitivno, obveznik stručnog usavršavanja mora ispravno odgovoriti najmanje na 60% pitanja iz testa.

 

Uvjeti za provedbu stručnog usavršavanja

Članak 19.

Komora mora za provedbu stručnog usavršavanja osigurati:

 • odgovarajuće predavače koji ispunjavaju uvjete iz čl. 11 ovog Pravilnika za svaki sadržaj i oblik stručnog usavršavanja i po tematskim područjima iz čl. 11
 • odgovarajuću organizacijsku strukturu i ljudske resurse zadužene za organizacijska i tehnička pitanja provedbe stručnog usavršavanja
 • odgovarajući prostor, opremu i druga sredstava namijenjena provedbi stručnog usavršavanja ovisno o obliku u kojem se provodi određena edukacija
 • ishođenje suglasnosti Ministarstva na Program stručnog usavršavanja u propisanim rokovima i za propisano razdoblje praćenja ispunjavanje obveze stručnog usavršavanja i osposobljavanja obveznika stručnog usavršavanja.

 

Članak 20.

(1) Predavači uključeni u realizaciju Programa SU moraju biti stručne osobe arhitektonske ili srodne struke koje kumulativno ispunjavanju sljedeće uvjete:

 • da imaju najmanje akademski naziv magistra, odnosno magistra inženjera ili stručni naziv stručni specijalist inženjer, a za područje stručnog usavršavanja u dijelu tehničke regulative i da trajno rade na izradi, primjeni ili provedbi tehničke regulative
 • da imaju stručna i/ili specijalistička znanja za određeno područja iz čl. 11
 • da imaju sposobnosti provoditi stručno usavršavanje za određeni sadržaj i oblik stručnog usavršavanja na način propisan ovim Pravilnikom


(2) Ispunjavane uvjeta iz stavka (1) alineje prve, prije uvrštavanja u Program SU utvrđuje stručno osoblje Komore, te je predavač dužan na njihov zahtjev dostaviti kao dokaz svu potrebnu dokumentaciju u roku koji odredi Komora.

(3) Ispunjavanje uvjete iz stavka (1) alineje druge i treće ovog članka proizlazi iz evaluacije predavača koju provodi stručno osoblje Komore u skladu s ovim Pravilnikom.

(4) Osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz stavaka 1. ovoga članka, predavač po zahtjevu stručnog osoblja Komore mora pružiti i druge dokaze kojima dokazuje posjedovanje stručnih i/ili specijalističkih znanja u istom roku.

(5) U slučaju da predavač ne postupi sukladno odredbama stavaka (4) i (5) ovog članka ne može biti uvršten u Program SU.

 

Prijavljivanje na stručno usavršavanje

Članak 21.

(1) Komora je dužna putem mrežnih stranica učiniti dostupnim pisana pravila o načinu provedbe Programa i drugih obveza u skladu s odredbama ovoga Pravilnika (dalje u tekstu: pisana pravila o provedbi Programa SU).

(2) Pisanim pravilima o provedbi Programa SU iz prethodnog stavka određuje se način prijave obveznika stručnog usavršavanja i drugih polaznika koji žele sudjelovati na pojedinom obliku stručnog usavršavanja Komore.

(3) Pisanim pravilima o provedbi Programa SU određuje se i način prijave predavača za uvrštavanje u Program SU.

 

Članak 22.

Komora je dužna u provedbi edukacija iz Programa SU:

 • Provjeriti identitet obveznika stručnog usavršavanja koji pohađa edukaciju;
 • Voditi evidenciju provedenih edukacija stručnog usavršavanja
 • Učiniti dostupnim program edukacije koji uključuje raspored edukacije, vrijeme i mjesto održavanja, broj školskih sati i popis predavača s njihovim životopisima te edukacijske materijale ovisno o obliku i sadržaju edukacije.

 

Izdavanje potvrda odnosno certifikata, izvoda iz evidencije

Članak 23.

(1) Komora vodi evidenciju o stručnom usavršavanju iz čl. 9 ovog Pravilnika.
(2) Ministarstvo vodi Registar o ispunjavanju obveze stručnog usavršavanja svih obveznika stručnog usavršavanja.
(3) O završenom stručnom usavršavanju odnosno o pohađanju sadržaja i oblika stručnog usavršavanja, obveznicima stručnog usavršavanja Komora izdaje potvrde odnosno certifikate.
(4) Komora će u roku od 8 (osam) dana po završetku pojedinog oblika edukacije iz Programa SU registrirati stručno usavršavanje za svakog pojedinog polaznika edukacije, koji je obveznik stručnog usavršavanja, u Registar Ministarstva.
(5) U slučaju da je član Komore, koji je obveznik stručnog usavršavanja, sudjelovao na stručnom usavršavanju druge strukovne organizacije, sveučilišta, veleučilišta ili druge pravne osobe koja ima suglasnost Ministarstva na program stručnog usavršavanja, dužan je Komori dostaviti certifikat o završenom stručnom usavršavanju i osposobljavanju u svrhu vođenja evidencije o stručnom usavršavanju.
(6) Svi podaci o izdanim potvrdama i certifikatima evidentiraju se u evidenciji SU koji vodi Komora, a za obveznike stručnog usavršavanja i u Registru iz stavka (2) ovog članka.
(7) Obveznici stručnog usavršavanja mogu ovlastiti Komoru da javno objavi podatke iz evidencije o njihovom stručnom usavršavanju. Za podatke koji su javno objavljeni, Komora može izdati i službeni izvod iz evidencije.
(8) Obveznik stručnog usavršavanja može podatke o izdanim potvrdama odnosno certifikatima objaviti na svojim web stranicama uz svoje osobne reference.

 

Članak 24.

(1) Potvrda odnosno Certifikat iz članka 23 stavka (2) ovog Pravilnika obvezno sadrži slijedeće podatke:

 • naziv i logotip Komore
 • ime, prezime i OIB obveznika
 • naziv i datum održavanja edukacije koju je osoba pohađala
 • vrijednost edukacije izraženu u školskim satima odvojeno za stručno područje i za području tehničke regulative
 • broj isprave i datum izdavanja i
 • potpis sobe odgovorne za provedbu programa i pečat Komore.


(2) Komora nakon pohađanja stručnog usavršavanja obvezniku stručnog usavršavanja na njegov zahtjev izdaje Potvrdu s iskazanom vrijednosti edukacije izraženom u školskim satima za dvogodišnje razdoblje zasebno za svako tematsko područje stručnog usavršavanja.

 

Suradnja sa strukovnim organizacijama, sveučilištima, veleučilištima i drugim pravnim osobama koje provode stručno usavršavanje

Članak 25.

(1) Komora u provedbi komorskog sustava stručnog usavršavanja može surađivati i s drugim zainteresiranim strukovnim organizacijama, sveučilištima, veleučilištima i drugim pravnim osobama koje provode stručno usavršavanje.

(2) Pretpostavka za suradnju s pravnim osobama iz stavka 1. ovoga članka je komplementarnost sadržaja i stručne razine predloženih programa stručnog usavršavanja.

(3) Postupak utvrđivanja komplementarnosti sadržaja i stručne razine programa stručnog usavršavanja provodi stručno osoblje Komore.

 

Pripremni program za polaganje stručnog ispita

Članak 26.

(1) U svrhu pripreme kandidata za polaganje stručnog ispita Komora može provoditi pripremni program.

(2) Sadržaj pripremnog programa za polaganje stručnog ispita mora odgovarati ispitnom programu koji je propisalo ministarstvo nadležno za graditeljstvo i prostorno uređenje.

(3) Pripremni program za polaganje stručnog ispita ne smatra se Programom stručnog usavršavanja niti stručnim usavršavanjem u smislu odredbi ovog Pravilnika.

 

Prijelazne i završne odredbe

Članak 27.

(1) Nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika Komora nastavlja s provođenjem Programa stručnog usavršavanja prema ishođenoj suglasnosti Ministarstva Klasa: 011-01/19-01/143, urbr. 531-04-19-4 od 25.11.2019. do 31.12.2021. godine.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik Hrvatske komore arhitekata o stručnom usavršavanju od 13. prosinca 2019.

 

Članak 28.

(1) Praćenje stručnog usavršavanja obveznika stručnog usavršavanja prema u smislu odredbi ovog Pravilnika započinje 01.01.2021.

 

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se na mrežnoj stranici Komore.

Klasa: 350-01/21-03/02
Urbroj: 505-01-21-7

Zagreb, 5. svibnja 2021.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata

Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh., v.r.

 

 

PRAVILNIK O PROVEDBI STRUČNOG USAVRŠAVANJA
HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA
PRILOG I – mogući oblici stručnog usavršavanja

 

 

Oblici stručnog usavršavanja mogu obuhvaćati sudjelovanje na:

Naziv broj sati
- kongresu prema programu
- predavanju prema programu
- seminaru prema programu
- radionici prema programu
- tečaju prema programu
- on-line seminaru / webinaru prema programu
- provjeri stečenih znanja, vještina i kompetencija prema programu
- sudjelovanju na inozemnim stručnim skupovima
/ uz predočenje potvrde
prema programu
- organizaciji stručnog skupa / rad u organizacijskom odboru    5h
- predavanju na stručnim skupovima / tuzemno 3h
- predavanju na stručnim skupovima / inozemno 4h
- rad u inozemnim stručnim tijelima 5 – 10 h, ovisno o vrsti posla
 
Rad u tijelima HKA
Predsjednik 10h godišnje
Rad u ostalim izvršnim tijelima 5h godišnje
 
Rad u tijelima UHA
Predsjednik 10h godišnje
Predsjednik područnog Društva 10h godišnje
Ostala izvršna tijela 5h godišnje
 
Aktivan rad u povjerenstvima
Ministarstva, jednokratno
5h
Aktivan rad u povjerenstvima inozemnih
stručnih tijela, jednokratno
5h
 
Stručna Publikacija (autor ili koautor) 5h
Stručni članak (autor ili koautor) 2h
 
Godišnja nagrada UHA 10h
Godišnja nagrada HKA 10h
Godišnja nagrada Vladimir Nazor 10h
Velika nagrada Salona arhitekture 10h
Ostale tuzemne strukovne nagrade 5h
Strukovna nagrada u inozemstvu 10h
Strukovno priznanje u inozemstvu 5h
 
Sudjelovanje na arhitektonsko, arhitektonsko-urbanističkim i urbanističkim natječajima
1. nagrada 5h
2. nagrada 4h
3. - 5. nagrada 3h
Priznanja 2h
 
Stručno putovanje (ako nije u organizaciji HKA) – uz predočenje itinirera
- kao vodič / organizator 5h
- kao sudionik 2h
 
Izložbe
- kao sudionik, uz predočenje kataloga 5h
- kao posjetitelj, uz predočenje ulaznice 1h