Ugovor o izradi arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade, u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada


 

 

OGLEDNI  PRIMJERAK

___________________________ (u daljnjem tekstu samo: «Naručitelj»)

i

____________________________ ( u daljnjem tekstu samo: «Izvršitelj»)
zaključuju ovaj

U G O V O R  BROJ:____________
O  IZRADI  ARHITEKTONSKE SNIMKE IZVEDENOG STANJA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE,
U POSTUPKU OZAKONJENJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
Članak 1.

Naručitelj ovim ugovorom naručuje, a Izvršitelj preuzima izradu arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade, u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade na lokaciji____________________, izgrađenoj na kat.čest. br.________, k.o.______. upisanoj u zk.ul. br. _______________k.o. ____________Općinskog suda ________________, a slijedom članka 11. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012.).

Ukupna građevinska bruto površina nezakonito izgrađene zgrade iznosi cca _______________________ m2.

Članak 2.

Ovlašteni arhitekt će uslugu iz čl.1 izvršiti u skladu s odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012.), te Naputka za pružanje usluga ovlaštenih arhitekata prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012.) Hrvatske komore arhitekata.

Članak 3.

Opseg usluge iz čl.1 ovog ugovora je slijedeći:

1. faza – Provjera zadatka - ocjena mogućnosti i uvjeta ozakonjenja zgrade
2. faza – Izmjera zgrade na licu mjesta i fotografsko snimanje
3. faza – Izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade

Članak 4.

Izvršitelj se obvezuje isporučiti arhitektonsku snimku izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade iz čl.1. u 3 primjerka.

 

 

Članak 5.

Rok izvršenja usluge iz čl.1 ovog ugovora je______________________________dana od dana sklapanja ovog ugovora.

Članak 6.

Naručitelj će za uslugu iz članka 1. ovog ugovora Izvršitelju platiti iznos od:

                                                                _________________________________kuna

(Slovima:
U cijenu nije uključen PDV

Članak 7.

Isplatu cijene ugovorene u članku 6. ovog ugovora Naručitelj će vršiti u slijedećim rokovima:

a)            50% ugovorenog iznosa, u roku od 8 dana po potpisu ovog ugovora
b)           40% ugovorenog iznosa, u roku od 8 dana po dovršenju 2. faze usluge iz članka 3. ovog ugovora
c)            10% ugovorenog iznosa, u roku od 8 dana po dovršenju 3. faze usluge iz članka 3. ovog ugovora.

Članak 8.

Izvršitelj je dužan pri izradi arhitektonske snimke prikazati stvarno stanje zgrade u skladu sa stupnjem gotovosti i neovisno o funkcionalnim i inženjerskim nedostacima.

Članak 9.

Ukoliko Izvršitelj u bilo kojoj fazi izrade arhitektonske snimke nezakonito izgrađene zgrade, ocijeni nemogućnost ozakonjenja zgrade, dužan je o tome pismeno obavijestiti Naručitelja.

Članak 10.

Naručitelj i Izvršitelj su sporazumni ako dođe do prekida rada na izradi Arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade, na pismeni nalog Naručitelja, da je Izvršitelj dužan prekinuti rad na ugovorenom poslu iz članka 1. ovog ugovora, a Naručitelj je dužan u cijelosti isplatiti Izvršitelju svaku započetu fazu rada iz članka 3. ovog ugovora, prema kalkulaciji uz ponudu Izvršitelja koja je sastavni dio ovog ugovora.

Članak  11.

Naručitelj se obvezuje Izvršitelju dostaviti sve relevantne podatke i postojeću dokumentaciju, potrebne  za izradu arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade.
Članak  12.

Naručitelj se obvezuje Izvršitelju osigurati nesmetan pregled i pristup cjelokupnoj parceli i zgradi, te omogućiti izradu snimke izvedenog stanja.

 

Članak 13.

Stranke su suglasne da je arhitektonska snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade iz članka 1. ovog ugovora  načinjena isključivo u smislu Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama, te se u druge svrhe ne može upotrijebiti, a niti iz njega ne može proizaći  bilo kakav drugi zaključak ili činjenično stanje osim onog predviđenog zakonom.

Članak 14.

Stranke su suglasne da ovlašteni arhitekt koji ovjerava arhitektonsku snimku izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade, ne preuzima niti snosi  odgovornost za estetske, funkcionalne i tehničke nedostatke zgrade za koju je izradio arhitektonsku snimku izvedenog stanja.

Članak 15.

Stranke su suglasne da ovlašteni arhitekt koji ovjerava arhitektonsku snimku izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade, ne preuzima odgovornost za štete koje bi mogle nastati korištenjem zgrade za koju je izradio arhitektonsku snimku izvedenog stanja.

Članak 16.

Svi sporovi koji bi proizašli iz ovog Ugovora ugovorne strane rješavat će sporazumno, u protivnom ugovara se nadležnost suda  u___________________________.

Članak 17.

Ovaj ugovor sklopljen je u 4 (slovima: četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (slovima: dva) primjerka.

 

U    ____ , dana   _____, ______ 20__.

 

 

Za Naručitelj:                                                                                                     Za Izvršitelja: