• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

29/11/2021

Hrvatska komora arhitekata objavljuje natječaj za zapošljavanje stručnog referenta

Stručni referent (m/ž) - rad na određeno vrijeme, do povratka djelatnice sa porodiljinog dopusta

 

Rok prijave: do 8.12.2021. 24.00 h

Opis radnog mjesta: Poslovi potpore pravnim poslovima i potpore stegovnim tijelima te Povjerenstvu za nazor nad radom članova Hrvatske komore arhitekata, rad na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljinog dopusta probni rad 1 mjesec, puno radno vrijeme

Opis poslova:

Potpora pravnim poslovima i informiranje članstva i investitora vezano uz pravna pitanja članstva u Komori

Potpora pravnim poslovima Komore koje odrađuje ugovorni odvjetnički ured, a uključuju:

potpora pravnom savjetovanju članstva

potpora izradi i sudjelovanju u izradi zakonskih i podzakonskih akata vezanih uz arhitektonsku struku

potpora izradi operativnih akata Komore (Statut, pravilnici, poslovnici, odluke i sl.)

potpora nadzoru pravnih postupaka (stegovni postupci, zastupanje Komore na Upravnom sudu i sl.)

Administrativna i logistička potpora aktivnostima stegovnih tijela Komore (stegovno tužiteljstvo, stegovni sud i viši stegovni sud) te kontinuirana operativna potpora radu tih tijela (sazivanje sjednica, priprema i dostava materijala, priprema dopisa i rješenja, vođenje dokumentacije i sl.)

Administrativna i logistička potpora aktivnostima Povjerenstva za nadzor nad radom članova Komore te kontinuirana operativna potpora radu tog tijela (sazivanje sjednica, priprema i dostava materijala, priprema dopisa i rješenja, vođenje dokumentacije i sl.)

Izrada planova i izvješća iz svojeg djelokruga rada

Ostali poslovi potpore pravnim poslovima i potpore stegovnim tijelima Komore po nalogu predsjednika i/ili glavnog tajnika Komore.

Glavne odgovornosti:

Odgovornost za potporu pravnim poslovima i potporu stegovnim tijelima Komore i Povjerenstvu za nadzor nad radom članova, sukladno zakonskim propisima, odlukama i aktima Komore

Minimalni uvjeti koje trebaju zadovoljavati kandidati:

- SSS/VŠS/VSS - upravno-pravne struke

- najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- visok stupanj samoinicijativnosti i preuzimanja odgovornosti

- izvrsne komunikacijske sposobnosti i dobra poslovna korespondencija

- napredno znanje rada na računalu

- aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu

- sklonost timskom radu

Prednost imaju kandidati s poznavanjem upravnog postupka.

Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:

·         prijavu na javni natječaj (obavezno navesti osobne podatke podnositelja prijave - ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, e- mail adresa i broj telefona kao podatke nužne za kontaktiranje s kandidatima. Sva komunikacija poslodavca prema kandidatu bit će obavljena isključivo putem navedene email adrese i tel. broja.);

·         životopis

·         preslika dokaza o stručnoj spremi (svjedodžba, diploma)

·         preslika domovnice

·         dokaz o radnom stažu (preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu do 15.10.2021. ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis, u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje);

·         dokaz o radnom iskustvu

·          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak

Na javni natječaj ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži dokumente i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu.

Zakašnjele i nepotpune prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da ustanova kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.

Početak rada (očekivani): 1.1.2022. god.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se do 8. prosinca 2021. godine osobno ili poštom na adresu:
Hrvatska komora arhitekata,
Ulica grada Vukovara 271/II,
10 000 Zagreb
ili na e-mail adresu: arhitekti@arhitekti-hka.hr s naznakom: Prijava na javni natječaj za izbor stručnog referenta.

Hrvatska komora arhitekata pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Javni natječaj objavljen je na mrežnoj stranici Hrvatske komore arhitekata www.arhitekti-hka.hr  i portalu Moj Posao.