• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

04/11/2013

Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava za stručne, znanstvene i istraživačke projekte, izložbe i publikacije članova HKA

Poštovane kolegice i kolege, članovi Hrvatske komore arhitekata,

u skladu s Programom rada HKA za 2013.g. koji je Skupština komore usvojila na svojoj sjednici u prosincu 2012.g. HKA raspisuje:

 

Javni poziv

za dodjelu financijskih sredstava za stručne, znanstvene i istraživačke

projekte, izložbe i publikacije članova HKA

 

U želji da se pomogne članovima HKA u njihovom stručnom, znanstvenom ili istraživačkom djelovanju, temeljem pozitivnog iskustva sa financiranjem projekata članova iz 2012.g., HKA je u svom financijskom planu za 2013.g. ponovno predvidjela sredstva kojima bi se financijski pomogli projekti članova HKA, koji su već u tijeku i koji se planiraju završiti do kraja 2014.g.

 

Za provedbu Javnog poziva Upravni odbor HKA osnovao je Povjerenstvo u sastavu:

Rajka Bunjevac, ovl.arh.,

Zrinka Fain, ovl.arh. i

Iva Krkalo Mrvelj, ovl.arh.

 

Odluku o odabiru projekata koji će se financirati donosi Upravni odbor HKA.

U obzir za odabir dolazi financiranje dijela troškova organiziranja izložbi, izrade ili tiskanja znanstvenih radova, knjiga, publikacija, istraživanja i slično. 

HKA će, za odabrane projekte, financirati dio stvarnih troškova temeljem ispostavljenih računa na ime Hrvatske komore arhitekata u ukupnoj visini odobrenih sredstava za pojedini projekt.

HKA neće isplaćivati iznose honorara fizičkih ili pravnih osoba putem autorskih ili drugih ugovora. 

Autorska prava zadržavaju autori projekta.

 

HKA ima pravo objave podataka o projektima, kao i o visini iznosa koji se financira iz proračuna HKA.

 

Početak Javnog poziva:                04.11.2013.g.

Rok za prijavu projekata:             02.12.2013.g.

 

U prijavi projekta potrebno je navesti:

-Ime i prezime, osobni podaci i članski broj člana.

-Naziv projekta, datum početka i rok dovršenja

-Podaci o autorima, članovima tima i suradnicima, podaci o izdavaču, organizatoru, sufinancijerima i sl.

-Obrazloženje projekta na maksimalno 2 kartice teksta, eventualni grafički prikazi i sl.

-Visina i struktura ukupno planiranih sredstava za projekt i visina traženih sredstava (uključivo PDV).

 

Molimo da svoje prijave pošaljete u Tajništvo HKA poštom ili pošaljete na e-mail adresu  g.kosovic@arhitekti-hka.hr  .

 

S poštovanjem,

Rajka Bunjevac, ovl.arh.,

zamjenica predsjednika HKA