Zakoni

 • Zakon o prostornom uređenju
  (NN 153/13, 65/17)
 • Physical Planning Act - PROVISIONAL TRANSLATION
 • Zakon o gradnji
  (NN 153/13, 20/17) - stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine, izmjene i dopune stupile na snagu 8. ožujka 2017. godine
  Building Act - PROVISIONAL TRANSLATION
 • Zakon o građevinskoj inspekciji
  (NN 153/13) - stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine
  Building Inspection Act - PROVISIONAL TRANSLATION
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
  (NN 78/15)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
  (NN 78/15)

Naputci

 • Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem
  (NN 56/14)
 • Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori
  (NN 23/18)
 • Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari
  (NN 23/18)

Uredbe

 

Pravilnici

 • Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
  (NN 64/1441/15105/1561/16, 20/17)
 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (55/14, 41/1567/16, 23/17)
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
  (NN 112/17, 34/18)
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
  (NN 78/13)
 • Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste
  (NN 53/02, 20/17)
 • Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi
  (NN 28/16
 • Pravilnik o nostrifikaciji projekata 
  (NN 98/99,  29/03, 20/17)
 • Pravilnik o kontroli projekata
  (NN 32/14)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
  (NN 32/14 69/14, 27/15)
 • Pravilnik o uvjetima nuklearne sigurnosti za davanje suglasnosti za gradnju nuklearnog postorojenja
  (NN 36/16, 79/16)
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju 
  (NN 88/17) - Napomena: Pravilnik je stupio na snagu 30. rujna 2017. godine. Odredbe Pravilnika o energetskim pregledima građevinaa i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13 i 78/13) u dijelu koji se odnosi na provođenje energetskih pregleda javne rasvjete primjenjuju se do donošenja posebnog propisa kojim će se urediti to područje.
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru 
  (NN 47/14)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade
  (NN 77/15)
 • Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  (NN 73/15)
 • Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  (NN 73/15)
 • Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izviješća nadzornog inženjera
  (NN 111/14107/1520/17)
  Napomena: Ovaj Pravilnik vrijedi do donošenja novog pravilnika u dijelu ukojem nije u suprotnosti sa Zakonom o gradnji - vidi članak 198. Zakona o gradnji (153/13)
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
  (NN 46/18)
 • Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta
  (NN 42/14)
 • Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu
  (NN 47/12)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i tnački građevinskog inspektora
  (NN 42/14)
 • Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora
  (NN42/14)

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

 • Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama
  (NN 86/12, 143/13, 65/17)
 • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenie zgrade u prostoru
  (NN 98/12)

Područja posebne državne skrbi

 • Zakon o područjima posebne državne skrbi
  (NN 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13)
 • Pravilnik o načinu izgradnje i mjerilima za popravak, obnovu i izgradnju obiteljskih kuća dodjelom građevnog materijala i višestambenih objekata na područjima posebne državne skrbi
  (NN 144/11)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu građevnog materijala izvan područja posebne državne skrbi
  (NN 144/11)

Poticanje ulaganja

 • Zakon o poticanju ulaganja
  (NN 102/15)
 • Uredba o poticanju ulaganja
  (NN 31/16)

Kolektivni ugovor

 • Kolektivni ugovor za graditeljstvo
  (NN  26/18)
 • Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog urgovora za graditeljstvo od 25. rujna 2015. godine - prve izmjene i dopune (NN 49/18)

Propisi koji su prestali važiti, ali se primjenjuju na započete postupke

 • Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada
  (NN 90/10, 111/10, 55/12) - NE VAŽI, PRIMJENJUJE SE SAMO NA ZAPOČETE POSTUPKE
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/0738/0955/1190/1150/12)
 • Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja - NE VAŽI, PRIMJENJUJE SE SAMO NA ZAPOČETE POSTUPKE
  (NN
  69/09, 128/10, 136/12, 76/13)
 • Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu
  (NN
  116/07, 56/11)