• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

22/10/2018

Javni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja stambeno poslovnih građevina u Zagrebu, Tkalčićeva ulica 85-89, Kožarska ulica 56-64, k.č. 673,674,675 i 676 sve k.o. Centa

TKALČA CENTAR d.o.o.

raspisuje a

Matrix-D-Inženjering d.o.o.

organizira i provodi javni, opći, u jednom dijelu anketni, u jednom stupnju, anonimni za realizaciju prvoga stupnja složenosti

Natječaj za izradu idejnoga arhitektonskog rješenja stambeno – poslovnih građevina u Zagrebu TKALČIĆEVA ULICA 85 – 89 / KOŽARSKA ULICA 56 – 64 , k.č. 673,674,675 i 676 sve k.o. Centar

 

Registarski broj natječaja je 68-18/ZG-A/N

RASPISIVAČ NATJEČAJA

TKALČA CENTAR d.o.o.

Bogdanovečka 9, Zagreb

OIB: 66182246390,

Adresa elektronske pošte: npavic63@gmail.com

Odgovorna osoba Raspisivača: Nevenka Pavić

Tel: 098 451963

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ

Matrix-D-Inženjering d.o.o.

Voćarsko naselje 118, Zagreb

OIB: 90418223094

Adresa elektronske pošte: natjecajtkalca8589@gmail.com

Odgovorna osoba Provoditelja: Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovl. arh.

Tel: 098 982 9390

 

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju fizičke osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

 

ROKOVI

Početak natječaja: 20.10.2018. godine

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 10.11.2018 godine do 13,00 sati.

Rok za odgovore na postavljena pitanja: 20.11.2018. godine

Rok predaje natječajnih radova: 20.12.2018. do 13,00 sati, bez obzira na način dostave.

Ocjenjivački rad završava sa radom: 05.01.2019.godine

 

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG PROGRAMA:

Matrix-D-Inženjering d.o.o.

Voćarsko naselje 118, Zagreb

OIB: 90418223094

Tel: 098 982 9390

Adresa elektronske pošte: natjecajtkalca8589@gmail.com

Odgovorna osoba Provoditelja: Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovl. arh.

NAČIN DOSTAVE NATJEČAJNOG ELABORATA NATJECATELJIMA

Natječajni elaborat pripremljen u digitalnom obliku može se naručiti putem elektronske pošte

(natjecajtkalca8589@gmail.com). Nakon toga Provoditelj prosljeđuje na mail poveznicu za skidanje dokumentacije s poslužitelja.

Krajnji rok do kojeg se može preuzeti natječajna dokumentacija je datum predaje natječaja.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 10.11.2018. godine do 13 sati.

SVRHA I CILJ provedbe javnog natječaja je dobivanje najboljeg arhitektonskog rješenja novih  “STAMBENO POSLOVNIH GRAĐEVINA U ZAGREBU, TKALČIĆEVA ULICA 85 – 89 / KOŽARSKA ULICA 56 – 64, prema predloženoj programskoj strukturi i na taj način kvalitetno upotpuniti sadržajnu i oblikovnu strukturu urbane cjeline Grada Zagreba.

Od natječajnog rada očekuje se da vrednujući i afirmirajući zatečene urbane i kulturne vrijednosti prostora, njegove prostorno-urbane i arhitektonsko-graditeljske karakteristike, ostvari kvalitetno idejno arhitektonsko

oblikovno rješenje, njegovo skladno uklapanje u postojeću urbanu strukturu i ponudi optimalno funkcionalno rješenje planiranih programskih sadržaja.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

NAGRADE:

Ako do određenog roka predaje natječajnih radova stigne najmanje 4 (četiri) rada koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

Neto iznos Neto + PDV *

1. nagrada 40% = 60.000,00 kn 75.000,00 kn

2. nagrada 30% = 45.000,00 kn 56.250,00 kn

3. nagrada 20% = 30.000,00 kn 37.500,00 kn

4. nagrada 10%= 15.000,00 kn 18.750,00 kn

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i pripadajuće poreze, temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

KRITERIJI

Kriteriji za usklađenost rada s uvjetima natječaja - isključit će se radovi:

- predani poslije roka navedenog u točki 3.5.

- koji ne sadrže priloge navedene u točki VI i VIII

- koji na bilo koji način krše pravilo anonimnosti i ravnopravnosti svih natjecatelja

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:

- usklađenost s Programom, zakonima i propisima

- prostorni koncept u odnosu na širi i uži obuhvat

- funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja

- racionalnost i ekonomičnost rješenja

- primjena rješenja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Procijenjena vrijednost investicije iznosi 12.800.000,00 kn (bez PDV‐a), odnosno cca 4.076,00  kn/m2 (bez PDV‐a). Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije (arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, projekt vodovoda i kanalizacije, projekte termotehničkih instalacija, projekte elektroinstalacija, projekt dizala, tehnološki projekti) koja uključuje: Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt uklanjanja dijelova postojeće građevine, sve elaborate, troškovnike te svu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju “Stambeno – poslovne građevine u Zagrebu u KOŽARSKA ULICA 56 – 64 / TKALČIĆEVA 85 - 89

Procijenjena vrijednost Ugovora o uslugama za izradu kompletne projektno – tehničke dokumentacije iznosi = 800.000,00 kn (bez PDV-a), prema Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu tri (3) člana:

Članovi Ocjenjivačkog suda

1. Goran Rako, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 45), Predsjednik O.S. - predstavnik provoditelja

2. Marko Piljek, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 2800)- predstavnik provoditelja

3. Nena Pavić - predstavnik raspisivača

 

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda

Dr. sci. Borka Bobovec, dipl.ing.arh., ovl.arhitekt u mirovanju - predstavnik provoditelja

Tehnička komisija:

Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 3503)

Silvija Dozet, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 3467)

Natječaj je objavljen u skladu s odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

Opći uvjeti natječaja