Cilj ovog Programa je pružanje mogućnosti članstvu da u sklopu stručnog usavršavanja (SU-a) kvalitetno nadopunjuje stečena znanja i vještine sa svrhom održavanja profesionalne sposobnosti i profesionalizma, te njihove kontinuirane primjene, ažuriranja i razvijanja.

Program se nastavlja na tekuće programske sadržaje u sklopu SSU-a, nastavni plan i program Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Splitu, ali i iskustva SSU-a unutar Europske unije.


Prema Pravilniku o stručnom usavršavanju Hrvatske komore arhitekata predviđene su tri razine zadovoljavanja HKA SU Standarda za cjelokupni Program stručnog usavršavanja, što vrijedi za sve Imenike:

Razina A – minimalno 40 sati godišnje

Razina B – minimalno 30 sati godišnje

Razina C – minimalno 20 sati godišnje

Upisani u Imenik ovlaštenih arhitekata u sljedećim područjima trebaju ostvariti broj sati kako slijedi:

Razina                                                                                                A                            B                             C

područje A (REGULATIVA I EDUKACIJA) =                               10 sati                   8 sati                     5 sati

područje B (PROSTOR I OKOLIŠ) =                                           6 sati                     4 sati                     3 sati

područje C (GRAĐENJE, ODRŽIVA GRADNJA I KONTEKST) 12 sati                10 sati                   6 sati

područje D (KONSTRUKCIJE I TEHNOLOGIJE) =                  8 sati                     6 sata                    4 sata

područje E (UPRAVLJANJE) =                                                     4 sata                    2 sata                    2 sata

 

Upisani u Imenik ovlaštenih arhitekata – urbanista, u sljedećim područjima trebaju ostvariti broj sati kako slijedi:

Razina                                                                                                A                            B                             C

područje A (REGULATIVA I EDUKACIJA) =                           10 sati                   8 sati                     5 sati

područje B (PROSTOR I OKOLIŠ) =                                      14 sati                   10 sati                   6 sati

područje C (GRAĐENJE, ODRŽIVA GRADNJA I KONTEKST) 8 sati              6 sati                       4 sati

područje D (KONSTRUKCIJE I TEHNOLOGIJE) =               4 sati                     3 sata                    3 sata

područje E (UPRAVLJANJE) =                                                  4 sata                    3 sata                    2 sata

 

 

 

Upisnici u Imenik voditelja građenja i Imenik ovlaštenih voditelja radova u sljedećim područjima trebaju ostvariti broj sati kako slijedi:

Razina                                                                                                A                            B                             C

područje A (REGULATIVA I EDUKACIJA) =                           10 sati                   8 sati                     5 sati

područje B (PROSTOR I OKOLIŠ) =                                      6 sati                     4 sata                    2 sata

područje C (GRAĐENJE, ODRŽIVA GRADNJA I KONTEKST) = 8 sati           6 sati                     5 sati

područje D (KONSTRUKCIJE I TEHNOLOGIJE) =             12 sati                   10 sata                 8 sata

područje E (UPRAVLJANJE)                                                    4 sata                    2 sata                   2 sata

A             REGULATIVA I EDUKACIJA

Temeljna izobrazba

A1          PROPISI IZ PODRUČJA PROSTORNOPLANSKOG I GRAĐEVINSKOG ZAKONODAVSTVA

A1.1       Prostorno uređenje

A1.2       Gradnja

A1.3       Građevinska inspekcija i komunalno gospodarstvo i vodni doprinos

A1. 4      Energetska učinkovitost i BREEAM standard

A1.5       Zaštita od požara, zaštita na radu, zaštita od buke

A1.6       Zdravlje i sigurnost

A1.7       Zaštita i očuvanje kulturnih dobara, prirode i okoliša

A1.8       Ostali zakoni i propisi

A2          KOMORA

A2.1       Priprema kandidata i polaganje stručnih ispita i upis u Komoru

A2.2       Komorski akti

A2.3       Imenici Komore

A3          JAVNA NABAVA

A3.1       Javna nabava

A4          PROPISI IZ PODRUČJA DJELOVANJA U PRAKSI

A4.1       Vlasničkopravni odnosi, gruntovnica, katastar, geodezija

A4.2       Napuci za opremanje prostorno-planske i građevinske dokumentacije

A4.3       Razvoj projekata u skladu sa zahtjevima osiguravatelja sredstava

A5          EDUKACIJA

A5.1       Arhitekti i djeca

A5.2       Arhitekti i studenti arhitekture te arhitekti početnici

A5.3       Arhitekti i klijenti

Napredna izobrazba

Detaljna razrada po pojedinim temama iz temeljne izobrazbe podskupina pod A1, A2 i A3

B             PROSTOR I OKOLIŠ

Temeljna izobrazba

B1           PROSTORNI PLANOVI I INFRASTRUKTURA

B1.1       Strategije prostornog razvoja

B1.2       Prostorni planovi  

B1.3       Ostali stručni poslovi prostornog uređenja

B1.4       Promet, transport, infrastruktura i mobilnost

B2           SOCIJALNA OKOLINA

B2.1       Arhitektonske politike

B2.2       Stambene politike

B2.3       Socijalno istraživanje gradskih i ruralnih središta

B2.4       Javni prostor u gradu

B2.5       Uloga lokalnih zajednica u razvoju životne okoline

B2.6       Koncepti rekonstrukcije zatečenog prostora

B3           KRAJOBRAZ I RURALNI OKOLIŠ

B3.1       Krajobrazna arhitektura

B3.2       Rurizam i ruralni krajobraz

Napredna izobrazba

Detaljna razrada po pojedinim temama iz temeljne izobrazbe podskupina pod B1, B2 i B3

C             GRAĐENJE, ODRŽIVA GRADNJA I KONTEKST

Temeljna izobrazba

C1           GRAĐENJE

C1.1       Stambena arhitektura

C1.2.      Arhitektura odgojno-obrazovnih zgrada

C1.3       Arhitektura za turizam

C1.4       Arhitektura zgrada za proizvodnju

C1.5       Arhitektura poslovnih zgrada

C1.6       Arhitektura s ostalim specifičnim zahtjevima projektiranja

C2           ODRŽIVA GRADNJA

C2.1       Strategije energetske obnove

C2.2       Koncepti energetske obnove zgrada i obnovljivi izvori energije

C2.3       Energetsko certificiranje zgrada

C2.4       Alternativni oblici građenja

C3           KONTEKST, KRITIKA I TEORIJA

C3.1       Nasljeđe

C3.2       Rekonstrukcija

                Ruralni razvoj u turizmu

C3.3       Arhitektura i djeca

C3.4       Male intervencije

C3.5       Arhitektonska kritika i teorija

C4           STRUČNA PUTOVANJA i ISKUSTVA IZ INOZEMSTVA

C4.1       Stručna putovanja u zemlji i inozemstvu

Napredna izobrazba

Detaljna razrada po pojedinim temama iz temeljne izobrazbe podskupina pod C1, C2, C3 i C4

D             KONSTRUKCIJE I TEHNOLOGIJE

Temeljna izobrazba

D1          KONSTRUKCIJE I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA

D1.1       Tehnologije građenja i opremanja

D1.2       Arhitekti u pripremi i organizaciji gradilišta

D1.3       Nosive konstrukcije u betonu, čeliku i drvu

D1.4       Normizacije, EU norme i standardi

D2          DETALJI U GRAĐENJU

D2.1       Arhitektura i detalj

D3          INFORMATIZACIJA, WEB I DIGITALNE TEHNOLOGIJE

D3.1       BIM tehnologija

D3.2       Informacijski sustavi prostornog uređenja

D3.3       Informacijski sustavi

Napredna izobrazba

Detaljna razrada po pojedinim temama iz temeljne izobrazbe podskupina pod C1, C2, C3, C4, C5 i C6

E             UPRAVLJANJE

Temeljna izobrazba

E1           ARHITEKTI I KLIJENTI

E1.1       Ponude i ugovori prema klijentu, cjenici i izračun koštanja projekata

E2           ARHITEKTI U POSLOVNOM OKRUŽENJU

E2.1       Autorsko pravo

E2.2       Mladi arhitekti i njihove mogućnosti

E2.3       Arhitekti i velike investicije

E2.4       Arhitekti i vođenje projekata

E2.5       Arhitekti i nekretninske agencije

E2.6       Upravljanje tvrtkom i uredom

E3           EU FONDOVI I SURADNJA S INOZEMSTVOM

E3.1       Arhitekti i EU fondovi

E3.2       Međunarodna suradnja

Napredna izobrazba

Detaljna razrada po pojedinim temama iz temeljne izobrazbe podskupina pod E1, E2 i E3