• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

26/08/2020

Natječaj za idejno arhitektonsko rješenje Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva - ZICER u Osijeku

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

raspisuje

 

DRUŠTVO ARHITEKATA GRADA OSIJEKA (DAO)

provodi

 

JAVNI, OPĆI, PROJEKTNI, II. STUPNJA SLOŽENOSTI,

U JEDNOM STUPNJU, ANONIMNI

 

N A T J E Č A J

 

ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE

ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG-CENTRA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA - ZICER - U OSIJEKU

 

RASPISIVAČ / INVESTITOR NATJEČAJA je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijek, OIB 78808975734, koje zastupa Rektor prof. dr. sc. Vlado Guberac, telefon: +385 31 224 100, e-mail: rektorat@unios.hr, mrežna stranica: www.unios.hr, osoba za kontakt: Silva Vujnić, dipl. iur., tel: +385 31 224 155.

 

PROVODITELJ NATJEČAJAje Društvo arhitekata Grada Osijeka (DAO), Križanićev trg 1, 31000 Osijek, MB 3397491, OIB 36694158737, koje zastupa Predsjednik DAO, Ivan Cingel, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt-urbanist broj 49, e-mail: dao.osijek@gmail.com, mrežna stranica: https://www.daos.hr, osoba za kontakt: Ivan Cingel, dipl. ing. arh., mob: +385 91 942 1396.

 

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATAje Društvo arhitekata Grada Osijeka (DAO), Križanićev trg 1, 31000 Osijek, kao autori izv.prof.dr.sc. Željko Koški, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt broj 1698, e-mail: zkoski@gfos.hr, i Željka Jurković, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica broj 1191, e-mail: zjurkovic@gfos.hr.

 

VRSTA NATJEČAJA: Natječaj je javni, opći, projektni s nagradama, II. stupnja složenosti, u jednom stupnju, anonimni. Natječaj je sukladno članku 27. stavak 10. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (“Narodne novine” broj 85/14) od posebnog interesa za jedinicu lokalne samouprave – Grad Osijek.

 

PREDMET NATJEČAJAje izrada idejnog arhitektonskog rješenja nove zgrade Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva u Osijeku - ZICER - u prostoru Sveučilišnog Kampusa u Donjem Gradu.

 

PRAVO SUDJELOVANJAu svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl.ing.arh., mag.ing.arch. ili studenti arhitekture.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog Natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno. 

U Natječaju ne smiju sudjelovati osobe koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi Natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda.

 

PROVEDBA NATJEČAJAu skladu je s Dijelom III. Glavom IV. Poglavlja 2, člancima 327.-331. ZJN 2016, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“ broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016. Projektni natječaj s nagradama se organizira i provodi sukladno članku 327. stavku 1.  ZJN 2016.

Temeljem članka 327. stavak 3. ZJN 2016., procijenjena vrijednost nabave u iznosu od 4.215.655,00 kn (bez PDV-a) temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata uključujući procijenjenu vrijednost nabave za ugovor o javnoj nabavi usluga, koji bi se mogao sklopiti temeljem članka 133. stavka 1. točke 1. ZJN 2016.

Procijenjena vrijednost ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije, koji Raspisivač može sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave je  3.604.500,00 kuna neto (bez PDV-a) i obuhvaća izradu cjelokupne daljnje potrebne projektno-tehničke dokumentacije te projektantski nadzor. Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi približno 190.000.000,00 kn (bez PDV-a).

 

NATJEČAJNI ELABORATRaspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u EOJN RH, na mrežnim stranicama Raspisivača (www.unios.hr) i na mrežnim stranicama Provoditelja (https://www.daos.hr).

 

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA PRI ODBORU ZA NATJEČAJE: 67-18/OS-A/NJN

 

ROKOVI

- Početak natječaja: ponedjeljak 17. kolovoza 2020. godine.

- Rok za postavljanje pitanja: utorak 15. rujna 2020. godine. (Pitanja se dostavljaju putem EOJN RH ili e-mailom na adrese: svujnic@unios.hr ili vanja@unios.hr.)

- Pisani odgovori bit će objavljeni u EOJN RH do30. rujna 2020.godine.

- Rok predaje i zaprimanja natječajnih radova je utorak17. studeni2020.godine do 15:00 sati, na adresi Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg sv. Trojstva 3, 31000 Osijek, bez obzira na način dostave.

 

NAGRADE

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 320.000,00 kn neto, odnosno cca 512.000,00 kn bruto.

Ako do određenog roka pristigne najmanje 5 (pet) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima Natječaja i dokumentaciji za nadmetanje, Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako slijedi:

 

Nagrada           Broj nagrada                 Neto iznos                 *Bruto iznos

I. nagrada               1                         128.000,00 kn            204.800,00 kn

II. nagrada              1                           80.000,00 kn            128.000,00 kn

III. nagrada             1                           48.000,00 kn              76.800,00 kn

IV. nagrada             1                            38.000,00 kn               60.800,00 kn

V. nagrada              1                            26.000,00 kn               41.600,00 kn

                                                            320.000,00 kn             512.000,00 kn                                        

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

 

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

1. Vedran Pedišić, dipl.ing.arh., predsjednik Ocjenjivačkog suda

2. Prof.dr.sc. Drago Žagar, dipl.ing.el.

3. Prof.dr.sc. Drago Šubarić, dipl.ing.preh.teh.

4. Bruno Rechner, dipl.ing.arh.

5. Tomislav Petrinec, dipl.ing.arh.

             Zamjenik člana: Bruno Andrašić, dipl.ing.arh.

       Stručni savjetnici: Prof.dr.sc. Damir Šljivac, dipl.ing.el.

       Prof.dr.sc. Ante Čikić. dipl. ing. Stroj.

       Vanja Grgec, dipl.ing.građ.

             Tajnik Natječaja: Ivan Cingel, dipl.ing.arh.

             Tehnička komisija: Marija Krajnović, mag.ing.arch. iJuraj Kopić, mag.ing.arch.                                         

 

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima natječaja, odnosno radovi:

- predani poslije roka

- koji ne sadrže tražene priloge

- čija oprema nije u skladu s Uvjetima Natječaja,

- koji nisu u skladu s GUP-om grada Osijeka, UPU-om, Uvjetima Natječaja i projektnim programom.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valoriziratinatječajne radove po slijedećim kriterijima:

 1. kvaliteta prostornog koncepta ZICER-a, ispunjenje projektnog zadatka zgrada=laboratorij,
 2. odnos prema užoj prostornoj situaciji Kampusa,
 3. funkcionalne kvalitete rješenja, zadovoljenje funkcionalnih zahtjeva i međusobni odnos pojedinih prostorno- funkcionalnih cjelina,
 4. ekološka komponenta projekta, energetska učinkovitost i ušteda energije,
 5. racionalnost i ekonomičnost projekta i izvedbe (odnos bruto – neto površina),
 6. originalnost i atraktivnost arhitektonskog izraza (vanjskog i unutrašnjeg prostora), estetske i oblikovne kvalitete rješenja,
 7. upotrijebljeni materijali.

 

OZNAKE VIDLJIVOSTI                                                                                    

Arhitektonsko-urbanistički natječaj se provodi u okviru projekta „Znanstveno-istraživački centar elektrotehnike i računarstva - ZICER“ (KK.01.1.1.09.0026) prijavljenog u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“, Referentna oznaka Poziva: KK.01.1.1.09.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.118.350,00 kn, pri čemu će ukupni iznos od 9.118.350,00  kn biti sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.