Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima u Imenik i stručne smjerove ovlaštenih arhitekata

Na temelju članka 38. stavak 2. točka 1. Statuta („Narodne novine“ broj 64/09, 129/10) Skupština Hrvatske komore arhitekata, na  svojoj 04. izvanrednoj sjednici, održanoj 27. lipnja 2013. godine, donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA  O UPISIMA U IMENIK I STRUČNE SMJEROVE OVLAŠTENIH ARHITEKATAHRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

Članak 1.
U članku 2. stavku (1) iza al. 8 dodaje se nova alineja koja glasi:
„- Evidenciju odobrenja za rad izdanih stranim arhitektima,“

U članku 2. stavku (1) al. 9 briše se riječ „jednokratno“ i zamjenjuje se riječju: „privremeno“.

U članku 2. stavku (1) iza al. 9 dodaju se nove al. koje glase:
„- Evidencija odobrenja za povremeno ili privremeno obavljanje poslova izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja u svojstvu odgovorne osobe izdanih stranim ovlaštenim osobama,“

„- Evidencija osoba kojima se priznaje inozemna stručna kvalifikacija.“

U članku 2. stavak (2) briše se.

U članku 2. stavku (4) iza riječi: „ovlašteni“ dodaje se riječ: „arhitekti“

Članak 2.
U članku 5. stavku (1) iza riječi „Komore“ dodaju se riječi: „i u Imenik stranih ovlaštenih arhitekata“

U članku 5. stavku (1) al. 8 briše se.

U članku 5. dodaje se stavak (2) koji glasi:

„(2) Strana ovlaštena osoba iz druge države članice Europske unije koja u Republici Hrvatskoj namjerava trajno obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom „ovlašteni arhitekt“ ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. podstavak 4., 5. i 6. ovoga članka dokazuje rješenjem Komore o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe.“

U članku 5. dosadašnji stavci (2), (3) i (4) postaju stavci (3), (4) i (5).

Članak 3.
U članku 8. stavku (3) al. 2 i 3 brišu se.

U članku 8. stavku (5) briše se broj „3“ i zamjenjuje se brojem „8“.

Članak 4.
U članku 9. stavku (3) al. 2 i 3 brišu se.

Članak 5.
U članku 10. stavku (2) briše se broj „3“ i zamjenjuje se s brojem „10“.

Članak 6.
U članku 12. stavku (2) briše se broj „4“ i zamjenjuje se s brojem „12“.

Članak 7.
U članku 13. stavku (3) al. 2 i 3 brišu se.

U članku 13. stavku (5) briše se broj „5“ i zamjenjuje se s brojem „8“.

Članak 8.
U članku 14. stavku (3) al. 2 i 3 brišu se.

Članak 9.
U članku 15. stavku (2) briše se broj „6“ i zamjenjuje se s brojem „10“.

Članak 10.
Članak 16. mijenja se i glasi:

„(1) Odbor za upis Komore daje odobrenje za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe stranim ovlaštenim osobama, državljanima članica EU, te vodi evidenciju odobrenja.

(2) Postupak iz stavka 1. ovoga članka provodi se sukladno Pravilniku o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

(5) Odobrenje za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora u svojstvu odgovorne osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se dati, pod pretpostavkom uzajamnosti, stranoj ovlaštenoj osobi, ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu sa Zakonom. Pretpostavka uzajamnosti ovoga stavka ne primjenjuje se na stranu ovlaštenu osobu koja je državljanin države članice Svjetske trgovinske organizacije.

(3) Fizička osoba koja u stranoj državi, nečlanici Europske unije, ima pravo obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe (u daljnjem tekstu: strana ovlaštena osoba), može u Republici Hrvatskoj obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe, ako je na arhitektonsko – urbanističkom natječaju (u skladu s Pravilnikom o natječajima) stekla pravo na izvedbu natječajnog rada, pod uvjetom da dobije odobrenje Komore.

(4) Strana ovlaštena osoba može u Republici Hrvatskoj obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe, ako ju je Vlada Republike Hrvatske pozvala da izradi projekt od posebnog kulturnog značaja, pod uvjetom da dobije odobrenje Komore.“

Članak 11.
U članku 17. stavku (1) briše se riječ: „jednokratno“ i zamjenjuje se riječju: „privremeno“.

U članku 17. stavku (2) briše se riječ: „jednokratno“ i zamjenjuje se riječju: „privremeno“.

Članak 12.
U članku 23. stavku (2). brišu se riječi „predsjednik Komore“ i zamjenjuje se riječima:„Odbor za upis“.

Članak 13.
U članku 24. stavku (1). brišu se riječi „predsjednik Komore“ i zamjenjuje se riječima:„Odbor za upis“.

U članku 24. stavku (5). brišu se riječi „predsjednik Komore“ i zamjenjuje se riječima:„Odbor za upis“.

Članak 14.
Članak 33. briše se.

Članak 15.
U članku 34. dodaje se stavak (1) koji glasi:

„(1) Uvjet o položenom stručnom ispitu iz članka 5. stavak 1. točke 7. ovog Pravilnika, ne odnosi se na arhitekte unutarnje arhitekture i krajobrazne arhitekte.“

U članku 34. dosadašnji stavak (1) postaje stavak (2).

Članak 16.
U članku 35. stavak 1. briše se.

U članku 35. stavak (2) mijenja se i glasi:

„(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.“


Klasa:      960-05/13-01/03                    
Ur. broj:    505-13-1                          
U Zagrebu, 27. lipnja 2013.                       

________________________________

         Tomislav Ćurković, ovl. arh.,
predsjednik Hrvatske komore arhitekata