• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

25/04/2024

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za izgradnju DJEČJEG VRTIĆA JARUN u Zagrebu

GRAD ZAGREB
 
raspisuje, a
 
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) 
 
organizira i provodi
 
Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti
 
PROJEKTNI NATJEČAJ
za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog  rješenja za izgradnju DJEČJEG VRTIĆA JARUN
 
 
Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1365-2024-EVV
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 150-24/ZG-AU/NJN
 
RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437; telefon: +385 1 6503788; e-mail: javna.nabava@zagreb.hr; www.zagreb.hr , odgovorna osoba: gradonačelnik Tomislav Tomašević, mag. pol. 
 
PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB:87490332083, telefon:+385 1 4816151, e-mail: natjecaji@d-a-z.hr, www.d-a-z.hr, odgovorna osoba: Ivan Križić, dipl. ing. arh., predsjednik.
 
PREDMET NATJEČAJA je izrada arhitektonsko-urbanističkog idejnog rješenja Dječjeg vrtića Jarun sukladno „Programu za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog rješenja Dječjeg vrtića Jarun“ izrađenom od Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba u listopadu 2023. godine. 
 
CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA je dobivanje funkcionalno i oblikovno najboljeg rješenja novog Dječjeg vrtića Jarun u Zagrebu, za 200 djece u 10 odgojnih skupina – 5 jasličkih i 5 vrtićkih skupina, prema programskoj strukturi koja je sastavni dio Programa.
 
PRAVO SUDJELOVANJA
Stručnost Natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora Natječajnog rada ovlašteni arhitekt.
Ostali autori natječajnog rada mogu biti sve fizičke osobe. 
Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno. 
Zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao natjecatelji sudjelovati u natječaju.
             
NATJEČAJNI ELABORAT raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zagreba (DAZ): www.d-a-z.hr uz obaveznu registraciju te neograničen i besplatan pristup. Natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici: https://www.d-a-z.hr/hr/natjecaji/dvjarun  uz obaveznu registraciju te neograničen, izravan i besplatan pristup.
 
Izrađivač natječajnog programa:
Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba
Republike Austrije 18, 10 000 Zagreb
Privremena adresa: Martićeva 14, 10 000 Zagreb
Listopad 2023. godine
 
Stručni tim: 
Dubravka-Petra Lubin, ovlaštena arhitektica urbanistica, A-U 546 
Mirela Bokulić – Zubac, ovlaštena arhitektica, A-1017, ovlaštena arhitektica urbanistica, A-U 236
Jasmina Doko, dipl. ing. agr. 
Dinko Brdarić, dipl. ing. prom.
Ivan Lončarić, prof. geog. i pov.
 
ROKOVI NATJEČAJA
Početak natječaja je 25.04.2024. godine.
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 20.05.2024. godine.
Pitanja mogu postavljati samo registrirani natjecatelji putem službenog web sučelja natječaja gdje će također biti objavljeni i odgovori svima koji su registrirani. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na stranici www.d-a-z.hr do 24.05.2024. godine.
Krajnji rok za predaju projekata / natječajnih radova je 24.06.2024.  godine do 16:00 h.
 
Očekivani završetak rada Ocjenjivačkog suda je 17.07.2024. godine.
 
 
OCJENJIVAČKI SUD
Ocjenjivački sud:
Mirko Buvinić, dipl. ing. arh., predsjednik OS-a,
Martina Paun, dipl. ing. arh., dopredsjednica OS-a,
Senka Dombi, dipl. ing. arh., 
Sanda Radočaj, dipl. ing. arh., 
Dubravka-Petra Lubin, dipl. ing. arh., ovl. arh., 
 
Zamjenica člana OS-a:
Iva Frank, dipl. ing. arh., 
 
Tehnička komisija: 
Margareta Spajić, dipl. ing. arh.  
Mirna Barac, dipl. ing. arh.
 
Tajnica natječaja:
izv. prof. dr. sc. Borka Bobovec, dipl. ing. arh.
 
NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 25.000,00 neto. Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:
 

Nagrada

Broj nagrada

Neto iznos (€)

*Bruto iznos (€)

1. nagrada

1

10.000,00

14.003,76

2. nagrada

1

6.250,00

8.752,35

3. nagrada

1

3.750,00

5.251,41

4. nagrada

1

3.000,00

4.201,13

5. nagrada

1

2.000,00

2.800,75

 
*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.
 
KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno: 
a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja, 
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja, 
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja, 
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja. 
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:
- kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na uži i širi urbani kontekst;
- funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
- ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju;
- prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja.
 
Natječaj se provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16, 114/22) i Odlukom o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14), kojom je određeno da se u provedbi natječaja primjenjuje Pravilnik o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine 85/14).
 
Projektni natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 327. stavku 1. ZJN 2016.
 
Procijenjena vrijednost nabave za projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave sastoji se od: 
-  nagradnog fonda u iznosu od 25.000,00 € neto, odnosno oko 35.009,39 € bruto bez PDV-a, 
-  naknade radnim tijelima u iznosu od 4.875,00 € neto, odnosno oko 7.475,16 € bruto bez PDV-a,
-  izrade projektno-tehničke dokumentacije u procijenjenom iznosu do 213.327,60 € neto bez PDV-a, za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.
 
Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta (osnovni poslovi), koja obuhvaća izgradnju, okoliš i opremanje sukladno pozitivnim propisima. 
 
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije građenja iznosi 4.596.800,00 € bez PDV-a, što uključuje izgradnju zgrade, opremanje i okoliš.
 
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.