• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

28/11/2023

Javni natječaj za izradu idejnoga urbanističko-arhitektonskog rješenja Rekonstrukcije dijela Vlaške ulice u Zagrebu

GRAD ZAGREB RASPISUJE a
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA MILJENKO BERNFEST
provodi i organizira
 
opći, prvoga stupnja složenosti, za realizaciju u jednostupanjski, anonimni 
 
J A V N I   N A T J E Č A J
za izradu idejnoga urbanističko-arhitektonskog rješenja 
R E K O N S T R U K C I J E   D I J E L A  V L A Š K E   U L I C E  U  Z A G R E B U
 
Registarski broj natječaja HKA 148-23/ZG-UA/NJN
Evidencijski broj nabave 2447-2023-EMV
 
INVESTITOR I RASPISIVAČ NATJEČAJA:
GRAD ZAGREB, 10000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1 
OIB: 61817894937
Internetska adresa: www.zagreb.hr
odgovorna osoba Naručitelja: gradonačelnik Tomislav Tomašević
 
ORGANIZATOR I PROVODITELJ 
Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta j.d.o.o., Iblerov trg 7, Zagreb 
OIB: 51998222936;  mob: 091 1602 956
Adresa elektronske pošte: projektvlaska@gmail.com
Odgovorna osoba Provoditelja: Miljenko Bernfest, dipl. ing. arh, ovl. arh.
 
VRSTA NATJEČAJA
Natječaj je urbanističko - arhitektonski, javni, opći, prvog stupnja složenosti, za realizaciju u jednom stupnju.
 
PREDMET NATJEČAJA 
je izrada idejno urbanističko-arhitektonskog rješenje rekonstrukcije dijela Vlaške ulice u Zagrebu
Ukupna površina zahvata u obuhvatu natječajnog programa prema potvrđenom programu Raspisivača iznosi cca. 3.700,00 m2.
Analizirajući prostorne mogućnosti i prostorna ograničenja predviđene lokacije, dobiti funkcionalno i oblikovno vrijedno rješenje za realizaciju planirane rekonstrukcije DIJELA VLAŠKE ULICE.
Odabrano rješenje će poslužiti kao podloga za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju DIJELA VLAŠKE ULICE.
Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s Ponuditeljem kojeg je predložio Natjecatelj prvonagrađenog rada.
Natječaj je raspisan i provodi se u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.
 
PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora imaju fizičke osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.
Na natječaju ne mogu sudjelovati: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja, Voditelj natječaja, Zamjenik voditelja natječaja, članovi i zamjenici članova Ocjenjivačkog suda, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici kao i suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu svih nabrojanih. Sve ostale osobe koje bi narušile ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda također ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.
 
ROKOVI
Natječaj je otvoren s danom objave u Elektronskom oglasniku javne nabave i mrežnim stranicama Grada Zagreba www.zagreb.hr. Datum početka natječaja je 28. studenog 2023. godine. Natječaj će biti objavljen i u dnevnom tisku.
Natječajni elaborat, pripremljen u odgovarajućem digitalnom formatu Raspisivač stavlja na raspolaganje Natjecateljima u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN).
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do 21. prosinca 2023. godine. Pitanja se dostavljaju Provoditelju putem elektronske pošte  projektvlaska@gmail.com  isključivo u pisanoj formi. 
Pisani odgovori na pitanja iz ove točke bit će objavljeni do 30. prosinca 2023. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN),na mrežnim stranicama Grada Zagreba www.zagreb.hr 
Rok predaje Natječajnih radova je 9. veljače 2024.godine do 15.00 sati bez obzira na način dostave na adresi: 
 
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA MILJENKO BERNFEST j.d.o.o., Trg Drage Iblera 7, Zagreb, s  napomenom ZA ARHITEKTONSKI NATJEČAJ.
 
Očekivani završetak rada ocjenjivačkog suda je 15. ožujka 2024. Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljena svim Natjecateljima putem elektroničke pošte na adresu koju su predali uz rad najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda. Raspisivač će objaviti rezultate i u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN), na mrežnim stranicama Grada Zagreba www.zagreb.hr  te u dnevnom tisku. 
 
Izložba natječajnih radova održat će se u roku od 30 dana po završetku rada Ocjenjivačkoga suda. O datumu i lokaciji održavanja izložbe bit će obaviješteni svi natjecatelji putem elektroničke pošte.
 
IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG PROGRAMA 
Izrađivač natječajnog zadatka, odnosno programa za provedbu natječaja je
GRAD ZAGREB, ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA
Republike Austrije 18, 10000 Zagreb
 
Stručni tim: Sanja Šerbetić Tunjić, dipl.ing.arh. ovlaštena arhitektica  A1565; Jelena Bule, mag.ing.arch. 
Ivan Nemet, mag.ing.traf. 
Adresa elektroničke pošte: projektvlaska@gmail.com 
 
NAGRADE:
Određuje se nagradni fond od = 27.871,79 €  ili 210.000,00 kn. neto    
Ako do određenog roka stigne najmanje 5 (pet) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi: 
 
 

1.

Prva nagrada u neto iznosu od

11.148,72 €

odnosno

84.000,00 kn

2.

Druga nagrada u neto iznosu od   

6.967,95 €

odnosno

52.500,00 kn

3.

Treća nagrada u neto iznosu od    

4.180,77 €

odnosno

31.500,00 kn

4.

Četvrta nagrada u neto iznosu od

3.344,61 €

odnosno

25.200,00 kn

5.

Peta nagrada u neto iznosu od       

2.229,74 €

odnosno

16.800,00 kn

 
 
KRITERIJI
Kriteriji za usklađenost rada s uvjetima natječaja, isključit će se radovi:
- predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja
- koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja
- čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja
- koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja
 
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:
- prostorni koncept u skladu s zatečenim kontekstom
- prostorno-funkcionalna kvaliteta rješenja
- funkcionalno-estetska kvaliteta arhitektonskog rješenja
- ocjena posebnosti natječajnog rada
- funkcionalnost, ekonomičnost i fleksibilnost rješenja u izvedbi i uporabi
- održivost i ekonomičnost arhitektonskog rješenja
- provedivost sukladno Natječajnom zadatku
Natječaj se provodi na temelju načela ravnopravnosti, anonimnosti, konkurencije, razmjernog nagrađivanja, neovisnog ocjenjivanja i javnosti u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14) te mu se dodjeljuje registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata. Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 
PLANIRANA VRIJEDNOST
Vrijednost usluge izrade projektno–tehničke dokumentacije za koju se namjerava sklopiti ugovor, na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s ovlaštenom osobom za projektiranje prvonagrađenog rada koja ima dokaze sposobnosti propisane ZJN NN 120/16, 114/22 iznosi cca. 83.028,00 € odnosno 625.574,47 kn bez PDV-a te uključuje glavni projekt i izvedbeni projekt s troškovnicima sljedećih struka: arhitektonski projekt s krajobraznim elaboratom, građevinski projekt vodovoda i odvodnje, elektrotehnički projekt rasvjete, građevinski projekt uređenja pješačko kolnih površina. Projektno tehnička dokumentacija ne uključuje eventualno ostale potrebne tehnološke projekte, istražne radove ili druge stručne podloge.
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi = 2.220.000,00 € ili 16.726.590,00 kn (bez PDV-a), odnosno = 600,00 €/m2  4.520,70 kn/m2 (bez PDV-a). Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu kompletne projektno–tehničke dokumentacije iznosi do = 83.028,00 € ili 625.574,47 kn (bez PDV-a), prema Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata.
 
OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u od pet (5) člana:
 
1. doc.dr.sc. Ivana Tutek, dipl. ing. arh. - predstavnik Provoditelja- predsjednica O.S.
2. doc.dr.sc. Alan Kostrenčić, dipl. ing. arh., ovl. arh. - predstavnik Provoditelja, A4461
3. Sanja Šerbetić Tunjić, dipl. ing. arh., ovl. arh. - predstavnik Raspisivača  A1565
4. Andrea Hržić Šesnić, - dipl. ing. arh., ovl. arh. - predstavnik Provoditelja  A4676
5. Martin Jurin, dipl. ing. arh., - predstavnik Raspisivača
 
Zamjenica člana Ocjenjivačkog suda:
Senka Dombi, dipl.ing.arh.- predstavnica Provoditelja
 
Tehnička komisija:
Lea Lončarević Žibret, dipl. ing. arh, ovl. arh. (A3503)
 
Tajnik natječaja:
Miljenko Bernfest, dipl. ing. arh, ovl. arh. (A1260) – provoditelj natječaja
 
Natječaj je raspisan  u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.