• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Pravilnik o uvjetima za privremeno ili povremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

Snimite Pravilnik o uvjetima i postupku za privremeno ili povremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija
 

 

Na temelju članka 73. stavka 3. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (“Narodne novine”, broj 78/15, 118/18, 110/19), članka 20. stavka 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 78/15, 114/18. i 110/19.) i članka 13. stavak 4. podstavak 7. Statuta Hrvatske komore arhitekata (“Narodne novine” broj 15/2021) uz prethodnu suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Klasa: 011-01/21-01/54 Urbroj: 531-01-21-3 od 30. ožujka 2021. g. Skupština Hrvatske komore arhitekata na 3. virtualnoj sjednici, održanoj 5. svibnja 2021. godine, donijela je

 

Pravilnik o uvjetima i postupku za
privremeno ili povremeno pružanje usluga
te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i postupak izdavanja potvrde ovlaštenim fizičkim osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom pojasu (u daljem tekstu: EGP) koje u Republici Hrvatskoj žele na privremenoj ili povremenoj osnovi obavljati poslove regulirane profesije ovlaštenog arhitekta odnosno ovlaštenog arhitekta urbanista.

(2) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i postupak za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija državljanima država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom pojasu i Švicarske konfederacije (u daljnjem tekstu: država članica EGP-a) te državljana trećih zemalja koji u Republici Hrvatskoj žele obavljati poslove regulirane profesije arhitekt odnosno poslove projektiranja, stručnog nadzora građenja, vođenja građenja ili voditelja projekta.

(3) Na postupke iz stavaka (1) i (2) ovog članka primjenjuju se propisi kojima se uređuju: regulirane profesije i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija te poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje (u daljnjem tekstu: mjerodavni poseban propis), kao i Direktive 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija od 7. rujna 2005. (Sl L255,30.09.2005.) kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija (u daljnjem tekstu: Direktiva 2005/36/ EZ i Direktiva 2013/55/EU).

(4) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se na muški i na ženski rod.

Članak 2.

(1) Odredbe ovog Pravilnika, u skladu sa mjerodavnim propisima primjenjuju se na:
• državljane država ugovornica EGP-a koji su stručne kvalifikacije stekli u državi ugovornici EGP-a
• državljane trećih zemalja koji su stručne kvalifikacije stekli u državi EGP-a
• državljane trećih zemalja i državljane država ugovornica EGP-a koji su stručne kvalifikacije stekli izvan država EGP-a odnosno u trećoj zemlji

Članak 3.

(1) Minimalni uvjeti osposobljavanja arhitekata, odstupanja od uvjeta za osposobljavanje kao i stečena prava specifična za arhitekte propisani su Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Smatra se da pojedinac, koji je u državi ugovornici EGP-a u skladu s propisima stekao profesionalni naziv „arhitekt“ i ovlašten ga je rabiti, na temelju iskazanih dosega iznimne kvalitete u arhitekturi, ispunjava uvjet za obavljanje poslova iz članka 1. Kao dokaz o tome da je riječ o djelatnosti arhitekta, u postupku priznavanja profesionalne kvalifikacije prihvaća se rješenje države članice EGP-a u kojoj je pojedinac stekao profesionalni naziv.

 

II. UVJETI I POSTUPAK ZA IZDAVANJE POTVRDE ZA PRUŽANJE USLUGA ARHITEKTONSKE STRUKE NA PRIVREMENOJ ILI POVREMENOJ OSNOVI

Članak 4.

(1) Ovlaštena fizička osoba arhitektonske struke iz države ugovornice EGP-a koja u Republici Hrvatskoj na privremenoj ili povremenoj osnovi želi obavljati poslove prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe ima pravo pružati te usluge bilo kao osoba zaposlena kod određenog poslodavca bilo kao osoba koja obavlja samostalnu djelatnosti, a pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i mjerodavnim propisom.

(2) Pravo na obavljanje poslova iz prethodnog stavka i Republici Hrvatskoj na privremenoj ili povremenoj osnovi ovlaštena strana fizička osoba ostvaruje ako:
• stručnu kvalifikaciju stekla u državi članici EGP-a ili ju je stekla u trećoj državi, ali joj je stečena stručna kvalifikacija već priznata od države članice EGP-a
• ima poslovni nastan u državi ugovornici EGP-a i dalje nastavlja obavljati profesionalnu djelatnost u državi ugovornici EGP-a
• ako je u jednoj ili više država ugovornica EGP-a obavljala istu reguliranu profesiju u propisanom trajanju
• ako je osigurana od profesionalne odgovornosti sukladno mjerodavnom propisu i ovom Pravilniku
• ako uz izjavu iz stavka (3) ovog članka dostavi dokumentaciju i podatke propisane ovim Pravilnikom.

(3) Ovlaštena strana fizička osoba iz stavka (1) ovog članka koja prvi put želi obavljati poslove na privremenoj ili povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj dužna je prije početka prvog posla o tome izvijestiti Komoru u pisanom ili elektroničkom obliku, na propisanom obrascu objavljenom na mrežnim stranicama Komore, kojoj mora priložiti dokumentaciju iz članka 5. ovog Pravilnika.

(4) Prilikom podnošenja prve izjave iz prethodnog stavka, Komora u skladu s odredbama posebnog propisa provodi postupak provjere inozemne stručne kvalifikacije podnositelja izjave i o tome izdaje potvrdu za razdoblje od godinu dana.

(5) Provjera iz prethodnog stavka ovog članka ne odnosi se na arhitekte koji će u Republici Hrvatskoj obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i posjeduju dokaz o formalnoj osposobljenosti naveden u točki 5.7.1. Priloga V i točki 6. Priloga VI Direktive 2005/36/EZ i Direktive 2013/55/ EU.

(6) U postupku provjere inozemne stručne kvalifikacije iz stavka (4) ovog članka uspoređuje se dokumentacija o inozemnim stručnim kvalifikacijama podnositelja izjave sa stručnim kvalifikacijama koje su u RH propisane kao uvjet za obavljanje odgovarajuće regulirane profesije arhitektonske struke, uz odgovarajuću primjeni odredbi ovog Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

(7) Potvrda iz stavka (4) ovog članka upisuje se u odgovarajuću evidenciju Komore.

(8) Nakon završenog postupka provjere strane stručne kvalifikacije, strana ovlaštena osoba arhitektonske struke obavlja poslove prostornog uređenja, odnosno poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koji ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

(1) Uz prvu izjavu iz članka 4. stavka (3) ovog Pravilnika, podnositelj izjave dužan je priložiti dokumentaciju kako slijedi:
• dokaz o državljanstvu (preslika važeće putovnice, preslika osobne iskaznice i/ili potvrda o državljanstvu)
• dokaz o poslovnom nastanu u državi EGP-a odnosno potvrda kojom se potvrđuje da u državi ugovornici EGP-a obavlja poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja odnosno poslove prostornog uređenja u svojstvu odgovorne osobe arhitektonske struke
• dokaz o stručnim kvalifikacijama potrebnim za obavljanje odgovarajućih profesionalnih poslova arhitektonske struke
• dokaz kojim se potvrđuje da mu pravo na obavljanje profesionalnih poslova nije privremeno ili trajno oduzeto
• dokaz da je u drugoj državi ugovornici EGP-a osiguran od profesionalne odgovornosti za štetu, primjereno vrsti i stupnju opasnosti, a koje osiguranje ili jamstvo mora biti jednakovrijedno ili bitno usporedivo s obzirom na namjenu ili pokriće koje se osigurava
• dokaz o dodatnom osiguranju u slučaju da osiguranje nije jednakovrijedno, za pokriće nepokrivenih aspekata postojećeg osiguranja (osigurani rizik, osigurana gornja granica jamstva, moguća isključenja iz pokrića)
• dokaz o uplati administrativne naknade u iznosu propisanom Odlukom o administrativnim naknadama Komore

(2) Ako se u državi iz koje dolazi strana ovlaštena osoba poslovi prostornog uređenja, odnosno poslovi projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja obavljaju bez posebnog ovlaštenja ili ako obrazovanje i stručno osposobljavanje koje dovode do te profesije nisu regulirani, umjesto dokaza iz stavka (1) podstavka 3. ovog članka uz izjavu se prilaže dokaz da je podnositelj izjave profesionalne poslove obavljao u državi ugovornici EGP-a u punom ili nepunom radnom vremenu istovjetnog ukupnog trajanja najmanje godinu dana u posljednjih deset godina.

(3) Po potrebi druge podatke i dokumentaciju koja može biti od važnosti i/ili je potrebna za provjeru stručnih kvalifikacija podnositelja izjave.

(4) Izjava iz članka 4. stavka (3) ovog Pravilnika podnosi se za svaku godinu u kojoj podnositelj namjerava privremeno ili povremeno obavljati poslove projektirana i/ili stručnog nadzora građenja odnosno poslove prostornog uređenja, na propisanom obrascu objavljenom na mrežnim stranicama Komore.

(5) Prilikom podnošenja izjave za novo i/ili naredno razdoblje od godinu dana, podnositelj izjave dužan je dostaviti samo dokumentaciju odlučnu za ocjenu bitnih promjena okolnosti na temelju kojih je izdana potvrda iz članka 4 stavka (4) ovog Pravilnika, a po uputi službene osobe Komore.

(6) Dokumente iz stavka (1) ovog članka predaju se u prijevodu na hrvatski jezik i preslikama, a original dokumenta samo na traženje službene osobe.

(7) Potvrda kojom se utvrđuje da podnositelj izjave ispunjava propisane uvjete za privremeno ili povremeno obavljanje poslova u svojstvu odgovorne osobe izdaje se na rok od godine dana i može se na zahtjev podnositelja ponovno izdati odnosno produžiti za novo razdoblje od godine dana.

(8) Akt o ponovnom izdavanju potvrde u slučaju iz prethodnog stavka upisuje se u odgovarajuću evidenciju Komore.

Članak 6.

(1) U postupku izdavanja potvrde za privremeno ili povremeno obavljanje poslova arhitektonske struke, Komora ocjenjuje, prema svim okolnostima svakog pojedinog slučaja, radi li se o privremenom ili povremenom obavljanju poslova u smislu odredbi ovog Pravilnika i Zakona, uzimajući u obzir trajanje, učestalost, pravilnost i kontinuitet u pružanju usluga i druge relevantne okolnosti.

(2) Strana ovlaštena osoba ne može pružati usluge povremenog i/ili privremenog obavljanja profesije u Republici Hrvatskoj u smislu odredbi ovog Pravilnika odnosno nema pravo na privremeno ili povremeno pružanje usluga:
a) ako uspostavi poslovni nastan za obavljanje regulirane profesije u Republici Hrvatskoj ili
b) ako joj je sukladno odluci nadležnog tijela u državi ugovornici EGP-a u kojoj ima poslovni nastan ukinuto pravo poslovnog nastana ili joj je privremeno ili trajno zabranjeno obavljanje te profesije u državi članici EGP-a ili
c) ako Komora ocijeni da nije riječ o povremenom obavljanju poslova u smislu odredbi ovog Pravilnika i Zakona ili
d) ako uz izjavu iz članka 4. stavka 3 ovog Pravilnika ili uz izjavu iz čl. 5. stavka 4 ovog Pravilnika ne dostavi dokumentaciju iz članka 5 ovog Pravilnika.
(3) U slučaju iz prethodnog stavka, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe općeg akta Komore o upisima u imenike, upisnike i evidencije, uz odgovarajuću primjenu odredbi općeg upravnog postupka.

Članak 7.

(1) Fizička osoba koja u stranoj državi ima pravo obavljati poslove projektiranja u svojstvu ovlaštene osobe (u daljnjem tekstu: strana ovlaštena osoba), koja država nije ugovornica EGP-a, može u Republici Hrvatskoj obavljati poslove projektiranja u svojstvu ovlaštene osobe ako je na natječaju stekla pravo na izvedbu natječajnog rada, pod uvjetom da dobije odobrenje Komore.

(2) Odobrenje za obavljanje poslova projektiranja u svojstvu ovlaštene osobe iz stavka 1. ovoga članka može se dati, pod pretpostavkom uzajamnosti, stranoj ovlaštenoj osobi, ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu sa Zakonom. Pretpostavka uzajamnosti ovoga stavka ne primjenjuje se na stranu ovlaštenu osobu koja je državljanin države članice Svjetske trgovinske organizacije.

(3) Protiv odluke o zahtjevu za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove prostornog uređenja i gradnje.

 

III. PRIZNAVANJE INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE

Članak 8.

(1) Postupak priznavanja inozemne profesionalne kvalifikacije ovlaštenog arhitekta Komora provodi na način propisan posebnim propisom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, drugim posebnim propisima te ovim Pravilnikom.

(2) Postupak iz prethodnog stavka pokreće se na zahtjev podnositelja zahtjeva koji je inozemnu stručnu kvalifikaciju i potrebno stručno iskustvo stekao prema programima obrazovanja i osposobljavanja u državi ugovornici EGP-a ili trećoj zemlji.

(3) Zahtjev iz prethodnog stavka podnosi se na odgovarajućem obrascu objavljenom na mrežnim stranicama Komore.

(4) U postupku iz stavka (1) ovog članka uspoređuju se i ocjenjuju stručne kvalifikacije podnositelja zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije sa stručnim kvalifikacijama koje su potrebne za obavljanje regulirane profesije ovlaštenog arhitekta u Republici Hrvatskoj.

(5) U postupku iz stavka (1) ovog članka automatski se priznaju kvalifikacije arhitekta koji obavlja poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i posjeduje dokaz o formalnoj osposobljenosti naveden u točki 5.7.1. Priloga V. i točki 6. Priloga VI. Direktive 2005/36/EZ i Direktive 2013/55/EU, a sukladno članku (12) ovog Pravilnika.

(6) Ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije arhitekta sukladno stavku (5) ovog članka, za priznavanje njegove kvalifikacije provodi se opći sustav priznavanja dokaza o osposobljenosti u skladu s propisima koji uređuju postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija državljanima država članica EGP-a za obavljanje reguliranih profesija, odnosno djelatnosti u Republici Hrvatskoj, poštujući načelo uzajamnosti između država u skladu sa Zakonom.

(7) U slučaju iz stavka (6) ovog članka, inozemne stručne kvalifikacije i ostale dokaze kojima podnositelj zahtjeva dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta za priznavanje stručne kvalifikacije razmatra Povjerenstvo za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(8) Povjerenstvo iz prethodnog stavka ovoga članka osniva i njegove članove imenuje Upravni odbor Komore, a ima najmanje tri člana.

(9) Članovi Povjerenstva iz stavka (7) ovoga članka imenuju se iz reda stručnjaka koji u sklopu svoje djelatnosti obavljaju izobrazbu, odnosno osposobljavanje za predmete regulirane profesije ili sudjeluju u izradi programa izobrazbe, odnosno osposobljavanju za regulirane profesije arhitektonske struke u Republici Hrvatskoj.

(10) Povjerenstvo iz stavka (7) ovog članka je u svom radu samostalno i odlučuje na sjednicama na kojima razmatra sustav obrazovanja u državi u kojoj je stečena kvalifikacija, uvjete upisa na studijski odnosno obrazovni program, trajanje obrazovanja, mišljenja odgovarajućih obrazovnih ustanova pribavljenih za potrebe pojedinog postupka, obrazovni program i ishode učenja, kao i druge okolnosti i činjenice od značaja za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije, te dalje mišljenja i donosi zaključke.

 

IV. AUTOMATSKI SUSTAV PRIZNAVANJA INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

Članak 9.

(1) Državljanima država ugovornica EGP-a koji su stručnu kvalifikaciju stekli u državi ugovornici EGP-a Komora po načelu automatskog priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, utvrđuje da su dokazi o formalnoj i stručnoj osposobljenosti istovrijedni dokazima o formalnoj i stručnoj osposobljenosti koji se izdaju u Republici Hrvatskoj.

(2) U postupku za automatsko priznavanje kvalifikacija iz prethodnog stavka potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
• ispunjen obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije – automatski sustav
• dokaz o državljanstvu (preslika putovnice ili osobne iskaznice i potvrda o državljanstvu izdana u matičnoj državi)
• dokaze o formalnoj osposobljenosti iz točke 5.7.1. Priloga V. i točki 6. Priloga VI. Direktive 2005/36/EZ i Direktive 2013/55/EU
• dokaz o stručnoj kvalifikaciji
• dokaz o uplati troškova postupka u visini određenoj Odlukom o administrativnim naknadama i važećom Tarifom upravnih pristojbi.

(3) Strana ovlaštena osoba koja formalnu osposobljenost dokazuje prilogom VI. Direktive 2005/36/EU dužna je, u slučajevima propisanim Zakonom, priložiti potvrdu da je bila ovlaštena najkasnije do tog datuma koristiti profesionalni naziv arhitekta i da je prema tim pravilima stvarno obavljala te djelatnosti najmanje tri uzastopne godine tijekom pet godina prije izdavanja potvrde.

(4) Dokumente iz stavka 2. alineje 3. i 4. ovoga članka, kandidat je dužan Komori dostaviti u ovjerenim preslikama uz koje prilaže ovjereni prijevod na hrvatski jezik sačinjen od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača, a ostale dokumente podnosi u neovjerenoj preslici i neovjerenom prijevodu.

 

V. OPĆI SUSTAV PRIZNAVANJA

V.I. Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija stečenih u državi ugovornici EGP-a

Članak 10.

(1) Komora provodi opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za državljane država EGP-a koji su stručne kvalifikacije stekli u državi EGP-a, a koji ne ispunjavaju propisane uvjete za automatsko priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

(2) U postupku za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz prethodnog stavka, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
o ispunjen obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije – opći sustav priznavanja kvalifikacija
o dokaz o državljanstvu (preslika putovnice ili osobna iskaznice i potvrda o državljanstvu izdana u matičnoj državi)
o dokaz o ispunjavanju uvjeta za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije i to:
• dokaz o formalnoj osposobljenosti
• dokaz o stručnoj kvalifikaciji
• obrazovni program sa ishodima učenja
• dokaz o stručnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
o dokaz o uplati troškova postupka u visini određenoj Odlukom o administrativnim naknadama i važećom Tarifom upravnih pristojbi.

(3) Dokumente iz stavka 2. podstavka 3 alineje 1 i 2 ovoga članka, kandidat je dužan Komori dostaviti u ovjerenim preslikama uz koje prilaže ovjereni prijevod na hrvatski jezik sačinjen od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača, a ostale dokumente podnosi u neovjerenoj preslici i neovjerenom prijevodu.

Članak 11.

(1) Komora provodi opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za državljane trećih država koji su stručne kvalifikacije stekli u državi EGP-a.

(2) U postupku za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz prethodnog stavka potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
o ispunjen obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije – opći sustav priznavanja kvalifikacija
o dokaz o državljanstvu (preslika važećeg osobnog dokumenta sa fotografijom: putovnica ili osobna iskaznica ili potvrda o državljanstvu izdana u matičnoj državi)
o dokaz o ispunjavanju uvjeta za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije i to:
• dokaz o formalnoj osposobljenosti
• dokaz o stručnoj kvalifikaciji
• obrazovni program sa ishodima učenja
• dokaz o stručnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
o dokaz o uplati troškova postupka u visini određenoj Odlukom o administrativnim naknadama i važećom Tarifom upravnih pristojbi.

(3) Dokumente iz stavka 2. podstavka 3 alineje 1 i 2 ovoga članka, kandidat je dužan Komori dostaviti u ovjerenim preslikama uz koje prilaže ovjereni prijevod na hrvatski jezik sačinjen od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača, a ostale dokumente podnosi u neovjerenoj preslici i neovjerenom prijevodu

(4) Prije provođenja postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za kandidate iz stavka 1. Komora može izvršiti usporedbu između obrazovanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i načina obavljanja profesije u državi u kojoj je stručna kvalifikacija stečena i uvjeta u Republici Hrvatskoj.

V.II. Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije stečene u trećoj zemlji

Članak 12.

(1) Komora provodi opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za državljane država EGP-a koji su stručne kvalifikacije stekli izvan država EGP-a odnosno u trećoj zemlji.

(2) U postupku za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz prethodnog stavka potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
o ispunjen obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije – opći sustav priznavanja kvalifikacija
o dokaz o državljanstvu (preslika važećeg osobnog dokumenta s fotografijom: putovnica ili osobna iskaznica ili potvrda o državljanstvu izdana u matičnoj državi)
o dokaze o ispunjavanju uvjeta za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije i to:
• dokaz o formalnoj osposobljenosti
• dokaz o stručnoj kvalifikaciji
• obrazovni program sa ishodima učenja
• dokaz o stručnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
o dokaz o uplati troškova postupka u visini određenoj Odlukom o administrativnim naknadama i važećom Tarifom upravnih pristojbi.

(3) U slučaju da je druga država EGP-a državljaninu države EGP-a već priznala kvalifikaciju stečenu izvan države EGP-a u postupku za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz stavka (1) ovog članka potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
o ispunjen obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije – opći sustav priznavanja kvalifikacija
o dokaz o državljanstvu (preslika važećeg osobnog dokumenta s fotografijom: putovnica ili osobna iskaznica ili potvrda o državljanstvu izdana u matičnoj državi)
o dokaze o ispunjavanju uvjeta za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije i to:
• dokaz o formalnoj osposobljenosti
• dokaz o stručnoj kvalifikaciji
• odluka države EGP-a o priznavanju stručne kvalifikacije
• potvrdu iste države EGP-a o tri (3) godine stručnog iskustva unutar njezinih granica, sukladno važećim propisima predmetne države
o dokaz o uplati troškova postupka u visini određenoj Odlukom o administrativnim naknadama i važećom Tarifom upravnih pristojbi.

(5) Dokumente iz stavka 2. podstavka 3 alineje 1 i 2 te iz stavka 3. podstavka 3. alineje 1 i 2 ovog članka, kandidat je dužan Komori dostaviti u ovjerenim preslikama uz koje prilaže ovjereni prijevod na hrvatski jezik sačinjen od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača, a ostale dokumente podnosi u neovjerenoj preslici i neovjerenom prijevodu.

(6) Prije provođenja postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za kandidate iz stavka 1. ovog članka Komora može izvršiti usporedbu između obrazovanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i načina obavljanja profesije u državi u kojoj je stručna kvalifikacija stečena i uvjeta u Republici Hrvatskoj.

(7) Za državljanine ugovornice EGP-a, koji su stručnu kvalifikaciju stekli u trećoj državi i kojima je stručna kvalifikacija priznata u državi ugovornici EGP-a ali nemaju tri godine iskustva u toj državi ugovornici EGP-a ili nemaju dokaz da im je stručna kvalifikacija priznata u državi ugovornici EGP-a, postupak priznavanja stručne kvalifikacije provodi se prema odredbama Zakona.

Članak 13.

(1) Komora provodi opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za državljane trećih država koji su stručne kvalifikacije stekli izvan država EGP-a.

(2) U postupku za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz prethodnog stavka potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
o ispunjen obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije – opći sustav priznavanja kvalifikacija
o dokaz o državljanstvu (preslika putovnice ili osobna iskaznica ili potvrda o državljanstvu izdana u matičnoj državi)
o dokaze o ispunjavanju uvjeta za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije i to:
• dokaz o formalnoj osposobljenosti
• dokaz o stručnoj kvalifikaciji
• obrazovni program s ishodima učenja
• dokaz o stručnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
o dokaz o uplati troškova postupka u visini određenoj Odlukom o administrativnim naknadama i važećom Tarifom upravnih pristojbi.

(3) Dokumente iz stavka 2. podstavka 3 alineje 1 i 2 ovoga članka, kandidat je dužan Komori dostaviti u ovjerenim preslikama uz koje prilaže ovjereni prijevod na hrvatski jezik sačinjen od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača, a ostale dokumente podnosi u neovjerenoj preslici i neovjerenom prijevodu.

(4) Prije provođenja postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za kandidate iz stavka 1. ovoga članka Komora može izvršiti usporedbu između obrazovanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i načina obavljanja profesije u državi u kojoj je stručna kvalifikacija stečena i uvjeta u Republici Hrvatskoj.

(5) U razmatranju priznavanja stručnih kvalifikacija stečenih u trećoj državi koja nije članica Svjetske trgovinske organizacije primjenjuje se pretpostavka uzajamnosti.

Članak 14.

(1) U postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije stečene u trećoj zemlji, Komora će od odgovarajuće obrazovne ustanove zatražiti mišljenje o stečenom obrazovanju i ishodima učenja kandidata, radi usporedbe programa obrazovanja ustanove na kojoj je kandidat stekao svoju kvalifikaciju u trećoj zemlji i programa obrazovanja koji se pohađa za istu profesiju na istoj razini obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

(2) Komora će prije traženja mišljenja iz prethodnog stavka zatražiti od nadležnog tijela i provjeru akreditacije studijskog programa odnosno akreditacije visokog učilišta na kojem je kandidat stekao obrazovnu kvalifikaciju u trećoj zemlji.

(3) U ostalim postupcima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, Komora može zatražiti mišljenje o obrazovnom dijelu kvalifikacije od odgovarajuće obrazovne ustanove i/ili nadležnog tijela.

Članak 15.

(1) Ako Povjerenstvo iz članka 8 stavka (7) ovog Pravilnika ocijeni da kvalifikacije podnositelja zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije ne odgovaraju, odnosno da postoje bitne razlike između stručnih kvalifikacija kandidata i stručnih kvalifikacija koje se za obavljanje arhitektonske djelatnosti zahtijevaju u Republici Hrvatskoj, zaključkom se poziva kandidat da izabere jednu od sljedećih dopunskih mjera:
a. da kandidat obavi provjeru kompetentnosti u profesiji ili
b. da kandidat obavi razdoblje prilagodbe do tri godine.

(2) U slučaju da se podnositelj zahtjeva ne očituje u ostavljenom roku o izboru dopunske mjere, smatrat će se da je odustao od zahtjeva, u kojem slučaju Komora donosi rješenje o obustavi postupka.

(3) U slučaju odabira dopunske mjere: provjere kompetentnosti, Komora na temelju mišljenja Povjerenstva rješenjem utvrđuje rok za polaganje ispita provjere kompetentnosti te popis obrazovnih sadržaja koji podliježu provjeri kompetentnosti, a nisu obuhvaćeni podnositeljevim dokazima o obrazovnoj odnosno stručnoj kvalifikaciji, ali su bitni za bavljenje reguliranom profesijom u Republici Hrvatskoj.

(4) U slučaju odabira dopunske mjere razdoblja prilagodbe, Komora na temelju mišljenja Povjerenstva rješenjem određuje uvjete za obavljanje i rok trajanja razdoblja prilagodbe, imenovanju kvalificiranog stručnjaka za nadzor te određuje kriterije za ocjenu uspješnosti obavljanja razdoblja prilagodbe.

(5) Iznimno, podnositelj zahtjeva nema pravo na izbor dopunske mjere u slučajevima propisanim Zakonom.

(6) Postupci iz stavaka (1), (3) i (4) ovog članka provode se sukladno Zakonu.

(7) Podnositelj zahtjeva kojem je određena dopunska mjera iz stavka (1) ovog članka, dužan je Komori dostaviti dokaz o uspješno provedenoj dopunskoj mjeri.

(8) Na temelju dokaza o uspješno provedenoj dopunskoj mjeri Komora donosi rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije.

(9) Odredbe ovog članka ne primjenjuje se u postupku automatskog priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.

Članak 16.

(1) Komora će donijeti rješenje o zahtjevu za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije i dostaviti ga podnositelju zahtjeva, najkasnije u roku od tri (3) mjeseca od dana zaprimanja uredno postavljenog zahtjeva.

(2) Uredno postavljenim zahtjevom smatrat će se zahtjev koji je podnesen na propisanom obrascu, koji sadrži sve potrebne podatke i kojem prileže svi potrebni dokazi kojima podnositelj zahtjeva dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanim Zakonom, drugim posebnim propisom i ovim Pravilnikom.

(3) Iznimno, ako nije moguće donijeti rješenje u roku iz stavka (1) ovog članka, Komora će obavijestiti podnositelja zahtjeva o odgodi donošenja rješenja i zatražiti dodatne informacije ili dopunu dokumentacije uz navođenje razloga odgode.

(4) U slučaju odgode iz stavka (3) ovoga članka Komora donosi rješenje u roku od trideset (30) dana od primitka nadopunjene dokumentacije.

(5) U slučaju da je zahtjev iz stavka (1) ovog članka nepotpun odnosno da sadržava takav nedostatak koji onemogućava postupanje po zahtjevu, Komora će kandidata u roku od 15 dana od dana primitka takvog zahtjeva pozvati na dopunu zahtjeva u daljnjem roku od 90 dana, te će u slučaju bezuspješnog proteka navedenog roka zahtjev sa nedostatkom koji onemogućava daljnje postupanje odbaciti kao nepotpun.

(6) Odredbe stavaka (1), (4) i (5) ovog članka ne primjenjuju se u slučaju određivanja dopunskih mjera, a u kojem slučaju će se o zahtjevu podnositelja odlučiti u roku od mjesec dana od dana provedene dopunske mjere.

(7) U slučaju da Komora ne postupi sukladno propisanim rokovima smatrat će se da je zahtjev usvojen, a u kojem slučaju kandidat ima pravo tražiti da Komora donese rješenje kojim se utvrđuje da je njegov zahtjev usvojen. Komora je dužna izdati takvo rješenje u roku od osam (8) dana od dana traženja kandidata.

(8) Odredba iz stavka (7) ovoga članka ne primjenjuje se na postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije stečene u trećoj zemlji.

(9) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka kandidat ima pravo žalbe nadležnom ministarstvu. Protiv rješenja ministarstva nadležnog za poslove prostornog uređenja i gradnje kandidat nema pravo žalbe, ali može pokrenuti upravni spor.

Članak 17.

Na sve postupke koje se vode prema odredbama ovog Pravilnika, primjenjuju se mjerodavni propisi iz članka 1. stavka (3) ovog Pravilnika, te odredbe propisa kojima se uređuje opći upravni postupak.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na poslove i djelatnosti regulirane posebnim propisom kojim se uređuje obavljanje poslova i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje, i u skladu sa mjerodavnim odredbama.

Članak 18.

Za tumačenje ovoga Pravilnika nadležna je Skupština Komore.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu sa danom donošenja. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i postupku za privremeno ili povremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, Klasa: 011-01/15-01/07, Urbroj: 505-01-15-1 od 18. prosinca 2015. godine.

(2) Ovaj Pravilnik objavit će se na mrežnim stranicama Komore.

Klasa: 350-01/21-03/02
Urbroj: 505-01-21-05

Zagreb, 5. svibnja 2021.

Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh., v.r.
predsjednica Hrvatske komore arhitekata