Odluka o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju

e - savjetovanje trajalo je do 6. srpnja 2018. godine na linku:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=7678

Na članak 5. stavak 4, Hrvatska komora arhitekata da je sljedeću primjedbu i prijedlog da stavak 4 glasi:

(4) Financijski dio ponude vrednuje se nakon vrednovanja kvalitete. Cijene ponuda uspoređuju se u odnosu na medijan prikladnih ponuda.

 

Vrednovanje u bodovima financijskog (cjenovnog) dijela ponude j-tog ponuditelja se provodi na način:

 

gdje su:

F Ponderirana vrijednost (bodovi) j-te ponude po kriteriju cijene
f Težina (ponder) financijskog dijela ponude, odnosno relativni značaj cijene, prema članku 9. ove Odluke
Cmed Vrijednost ponude koja je medijan, odnosno vrijednost ponude koja je srednja u nizu svih prikladnih ponuda poredanih po veličini od najniže do najviše ukoliko je broj prikladnih ponuda neparan, odnosno srednja vrijednost dviju  srednjih ponuda u nizu svih prikladnih ponuda poredanih po veličini od najniže do najviše ukoliko je broj prikladnih ponuda paran
Cj Cijena ponude j-tog ponuditelja

 

Obrazloženje:

Financijski dio ponude treba vrednovati tako da se najbolje ocjenjuje ponuda koja je najsličnija srednjoj u nizu svih ponuda, čime će se na isti način tretirati sve ponude koje su ili više ili niže od srednje u nizu (medijana) svih ponuda. Na taj način će se poticati ponuditelje da izračun financijskog dijela ponude vrše temeljem stvarnih i realnih troškova za obavljanje usluga, a ekstremne ponude, bez obzira na to jesu li ekstremno niske ili ekstremno visoke, imat će najmanji utjecaj na ocjenu ostalih prikladnih ponuda.