• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

29/09/2023

Natječaj za izradu idejnoga urbanističko-arhitektonskog rješenja “REKONSTRUKCIJA STAMBENO POSLOVNE ZGRADE U ZAGREBU LANGOV TRG - BRANJUGOVA“

MARIJAN GRGIĆ raspisuje,
 
a
 
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA MILJENKO BERNFEST
 
Organizira i provodi
opći, u jednom stupnju, anonimni za realizaciju prvoga stupnja složenosti
N A T J E Č A J
 
za izradu idejnoga urbanističko-arhitektonskog rješenja  
“REKONSTRUKCIJA STAMBENO POSLOVNE ZGRADE U ZAGREBU LANGOV TRG - BRANJUGOVA“
 
Registarski broj natječaja HKA 141-23/ZG-UA/N
 
INVESTITOR I RASPISIVAČ NATJEČAJA:
MARIJAN GRGIĆ, 10361 Sesvetski kraljevec, Kobiljačka 1. OIB 80339603466
Koji zastupa Marijan Grgić, mob.: +385 98 214 913
Adresa elektroničke pošte: marijan@inkapital.hr
 
ORGANIZATOR I PROVODITELJ 
Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta j.d.o.o., Iblerov trg 7, Zagreb 
OIB: 51998222936;  mob: 091 1602 956
Adresa elektronske pošte: branjugova@gmail.com
Odgovorna osoba Provoditelja: Miljenko Bernfest, dipl. ing. arh, ovl. arh.
 
VRSTA NATJEČAJA
Natječaj je urbanističko - arhitektonski, javni, opći, prvog stupnja složenosti, za realizaciju u jednom stupnju.
 
PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja „REKONSTRUKCIJA STAMBENO POSLOVNE ZGRADE U ZAGREBU LANGOV TRG - BRANJUGOVA“
 
Ukupna površina zahvata u obuhvatu natječajnog programa prema potvrđenom programu Raspisivača iznosi cca. 1.000,00 m2
 
SVRHA I CILJ provedbe javnog natječaja je dobivanje najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja
nove “REKONSTRUKCIJA STAMBENO POSLOVNE ZGRADE U ZAGREBU LANGOV TRG - BRANJUGOVA“, prema predloženoj programskoj strukturi i na taj način kvalitetno upotpuniti sadržajnu i oblikovnu strukturu urbane cjeline Grada Zagreba.
Od natječajnog rada očekuje se da vrednujući i afirmirajući zatečene urbane i kulturne vrijednosti prostora, njegove prostorno-urbane i arhitektonsko-graditeljske karakteristike, ostvari kvalitetno idejno arhitektonsko oblikovno rješenje, njegovo skladno uklapanje u postojeću urbanu strukturu i ponudi optimalno funkcionalno rješenje planiranih programskih sadržaja.
Prvonagrađeno rješenje služit će kao podloga za izradu projektne dokumentacije u daljnjem postupku.
 
PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora imaju fizičke osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.
Na natječaju ne mogu sudjelovati: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja, Voditelj natječaja, Zamjenik voditelja natječaja, članovi i zamjenici članova Ocjenjivačkog suda, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici kao i suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu svih nabrojanih. Sve ostale osobe koje bi narušile ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda također ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.
 
ROKOVI
Početak natječaja: 03.10.2023. godine
Natječajni elaborat pripremljen u digitalnom obliku može se naručiti putem elektronske pošte
(branjugova@gmail.com). Nakon toga Provoditelj prosljeđuje na mail poveznicu za skidanje dokumentacije s poslužitelja. Krajnji rok do kojeg se može preuzeti natječajna dokumentacija je datum predaje natječaja.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 23.10.2023. godine do 13 sati, putem elektroničke pošte branjugova@gmail.com
Rok za odgovore na postavljena pitanja: 03.11.2023. godine, na adresu elektroničke pošte natjecatelja
Rok predaje natječajnih radova: 03.12.2023. do 13,00 sati, bez obzira na način dostave. 
Ocjenjivački rad završava sa radom do: 20.12.2023. godine
Obavijest o rezultatima natječaja biti će dostavljena svim nagrađenim natjecateljima odmah nakon donošenja odluka Ocjenjivačkog suda putem telefona ili elektroničke pošte a potom i svim ostalim natjecateljima putem elektroničke pošte u roku od 8 (osam) dana po završetku rada Ocjenjivačkog suda. Rezultati će biti objavljeni i u dnevnom tisku.
Izložba natječajnih radova održat će se u roku od mjesec dana po završetku rada Ocjenjivačkoga suda. O datumu i lokaciji održavanja izložbe bit će obaviješteni svi natjecatelji putem elektroničke pošte.
 
Izrađivač natječajnog zadatka, odnosno programa za provedbu natječaja je
URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA MILJENKO BERNFEST  j.d.o.o. 
10000 Zagreb, Trg Drage Iblera 7  OIB: 51998222936  Tel: 0911602 956
Adresa elektroničke pošte: branjugova@gmail.com
Autor Uvjeta natječaja je Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
Adresa elektroničke pošte: branjugova@gmail.com
 
NAGRADE:
Određuje se nagradni fond od = 13.936,89 €  ili = 105.000,00 kn. neto  
Ako do određenog roka stigne najmanje 4 (četri) rada koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi: 
 
                                  Neto €       Neto kn.
 1. nagrada 40%      5.574,36 € 42.000,00 kn 
 2. nagrada 30%     4.180,77 €    31.500,00 kn 
 3. nagrada 20%      2.787,18 € 21.000,00 kn 
 4. nagrada 10%      1.393,59 € 10.500,00 kn 
 
KRITERIJI
Kriteriji za usklađenost rada s uvjetima natječaja:
Isključit će se radovi:
- predani poslije roka
- koji ne sadrže priloge navedene u točki VI i VIII Uvjeta natječaja
- koji na bilo koji način krše pravilo anonimnosti i ravnopravnosti svih natjecatelja
 
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:
- usklađenost s Programom, zakonima i propisima 
- prostorni koncept u odnosu na širi i uži obuhvat
- funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja
- racionalnost i ekonomičnost rješenja
- primjena rješenja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije
 
Natječaj se provodi na temelju načela ravnopravnosti, anonimnosti, konkurencije, razmjernog nagrađivanja, neovisnog ocjenjivanja i javnosti u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14) te mu se dodjeljuje registarski broj natječaja Hrvatske komore
arhitekata. Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 
PLANIRANA VRIJEDNOST
Procijenjena vrijednost arhitektonskog projekta iznosi 39.793,60 € = 299.824,88 kn (bez PDV-a), prema Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komorearhitekata. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 1.064.000,00 € 8.016.708,00 kn (bez PDV-a), odnosno 1.064,00 €/m2 ili 8.016,71 kn/m2 (bez PDV-a). 
 
OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u od tri (3) člana:
 
Članovi Ocjenjivačkog suda:
Damir Petric, dipl. ing. arh, ovl. arh, (br. 3544)  – predsjednik O.S. predstavnik provoditelja
Ivana Haničar,dipl. ing. arh,  ovl. arh, (br. 2250). - predstavnik provoditelja
Marijan Grgić 
 
Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:
Robert Šimetin, dipl. ing. arh. predstavnik provoditelja
 
Tehnička komisija:  
Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh, ovl. arh. (br. 3503)
 
Tajnik natječaja:
Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh, ovl. arh. (br.1260)
 
Natječaj je objavljen u skladu odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.