Raspis natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja stambeno-poslovne građevine u Medvedgradskoj ulici u Zagrebu

VMD MODELd.o.o, Strojarska cesta 20, Zagreb, OIB 61472246713

(odgovorna osoba Neven Mikec – kontakt: neven.mikec@vmdgrupa.hr, 016065222), raspisuje, a

Katja Zorić, ovl.arh,Veslačka 23, Zagreb, OIB 42977369813, insitu.hr@gmail.com, 016190425, organizira i provodi

javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti

NATJEČAJ

za izradu idejnog arhitektonskog rješenja stambeno-poslovne građevine u Medvedgradskoj ulici u Zagrebu

 (registarski broj natječaja 76-19/ZG-IA/N)

Pravo sudjelovanjau svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh, mag. ing. arch. ili studenti arhitekture. Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno. Na natječaju kao natjecatelji ili ponuditelji ne mogu sudjelovati zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Cilj provedbe javnog natječaja je odabir najboljeg cjelovitog funkcionalno i oblikovno kvalitetnog idejnog rješenja za stambeno-poslovnu građevinu u Medvedgradskoj ulici u Zagrebu. Odabrano rješenje će poslužiti kao podloga za izradu daljnje projektne dokumentacijeza realizaciju planiranog zahvata.

Rokovi:

  • početak natječaja: 5. travnja 2019.
  • postavljanje pitanja: do 24. travnja 2019.
  • odgovori na pitanja: do 3. svibnja 2019.
  • predaja natječajnih radova: 4. lipnja 2019. do 16 sati

Izrađivač programaje VMD PROJEKT d.o.o, Strojarska cesta 20, Zagreb, OIB 27759665315, kontakt: Majda Vidović, ovlašteni arhitekt,majda.vidovic@vmdgrupa.hr.

Natječajna dokumentacija može se naručiti i preuzeti uz prethodnu prijavu Provoditelju putem elektronske pošte (insitu.hr@gmail.com), uz dostavu osobnih podataka (kontakt adresa, telefon i e-mail adresa). Nakon toga Provoditelj proslijeđuje na e-mail poveznicu za skidanje dokumentacije s poslužitelja.

Članovi Ocjenjivačkog suda

Ante Lozica, dia, predsjednik OS-a, predstavnik Provoditelja

Neven Mikec, dia, predstavnik Raspisivača

Saša Begović, predstavnik Provoditelja

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:

Majda Vidović, dia – predstavnik Raspisivača

Tehnička komisija

Goran Karlović, dia– predstavnik Provoditelja

Tajnik natječaja

Katja Zorić, dia

Nagrade(u neto iznosu):

I. nagrada      36.000,00 kn

II. nagrada    27.000,00 kn

III. nagrada   18.000,00 kn

IV. nagrada     9.000,00 kn

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 8.295.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno, prosječno 3.750,00 kn/m2 bruto (bez PDV-a).

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati: zadovoljenje zadanih urbanističko-tehničkih uvjeta, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete predloženog rješenja, funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora, racionalnost i ekonomičnost rješenja (konstrukcije, materijali, instalacije) kao i njegovu dugoročnu održivost, dodane vrijednosti koncepta (odnos prema okolnoj gradnji, stvaranje identiteta mjesta, doprinos slici grada i drugo).

Natječaj se provodi prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture i urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata.

Tajnik natječaja

Katja Zorić, dipl.ing.arh.