Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o upisima u imenik i stručne smjerove ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata

Na temelju članka 38. stavak (2) al. 1 Statuta („Narodne novine“ broj 64/09, 131/10, 81/13 ) Skupština Hrvatske komore arhitekata, na  svojoj 5. sjednici, održanoj 13. 12. 2013. godine, donijela je

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISIMA U IMENIK I STRUČNE SMJEROVE OVLAŠTENIH ARHITEKATA HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

Članak 1.
U  Pravilniku o upisima u imenik i stručne smjerove ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata Klasa: 960-05/10-01/17, Ur. broj: 505-10-1, od 15. prosinca 2010. godine i u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima u imenik i stručne smjerove Hrvatske komore arhitekata Klasa: 960-05/13-01/03, Ur. Broj: 505-13-1 od 27. lipnja 2013. godine

U članku 2. stavku (1) iza al. 1 dodaje se nova alineja koja glasi:
„- Imenik stranih ovlaštenih arhitekata HKA,“.

Članak 2.
U članku 5. stavku (1) brišu se riječi: „i u Imenik stranih ovlaštenih arhitekata“

U članku 5. briše se stavak (2).

U članku 5. dosadašnji stavci (3), (4) i (5) postaju stavci (2), (3) i (4).

Članak 2.
Iza članka 7. dodaje se podnaslov i članci 7.a i 7.b koji glase:

„Upis u imenik stranih ovlaštenih arhitekata HKA

Članak 7.a
(1) Zahtjev za upis u Imenik stranih ovlaštenih arhitekata HKA podnosi se Komori.

(2) O ispunjavanju uvjeta za upis u Imenik stranih ovlaštenih arhitekata HKA, odlučuje Odbor za upis u skladu s uvjetima koji su propisani Zakonom, posebnim Zakonom i Statutom Komore.

(3) Obrazac zahtjeva za upis nalazi se u prilogu ovoga Pravilnika i objavljen je na internetskoj stranici Komore.

Članak 7.b
(1) Zahtjevu za upis u Imenik stranih ovlaštenih arhitekata HKA, podnositelj zahtjeva prilaže slijedeće:

  1. dokaz o državljanstvu, u koju svrhu se priznaje preslika važećeg osobnog

dokumenta, iz kojeg je razvidno državljanstvo ili potvrda o državljanstvu izdana u
matičnoj državi,

  1. dokaz  o prijavljenom prebivalištu na teritoriju Republike Hrvatske,
  2. dokaz  o poslovnoj sposobnosti,
  3. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti,
  4. dokaz - rješenje Hrvatske komore arhitekata o priznavanju inozemne stručne

kvalifikacije za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u
svojstvu odgovorne osobe,

  1. dokaz o nekažnjavanju,
  2. dokaz  da je dostojan za obavljanje arhitektonske djelatnosti,
  3. dokaz o plaćenoj upisnini,
  4. dokaz o poznavanju hrvatskog jezika izdan od licenciranog učilišta prema

zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, minimalno stupanj B2
(samostalni korisnik), osim ako je jezik dodiplomske izobrazbe bio hrvatski

(2) Dokumente iz stavka (1) alineja 1. arhitekt je dužan Komori dostaviti u običnoj preslici,  a ostale dokumente podnosi u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.“

Članak 3.
Iza članka 15. briše se podnaslov: „Evidencije stranih ovlaštenih osoba” i zamjenjuje se sa podnaslovom:

„Upis u evidenciju odobrenja za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe izdanih stranim ovlaštenim osobama“

Članak 4.
Članak 16. mijenja se i glasi:

„(1) Strana ovlaštena osoba arhitektonske struke može u Republici Hrvatskoj na privremenoj ili povremenoj osnovi pružati usluge, bilo kao osoba zaposlena kod određenog poslodavca iii osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, u skladu s uvjetima propisanim posebnim Zakonima.

(2) Privremena i povremena priroda pružanja usluga iz stavka (1) ovoga članka procjenjuje se prema okolnostima pojedinog slučaja uzimajući u obzir trajanje, učestalost, pravilnost i kontinuitet u pružanju usluga.“

Članak 5.
Iza članka 16. dodaju se novi članci 16.a, 16.b, 16.c, 16.d, 16.e, koji glase:

„Članak 16.a

(1) Strana ovlaštena osoba arhitektonske struke dužna je prije početka obavljanja prve usluge projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe, prijaviti se Komori podnošenjem pisane izjave prema propisanom obrascu , koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

(2) Strana ovlaštena osoba arhitektonske struke može podnijeti prijavu za privremeno ili povremeno obavljanje profesije pod pretpostavkom da i dalje nastavlja obavljati profesionalnu djelatnost u zemlji podrijetla.

(3) Izjava iz stavka (1) ovoga članka:
a)         podnosi se prije početka prvog pružanja usluga u Republici Hrvatskoj,
b)         podnosi se za svaku godinu u kojoj podnositelj namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge arhitektonske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

(4) Uz izjavu iz stavka (3) ovoga članka podnositelj prilaže sljedeće dokumente:
– dokaz o državljanstvu,
– potvrdu o poslovnom nastanu za obavljanje arhitektonske djelatnosti u državi članici,
– potvrdu o nekažnjavanju,
– dokaze o formalnoj osposobljenosti i dokaz o stručnoj kvalifikaciji,
– dokaz da je kandidat obavljao profesiju o kojoj je riječ najmanje dvije godine tijekom
desetgodišnjeg razdoblja, u slučaju da profesija u državi poslovnog nastana nije regulirana
– dokaz da je kandidat osiguran od profesionalne odgovornosti, uključujući Mišljenje brokera
o valjanosti police osiguranja u Republici Hrvatskoj

(5) Dokument iz stavka (4) alineja 4. arhitekt prilaže u ovjerenoj preslici uz koje prilaže ovjereni prijevod na hrvatski jezik sačinjen od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača, a ostale dokumente dužan je Komori dostaviti u u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.

Članak 16.b

(1) Odbor za upis odlučuje o ispunjavanju uvjeta za izdavanje Odobrenja za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe stranim ovlaštenim osobama u skladu s uvjetima propisanim Zakonom i Statutom.

(2) Komora je dužna, na temelju podnesene izjave iz članka 16a ovoga Pravilnika, u roku od 30 dana od dana uredno podnesene izjave s potpunom dokumentacijom izdati rješenje.

(3) Ako Komora u roku iz stavka (2) ovoga članka ne donese rješenje podnositelj može započeti povremeno, odnosno privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe, i ove poslove obavljati do donošenja rješenja kojim se utvrđuje da ne ispunjava propisane uvjete.

(4) Protiv rješenja iz stavka (2) ovoga članka žalba se podnosi nadležnom ministarstvu.

(5) Rješenje iz stavka (1) ovoga članka upisuje se u Evidenciju stranih osoba arhitektonske struke za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/iii stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe Komore.

Članak 16.c

(1) Rješenje kojim se utvrđuje da podnositelj ispunjava propisane uvjete za povremeno, odnosno privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe, važi godinu dana od dana njegova izdavanja.

(2) Važenje rješenja iz stavka (1) ovoga članka može se na zahtjev podnositelja kojoj je izdano produžiti za godinu dana.

(3) Uz zahtjev za produženje važenja rješenja iz stavka (2) ovoga članka prilaže se dokaz da je podnositelj osiguran od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe, mogao počiniti investitoru ili trećim osobama. 

(4) Akt o produženju važenja rješenja iz stavka (2) ovoga članka, odnosno o odbijanju zahtjeva za produženje upisuje se u evidenciju odobrenja za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe izdanih stranim ovlaštenim osobama.

Članak 16.d

Strana ovlaštena osoba gubi mogućnost pružanja usluge obavljanja arhitektonske djelatnosti privremeno/povremeno u Republici Hrvatskoj, te nema pravo ostati privremeno registrirana ako:

a) uspostavi poslovni nastan za obavljanje arhitektonske djelatnosti u Republici Hrvatskoj, ili

b) ako joj je sukladno odluci nadležnog tijela u državi članici poslovnog nastana ukinuto pravo poslovnog nastana u toj državi ili joj je makar privremeno zabranjeno obavljanje te profesije u toj državi.

Članak 16.e

(1) Strana ovlaštena osoba arhitektonske struke poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe, obavlja pod strukovnim nazivom države iz koje dolazi, ako takav naziv postoji u toj državi.

(2) Strukovni naziv se navodi na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika države poslovnog nastana na način da se izbjegne moguća zamjena sa strukovnim nazivom u Republici Hrvatskoj.

(3) U slučaju da u državi članici poslovnog nastana ne postoji strukovni naziv, strana osoba je dužna navesti naziv koji je stekla nakon završetka formalnog obrazovanja na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika države članice EU ili treće države.

Članak 6.
Iza članka 16.e dodaje se podnaslov: „Evidencija odobrenja za rad izdanih stranim arhitektima“

Članak 7.
Članak 17. mijenja se i glasi:

¨(1) Fizička osoba koja u stranoj državi, nečlanici Europske unije ima pravo obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe (u daljnjem tekstu: strana ovlaštena osoba), može u Republici Hrvatskoj obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe, ako je na arhitektonsko – urbanističkom natječaju (u skladu s Pravilnikom o natječajima) stekla pravo na izvedbu natječajnog rada, pod uvjetom da dobije odobrenje Komore.

(2) Strana ovlaštena osoba može u Republici Hrvatskoj obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe, ako ju je Vlada Republike Hrvatske pozvala da izradi projekt od posebnog kulturnog značaja, pod uvjetom da dobije odobrenje Komore.

(3) Odobrenje za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora u svojstvu odgovorne osobe iz stavka (1) i (2) ovoga članka može se dati, pod pretpostavkom uzajamnosti, stranoj ovlaštenoj osobi, ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu sa Zakonom. Pretpostavka uzajamnosti ovoga stavka ne primjenjuje se na stranu ovlaštenu osobu koja je državljanin države članice Svjetske trgovinske organizacije.“

Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKA SK 04/05/13122013
Klasa:      960-05/13-01/11
Ur. broj:   505-13-1
U Zagrebu, 13. prosinca 2013.

________________________________

         Tomislav Ćurković, ovl. arh.,
predsjednik Hrvatske komore arhitekata