O SU

Stručno usavršavanje

Pravilnikom Hrvatske komore o stručnom usavršavanju koji je usvojen na skupštini HKA 15. svibnja 2016 . god., ukinula se praksa obaveznog pohađanja programa stručnog usavršavanja.

Usvojen je afirmativan pristup koje će polaznicima pomoći u savladavanju sve kompleksnije problematike strukovnog tržišnog natjecanja.

Programi koji se izrađuju prema novom Pravilniku ističu se prije svega kvalitetom, a obuhvaćaju će široki spektar područja koji su vezani uz arhitektonsku struku.

Pravilnikom su dane smjernice za sustav SU-a, organizacije SU-a i provedbe programa SU-a.

Bitna stavka organizacije SU-a je da se ovim Pravilnikom utvrđuju tri razine zadovoljavanja HKA SU standarda – A, B i C razina, koje se utvrđuju na kraju obračunske godine kumulativnim zbrajanjem satova provedenih na programima svakog člana ponaosob.

Te razine se prikazuju, prema želji člana, na osobnom profilu na stranicama HKA-a, i mogu poslužiti kao referentna lista pojedinca.

Sam Program SU-a  je prilagođen novom popisu imenika unutar HKA – a) Imeniku ovlaštenih arhitekata, b) Imeniku ovlaštenih arhitekata – urbanista i c) Imeniku voditelja građenja i Imeniku ovlaštenih voditelja radova. Nadalje se Program nastavlja na tekuće programske sadržaje u sklopu SU-a, nastavni plan i program Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Splitu, ali i iskustva SU-a unutar Europske unije.

Programi stručnog usavršavanja (dalje: SU) pri Hrvatskoj komori arhitekata (dalje: HKA) su po konceptu zamišljeni kao cijeloživotno usavršavanje članova HKA.
Služe za produbljivanje dosada stečenoga akademskog i stručnog znanja. Oni pružaju dublji uvid u pet područja:

a) REGULATIVA I EDUKACIJA

b) PROSTOR I OKOLIŠ

c) GRAĐENJE, ODRŽIVA GRADNJA I KONTEKST

d) KONSTRUKCIJE I TEHNOLOGIJA

e) UPRAVLJANJE

Svaka od tih glavnih tema podijeljen je na podcjeline, koji pokrivaju širok spektar potrebne edukacije za naše članstvo.

Pravilnik Hrvatske komore arhitekata o stručnom usavršavanju usvojen je na 15. travnja 2016. godine na Skupštini HKA-a, s prvim Programom stručnog usavršavanja za razdoblje 2. svibnja 2016. godine do 1. svibnja 2017. godine,
a 5. travnja 2017. god., s danom stupanja na snagu 2. svibnja 2017. godine, usvojena je revizija Programa stručnog usavršavanja, koja je nastala nakon godinu dana praćenja i evaluiranja programa, u kojima su uočeni nedostaci i manjkavosti.
Vjerujemo da će ovako revidirani program (izmjene su većim dijelom prilagođene aktualnim potrebama tržišta i u odnosu na stari program ne predstavljaju veliku izmjenu) kvalitetnije pokriti sve kompleksniju tematiku rada u prostoru.

Upute o provođenju Programa stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata usvojene su na sjednici Upravnog odbora 7. rujna 2016. godine, kao provedbeni akt za postupanje.

Korisne informacije

Voditelj stručnog usavršavanja HKA-a

Robert Loher, dipl.ing.arh.

Zamjenik voditelja stručnog usavršavanja

Antonio Andabaka, dipl.ing.arh.

Stručna suradnica za stručno usavršavanje

Gabrijela Kosović, prof.

kontakt:

tel: 01/5508-411
e-mail: ssu@arhitekti-hka.hr

ZA PROVODITELJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA:

UKLJUČIVANJE U PROGRAM PROGRAMA VANJSKIH ORGANIZATORA:

 • zahtjev je potrebno predati u Tajništvo Komore najmanje 15 dana prije održavanja događanja za koje se traži uključivanje u program i to na propisanom obrascu
 • Tajništvo ga odmah po primitku prosljeđuje voditelju i zamjeniku voditelja stručnog usavršavanja
 • Tajništvo izdaje odobrenje za uvrštavanje u Program SU-a s navedenim odobrenim satima i područjima iz Programa SU-a

Predavači/pružatelji stručnog usavršavanja su stručne osobe arhitektonske ili srodne struke visoke stručne spreme koje kumulativno ispunjavanju sljedeće uvjete:

 • da imaju stručna i/ili specijalistička znanja
 • da imaju sposobnosti provoditi stručno usavršavanje za određeni sadržaj i oblik stručnog usavršavanja na način propisan ovim Pravilnikom
 • da imaju najmanje pet godina radnog iskustva ili da imaju najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima prostornog uređenja i graditeljstva u javnopravnim tijelima što obuhvaća poslove izdavanja dozvola i drugih akata iz djelokruga, inspekcijske poslove, poslove na izradi zakonodavstva, kao i ostale stručne, normativne i analitičke poslove prostornoga uređenja i graditeljstva koji se obavljaju u javnopravnim tijelima.

Kandidat za predavača u programu SU-a životopisom i/ili popisom referentnih radova dokazuje kompetencije iz područja za koje pruža stručno usavršavanje, a potpisuju ih pod materijalnom i kaznenom odgovornošću (obrazac)

Osim ispunjavanja uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, pružatelj stručnog usavršavanja po zahtjevu voditelja ili zamjenika mora pružiti i druge dokaze kojima dokazuje posjedovanje stručnih i/ili specijalističkih znanja.

Iznimno za osobe primjerenih struka koje nisu iz područja arhitektonske ili srodne struke, odnosno koje nisu visoke stručne spreme, radno iskustvo na odgovarajućim poslovima mora biti najmanje pet godina nakon stjecanja prava da obavljanju određeni posao te im odlukom voditelja odnosno zamjenika stručnog usavršavanja može biti odobren status predavača.

OBVEZE ORGANIZATORA AKTIVNOSTI STRUČNOG USAVRŠAVANJA GRUPE POLAZNIKA

 • organizator treba osigurati kompletnu organizaciju, osim dijela koji je dolje naveden pod obvezama Hrvatske komore arhitekata
 • uplatiti Hrvatskoj komori arhitekata administrativnu naknadu po odobrenom satu, prije objave teksta na web stranici Komore, sukladno Odluci o administrativnim naknadama
 • osigurati materijale (u pisanom ili elektronskom obliku) za sve sudionike
 • prikupiti prijave polaznika
 • voditi evidenciju prisutnih (sustavom potpisa prisutnih na listu prijava)
 • u roku dva radna dana po završetku edukacije u tajništvo Komore dostaviti ovjerene potpisne liste polaznika s popisom njihovih mail adresa, u formatu koji se može ponovno koristiti

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA ĆE OSIGURATI SLJEDEĆE

 • izdati odobrenje za uvrštavanje u Program SU-a
 • poslati obavijest/poziv članovima Hrvatske komore arhitekata putem mailing liste Hrvatske komore arhitekata
 • obavijest o održavanju aktivnosti postaviti na web stranice Komore
 • članovima evidentirati ostvarene sate HKA SU standarda u evidenciju stručnog usavršavanja
 • izdati potvrde o edukaciji polaznicima koji ne vode evidenciju stručnog usavršavanja u HKA-a uz naknadu sukladno Odluci o administrativnim naknadama

ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KOJE SE PROVODI DIREKTNIM KONTAKTOM PREDAVAČA I OBVEZNIKA (INHOUSE)

 • predavači sa statusom predavača u Programu SU-a, mogu vršiti edukaciju ukoliko su ovlašteni od pravne osobe koja provodi program
 • održati stručna, a ne promotivna predavanja, direktnim kontaktom s polaznikom
 • osigurati kompletnu organizaciju
 • pravna osoba je obvezna voditi evidenciju polaznika edukacije te u roku dva radna dana po završetku edukacije u tajništvo Komore dostaviti ovjerene potpisne liste polaznika s popisom njihovih mail adresa, u formatu koji se može ponovno koristiti
 • tvrtka je dužna uplatiti jednokratni godišnji iznos od 10.000,00 + PDV, na račun Hrvatske komore arhitekata u roku od 3 (tri) dana po dobivanju Odobrenja za uvrštenje u program SU-a
 • individualno stručno usavršavanje prezentacijom po tvrtkama može se vrednovati s najviše dva sata po prezentaciji u jednoj godini
 • tvrtka koja uplati godišnju kotizaciju ima pravo na neograničeni broj istovjetnih predavanja.

STRUČNA PUTOVANJA

 • svako stručno putovanje može se vrednovati s maksimalno osam (8) sati bez obzira na trajanje, te se stručna putovanja vrednuju na sljedeći način:
  • osam (8) sati za dva i više dana,
  • četiri (4) sata za jedan dan,
  • dva (2) sata za ½ dana