• Povećaj tekst
 • Smanji tekst
 • Negativni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Čitljiv font
 • Reset

Pravilnik o naknadama za rad u tijelima Hrvatske komore arhitekata

Snimite Pravilnik o naknadama za rad u tijelima Hrvatske komore arhitekata u pdf formatu
(1.2 mb)

Na temelju članka 91. stavka (1) podstavka 1. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08) i članka 38. stavka (2) podstavka 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata, Skupština Hrvatske komore arhitekata na svojoj 04. sjednici, održanoj 12. svibnja 2010. godine, donijela je:

PRAVILNIK

o naknadama za rad u tijelima i radnim tijelima Hrvatske komore arhitekata

Članak 1.

Ovim se pravilnikom određuju naknade za rad u tijelima Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu: Komora) za članove tijela i radnih tijela Komore koji te dužnosti obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa.

Za sudjelovanje na sjednicama članovi tijela i radnih tijela Komore, imenovani od Upravnog odbora, mogu primati naknadu za sudjelovanje u radu kao i naknadu materijalnih troškova u skladu s ovim pravilnikom.

 

Članak 2.

Članovi Komore izabrani odnosno imenovani na određene dužnosti pravo na naknadu u mjesečnom neto paušalnom iznosu stječu s osnova obnašanja dužnosti:

 • predsjednika Komore, koja dužnost obuhvaća i dužnost predsjednika Upravnog odbora Komore i predsjednika Odbora za upis Komore,
 • zamjenika predsjednika Komore,
 • predsjednika Nadzornog odbora Komore,
 • člana Upravnog odbora Komore,
 • predsjednika Vijeća područnog odbora,
 • glavnog stegovnog tužitelja Komore,
 • predsjednika Stegovnog suda Komore,
 • predsjednika Višeg stegovnog suda,
 • glavnog urednika web stranice i glavnog urednika elektronskog glasnika.

 

Članak 3.

Predsjednici radnih tijela i članovi tijela i radnih tijela Komore stječu pravo na naknadu s osnova:

 • članstva u Nadzornom odboru Komore, Odboru za upis Komore, prema nazočnosti na održanim sjednicama;
 • rada predsjednika i članstva u Odboru za stalno stručno usavršavanje, Odboru za odnose s javnošću i članstvom, Odboru za krajobraznu arhitekturu, Odboru za natječaje, Odboru za natječaje i nadmetanja, Odboru za međunarodnu suradnju, Odboru za financije, Odboru za regulativu, Odboru za obrazovanje, Odboru za osiguranje, Odboru za urbanizam, Odboru za cjenik usluga, Odboru za pristupačnost u arhitekturi, Odboru za energetski učinkovitu i održivu arhitekturu i drugih radnih tijela koje imenuje Upravni odbor prema nazočnosti na održanim sjednicama, a u skladu s Poslovnikom o radu odbora Komore;
 • rada zamjenika stegovnog tužitelja prema stegovnim predmetima za koje se podižu optužnice;
 • rada sudaca Stegovnog suda i Višega stegovnog suda Komore, prema održanim raspravama;
 • pružanja specijalističkih stručnih znanja ovlaštenih arhitekata te radu u ekspertnim i stručnim povjerenstvima u skladu s održanim sjednicama odnosno satima utrošenim za izradu ekspertnih prijedloga.

 

Članak 4.

Svi članovi Komore koji su izabrani u članstvo tijela Komore, imaju pravo na naknadu putnog troška pri dolasku u Komoru.
Visinu naknade iz članaka 2. i 3. ovoga pravilnika te visinu i vrstu materijalnih troškova odredit će Upravni odbor Komore na prijedlog predsjednika Komore.
Visina naknade određuje se u skladu s financijskim mogućnostima Komore te utvrđuje Planom prihoda i rashoda Komore za tekuću godinu.
Upravni odbor Komore na prijedlog predsjednika Komore privremeno može obustaviti provedbu ovoga pravilnika ili njegova dijela ako za provedbu nedostaju financijska sredstava.

 

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 960-05/10-01/6
Urbroj: 505-10-1

U Zagrebu, 12. svibnja 2010. god.

Tomislav Ćurković, ovl. arh.,
predsjednik
Hrvatske komore arhitekata