Pravilnik o počasnim članovima Hrvatske komore arhitekata

Na temelju članka 38. stavka 2. i članka 92. stavka 2. Statuta Hrvatske komore arhitekata Skupština Hrvatske komore arhitekata na svojoj 07. redovnoj sjednici, održanoj 16. prosinca 2011. godine, donosi             

Pravilnik o počasnim članovima Hrvatske komore arhitekata

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji i postupak proglašenja počasnih članova Hrvatske komore arhitekata (u daljnjem tekstu: Komora), te njihova prava i obveze.

Članak 2.
Status počasnog člana Komore mogu steći osobe zaslužne za:

  1. znanstveni i stručni razvoj arhitektonske struke, 
  2. doprinos radu, ugledu, te prepoznatljivosti Komore, kao i
  3. dugogodišnji rad kojim su pridonijeli radu Komore, kao članovi Komore.

Počasnim članom Komore može biti proglašena i osoba koja nije član Komore.

Članak 3.
Predlagatelji kandidata za proglašenje „počasnim članom Komore“ su:

  1. predsjednik Komore,
  2. Upravni odbor Komore,
  3. Vijeće područnog odbora Komore,
  4. članovi Komore.

Članak 4.
Predlagatelj je Upravnom odboru Komore za izbor počasnog člana Komore obvezan uputiti pisani prijedlog sa životopisom kandidata, te opisom njegova stručnog i / ili znanstvenog rada, s naznakom kriterija iz članka 2. ovog Pravilnika, prema kojem to čini.

Za kandidate drugih struka ili državljane drugih zemalja, predlagatelj treba uz životopis dostaviti posebno obrazloženje doprinosa kandidata u smislu kriterija iz članka 2. ovog Pravilnika, te njegov značaj za Republiku Hrvatsku.

Proglašenje počasnim članom Komore donosi Skupština Komore na prijedlog Upravnog odbora Komore. Broj počasnih članova Komore nije ograničen.

U povodu proglašenja počasnom članu se uručuje plaketa: „Počasni član Komore“.

Izgled plakete iz stavka 5. ovog članka, nakon provedenog postupka, utvrdit će Upravni odbor Komore.

Članak 5.
Počasni članovi Komore koji nisu članovi Komore mogu:

  1. sudjelovati u radu radnih tijela Komore, bez prava odlučivanja,
  2. sudjelovati na seminarama, simpozijama, Programu stručnog usavršavanja, te drugim događanjima koje organizira Komora,
  3. primati glasilo Komore i biti informirani, kao punopravni članovi Komore.

Počasni članovi Komore, koji nisu upisani u Imenik ovlaštenih arhitekata, oslobođeni su plaćanja članarine.

Počasni članovi Komore upisuju se u evidenciju Komore.

Članak 6.
Počasni članovi koje je proglasila Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu iz reda članova Razreda arhitekata, ostaju počasnim članovima Komore.

Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:                     960-05/11-01/3  
Ur. broj:                  505-11-1
U Zagrebu,              16. prosinca 2011. god.

_______________________________
Tomislav Ćurković, ovl. arh.
Predsjednik Hrvatske komore arhitekata