O SU

Stručno usavršavanje

1.1.2021. sukladno Pravilniku (donositelj: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine) o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje,  NN 55/20 od 8.5.2020., započelo je  prvo razdoblje praćenja stručnog usavršavanja odnosno praćenje i evidencija ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja svih obveznika stručnog usavršavanja, koje traje do 31.12.2022.

Obveznik stručnog usavršavanja dužan je u dvogodišnjem razdoblju ostvariti najmanje dvadeset školskih sati edukacije, od čega se deset školskih sati odnosi na poznavanje tehničke regulative, a deset na stručno područje.
U Programu stručnog usavršavanja HKA-a sati iz područja tehničke regulative (obaveza 10 sati u dvije godine) osnačeni su s A.
Ostala stručna područja (obaveza kumulativno 10 sati u dvije godine) označena su s B, C, D i E.


U tijeku je donošenje novog Pravilnika o provedbi stručnog usavršavanja HKA.
Od 2020. godine iz razloga pandemije,  stručno usavršavanja iz Programa stručnog usavršavanja HKA-a održava se skoro isključivo on-line kao webinari u organizaciji  Komore ili suorganizaciji Komore i vanjskih organizatora stručnih skupova.

Ujedno Vas upućujemo i na odredbe gore navedenog Pravilnika (NN 55/20) ,  kako je potvrda izdana od nositelja suglasnosti za provedbu stručnog usavršavanja, jedina valjana isprava koja potvrđuje pohađanje edukacije i ostvarenja prava na sate stručnog usavršavanja.

Prema podacima s mrežne stranice Ministarstva predmetnu suglasnost za sada imaju:

Popis nositelja programa stručnog usavršavanja

Izdana potvrda organizatora skupa koji ne posjeduju suglasnost Ministarstva, organizatora čiji skup nije uvršten u Program nekog od nositelja suglasnosti ili nema prethodno, posebno odobrenje Ministarstva,  nije valjana u smislu priznavanja obveznih sati edukacije, o čemu se svakako na vrijeme informirajte.

Ukoliko ste sudjelovali na aktivnosti iz Programa stručnog usavršavanja HKA-a o kojem je vijest objavljena na web stranici HKA-a te je u njoj navedeno s koliko sati se vrednuje u Programu SU-a HKA-a ne trebate dostavljati potvrdu o tome u tajništvo HKA-a već je organizator obvezan to napraviti - dostaviti popis sudionika.

Ukoliko ste sudjelovali na aktivnosti nekog drugog nositelja (HKA, HKIE, HKIG, HKIS te Građevinski fakultet u Zagrebu) skeniranu potvrdu nositelja molim dostavite na adresu ssu@arhitekti-hka.hr .

Sati ostvareni iz prethodnih razdoblja se ne prenose u novo razdoblje.

Upute o provođenju Programa stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata usvojene su na sjednici Upravnog odbora 7. rujna 2016. godine, kao provedbeni akt za postupanje.

Kontakt:

tel: 01/5508-410
e-mail: ssu@arhitekti-hka.hr

ZA PROVODITELJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA:

UKLJUČIVANJE U PROGRAM PROGRAMA VANJSKIH ORGANIZATORA:

 • zahtjev je potrebno predati u Tajništvo Komore najmanje 15 dana prije održavanja događanja za koje se traži uključivanje u program i to na propisanom obrascu
 • Tajništvo ga odmah po primitku prosljeđuje voditelju i zamjeniku voditelja stručnog usavršavanja
 • Tajništvo izdaje odobrenje za uvrštavanje u Program SU-a s navedenim odobrenim satima i područjima iz Programa SU-a

Predavači/pružatelji stručnog usavršavanja su stručne osobe arhitektonske ili srodne struke visoke stručne spreme koje kumulativno ispunjavanju sljedeće uvjete:

 • da imaju stručna i/ili specijalistička znanja
 • da imaju sposobnosti provoditi stručno usavršavanje za određeni sadržaj i oblik stručnog usavršavanja na način propisan ovim Pravilnikom
 • da imaju najmanje pet godina radnog iskustva ili da imaju najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima prostornog uređenja i graditeljstva u javnopravnim tijelima što obuhvaća poslove izdavanja dozvola i drugih akata iz djelokruga, inspekcijske poslove, poslove na izradi zakonodavstva, kao i ostale stručne, normativne i analitičke poslove prostornoga uređenja i graditeljstva koji se obavljaju u javnopravnim tijelima.

Kandidat za predavača u programu SU-a životopisom i/ili popisom referentnih radova dokazuje kompetencije iz područja za koje pruža stručno usavršavanje, a potpisuju ih pod materijalnom i kaznenom odgovornošću (obrazac)

Osim ispunjavanja uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, pružatelj stručnog usavršavanja po zahtjevu voditelja ili zamjenika mora pružiti i druge dokaze kojima dokazuje posjedovanje stručnih i/ili specijalističkih znanja.

Iznimno za osobe primjerenih struka koje nisu iz područja arhitektonske ili srodne struke, odnosno koje nisu visoke stručne spreme, radno iskustvo na odgovarajućim poslovima mora biti najmanje pet godina nakon stjecanja prava da obavljanju određeni posao te im odlukom voditelja odnosno zamjenika stručnog usavršavanja može biti odobren status predavača.

OBVEZE ORGANIZATORA AKTIVNOSTI STRUČNOG USAVRŠAVANJA GRUPE POLAZNIKA

 • organizator treba osigurati kompletnu organizaciju, osim dijela koji je dolje naveden pod obvezama Hrvatske komore arhitekata
 • uplatiti Hrvatskoj komori arhitekata administrativnu naknadu po odobrenom satu, prije objave teksta na web stranici Komore, sukladno Odluci o administrativnim naknadama
 • osigurati materijale (u pisanom ili elektronskom obliku) za sve sudionike
 • prikupiti prijave polaznika
 • voditi evidenciju prisutnih (sustavom potpisa prisutnih na listu prijava)
 • u roku dva radna dana po završetku edukacije u tajništvo Komore dostaviti ovjerene potpisne liste polaznika s popisom njihovih mail adresa, u formatu koji se može ponovno koristiti

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA ĆE OSIGURATI SLJEDEĆE

 • izdati odobrenje za uvrštavanje u Program SU-a
 • poslati obavijest/poziv članovima Hrvatske komore arhitekata putem mailing liste Hrvatske komore arhitekata
 • obavijest o održavanju aktivnosti postaviti na web stranice Komore
 • članovima evidentirati ostvarene sate HKA SU standarda u evidenciju stručnog usavršavanja
 • izdati potvrde o edukaciji polaznicima koji ne vode evidenciju stručnog usavršavanja u HKA-a uz naknadu sukladno Odluci o administrativnim naknadama

ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KOJE SE PROVODI DIREKTNIM KONTAKTOM PREDAVAČA I OBVEZNIKA (INHOUSE)

 • predavači sa statusom predavača u Programu SU-a, mogu vršiti edukaciju ukoliko su ovlašteni od pravne osobe koja provodi program
 • održati stručna, a ne promotivna predavanja, direktnim kontaktom s polaznikom
 • osigurati kompletnu organizaciju
 • pravna osoba je obvezna voditi evidenciju polaznika edukacije te u roku dva radna dana po završetku edukacije u tajništvo Komore dostaviti ovjerene potpisne liste polaznika s popisom njihovih mail adresa, u formatu koji se može ponovno koristiti
 • tvrtka je dužna uplatiti jednokratni godišnji iznos od 10.000,00 + PDV, na račun Hrvatske komore arhitekata u roku od 3 (tri) dana po dobivanju Odobrenja za uvrštenje u program SU-a
 • individualno stručno usavršavanje prezentacijom po tvrtkama može se vrednovati s najviše dva sata po prezentaciji u jednoj godini
 • tvrtka koja uplati godišnju kotizaciju ima pravo na neograničeni broj istovjetnih predavanja.

STRUČNA PUTOVANJA

 • svako stručno putovanje može se vrednovati s maksimalno osam (8) sati bez obzira na trajanje, te se stručna putovanja vrednuju na sljedeći način:
  • osam (8) sati za dva i više dana,
  • četiri (4) sata za jedan dan,
  • dva (2) sata za ½ dana