• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

21/11/2023

Natječaj za idejno arhitektonsko-urbanističko-krajobrazno i likovno rješenje „SPOMENIKA HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA U KORČULI“

GRAD KORČULA raspisuje, 
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA MILJENKO BERNFEST 
 
Organizira i provodi 
 
javni, opći, prvog stupnja složenosti, za realizaciju, u jednom stupnju  
N A T J E Č A J 
 
za idejno arhitektonsko-urbanističko-krajobrazno i likovno rješenje  
„SPOMENIKA HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA U KORČULI“. 
 
 
Registarski broj natječaja HKA 147-23/KO-UAKL/NJN 
Evidencijski broj nabave: JN/MV-5/2023 
 
RASPISIVAČ I NARUČITELJ NATJEČAJA: 
GRAD KORČULA, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula; OIB: 92770362982 
Broj telefona: 020/711 143; Internetska adresa: www.korcula.hr 
Adresa elektroničke pošte: info@korcula.hr 
odgovorna osoba Naručitelja: Nika Silić Maroević, gradonačelnica Korčule 
 
ORGANIZATOR I PROVODITELJ NATJEČAJA 
Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta j.d.o.o., Iblerov trg 7, Zagreb  
OIB: 51998222936;  mob: 091 1602 956 
Adresa elektronske pošte: spomenikkorcula@gmail.com 
Odgovorna osoba Provoditelja: Miljenko Bernfest, dipl. ing. arh, ovl. arh. 
 
VRSTA NATJEČAJA 
Natječaj je urbanističko-arhitektonski-krajobrazni i likovni, javni, opći, prvog stupnja složenosti, za realizaciju u jednom stupnju. 
 
PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog i likovnog  rješenja za „SPOMENIK HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA U KORČULI“. 
Ukupna površina zahvata u obuhvatu natječajnog programa prema potvrđenom programu Raspisivača iznosi cca. 1.000,00 m2. 
 
SVRHA I CILJ provedbe javnog natječaja je dobivanje najboljeg idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog i likovnog  rješenja novog „SPOMENIKA HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA U KORČULI“, prema predloženim programskim zahtjevima i na taj način kvalitetno upotpuniti sadržajnu i oblikovnu strukturu urbane cjeline Grada Korčule. 
Od natječajnog rada očekuje se da vrednujući i afirmirajući zatečene urbane i kulturne vrijednosti prostora, njegove prostorno-urbane i arhitektonsko-graditeljske karakteristike, ostvari kvalitetno idejno arhitektonsko oblikovno rješenje, njegovo skladno uklapanje u postojeću urbanu strukturu i ponudi optimalno funkcionalno rješenje planiranih programskih sadržaja. 
Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s Ponuditeljem kojeg je predložio Natjecatelj prvonagrađenog rada. 
Natječaj je raspisan i provodi se u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati. 
 
PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora imaju sve pravne ili fizičke osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, ovlašteni krajobraznoi arhitekti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. , kipari, arhitekti, dizajneri, krajobrazni arhitekti ili drugi vizualni i likovni umjetnici sa završenim preddiplomskim ili diplomskim studijama dizajna, arhitekture, krajobrazne arhitekture, likovne akademije, akademije primjenjenih umjetnosti, studenti na studijia dizajna, arhitekture, krajobrazne arhitekture, likovne akademije, akademije promjenjenih umjetnosti i umjetnici s referentnom umjetničkom djelatnošću. Na natječaju ne mogu sudjelovati: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici 
Provoditelja, Voditelj natječaja, Zamjenik voditelja natječaja, članovi i zamjenici članova Ocjenjivačkog suda, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici kao i suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu svih nabrojanih. Sve ostale osobe koje bi narušile ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda također ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju. 
 
ROKOVI 
Natječaj je otvoren s danom objave u Elektronskom oglasniku javne nabave i mrežnim stranicama Grada Korčule www.korcula.hr. Datum početka natječaja je 21. studenog 2023. godine. Natječaj će biti objavljen i u dnevnom tisku kao i na web stranici Hrvatske komore arhitekata. 
Natječajni elaborat, pripremljen u odgovarajućem digitalnom formatu Raspisivač stavlja na raspolaganje Natjecateljima u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN). 
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do 15. prosinca 2023. godine. Pitanja se dostavljaju Provoditelju putem elektronske pošte: spomenikkorcula@gmail.com  isključivo u pisanoj formi.  
Pisani odgovori na pitanja iz ove točke bit će objavljeni do 27. prosinca 2023. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN),na mrežnim stranicama Grada Korčule www.korcula.hr
Rok predaje Natječajnih radova je 26.veljače 2024.godine do 15.00 sati bez obzira na način dostave na adresi (IZMJENA UVJETA): 
 
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA MILJENKO BERNFEST j.d.o.o., Trg Drage Iblera 7, Zagreb, s napomenom ZA ARHITEKTONSKI NATJEČAJ. 
 
Očekivani završetak rada ocjenjivačkog suda je 4.ožujka 2024. Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljena svim Natjecateljima putem elektroničke pošte na adresu koju su predali uz rad najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda. Raspisivač će objaviti rezultate i u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN), na mrežnim stranicama Grada Korčule www.korcula.hr.te u dnevnom tisku. 
Izložba natječajnih radova održat će se u roku od 30 dana po završetku rada Ocjenjivačkoga suda. O datumu i lokaciji održavanja izložbe bit će obaviješteni svi natjecatelji putem elektroničke pošte. 
Izrađivač natječajnog zadatka, odnosno programa za provedbu natječaja je D ARCHITECTURA d.o.o. 20260 Korčula, Šetalište Tina Ujevića 5, Autorica: Daniela Farčić, dipl.ing.arh., ovl.arh.  Adresa elektroničke pošte: danielafarcic1@gmail.com
 
NAGRADE: 
Određuje se nagradni fond od = 10.451,92 €  ili 78.750,00 kn. netto 
Ako do određenog roka stigne najmanje 3 (tri) rada koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, 
Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:  
 
1. Prva nagrada u neto iznosu od 5.225,96 € odnosno 39.372,00 kn 
2. Druga nagrada u neto iznosu od 3.135,58 € odnosno 23.625,00 kn 
3. Treća nagrada u neto iznosu od 2.090,38 € odnosno 15.750,00 kn 
 
KRITERIJI 
Kriteriji za usklađenost rada s uvjetima natječaja: 
Isključit će se radovi: 
- predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja 
- koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja 
- čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja 
- koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja 
 
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati: 
- prostorni koncept u skladu s zatečenim kontekstom 
- prostorno-funkcionalna kvaliteta rješenja 
- funkcionalno-estetska kvaliteta arhitektonskog rješenja 
- ocjena posebnosti natječajnog rada 
- funkcionalnost, ekonomičnost i fleksibilnost rješenja u izvedbi i uporabi 
- održivost i ekonomičnost arhitektonskog rješenja 
- provedivost sukladno Natječajnom zadatku 
 
Natječaj se provodi na temelju načela ravnopravnosti, anonimnosti, konkurencije, razmjernog nagrađivanja, neovisnog ocjenjivanja i javnosti u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14) te mu se dodjeljuje registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata. Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 
 
PLANIRANA VRIJEDNOST 
Vrijednost usluge izrade projektno–tehničke dokumentacije za koju se namjerava sklopiti ugovor, na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s ovlaštenom osobom za projektiranje prvonagrađenog rada koja ima dokaze sposobnosti propisane ZJN NN 120/16, 114/22 iznosi = 21.131,00 € / 159.211,52 kn (bez PDV-a), te uključuje glavni projekt i izvedbeni projekt s troškovnicima sljedećih struka: 
arhitektonski projekt s krajobraznim elaboratom, građevinski projekt vodovoda i odvodnje, elektrotehnički projekt rasvjete. Projektno tehnička dokumentacija ne uključuje eventualno ostale potrebne tehnološke projekte, istražne radove ili druge stručne podloge.  
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi = 565.000,00 € ili 4.256.992,50 kn bez PDV-a, odnosno = 565,00 €/m2  4.520,70 kn/m2 bez PDV-a.  
 
OCJENJIVAČKI SUD 
Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u od tri (3) člana: 
 
Miloš Pecotić, dipl.ing.arh., (ovl. arh. A421) – predsjednik Ocjenjivačkog suda 
Nika Silić Maroević, gradonačelnica Korčule 
Daniela Farčić, dipl.ing.arh., (ovl. arh. A2123) 
 
Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:  
Marija Burmas, dipl.ing.arh., (ovl .arh. A3446) 
 
Tehnička komisija:  
Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh. (ovl. arh. A3503) 
 
Tajnik natječaja:  
Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh. (ovl. arh. A1260) 
 
Natječaj je raspisan u skladu sa ZJN (NN 120/106 i 144/22) i Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata.