• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

04/08/2020

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja rekonstrukcije poslovne zgrade "STARA HLADNJAČA" u stambeno poslovnu zgradu u Rovinju-Rovigno

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA REKONSTRUKCIJE POSLOVNE

ZGRADE „STARA HLADNJAČA“ U STAMBENO POSLOVNU ZGRADU U ROVINJU-ROVIGNO

 

Oglas o raspisu Natječaja

 

Javni, opći, u jednom stupnju, I. stupnja složenosti, anonimni, za realizaciju

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA

REKONSTRUKCIJE POSLOVNE ZGRADE „STARA HLADNJAČA“

U STAMBENO POSLOVNU ZGRADU U ROVINJU-ROVIGNO

 

 

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata:  97-20/RO-IA/N

 

RASPISIVAČ 1.natječaja je Grad Rovinj-Rovigno;

Sjedište: Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj-Rovigno

OIB:  25677819890                                                                                                                                                         

Tel:  052 805 250,                                                                                                                                                           

e-mail: gradonacelnik@rovinj-rovigno.hr

internetska adresa: www.rovinj-rovigno.hr

Odgovorna osoba Raspisivača 1. je:  dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., gradonačelnik

 

RASPISIVAČ 2. I INVESTITOR natječaja je Tommy d.o.o.;

Sjedište: Domovinskog rata 93, 21000 Split

OIB: 00278260010

Tel: 021/202 605

e-mail: uprava@tommy.hr

Zastupan po:  Ante Josić, dipl.oec., predsjednik uprave

 

Sukladno članku 13. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza za glavnog raspisivača imenovan je Grad Rovinj-Rovigno.

 

PROVODITELJ natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ISTRE, SOCIETA' ARCHITETTI DELL'ISTRIA  (DAI-SAI), Istarska 30, 52100 Pula,

OIB: 18852569845

Tel: 098 331 351

 e-mail: dai-sai@dai-sai.hr

internetska adresa: www.dai-sai.hr

Odgovorna osoba Provoditelja: Emil Jurcan, dipl.ing.arh.

 

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:

Izrađivač programa za provedbu javnog natječaja:

VV-PROJEKT d.o.o.iz Splita

Ivan Radeljak dipl.ing.arh.

OIB:25400959735

Tel.: 021 322 249

e-mail: ivan.radeljak@vv-projekt.hr

Uvjete natječaja utvrdili su Raspisivač 1., Raspisivač 2. i Provoditelj Natječaja.

 

PREDMETje izrada arhitektonskog rješenja rekonstrukcije poslovne zgrade „Stare hladnjače“ u stambeno -poslovnu zgradu u Rovinju-Rovigno (k.č.10421k.o. Rovinj) prema predloženim zahtjevima investitora.

 

SVRHA provedbe javnog natječaja je dobivanje najboljeg arhitektonskog rješenja rekonstrukcije poslovne zgrade „Stare hladnjače“ u stambeno -poslovnu zgradu u Rovinju-Rovigno (k.č.10421k.o. Rovinj) prema predloženim zahtjevima investitora.

Predviđa se rekonstrukcija postojeće zgrade u postojećim tlocrtnim gabaritima (cca 92,4m*15,4m, površine 1440 m2), ukupne građevinske (bruto) površine 5130m2.

U sklopu rekonstruirane zgrade predviđaju se slijedeći prostori:

- poslovni prostori s prodajnim, pomoćnim i servisnim te manipulativnim prostorima,

- garažno-parkirni prostori,

- stambeni prostori.

Rješenje u cijelosti treba biti koncipirano kao funkcionalno i oblikovno usklađena prostorna cjelina. Ovo se odnosi na rekonstruiranu zgradu kao samostalan objekt, ali i na zgradu kao dio šire urbane matrice grada Rovinja. Ovu usklađenost posebno je važno postići na sjevernom i istočnom pročelju, koje se kao dio pročelja grada sagledava s Obale palih boraca NOR-a, ali i s mora.

Arhitektonskim oblikovanjem treba zadovoljiti suvremene funkcionalne potrebe projektiranih sadržaja, ali i postići uklapanje u prostor, uz posebno uvažavanje povijesnog konteksta i nasljeđa te graditeljske strukture Rovinja.

 

PRAVO SUDJELOVANJAu svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Stručnost natjecatelja je zadovoljena ako je barem jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni urbanist upisan u Hrvatsku komoru arhitekata sukladno članku 2. stavak. 1. točka 6. Pravilnika. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl.ing.arh., mag.ing.arch. ili studenti arhitekture.  Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

 

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

 

 

Na natječaju ne mogu sudjelovatikao natjecatelji ili ponuditelji: Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda. 

 

Alternativne ponude nisu dopuštene, što znači da će se u slučaju da gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta zastupa više od jednog natjecateljskog rada,ponude tih natjecatelja će se isključiti.

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJAs dodatnom dokumentacijom - natječajnim programom i prilozima Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku na web stranicamaDruštva arhitekata Istre- Societa' architetti dell'Istria (DAI-SAI) www.dai-sai.hr, na web stranicama Grada Rovinja-Rovigno www.rovinj-rovigno.hr

Poveznica za natječajni elaborat: https://www.dropbox.com/sh/065dpcupt9k6l7d/AAACihKTbFlD4Fz8zL9FEYoqa?dl=0

 

ROKOVI

Datum početka natječaja je 27. srpnja 2020.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do 24. kolovoza 2020.                                           

Rok za odgovore svim natjecateljima 11. rujna 2020.

Predaja natječajnih radova 19. listopada 2020. do 15:00 sati u pisarnici Grada Rovinja-Rovigno, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj, bez obzira na način dostave.

 

OCJENJIVAČKI SUD   

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

Predsjednik Ocjenjivačkog suda:

 1. mr.sc. Saša Randić, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt br.68, predstavnik Provoditelja,

Članovi Ocjenjvačkog suda:

 1. Davor Trupković, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja,
 2. Dragan Žuvela, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt br.3919, predstavnik Provoditelja,
 3. Ivan Radeljak, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt br.3374, predstavnik Provoditelja,
 4. Zoran Mamić, dipl.oec. predstavnik Raspisivača 2.,

Zamjenici članova:

 1. Marino Budicin, prof. povijesti i arheologije, predstavnik Raspisivača 1. i
 2. Dunja Cigić, dipl.ing.arh. predstavnik Raspisivača 2.,

Stručni savjetnik:

Zoran Glivarec, dipl.ing.arh., viši stručni savjetnik u Konzervatorskom odjelu u Puli,

Tehnička komisija:

Dragana Marinić, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača 1,

Tajnica natječaja:

Galena Grohovac, dipl.ing.arh.,  predstavnica Provoditelja.       

                                                                                                                                                                                     

NAGRADNI FOND

Ukupni fond nagrada predviđen Natječajem iznosi 210.000,00 kuna(neto),  odnosno 294.078,91 bruto*.

Ako do određenog roka prispije najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

                                                                               

                                      Neto iznos                                                                                                                 Bruto iznos*

                                           1. nagrada – 84.000,00  kuna                                                                                 117.631,56 kuna

                                      2. nagrada – 52.500,00 kuna                                                                                    73.519,73 kuna

                                      3. nagrada – 31.500,00 kuna                                                                                    44.111,84 kuna

                                      4. nagrada – 25.200,00 kuna                                                                                    35.289,47 kuna

                                      5. nagrada – 16.800,00 kuna                                                                                    23.526,31 kuna

 

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze, doprinose i PDV ako je autor obveznik PDV-a.

Raspisivač će nagrade isplatiti u roku 30 (trideset) dana od odluke Ocjenjivačkog suda.

 

KRITERIJI

Formalni kriteriji- usklađenost rada s uvjetima natječaja

Radovi koji će se isključiti iz daljnjeg postupka ocjenjivanja :

 1. Predani poslije roka navedenog u Uvjetima Natječaja,
 2. Koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima Natječaja,
 3. Čija oprema natječajnog rada nije u skladu s Uvjetima Natječaja,
 4. Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

 

Stručni kriterijiza ocjenjivanje natječajnog rada:

Radovi će se vrednovati na osnovu zadanih kriterija ovim redoslijedom:

1. visoka arhitektonska osobnost, uklapanje u postojeći kontekst, prepoznatljivu pripadnost podneblju i kulturi,

2. zadovoljenje funkcionalne sheme iz Programa za provedbu natječaja,

3. prometno-tehnološki i sigurnosni zahtjevi u prometu (javni i "privatni“, kolni i pješački promet),

4. usklađenost sa standardima energetske učinkovitosti i održivosti,

5. financijska održivost projekta.

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST

Procijenjena vrijednost natječaja je:  489.167,64 kuna  (bez PDV-a), a temelji se na iznosu:

- nagradnog fonda u vrijednosti od 210.000,00 kuna neto, odnosno 294.078,91 kuna bruto (procijenjeni bruto iznos),

- naknadama Ocjenjivačkom sudu, zamjenskim članovima, tehničkoj komisiji i tajniku, te stručnom savjetniku u vrijednosti od 61.425,00 kuna neto odnosno 91.464,04 kuna bruto (procijenjeni bruto iznos),

- naknadi Provoditelju natječaja, Hrvatskoj komori arhitekata i materijalnim troškovima natječaja u vrijednosti od 90.100,00 kuna (bez PDV-a).

 

Prilikom izrade projektno-tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade (idejno arhitektonsko rješenje).

 

Procijenjena vrijednost investicije iznosi 35.000.000,00 kn (bez PDV-a),

odnosno cca 5.000,00 kn/m2 (bez PDV-a), pri čemu su uzete u obzir i otvorene i zatvorene površine.

 

Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu kompletne projektno-tehničke dokumentacije iznosi: 750.000,00 kn, prema Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

 

Ovaj natječaj raspisan je u skladu s odredbamaPravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

 

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.